Search result for

ridé

(90 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridé-, *ridé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ride[VI] ขี่, See also: ควบม้า, Syn. bridle
ride[VT] ขี่, See also: ควบม้า, Syn. bridle
ride[VI] ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
ride[VT] ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
ride[VI] เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, Syn. be carried, travel
ride[VT] เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, Syn. be carried, travel
ride[VI] ขึ้นลิฟท์, Syn. lift
ride[VT] ขึ้นลิฟท์, Syn. lift
ride[VI] ควบคุม, See also: บังคับ, Syn. handle, control
ride[VI] ลอย, See also: ล่องลอย, Syn. float

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ride(ไรดฺ) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
rider(ไร'เดอะ) n. ผู้ขี่,ผู้ขับ,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม,ส่วนที่ปรับปรุง
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
astride(แอสไทรดฺ') adv.,prep. คร่อม (ม้า,เก้าอี้) บนสองข้างของ, เท้าทั้งสองเหยียดห่างออกจากกัน
bestride(บิสไทรดฺ') {bestrode,bestridden/bestrid} vt. ขี่,คร่อม,ข้าม,ยืนอยู่เหนือ,ควบคุม, Syn. strude
bride(ไบรดฺ) n. เจ้าสาว
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
bridesmaidn. เพื่อนเจ้าสาว
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก

English-Thai: Nontri Dictionary
ride(n) การขับ,การขี่,การไป,การควบม้า
ride(vi) ขี่,ไป,ควบ,เดินเรือ,จอดเรือ,โต้คลื่น
ride(vt) ขับ,ขี่,ควบ,ครอบงำ,เทียบท่า,จอดเรือ
rider(n) ผู้ขับ,ผู้ขี่,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม
astride(adv) คร่อม
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)
BRIDE bride price(n) สินสอดทองหมั้น
bride(n) เจ้าสาว
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riderข้อกำหนดต่อท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
riderแผ่นผนวก, ข้อกำหนดต่อท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rider๑. ข้อกำหนดเพิ่มเติม๒. ข้อกำหนดต่อท้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rider policyกรมธรรม์ผู้ขับขี่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ride (vt ) หาเรื่อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้คลื่น[V] counter waves, See also: ride the waves (boat, ship), Thai definition: ฟันฝ่าคลื่น
ขี่[V] ride, Syn. คร่อม, Example: นายพรานขี่ม้านำนักท่องเที่ยวเข้าไปในป่า, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมบนพาหนะ
ขี่ม้า[V] ride a horse, See also: be on horse back, Example: เธอต้องไปหัดขี่ม้าให้สมบทบาทของการแสดง, Thai definition: นั่งคร่อมบนหลังม้าเพื่อบังคับม้าให้เดินหรือวิ่งไป
ขี่หลัง[V] ride piggyback, See also: ride pickaback, ride on one's back, Example: ลูกชายคนเล็กชอบขี่หลังพ่อแล้วให้พาคลานไป, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมไปบนแผ่นหลัง
ขับ[V] drive, See also: ride, Syn. ขับขี่, ขับรถ, Example: ถ้าเธอยังขับฉวัดเฉวียนแบบนี้อีก ฉันขอลงดีกว่า, Thai definition: บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ
สารถี[N] driver, See also: rider, Syn. คนขับรถ, Example: เขาเป็นสารถีคู่ใจของนายพันมาช้านาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับพาหนะให้เคลื่อนที่ไป
โดยสาร[V] take, See also: ride, get on, go/travel by, Syn. ขึ้นรถ, , Example: เขาโดยสารรถบรรทุกมาจนถึงกรุงเทพฯ, Thai definition: เดินทางโดยยานพาหนะ
ถีบจักรยาน[V] pedal a bicycle, See also: ride a bicycle, Syn. ถีบรถ, Example: เขาถีบจักรยานไปถึงเชียงใหม่, Thai definition: ใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป
ซ้อนท้าย[V] sit behind the bicycle rider, See also: ride on a pillion, Syn. นั่งซ้อนท้าย, Example: เขาซ้อนท้ายรถจักรยานเพื่อนไปโรงเรียนทุกวัน, Thai definition: นั่งท้ายรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานไปด้วยกัน
ควบ[V] gallop, See also: ride, Syn. ห้อ, ขี่, Example: เขาควบม้าทะยานหายไปในสายหมอก, Thai definition: วิ่งเต็มที่จนดูเหมือนเท้าไม่ติดดิน (ใช้แก่ม้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชักม่าน[v. exp.] (chak mān) FR: tirer le rideau
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; spear   FR: harpon [m] ; trident [m]
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
เอื้องกุหลาบ[n. exp.] (eūang kulāp) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด [n. exp.] (eūang kulāp krapao poēt) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบป่า [n. exp.] (eūang kulāp pā) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบพวง [n. exp.] (eūang kulāp phūang) EN: Aerides falcata Lindl.   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDE    R AY1 D
RIDER    R AY1 D ER0
RIDES    R AY1 D Z
RIDEN    R AY1 D AH0 N
RIDEAU    R AH0 D OW1
RIDERS    R AY1 D ER0 Z
RIDENER    R IH1 D IY0 N ER0
RIDEAUX    R AH0 D OW1
RIDEOUT    R AY1 D AW2 T
RIDER'S    R AY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ride    (v) (r ai1 d)
rider    (n) (r ai1 d @ r)
rides    (v) (r ai1 d z)
riders    (n) (r ai1 d @ z)
riderless    (j) (r ai1 d @ l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
お嫁さん[およめさん, oyomesan] (n) bride [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
ずり上がる[ずりあがる, zuriagaru] (v5r,vi) to creep up; to ride up [Add to Longdo]
つもりである[, tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend [Add to Longdo]
とんとん拍子;トントン拍子[とんとんびょうし(とんとん拍子);トントンびょうし(トントン拍子), tontonbyoushi ( tonton hyoushi ); tonton byoushi ( tonton hyoushi )] (adv) without a hitch; swimmingly; with rapid strides [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘坐[chéng zuò, ㄔㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] ride (in a vehicle) [Add to Longdo]
骑马[qí mǎ, ㄑㄧˊ ㄇㄚˇ, / ] ride on horseback [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッケル水素[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]
バイナリデータ[ばいなりでーた, bainaride-ta] binary data [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory [Add to Longdo]
刻み幅[きざみはば, kizamihaba] stride [Add to Longdo]
上書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
物理伝送路[ぶつりでんそうろ, butsuridensouro] physical link [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top