Search result for

reçü

(110 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reçü-, *reçü*
Possible hiragana form:
English-Thai: Longdo Dictionary
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recur[VI] เกิดขึ้นอีก, See also: กลับมาอีก, Syn. happen again, return, revert
recurve[VI] ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recurve[VT] ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recur to[PHRV] หวนกลับไปคิดหรือพิจารณา
recur to[PHRV] หวนนึกถึง, See also: จำได้อีก
recur to[PHRV] ใช้ประโยชน์จาก, Syn. resort to
recusant[N] คนหัวแข็ง, See also: คนไม่ยอมเชื่อฟัง, Syn. impious, negative, nonconformist, radical
recumbent[ADJ] ซึ่งนอนลง, See also: ซึ่งเอกเขนก, Syn. reclined, supine
recurrent[ADJ] ซึ่งกลับมาอีก, Syn. repeated, reocurring, repetitive
recusancy[N] ความหัวแข็ง, See also: ความดื้อรั้น, Syn. nonconformity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recumbent(รีคัม'เบินทฺ) adj.,n. (ผู้) นอนลง,เอกเขนก,พักผ่อน,พิง,หนุน,ขี้เกียจ,เกี่ยวกับส่วนที่เอนลงทางสิ่งอื่น, See also: recumbency n. recumbence n. recumbently adv.
recuperable(รีคิว'เพอระเบิล) adj. ฟื้นตัวได้,ฟื้นตัวจากการสูญเสียเงินได้ -ability n.
recuperate(รีคิว'เพอเรท) vi.,vt. (ทำให้) ฟื้นคืน,พักฟื้น,กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม,กู้,เอาคืน, See also: recuperation n. recuperator n. recuperative adj. recuperatory adj., Syn. recover,recoup
recuperator(รีคิวเพอเร'เทอะ) n. คนที่พักฟื้นแล้ว,เครื่องกู้
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก,กลับมาอีก,กำเริบ,เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก,พิจารณาอีก,หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating
recurrent decimaln. เศษทศนิยมไม่รู้จักจบ
recurrent fevern. =relapsing fever (ดู)
precursor(พรีเคอ'เซอะ) n. ผู้นำก่อน,ผู้มาก่อน,กองหน้า,ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อน,ลาง,เครื่องแสดง, Syn. predecessor

English-Thai: Nontri Dictionary
recumbent(adj) เอกเขนก,นอนราบ,ซึ่งพักผ่อน,ขี้เกียจ
recuperate(vi,vt) ทำให้ฟื้นคืน,ทำให้แข็งแรง,กู้,พักฟื้น
recuperation(n) การฟื้นคืน,การพักฟื้น,การกู้
recur(vi) เกิดซ้อนๆกัน,กำเริบ,เกิดขึ้นอีก
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน
precursor(n) สื่อ,ผู้นำ,ลาง,เครื่องแสดง,ผู้มาก่อน,กองหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recumbent-นอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recumbentทอดบนดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
recumbent foldรอยคดโค้งนอนทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
recuperationการหายป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recuperation๑. การได้กลับคืน๒. การฟื้นตัว [ดู recovery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recurrenceการกลับมีอาการโรค [ดู recidivation; recidivism ๑ และ relapse ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrenceการเป็นโรคเดิมอีก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrence relation; recurring relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recumbent Fords ชั้นหินคดโค้งนอนทับ
ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนอยู่ในแนวนอน [สิ่งแวดล้อม]
Recurrenceการกลับมามีอาการโรค [TU Subject Heading]
recurrence intervalrecurrence interval, รอบการเกิดซ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Recurvatureการเลี้ยวกลับ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recursion (n ) การเรียกตัวเองซ้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักฟื้น[V] recuperate, See also: recover, convalesce, Example: ผู้หญิงที่คลอดลูกควรพักฟื้นประมาณ 3 เดือน, Thai definition: พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย
ซ้ำรอย[V] repeat, See also: recur, reiterate, Example: เขาเกรงว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอย ถ้ากลุ่มเซ็นทรัลได้รับคัดเลือก, Thai definition: เป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็น
การฟื้นตัว[N] recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543
การย้อนกลับ[N] return, See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion, Syn. การหวน, การถอยกลับ, การหวนกลับ, Example: จุดสำคัญของการทัวร์ศิลปวัฒนธรรมของเราครั้งนี้อยู่ที่การย้อนกลับไปในอดีตกล่าวคือ การไปชมสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในสมัยโบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาคืนมา[v. exp.] (ao kheūn mā) FR: reprendre ; récupérer
ใบรับ[n.] (bairap) EN: receipt   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoen) EN: receipt   FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt   FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m]
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reūangsan) EN: anthology of short stories   FR: recueil de nouvelles [m]
ได้คืน[v. exp.] (dāi kheūn) EN: regain ; get back   FR: récupérer ; ravoir
ไฟถอยหลัง[n. exp.] (fai thøilang) EN: back lights   FR: feu de recul [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECUR    R IY0 K ER1
RECUR    R IH0 K ER1
RECUSE    R IH2 K Y UW1 Z
RECUSAL    R IH0 K Y UW1 Z AH0 L
RECUSED    R IH0 K Y UW1 Z D
RECUSING    R IH2 K Y UW1 Z IH0 NG
RECURRED    R IY0 K ER1 D
RECUPERO    R EY0 K UW0 P EH1 R OW0
RECURRING    R IH0 K ER1 IH0 NG
RECURRING    R IY0 K ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recur    (v) (r i1 k @@1 r)
recurs    (v) (r i1 k @@1 z)
recurve    (v) (r ii2 k @@1 v)
recurred    (v) (r i1 k @@1 d)
recurved    (v) (r ii2 k @@1 v d)
recurves    (v) (r ii2 k @@1 v z)
recusant    (n) (r e1 k y u z @ n t)
recumbent    (j) (r i1 k uh1 m b @ n t)
recurrent    (j) (r i1 k uh1 r @ n t)
recurring    (v) (r i1 k @@1 r i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
礼金[れいきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
冷剛[れいごう, reigou] พริก
麗人[れいじん, reijin] (n) คนสวย
冷水[れいすい, reisui] น้ำเย็น
冷蔵庫[れいぞうこ, reizouko] (n) ตู้เย็น
冷凍[れいとう, reitou] อาหารแช่แข็ง การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง
冷媒[れいばい, reibai] (n) สารทำความเย็น
レストラン[れすとらん, resutoran, resutoran , resutoran] (n ) ภัตตาคาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur [Add to Longdo]
カモミール;カモマイル[, kamomi-ru ; kamomairu] (n) (See カミツレ) German chamomile (Matricaria recutita); German camomile [Add to Longdo]
リカーシブ[, rika-shibu] (n) {comp} recursive [Add to Longdo]
リカージョン[, rika-jon] (n) recursion [Add to Longdo]
リカレント[, rikarento] (n) recurrent [Add to Longdo]
リカレントニューラルネットワーク[, rikarentonyu-rarunettowa-ku] (n) recurrent neural network [Add to Longdo]
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
加密列(ateji);加密爾列(ateji)[カミルレ;カミツレ, kamirure ; kamitsure] (n) (uk) (See カモミール) German chamomile (Matricaria recutita) (dut [Add to Longdo]
霞桜[かすみざくら;カスミザクラ, kasumizakura ; kasumizakura] (n) (uk) Korean hill cherry (Prunus verecunda) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休养生息[xiū yǎng shēng xī, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ ㄕㄥ ㄒㄧ, / ] recuperate, #42,881 [Add to Longdo]
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] recurrent, #131,790 [Add to Longdo]
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰[さいき, saiki] recursion [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top