ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retien

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retien-, *retien*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บริการซ่อมบำรุง[n. exp.] (børikān sǿmbamrung) EN: maintenance service   FR: service d'entretien [m] ; service de maintenance [m]
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: maintenance   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์[n.] (kān samphāt) EN: interview   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: in-depth interview   FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
การสนทนา[n.] (kān sonthanā) EN: talk ; conversation ; causerie   FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f]
ค่าบำรุงรักษา[n. exp.] (khā bamrungraksā) EN: maintenance costs   FR: frais de maintenance [mpl] ; frais d'entretien [mpl]
ค.ศ.[n.] (khø.sø.) EN: Christian era ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top