Search result for

rostet

(58 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rostet-, *rostet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rostet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rostet*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It has taken on rust.Es muss angerostet sein. Unidentified Flying Oddball (1979)
I saluted her with a drinkIch habe ihr zugeprostetTwo Champions of Death (1980)
Our master saluted you a drinkUnser Meister hat dir zugeprostetTwo Champions of Death (1980)
Keep your front sight covers on, or else you'll get a rusty bore.Denkt an die Mündungsschoner, sonst rostet der Lauf. The Big Red One (1980)
It's rusted to the wall.Es ist an die Wand gerostetThe Fog (1980)
There was food on the table and a hot, steamy cup of coffee but underneath, the tin cup was rusted to the table.Da war Essen auf dem Tisch und eine heiße, dampfende Tasse Kaffee, aber die Blechtasse war an den Tisch gerostetThe Fog (1980)
- There was rust everywhere.- Alles war verrostetThe Fog (1980)
Bent law can be tolerated for as long as they're lubricating, but you have become definitely parched.Korrupte Bullen werden toleriert, solange sie geschmiert sind, aber du bist eindeutig verrostetThe Long Good Friday (1980)
We can't let them corrode.Damit das nicht rostetThe Medal (1980)
Only he couldn't go in the water. His leg would rust and...Er könnte nur nicht ins Wasser, weil ihm dann das Bein rostetPixote (1981)
There we were, two old warhorses, Ernest Ladd and I, toasting each other over our latest promotions.Da waren wir also. Zwei alte Schlachtrösser. Ernest Ladd und ich... prosteten uns angesichts unserer jüngsten Beförderung zu. Deadly Maneuvers (1982)
Rusted-out paint job, some kind of artwork on the door.Verrosteter Lack, irgendein Wappen an der Tür. Diamonds 'n Dust (1983)
Corrugated tin, bare bones, low rent.Verrostetes Eisen, das Allernötigste, Wellblechhütten. The Right Stuff (1983)
It won't rust.Dann rostet es nicht. The Survivors (1983)
Where's your imagination, your initiative? Okay, coach. What would you have done?Wollten gerade anfangen, über Zahlen zu sprechen, als plötzlich dieser Gerichtsvollzieher, den Jake kennt, uns mit seinem Drink zuprostetCool Runnin' (1984)
Yeah, well, maybe waitin' around two weeks... for an "if-maybe" might be your guys' style... but Bobby and I areJumpin'Jack Flash and Captain Go-Fast.Woher wusste Echeveria, dass er euch zugeprostet hat? Sagte ich das nicht? Ist ein Freund von Jake. Cool Runnin' (1984)
What's the point of this? I've done it a million times.Wir glauben, Ihre Fähigkeiten sind etwas eingerostetDreamscape (1984)
There are barrels of toxic waste... rusted, leaking. A nightmare.Fässer mit Giftmüll: verrostet, undicht! Junk Yard Dog (1985)
Well, uh, I'm a little rusty in that whole area.- Ich bin etwas eingerostet auf dem Gebiet. Forged Steele (1985)
My Spanish is a bit rusty, but I know enough to know a gaviota is a seagull.Mein Spanisch ist eingerostet, aber ich weiß, dass gaviota Möwe bedeutet. Flight to Freedom (1985)
You got everything rusty here.Bei euch ist hier alles verrostetKin-dza-dza! (1986)
I'm so rusty.Ich bin sicher total eingerostetNuit d'ivresse (1986)
If the engine ain't seized up, it's got a chance.Wenn der Motor nicht verrostet ist, haben wir eine Chance. Slaughter High (1986)
I'm a little rusty.Ich bin eben eingerostetThe Great Montarro (1987)
They can't drink the water, because there's rust in the pipes.Sie können das Wasser nicht trinken, weil die Leitungen verrostet sind. The Gift of Life (1987)
I know how you feel about it, but I just like being busy.Ich weiß, wie du darüber denkst, aber wer rastet, der rostetThe People Next Door (1987)
Well, the exhaust is rusty iron, that oilcan is aluminium and that battery's still got some acid in it.Der Auspuff besteht aus verrostetem Eisen, die Öldose aus Aluminium, und in der Batterie ist noch Säure. Partners (1987)
Light, rusted and hollow as an old tin can.Leicht, verrostet, und sie klapperte wie eine Büchse. Pirates (1987)
You've been slack, little one, allowed your mental powers to rust.Du warst sehr nachlässig, deine mentalen Kräfte sind eingerostetHaven (1987)
Ηe's all right as an οpening bat but he makes an awful ladder.Die waren alle verrostetAgatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
After 40 years at the bottom of the ocean... this is all that rusted.Nach 40 Jahren auf dem Meeresgrund ist nur der Teil hier verrostet. Damals hielten die Sachen noch länger. Can't Buy Me Love (1987)
Rusted pure orange. Rusted like carrots.Das Zeug war rot gerostetCherry 2000 (1987)
My Chinese is a little rusty.Mein Chinesisch ist ein wenig eingerostetMurderers' Sky (1988)
Well... I'm a little rusty.Tja, bin etwas eingerostetPoke High (1988)
Sorry, my Russian's a little rusty.Tut mir Leid, mein Russisch ist etwas eingerostetRed Heat (1988)
You seem to forget the stage-play!Und deine Lust am Spiel... EingerostetMarquis (1989)
This is rusted tight.Das ist eingerostetThe Rescuers Down Under (1990)
"You know, if I had the brain of a goldfish, I could get a better job"?Dad, vielleicht bist du etwas eingerostetRain Girl (1990)
Should old acquaintance be forgot?Alte Liebe rostet nicht, nicht wahr? Episode #1.7 (1990)
We don't want him rusting up on us.Wir wollen doch nicht, dass er verrostetEdward Scissorhands (1990)
My Morse is so rusty, -Mein Morse ist so eingerostetThe Hunt for Red October (1990)
And make sure it's coldJa, schön durchgefrostetKing of New York (1990)
Krusty, do the honors.- Ich bin ein wenig eingerostet... aber ich versuche es. Like Father, Like Clown (1991)
It's stuck tight!Alles festgerostetIngaló (1992)
It has a terrible go of rust on it.Das ist aber mächtig eingerostetFar and Away (1992)
- No flies on you.- Wer rastet, der rostetA Few Good Men (1992)
It's strange.Klingt wie 'n Trabbi, der rostetThe Visitors (1993)
It must have been rusted through.Muss durchgerostet sein. Season's Greedings (1994)
No, this... is a freeze-dried protein patty, a lookalike beef product.Nein. Nein. Das ist ein schockgefrosteter Eiweißfladen, der wie Rindfleisch aussieht. Whale Song (1994)
It's rusted in position.Es ist eingerostetThe Host (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auftauen; entfrosten | auftauend; entfrostend | aufgetaut; entfrostetto defrost | defrosting | defrosted [Add to Longdo]
durchgerostet {adj}rusted through [Add to Longdo]
einrosten; verrosten | einrostend; verrostend | eingerostet; verrostetto rust | rusting | rusted [Add to Longdo]
enteist; entfrostetdefrosts [Add to Longdo]
rosten; verrosten | rostend; verrostend | gerostet; verrosted | rostet; verrostetto rust | rusting | rusted | rusts [Add to Longdo]
rosten | rostend | gerostet | rostetto oxidize | oxidizing | oxidized | oxidizes [Add to Longdo]
Wer rastet, der rostet. [Sprw.]A rolling stone gathers no moss. [prov.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  rostet [rɔstət]
     oxidizes; rusts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top