ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rough,

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rough,-, *rough,*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#When the going's rough, just get tough #เมื่อพบกับความลำบาก จงแข็งแกร่ง An American Tail (1986)
It would be very rough, Carol, if you weren't along.ถ้าคุณไม่มาด้วย มันยิ่งแย่กว่านี้ As Good as It Gets (1997)
I just gotta know that if things get rough, you're not gonna run out on me.ฉันต้องรู้ก่อนว่า เกิดติดขัดขึ้นมาจะไม่ชิ่งไป Bringing Down the House (2003)
Wanna play it rough, tacky girl?หยาบคาย My Tutor Friend (2003)
Don't be so rough, damn it.ทำเบาๆมือหน่อยสิ บ้าชะมัด My Tutor Friend (2003)
I told him it might get rough, but he wanted to risk it.ผมบอกเขาว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวเกินไป แต่เขาก็ยังอยากให้ผมลองเสี่ยงดู Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Well, it's, uh- it's rough, but I got a good feeling, sir. Yeah.ครับ มันเอ่อ มันยังไม่เรียบร้อย แต่มันได้อารมณ์นะฮะ Just My Luck (2006)
I know he's maybe a little bit rough, but what do you expect?ผมรู้ เขาออกจากดูหยาบคายไปหน่อย แต่คุณหวังอะไรล่ะ? The Last King of Scotland (2006)
Many, many years ago, in a sad, faraway land, there was an enormous mountain made of rough, black stone.นานแสนนานมาแล้ว, ในดินแดนอันเศร้าโศก, ที่แสนห่างไกล, มีภูเขาขนาดมหึมา เป็นหินขรุขระ, สีดำ. Pan's Labyrinth (2006)
You wanna get rough, huh? Is that what you doing?คุณต้องการมีเซ็กส์ไม่ใช่เหรอไง นั่นใช่ไหมสิ่งที่คุณทำ Black Snake Moan (2006)
You fuck with her rough, you got me to fuck with.คุณร่วมเพศกับเธอ/คุณได้ให้ฉันร่วมเพศกับ Black Snake Moan (2006)
We like to play rough, us policemen.พวกเราเป็นตำรวจชอบเล่นกันแรงๆ Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rough,He seems rough, but at heart he is very gentle.
rough,The sea got rough, so that we had to give up fishing.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, , ] rough, indelicate silk, #926,275 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over [Add to Longdo]
周到綿密[しゅうとうめんみつ, shuutoumenmitsu] (n,adj-na) extremely complete (thorough, careful) and detailed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rough \Rough\, a. [Compar. {Rougher}; superl. {Roughest}.] [OE.
   rou?, rou, row, rugh, ruh, AS. r?h; akin to LG. rug, D. rug,
   D. ruig, ruw, OHG. r?h, G. rauh, rauch; cf. Lith. raukas
   wrinkle, rukti to wrinkle. [root] 18. Cf. {Rug}, n.]
   1. Having inequalities, small ridges, or points, on the
    surface; not smooth or plain; as, a rough board; a rough
    stone; rough cloth. Specifically:
    (a) Not level; having a broken surface; uneven; -- said of
      a piece of land, or of a road. "Rough, uneven ways."
      --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) Not polished; uncut; -- said of a gem; as, a rough
      diamond.
    (c) Tossed in waves; boisterous; high; -- said of a sea or
      other piece of water.
      [1913 Webster]
 
         More unequal than the roughest sea. --T. Burnet.
      [1913 Webster]
    (d) Marked by coarseness; shaggy; ragged; disordered; --
      said of dress, appearance, or the like; as, a rough
      coat. "A visage rough." --Dryden. "Roughsatyrs."
      --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively, lacking refinement, gentleness, or
    polish. Specifically:
    (a) Not courteous or kind; harsh; rude; uncivil; as, a
      rough temper.
      [1913 Webster]
 
         A fiend, a fury, pitiless and rough. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         A surly boatman, rough as wayes or winds.
                          --Prior.
      [1913 Webster]
    (b) Marked by severity or violence; harsh; hard; as, rough
      measures or actions.
      [1913 Webster]
 
         On the rough edge of battle.   --Milton.
      [1913 Webster]
 
         A quicker and rougher remedy.   --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
         Kind words prevent a good deal of that
         perverseness which rough and imperious usage
         often produces.          --Locke.
      [1913 Webster]
    (c) Loud and hoarse; offensive to the ear; harsh; grating;
      -- said of sound, voice, and the like; as, a rough
      tone; rough numbers. --Pope.
      [1913 Webster]
    (d) Austere; harsh to the taste; as, rough wine.
    (e) Tempestuous; boisterous; stormy; as, rough weather; a
      rough day.
      [1913 Webster]
 
         He stayeth his rough wind.    --Isa. xxvii.
                          8.
      [1913 Webster]
 
         Time and the hour runs through the roughest day.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (f) Hastily or carelessly done; wanting finish;
      incomplete; as, a rough estimate; a rough draught.
      [1913 Webster]
 
   {Rough diamond}, an uncut diamond; hence, colloquially, a
    person of intrinsic worth under a rude exterior.
 
   {Rough and ready}.
    (a) Acting with offhand promptness and efficiency. "The
      rough and ready understanding." --Lowell.
      [1913 Webster]
    (b) Produced offhand. "Some rough and ready theory."
      --Tylor.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rough \Rough\, v. t.
   1. To render rough; to roughen.
    [1913 Webster]
 
   2. To break in, as a horse, especially for military purposes.
    --Crabb.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut or make in a hasty, rough manner; -- with out; as,
    to rough out a carving, a sketch.
    [1913 Webster]
 
   {Roughing rolls}, rolls for reducing, in a rough manner, a
    bloom of iron to bars.
 
   {To rough it}, to endure hard conditions of living; to live
    without ordinary comforts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rough \Rough\, n.
   1. Boisterous weather. [Obs.] --Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   2. A rude fellow; a coarse bully; a rowdy.
    [1913 Webster]
 
   {In the rough}, in an unwrought or rude condition;
    unpolished; as, a diamond or a sketch in the rough.
    [1913 Webster]
 
       Contemplating the people in the rough. --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rough \Rough\, adv.
   In a rough manner; rudely; roughly.
   [1913 Webster]
 
      Sleeping rough on the trenches, and dying stubbornly in
      their boats.               --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top