Search result for

rottet

(64 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rottet-, *rottet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rottet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rottet*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One by one, I've seen you murder your family, your friends, the noblest men in Rome.Nach und nach hast du deine Familie ausgerottet. Deine Freunde, die vornehmsten Menschen Roms. Caligula (1979)
You're not goingto be exterminated.Es geht doch nicht um dich, du wirst doch nicht ausgerottetThe Right to Know (1980)
His brother, Vassian, believes Tolley was sent to the Tasman Archipelago to study the Steven's Island wren, whose entire population was killed by a lighthouse keeper's cat in the first four months of 1894.Sein Bruder Vassian glaubt, Tolley sei zum tasmanischen Archipel gesandt worden, um den Zaunkönig zu studieren, eine Art, die 1894 von der Katze des Leuchtturm- wärters vollständig ausgerottet wurde. The Falls (1980)
I tore up two of his tables in a week.Ich habe jede Woche zwei seiner Tische zerschrottetThe Long Good Friday (1980)
He's rotting under five yards ground.- Aber er ist doch begraben! - Er verrottet doch längst in seinem Grab! Dark Night of the Scarecrow (1981)
He killed her, dumped her at the lot, then he totals the Ford.Er tötet sie, schmeißt sie ins Feld, dann schrottet er den Ford. True Confessions (1981)
We wiped them out around the turn of the century in the east.Vor 100 Jahren im Osten ausgerottetWolfen (1981)
The Garden of Eden... was originally intended for Ireland. For it was there that St. Patrick eradicated the snake.Der Garten Eden, Mr. Talmann, war ursprünglich für Irland gedacht, denn schließlich rottete St. Patrick dort die Schlange aus. The Draughtsman's Contract (1982)
Are you by any chance aware that the limousine that you wrecked today belongs to the assistant to the chairman of Joint Chiefs of Staff?Wussten Sie übrigens, dass die Limousine, die Sie heute geschrottet haben, dem Assistenten des Vorsitzenden der Stabchefs gehört? The First Time (1983)
Soon to be made extinct.Die bald ausgerottet wird! Octopussy (1983)
Go rotten!Er verrottetYellowbeard (1983)
The ones he can't sell, he just wrecks.Die, die er nicht verkauft, verschrottet er. Lost and Found (1984)
We've got to uproot the YangsDie Yangs müssen ausgerottet werden! The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Rotten to the core, as tonight's group will aptly demonstrate.Bis ins Innerste verrottet, wie es die heutige Gruppe demonstrieren wird. Against All Odds (1984)
You can only win a war by exterminating the enemy.Einen Krieg kann man nur gewinnen, wenn man den Feind ausrottetRed Dawn (1984)
They fought here alone and gave up their lives so that this nation shall not perish from the earth.""Sie haben hier alleine gekämpft... und ihr Leben gegeben... damit diese Nation nicht ausgerottet wird." Red Dawn (1984)
I'm going to grow old, and grow lonely, and I'm gonna die, and I'll be surrounded by a bunch of rotten fruit.Ich werde alt werden... einsam sein und sterben... und von einem Haufen verrottetem Obst umgeben sein. Splash (1984)
We were that close to going out for ever.Um ein Haar wären wir für immer ausgerottet worden. The Terminator (1984)
You've got over 100 tons of produce in... every day starting tomorrow.Wenn ich den Transport nicht erledige, bleibt die Ware hier liegen und verrottet. Können Sie sich das leisten? Ten Wheel Trouble (1985)
D.A.R.Y.L. Goes to the scrap yard.D.A.R.Y.L. wird verschrottetD.A.R.Y.L. (1985)
Maybe innocent, maybe sweet, ain't half as nice as rotting meat.Ob unschuldig oder keusch, nicht halb so lecker wie verrottetes Fleisch. Legend (1985)
He made everyone bananas tryin' to keep that engine from goin' to scrap.Armer Irrer. Er wollte nie, dass die Lok verschrottet wird. Runaway Train (1985)
The country's decaying.Das Land verrottetTangos, the Exile of Gardel (1985)
Yeah, well, I'll get a new call and a rotary table in from the Gulf,- Ja, sieht ganz schön verrottet aus. Aber ich besorge mir im Golf Ersatzteile. Water (1985)
shoot... another chute!Nein, ich glaube, das ist ein verrotteter Baumstumpf. On the Road Again (1986)
It could get wrecked, stolen, scratched, breathed on wrong, a pigeon could shit on it. Who knows?Es könnte geschrottet, geklaut, zerkratzt werden oder falsch angehaucht, eine Taube könnte drauf kacken. Ferris Bueller's Day Off (1986)
That's the last kind of person I'd like to see locked up in a cage.Das letzte, was ich will, ist das so einer in einem stinkenden Wüstenloch verrottetIron Eagle (1986)
That bike has got to go.Diese Maschine gehört verschrottetSlaughter High (1986)
If we assumed that these whales are ours to do with as we please, we would be as guilty as those who caused their extinction.Wenn wir sie einfach nehmen, sind wir so schuldig wie die, die sie ausrotteten. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
"We would be as guilty as those who caused," past tense, "their extinction.""Wir wären so schuldig wie die, die sie ausrotteten". Vergangenheit. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
And after you've pulled off the coup d'etat and other acts of terrorism he will declare a state of martial law.Und dann, nach Terroranschlägen und einem Staatsstreich, werden wir das Kriegsrecht über Tokyo verhängen und das verrottete Gesellschaftssystem von Grund auf umkrempeln! Sukeban deka (1987)
They thought they burned it all.Deshalb rottete man ihn aus. A Cup of Time (1987)
No, it's too wet. Its clothes are rotted off.Nein, es war zu feucht, die Kleider waren verrottetRumors of My Death (1987)
That's it.Ein Wunder, dass der Baum nicht von alleine umgefallen ist, der Stamm ist ja innen ganz verrottetThe Gate (1987)
The tree is rotten.Der Baum ist verrottetLocation Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
(SPEAKING SPANISH) Look how beautiful, no? (BOTH CHUCKLING)Ich werde nicht ruhen, bis die ganze Carrera-Familie in der Hölle verrottetHostile Takeover (1988)
It was a medicine, but it cured the plague 200 years ago.Es war eine, bis sie die Seuche vor 200 Jahren ausrottete. Symbiosis (1988)
They are a lethal plague and must be wiped out.Sie sind eine tödliche Plage und gehören ausgerottetCritters 2 (1988)
The tree is rotten.Der Baum ist verrottetThe Last Temptation of Christ (1988)
And he's trotting over this bridge and he looks over... and sees his reflection in the water.Er trottet gerade über eine Brücke... Er guckt runter, sieht sein Spiegelbild und denkt, es sei ein anderer Hund. Talk Radio (1988)
Mueller's rotting in some German jail and Rausch is dead.Müller verrottet im Gefängnis, und Rausch ist tot. The Butcher (1989)
Hello. You start playing straight with me Mr... Or your son's gonna rot in jail.Spielen Sie endlich sauber oder Ihr Sohn verrottet im Gefängnis. Family Business (1989)
We would have all such offenders so cut off.Wir wollen alle solche Verbrecher ausgerottet wissen. Henry V (1989)
The evil is demolished.Das Übel ist ausgerottetMarked for Death (1990)
We dolly with him as he trots slowly down a deserted street.Die Kamera fährt mit, während er entlangtrottetWhite Hunter Black Heart (1990)
Now, we'll dolly with him as he trots slowly down a deserted street.Die Kamera fährt mit, während er entlangtrottetWhite Hunter Black Heart (1990)
I hope he rots in a cell till doomsday.Ich hoffe, er verrottet in seiner Zelle. Sins of the Father (1990)
The porch must have been rotted out.Das Holz des Vorbaus war wohl verrottetSins of the Father (1990)
We have finally eradicated the Phyrox Plague on Cor Caroli V and will soon be proceeding to our next mission. A rendezvous with the USS Hood, to assist in their terraforming efforts on Browder IV.Endlich haben wir die Phyrox-Seuche auf Cor Caroli V ausgerottet, und wir bereiten uns auf unsere nächste Mission vor, ein Rendezvous mit der USS Hood, um sie bei Erdformungsarbeiten auf Browder IV zu unterstützen. Allegiance (1990)
It's all rotten down there.Das Holz ist total verrottetArachnophobia (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausrotten; ausmerzen; vertilgen | ausrottend; ausmerzend; vertilgend | ausgerottet; ausgemerzt; vertilgt | rottet aus | rottete austo eradicate | eradicating | eradicated | eradicates | eradicated [Add to Longdo]
ausrotten; vertilgen | ausrottend; vertilgend | ausgerottet; vertilgtto exterminate | exterminating | exterminated [Add to Longdo]
ausrotten | ausrottend | ausgerottet | rottet aus | rottete austo extirpate | extirpating | extirpated | extirpates | extirpated [Add to Longdo]
getapst; getrottetplodded [Add to Longdo]
getrottetjogged [Add to Longdo]
getrottettrotted [Add to Longdo]
getrottet; trottetetrotted [Add to Longdo]
tapsen; trotten | tapsend; trottend | tapst; trottetto plod | ploding | plods [Add to Longdo]
trotten; mühsam gehen | trottend | trottetto jog | jogging | jogs [Add to Longdo]
trotten; traben | trottend | trottetto trot | trotting | trots [Add to Longdo]
verrotten | verrottend | verrottet | es verrottet | es verrottete | es ist/war verrottetto rot | rotting | rotted | it rots | it rotted | it has/had rottened [Add to Longdo]
verrottet {adj}rotten [Add to Longdo]
verschrotten | verschrottend | verschrottet | verschrottetto scrap | scrapping | scrapped | scraps [Add to Longdo]
zusammenrotten | zusammenrottend | zusammengerottetto flock together | flocking together | flocked together [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top