ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

right,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -right,-, *right,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
right, extraterritorialสิทธิสภาพนอกอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, inalienable๑. สิทธิที่จะแยกออกจากบุคคลมิได้๒. สิทธิที่จะโอนกันมิได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, legalสิทธิตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, minorityสิทธิของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, politicalสิทธิทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, privateสิทธิส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, proceduralสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, substantiveสิทธิพื้นฐาน, สิทธิที่เป็นสาระสำคัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, waterสิทธิใช้น้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
right,A little more to the right, so!
right,All right, do it your own way, but don't blame me if you fail.
right,All right, it's a deal.
right,All right, I will do it again.
right,All right, sir, The salad bar is over there.
right,Even though I was right, he got the best of me.
right,Granted that you are right, we still have to persuade him first.
right,Granting that the aim is right, how will you carry out the plan?
right,Granting that you are right, we still can't approve of your plan.
right,"I don't think she's an opponent you can ignore like that ..." "That's right, they say a cornered rat bites back, don't they?"
right,If you turn right, you will see a big building.
right,If you win, you are in the right, but if you lost, you are in the wrong.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポッと;ぽっと[potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
喨喨;喨々[りょうりょう, ryouryou] (adv-to,adj-t) bright, clear and reverberate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\ (r[imac]t), a. [OE. right, riht, AS. riht; akin to
   D. regt, OS. & OHG. reht, G. recht, Dan. ret, Sw. r[aum]tt,
   Icel. rettr, Goth. ra['i]hts, L. rectus, p. p. of regere to
   guide, rule; cf. Skr. [.r]ju straight, right. [root]115. Cf.
   {Adroit},{Alert}, {Correct}, {Dress}, {Regular}, {Rector},
   {Recto}, {Rectum}, {Regent}, {Region}, {Realm}, {Rich},
   {Royal}, {Rule}.]
   1. Straight; direct; not crooked; as, a right line. "Right as
    any line." --Chaucer
    [1913 Webster]
 
   2. Upright; erect from a base; having an upright axis; not
    oblique; as, right ascension; a right pyramid or cone.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformed to the constitution of man and the will of God,
    or to justice and equity; not deviating from the true and
    just; according with truth and duty; just; true.
    [1913 Webster]
 
       That which is conformable to the Supreme Rule is
       absolutely right, and is called right simply without
       relation to a special end.      --Whately.
    [1913 Webster]
 
   2. Fit; suitable; proper; correct; becoming; as, the right
    man in the right place; the right way from London to
    Oxford.
    [1913 Webster]
 
   5. Characterized by reality or genuineness; real; actual; not
    spurious. "His right wife." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In this battle, . . . the Britons never more plainly
       manifested themselves to be right barbarians.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. According with truth; passing a true judgment; conforming
    to fact or intent; not mistaken or wrong; not erroneous;
    correct; as, this is the right faith.
    [1913 Webster]
 
       You are right, Justice, and you weigh this well.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If there be no prospect beyond the grave, the
       inference is . . . right, "Let us eat and drink, for
       to-morrow we die."          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Most favorable or convenient; fortunate.
    [1913 Webster]
 
       The lady has been disappointed on the right side.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to that side of the body in man on which
    the muscular action is usually stronger than on the other
    side; -- opposed to left when used in reference to a part
    of the body; as, the right side, hand, arm. Also applied
    to the corresponding side of the lower animals.
    [1913 Webster]
 
       Became the sovereign's favorite, his right hand.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   Note: In designating the banks of a river, right and left are
      used always with reference to the position of one who
      is facing in the direction of the current's flow.
      [1913 Webster]
 
   9. Well placed, disposed, or adjusted; orderly; well
    regulated; correctly done.
    [1913 Webster]
 
   10. Designed to be placed or worn outward; as, the right side
     of a piece of cloth.
     [1913 Webster]
 
   {At right angles}, so as to form a right angle or right
    angles, as when one line crosses another perpendicularly.
    
 
   {Right and left}, in both or all directions. [Colloq.]
 
   {Right and left coupling} (Pipe fitting), a coupling the
    opposite ends of which are tapped for a right-handed screw
    and a left-handed screw, respectivelly.
 
   {Right angle}.
     (a) The angle formed by one line meeting another
       perpendicularly, as the angles ABD, DBC.
     (b) (Spherics) A spherical angle included between the
       axes of two great circles whose planes are
       perpendicular to each other.
 
   {Right ascension}. See under {Ascension}.
 
   {Right Center} (Politics), those members belonging to the
    Center in a legislative assembly who have sympathies with
    the Right on political questions. See {Center}, n., 5.
 
   {Right cone}, {Right cylinder}, {Right prism}, {Right
   pyramid} (Geom.), a cone, cylinder, prism, or pyramid, the
    axis of which is perpendicular to the base.
 
   {Right line}. See under {Line}.
 
   {Right sailing} (Naut.), sailing on one of the four cardinal
    points, so as to alter a ship's latitude or its longitude,
    but not both. --Ham. Nav. Encyc.
 
   {Right sphere} (Astron. & Geol.), a sphere in such a position
    that the equator cuts the horizon at right angles; in
    spherical projections, that position of the sphere in
    which the primitive plane coincides with the plane of the
    equator.
    [1913 Webster]
 
   Note: Right is used elliptically for it is right, what you
      say is right, true.
      [1913 Webster]
 
         "Right," cries his lordship.    --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Straight; direct; perpendicular; upright; lawful;
     rightful; true; correct; just; equitable; proper;
     suitable; becoming.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, n. [AS. right. See {Right}, a.]
   1. That which is right or correct. Specifically:
    (a) The straight course; adherence to duty; obedience to
      lawful authority, divine or human; freedom from guilt,
      -- the opposite of moral wrong.
    (b) A true statement; freedom from error of falsehood;
      adherence to truth or fact.
      [1913 Webster]
 
         Seldom your opinions err;
         Your eyes are always in the right. --Prior.
      [1913 Webster]
    (c) A just judgment or action; that which is true or
      proper; justice; uprightness; integrity.
      [1913 Webster]
 
         Long love to her has borne the faithful knight,
         And well deserved, had fortune done him right.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. That to which one has a just claim. Specifically:
    (a) That which one has a natural claim to exact.
      [1913 Webster]
 
         There are no rights whatever, without
         corresponding duties.       --Coleridge.
      [1913 Webster]
    (b) That which one has a legal or social claim to do or to
      exact; legal power; authority; as, a sheriff has a
      right to arrest a criminal.
    (c) That which justly belongs to one; that which one has a
      claim to possess or own; the interest or share which
      anyone has in a piece of property; title; claim;
      interest; ownership.
      [1913 Webster]
 
         Born free, he sought his right.  --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Hast thou not right to all created things?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Men have no right to what is not reasonable.
                          --Burke.
      [1913 Webster]
    (d) Privilege or immunity granted by authority.
      [1913 Webster]
 
   3. The right side; the side opposite to the left.
    [1913 Webster]
 
       Led her to the Souldan's right.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. In some legislative bodies of Europe (as in France), those
    members collectively who are conservatives or monarchists.
    See {Center}, 5.
    [1913 Webster]
 
   5. The outward or most finished surface, as of a piece of
    cloth, a carpet, etc.
    [1913 Webster]
 
   {At all right}, at all points; in all respects. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {Bill of rights}, a list of rights; a paper containing a
    declaration of rights, or the declaration itself. See
    under {Bill}.
 
   {By right}, {By rights}, or {By good rights}, rightly;
    properly; correctly.
    [1913 Webster]
 
       He should himself use it by right.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I should have been a woman by right. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Divine right}, or
 
   {Divine right of kings}, a name given to the patriarchal
    theory of government, especially to the doctrine that no
    misconduct and no dispossession can forfeit the right of a
    monarch or his heirs to the throne, and to the obedience
    of the people.
 
   {To rights}.
    (a) In a direct line; straight. [R.] --Woodward.
    (b) At once; directly. [Obs. or Colloq.] --Swift.
 
   {To set to rights}, {To put to rights}, to put in good order;
    to adjust; to regulate, as what is out of order.
 
   {Writ of right} (Law), a writ which lay to recover lands in
    fee simple, unjustly withheld from the true owner.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, adv.
   1. In a right manner.
    [1913 Webster]
 
   2. In a right or straight line; directly; hence; straightway;
    immediately; next; as, he stood right before me; it went
    right to the mark; he came right out; he followed right
    after the guide.
    [1913 Webster]
 
       Unto Dian's temple goeth she right.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let thine eyes look right on.     --Prov. iv.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Right across its track there lay,
       Down in the water, a long reef of gold. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. Exactly; just. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Came he right now to sing a raven's note? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. According to the law or will of God; conforming to the
    standard of truth and justice; righteously; as, to live
    right; to judge right.
    [1913 Webster]
 
   5. According to any rule of art; correctly.
    [1913 Webster]
 
       You with strict discipline instructed right.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   6. According to fact or truth; actually; truly; really;
    correctly; exactly; as, to tell a story right. "Right at
    mine own cost." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Right as it were a steed of Lumbardye. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       His wounds so smarted that he slept right naught.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   7. In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely;
    highly; as, right humble; right noble; right valiant. "He
    was not right fat". --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For which I should be right sorry.  --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       [I] return those duties back as are right fit.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense now chiefly prefixed to titles; as, right
      honorable; right reverend.
      [1913 Webster]
 
   {Right honorable}, a title given in England to peers and
    peeresses, to the eldest sons and all daughters of such
    peers as have rank above viscounts, and to all privy
    councilors; also, to certain civic officers, as the lord
    mayor of London, of York, and of Dublin.
    [1913 Webster]
 
   Note: Right is used in composition with other adverbs, as
      upright, downright, forthright, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Right along}, without cessation; continuously; as, to work
    right along for several hours. [Colloq. U.S.]
 
   {Right away}, or {Right off}, at once; straightway; without
    delay. [Colloq. U.S.] "We will . . . shut ourselves up in
    the office and do the work right off." --D. Webster.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, v. t. [imp. & p. p. {Righted}; p. pr. & vb. n.
   {Righting}.] [AS. rihtan. See {Right}, a.]
   1. To bring or restore to the proper or natural position; to
    set upright; to make right or straight (that which has
    been wrong or crooked); to correct.
    [1913 Webster]
 
   2. To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights
    to; to assert or regain the rights of; as, to right the
    oppressed; to right one's self; also, to vindicate.
    [1913 Webster]
 
       So just is God, to right the innocent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All experience hath shown that mankind are more
       disposed to suffer while evils are sufferable, than
       to right themselves by abolishing the forms to which
       they are accustomed.         --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   {To right a vessel} (Naut.), to restore her to an upright
    position after careening.
 
   {To right the helm} (Naut.), to place it in line with the
    keel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, v. i.
   1. To recover the proper or natural condition or position; to
    become upright.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Hence, to regain an upright position, as a ship or
    boat, after careening.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top