หรือคุณหมายถึง reßens?
Search result for

ressens

(126 entries)
(2.0793 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ressens-, *ressens*, ressen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ressens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ressens*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressent Actionฤทธิ์ในทางกด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's go.Und pressenTo the Death (1996)
Here!Los, fressenReturn to Me (2000)
Push!PressenGas Pills (2008)
- Push!PressenApplied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Our Maester Cressen did.เมยสเตอร์เครสเชนเป็นคนสอน The House of Black and White (2015)
Maester Cressen discoveredเมสเตอร์เคร็สเซ็นตรวจ Stormborn (2017)
Press.PressenDead Mine (2012)
I think it's because they are a bunch of dumb-ass, grease ball, Guinea, wop...Das liegt sicher daran, weil sie dämliche, schmierige, Spaghetti fressende ... The Wanderers (1979)
Those with common interests and assholes like those hustlers.Solche mit gemeinsamen Interessen und Arschlöcher wie diese Abzocker. The Wanderers (1979)
What I like about these Colored sportsmen is they got common interest.Was mir an diesen farbigen Sportlern gefällt, ist, dass sie gemeinsame Interessen haben. The Wanderers (1979)
I got to get more pressed.Ich muss mehr pressen können. The Wanderers (1979)
Yes. Throw him to the river.Sollen ihn die Fische fressenCaligula (1979)
Almighty Caesar says finish your dinner.Cäsar, der Allmächtige, sagt: Ihr könnt jetzt weiteressenCaligula (1979)
Push.PressenDon't Go Near the Park (1979)
Push.PressenDon't Go Near the Park (1979)
Push.PressenDon't Go Near the Park (1979)
Push.PressenDon't Go Near the Park (1979)
- What did you do?- Was hast du ausgefressenTerror Express (1980)
She'll hold still a lot better if you give her something to eat.Sie hält eher still, wenn du ihr was zu fressen gibst. The Outrage: Part 1 (1980)
The ants are gonna get that cake before Jason does.Bevor Jason den Kuchen bekommt, haben ihn die Ameisen gefressenThe Pledge (1980)
Well, Rose maybe if we had Jeffrey deliver all this and stack it over at Ike's he'd think twice about breaking the law again.Tja, Rose... wenn wir Jeffrey den ganzen Haufen rüber zu Ike karren lassen, wird er es sich überlegen, noch einmal etwas auszufressenThe Prodigals (1980)
Nick? - Well, I didn't eat them.- Ich habe sie nicht gefressenThe Travelling Man (1980)
That's when I finally let go.Da hörte ich endlich auf, alles in mich reinzufressenThe Valediction (1980)
It does cause profound resentment if those at the top continue to enjoy the comforts, the conveniences, they with draw from those below them, not to mention the deeply damaging publicity...Es führt, so nehme ich an, zu gewissen Ressentiments, wenn die da oben sich weiter des Komforts und der Annehmlichkeiten erfreuen, die sie den Untergebenen entziehen. Ganz zu schweigen von der sicher nicht positiven Publicity. The Economy Drive (1980)
Thatwould make the front pages!Das wäre ein gefundenes Fressen für die Presse. The Right to Know (1980)
If you are lucky at play, you should profit by it and place the money you win at decent interest so that you may find it again some day.Wenn du Glück im Spiel hast, solltest du das gewonnene Geld auf gute Interessen anlegen. The Miser (1980)
I won't tell you that they are laid up, for the poor things have got nothing to lie upon and it would not be telling the truth.Ich sage nicht, dass sie ihre Streu fressen, denn sie haben keine, und das wäre nicht die Wahrheit, The Miser (1980)
And because they have nothing to do, must they have nothing to eat?Und weil sie nichts tun, sollen sie nichts fressenThe Miser (1980)
It would be much better for them to work much and eat to correspond.Es wäre viel besser für sie, viel zu arbeiten und dafür auch viel zu fressenThe Miser (1980)
One tells a story how not long since you prosecuted a neighbour's cat because it had eaten up the remainder of a leg of mutton.Wieder einer versichert, Ihr hättet Eures Nachbars Katze vor Gericht zitiert, weil sie Euch ein Stück Schöpskeule gefressenThe Miser (1980)
Animals are healthier than we are, so eat what they do and be healthy.Iss das, was die Tiere fressen, so bleibst du gesund. Oblomov (1980)
Otherwise, they'll devour him.Sonst werden sie ihn fressenThe King and the Mockingbird (1980)
Devour who?Wen fressen sie? The King and the Mockingbird (1980)
And those who escape fall into the jaws of a hungry wolf.Und die, die sich retten können, werden von Wölfen gefressenThe King and the Mockingbird (1980)
Instead of eating out always.Wir müssten nicht immer im Lokal fressenSolo Sunny (1980)
We could eat in our room.Wir könnten im Zimmer fressenSolo Sunny (1980)
Don't let him blackmail you.Lass dich nicht von ihm erpressenAmerican Gigolo (1980)
Three days later, you seduced my wife at a fund-raiser to blackmail me into helping you.Drei Tage danach haben Sie meine Frau bei einer Veranstaltung verführt, damit Sie mich erpressen können. American Gigolo (1980)
You're not gonna blackmail me.Sie werden mich nicht erpressenAmerican Gigolo (1980)
Junior, he is only looking out for my interests, that's all.Junior, er verteidigt nur meine Interessen, mehr nicht. Any Which Way You Can (1980)
That goddamn banana-head probably ate it.Der verdammte Bananenkopf hat es wahrscheinlich aufgefressenAny Which Way You Can (1980)
Do you have anything up your sleeve?Hast du was ausgefressenFrom the Life of the Marionettes (1980)
"I chose freedom only to defend your rights."Ich habe mich befreit, um Ihre Interessen verteidigen zu können. The Lady Banker (1980)
"I chose freedom only to defend your rights."Ich befreite mich, um Ihre Interessen verteidigen zu können. The Lady Banker (1980)
And paying gangsters to keep your doors open?Damit die Gangster Schutzgeld erpressenBattle Creek Brawl (1980)
- She gotta push, I think.- Ich glaub, sie muss pressenThe Big Red One (1980)
She's gotta push.Sie muss pressenThe Big Red One (1980)
Come on, damn it, push.Los, verdammt, pressenThe Big Red One (1980)
Push...Pressen... The Big Red One (1980)
Look, how do you say "push" in French?Was heißt "pressen" auf Französisch? The Big Red One (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk yāngrai) EN: how do you feel ?   FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
ความเจ็บใจ[n.] (khwām jepjai) FR: ressentiment [m]
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall   FR: penser ; s'imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
รู้สึก[v.] (rūseuk) EN: feel ; sense ; have a feeling   FR: ressentir ; éprouver
รู้สึกปวดบ้าง[v. exp.] (rūseuk pūat bāng) EN: feel some pain   FR: ressentir une douleur
สังหรณ์[v.] (sanghøn) EN: forebode ; presage ; have a premonition   FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain   FR: ressentir une douleur aiguë
เสียว[v.] (sīo) EN: feel spasm ; feel a sudden pang   FR: ressentir une vive sensation
ยอก [v.] (yøk) EN: strain ; sprain   FR: ressentir une douleur

CMU English Pronouncing Dictionary
DRESSEN    D R EH1 S AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Interessen(n) |pl.|, See also: das Interesse
fressen(vt) |frisst/frißt, fraß, hat gefressen| กิน เป็นกริยาที่ใช้กับสัตว์ ไม่ใช้กับคน เช่น Der Hund frisst gerade ein Stück Fleisch. หมากำลังกินชิ้นเนื้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwägung {f} | gerechte Abwägung der Interessen von | Mängel {pl} der Abwägungweighting; consideration | weighting to the respective interests of | procedural flaws in the course of consideration [Add to Longdo]
Adresse {f}; Anschrift {f} | Adressen {pl}address | addresses [Add to Longdo]
Adressenaufkleber {m}address label [Add to Longdo]
Adressenänderung {f}; Adressenmodifikation {f}address modification [Add to Longdo]
Adressenansteuerungsystem {n}address selecting system [Add to Longdo]
Adressenauswahleinrichtung {f}address selection unit [Add to Longdo]
Adressenkartei {f}address file [Add to Longdo]
Adressendefinition {f}address definition [Add to Longdo]
Adresseneingabe {f}address input [Add to Longdo]
Adressenerzeugung {f}address generation [Add to Longdo]
Adressenkapazität {f}address capacity [Add to Longdo]
Adressenkarte {f}address card [Add to Longdo]
Adressenleerstelle {f}address blank [Add to Longdo]
Adressennummer {f}; Adressatennummer {f}address number [Add to Longdo]
Adressenschreibung {f}address printing [Add to Longdo]
Adressensystem {n}address system [Add to Longdo]
Adressentausch (im Arbeitsspeicher) {m} [comp.]bank-switching [Add to Longdo]
Adressentschlüsselung {f}address decoding [Add to Longdo]
Adressenumwandlung {f}address conversion [Add to Longdo]
Adressfeld {n}; Adressenfeld {n}; Anschriftsfeld {n}address field [Add to Longdo]
Adressteil {m}; Adressenteil {m}; Anschriftsteil {m}address part [Add to Longdo]
Adressübersetzung {f}; Adressenübersetzung {f} [comp.]address translation [Add to Longdo]
Anredetext {m}; Adressentext {m}address text [Add to Longdo]
Deckadresse {f} | Deckadressen {pl}cover address | cover addresses [Add to Longdo]
Einpressen {n}press-in operation [Add to Longdo]
Fleisch fressend; fleischfressend {adj} | Fleisch fressende Pflanzen; Fleisch fressende Tierecarnivorous | carnivores [Add to Longdo]
Fleisch fressend; fleichfressend {adv}carnivorously [Add to Longdo]
Fließpressen {n}extrusion [Add to Longdo]
Fressen {n}food; grub [Add to Longdo]
Geistesverwandtschaft; Interessengleichheit {f}congeniality [Add to Longdo]
Gleichgesinnte {m,f}; Gleichgesinnter; Geisteverwandte {m,f}; Geisteverwandter; Person mit gleichen Interessenkindred spirit [Add to Longdo]
Interesse {n} | Interessen {pl} | im Interesse von | von aktuellem Interesse | Interessen wahrnehmen | neues Interesse an etw. wecken | Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligteninterest | interests | on behalf of | of topical interest | to attend to interest | to revive interest in sth. | respective interests of the public and of the parties concerned [Add to Longdo]
Interessengebiet {n} | Interessengebiete {pl}field of interest | fields of interest [Add to Longdo]
Interessenausgleich {m}reconciliation of interests [Add to Longdo]
Interessengemeinschaft {f}community of interest [Add to Longdo]
Interessengruppe {f} | Interessengruppen {pl}lobby | lobbies [Add to Longdo]
Interessengruppe {f} | Mitglied einer Interessengruppestakeholders | stakeholder [Add to Longdo]
Interessenkonflikt {m}; Zielkonflikt {m}conflict of interests [Add to Longdo]
Interessent {m}; Interessentin {f} | Interessenten {pl} | keinen Interessenten findeninterested party; interested person | interested parties | to go begging [Add to Longdo]
Interessent {m}; möglicher Kundeprospective customer; prospect [Add to Longdo]
Interessenverband {m}; Interessengruppe {f}advocacy group [Add to Longdo]
Interessenvertretung {f}representation of interests [Add to Longdo]
Kartoffelpresse {f} | Kartoffelpressen {pl}ricer | ricers [Add to Longdo]
Presse {f} (Saft-) | Pressen {pl}squeezer | squeezers [Add to Longdo]
Pressen {n} | isostatisches Pressenpressing | isostatic pressing [Add to Longdo]
Pressenbär {m} [techn.]press-bear [Add to Longdo]
Pressengestell {n}press frame [Add to Longdo]
Privatadresse {f} | Privatadressen {pl}home address | home addresses [Add to Longdo]
Vereinigung {f}; Gesellschaft {f}; Verband {m}; Interessenverband {m} | Vereinigungen {pl}; Gesellschaften {pl}; Verbände {pl}association | associations [Add to Longdo]
Vertiefung {f} | voller Vertiefungen; angefressen; narbig {adj}pit | pitted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレッセント[, kuressento] (n) crescent [Add to Longdo]
ルサンチマン[, rusanchiman] (n) ressentiment (fre [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恐喝[きょうかつ, kyoukatsu] erpressen [Add to Longdo]
搾り取る[しぼりとる, shiboritoru] auspressen [Add to Longdo]
搾る[しぼる, shiboru] pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
絞める[しめる, shimeru] wringen, zusammendruecken, auspressen [Add to Longdo]
絞る[しぼる, shiboru] auswringen, wringen, pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
迫る[せまる, semaru] noetigen, pressen, draengen;, auf_den_Pelz_ruecken, nahen, bevorstehen [Add to Longdo]
陳情[ちんじょう, chinjou] Vertretung, Interessenvertretung, Beschwerde [Add to Longdo]
食う[くう, kuu] essen, fressen [Add to Longdo]
食べる[たべる, taberu] essen, fressen [Add to Longdo]
食らう[くらう, kurau] essen, fressen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top