ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retiens

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retiens-, *retiens*, retien
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา retiens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *retiens*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tax assessment, regime minor, Brescia and Gaul.Neue Steuerordnung für Kleinasien, Retien und Gallien. Caligula (1979)
L'audience est terminee. Depars!L'entretien est terminé. The Sword and the Rose (1953)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บริการซ่อมบำรุง[n. exp.] (børikān sǿmbamrung) EN: maintenance service   FR: service d'entretien [m] ; service de maintenance [m]
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: maintenance   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์[n.] (kān samphāt) EN: interview   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: in-depth interview   FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
การสนทนา[n.] (kān sonthanā) EN: talk ; conversation ; causerie   FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f]
ค่าบำรุงรักษา[n. exp.] (khā bamrungraksā) EN: maintenance costs   FR: frais de maintenance [mpl] ; frais d'entretien [mpl]
ค.ศ.[n.] (khø.sø.) EN: Christian era ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
คริสต์[n. prop.] (Khrit) EN: Christian   FR: chrétien [m] ; chrétienne [f]
คริสต์ศักราช[n. prop.] (Khritsakkarāt) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
คริสเตียน[adj.] (Khritsatīen = Khrisatīen) EN: Christian ; Protestant   FR: chrétien ; protestant
ในปี ค.ศ. ...[xp] (nai pī khø.sø. …) FR: en l'an ... (de l'ère chrétienne) : en ... (de l'ère chrétienne)
นับถือศาสนาคริสต์[v. exp.] (naptheū sātsanā Khris) FR: être de confession chrétienne
สัมภาษณ์[n.] (samphāt) EN: interview   FR: entretien [m] ; interview [ f, m] ; entrevue [f]
สอบสัมภาษณ์[v. exp.] (søp samphāt) EN: go for an interview ; have an interview ; be interviewed ; give an interview   FR: accorder un entretien
ตัดบทการสนทนา[v. exp.] (tatbot kān sonthanā) FR: couper court à une conversation ; couper court à un entretien
วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ [n. exp.] (wan samkhan thāng sātsanā Khrit) FR: fête religieuse chrétienne [f]
ค.ศ. (คริสต์ศักราช)[] (khø.sø. (Khritsakkarāt)) FR: ère chrétienne

CMU English Pronouncing Dictionary
CRETIEN    K R IY1 SH Y AH0 N
CHRETIEN    SH R IH2 T IY1 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top