Search result for

raune

(77 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raune-, *raune*
Possible hiragana form: らうね
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา raune มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *raune*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Schwarzes haut, braunes haut, grune augen...ผิวดำ ผมน้ำตาล ตาสีเขียว The Bishop Revival (2010)
Don't worry, horsey.Keine Sorge, Brauner. The Night Heaven Fell (1958)
She runs fast. She's too good to be a packhorse.Der Braune läuft ziemlich gut, ein Jammer, dass er als Packpferd benutzt wird. The Hidden Fortress (1958)
Do you want to sell her to me?Ein hübscher Brauner. Ich möchte ihn haben. The Hidden Fortress (1958)
- Get up the money, boy.- Nein, den Braunen. The Left Handed Gun (1958)
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.An der braunen Wand hing ein Bild vom Herzen Jesu' und eins von der Jungfrau von Cobre. The Old Man and the Sea (1958)
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.Von den Ufern, die so weiß waren, dass die Augen weh taten. Und von den braunen Bergen. The Old Man and the Sea (1958)
There were horses in the stalls a bay, two black and a gray.Es waren Pferde im Stall, ein Brauner, zwei Schwarze und ein Grauer. Vertigo (1958)
Two corpses flattened in their chairs and a big brown bear watching us.Ich sehe zwei Leichen auf den Stühlen und einen dicken braunen Bären, der uns anschaut. The Lovers (1958)
I see a brown bear!Ich sehe einen braunen Bären! The Lovers (1958)
- What's in the brown paper bag?- Was ist in der braunen Papiertüte? Anatomy of a Murder (1959)
I'm everlastingly suspicious of andlor fascinated by the contents of brown paper bags.Ich bin immer misstrauisch gegenüber... undloder fasziniert von... dem Inhalt brauner Papiertüten. Anatomy of a Murder (1959)
I look at you and see myself years ago, with the same love for the smell of the old brown books in a dusty office.Ich sehe Sie und damit mich vor Jahren, mit derselben Liebe für den Geruch... der alten braunen Wälzer in einem staubigen Büro. Anatomy of a Murder (1959)
A grey eye is a sly eye, a brown eye is a roguish eye, but a true eye is blue.Ein graues Auge ist gerissen, ein braunes Auge ist spitzbübisch, aber ein ehrliches Auge ist blau. Beloved Infidel (1959)
Says the girl's about 22, 5 foot 5 inches tall... good figure, brown hair, and wears feathers.Ca. 22 Jahre alt. 1,63 m grofs. Sie hat eine gute Figur, braune Haare und trägt Federn. Rio Bravo (1959)
You girls seen a brown bag with a white stripe and my initials?Habt ihr einen braunen Koffer mit meinen Initialen gesehen? Some Like It Hot (1959)
A fit man aged 30-35 blue eyes, brown hair, good looking, wearing a grey suit, escaped police by fleeing over the rooftops."Sportlicher Mann, 30-35 Jahre, blaue Augen, braunes Haar, trug einen grauen Anzug, entkam der Polizei über die Dächer." Come Dance with Me! (1959)
The Nazis drove me out of the university.Die Braunen haben mich vertrieben. First Spaceship on Venus (1960)
That brown rawhide bag goes up to the Lewis entourage.Der braune Rohlederkoffer geht rauf zum Gefolge von Lewis. The Bellboy (1960)
His big brown eyes?Wegen seiner großen braunen Augen? Can-Can (1960)
I'd like to have children of all colors:Ich möchte braune, gelbe, rote Kinder haben. La Dolce Vita (1960)
Are there brown Germans as well?Gibt es denn auch braune Deutsche? The Haunted Castle (1960)
But there must be files on the Mabuse case.Da kam Hitler und der braune Spuk. - Aber es müssen Akten existieren. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
They were with me half an hour, you think I can't recognise them?braune Haare, kräftige Figur. Accattone (1961)
- Must be about 400 on that brown, huh?- Und die braune? 200? The Misfits (1961)
Your brown skin tastes of saltDeine braune Haut mit salzigem Geschmack Saint-Tropez Blues (1961)
I'm worrying about two scouts on a mission, and a dirty piece of brown paper.Ich sorge mich um die Mission von zwei Spähern und ein schmutziges Stück braunes Papier. Still Valley (1961)
- l could put brandy and brown sugar in it.Möchten Sie etwas Brandy und braunen Zucker hinein? Carry on Cruising (1962)
- Skip the brown sugar.- Lassen Sie den braunen Zucker weg. Carry on Cruising (1962)
You have hazel eyes, as guileless and innocent as a child's.Ihre haselnussbraunen Augen sind so arglos und unschuldig wie die eines Kindes. The Notorious Landlady (1962)
- eyes brown, speaks...- braune Augen, spricht... The Notorious Landlady (1962)
Eyes hazel.Haselnussbraune Augen. The Notorious Landlady (1962)
Hazel eyes, yeah, yeah.Haselnussbraune Augen, ja, ja. The Notorious Landlady (1962)
The buzz of bees in August's golden rooms?vielleicht bist du... das Raunen der Bienen im hohen Glas des August. Knife in the Water (1962)
They're like the brown aggies i play marbles with.Die sehen wie die braunen Murmeln aus, mit denen ich immer spiele. I Sing the Body Electric (1962)
Brown aggies.Braune Murmeln. I Sing the Body Electric (1962)
Six years of age, average height and build, light-brown hair, quite pretty.Name: Bettina Miller. Beschreibung: 6 Jahre alt, durchschnittliche Größe und Gewicht, hellbraune Haare und ziemlich hübsch. Little Girl Lost (1962)
I'm not disturbing you?- Schon wegen Ihrer braunen Augen. Le Doulos (1962)
In a brown case.In einer braunen Tasche. From Russia with Love (1963)
Go tell Don Antonio to harness the bays to the carriage.Sag Antonio, er soll die Braune vor die Kutsche spannen. Na, wird's bald. The Leopard (1963)
Let's see how you look in the brown one with the pinstripes.Probier den braunen mit den Nadelstreifen. Irma la Douce (1963)
Wait. You see... (gasping)Warten Sie... (Raunen) The Pink Panther (1963)
I'm a boy in the Amazon jungle. A brown boy, not a black boy.Ich bin ein Junge vom Amazonas, ein brauner Junge, kein Schwarzer! Shock Corridor (1963)
I'm a boy in the Amazon jungle. A brown boy, not a black boy.Ich bin ein Junge vom Amazonas, ein brauner Junge, kein Schwarzer! Shock Corridor (1963)
- The green one.Das Braune oder das Grüne? Une Femme Mariée (1964)
Do you know that, although your hair is light brown you remind me of "The Pretty Redhead" in a poem by Apollinaire.Und dass Intelligenz heißt, zu schauen, in welchem Maße man etwas Sinn in diese Absurdität bringen kann. Wissen Sie, Madame, sie erinnern mich, obgleich sie hellbraunes Haar haben, an eine hübsche Rothaarige. Une Femme Mariée (1964)
You've worn out my noble steed, Violated my estate.Du hastmeine braune Stute ruiniert und drangstin mein Haus ein. Chimes at Midnight (1965)
-Blasted bastard!-Du stinkender Alraunenspross! Chimes at Midnight (1965)
That's the silver-washed and that's the medium brown... beckerwood, red admiral, swallowtail, peacock.Das sind die silbernen und das sind die mittelbraunen. Waldbrettspiel, der Admiral, der Ritterfalter, das Tagpfauenauge. The Collector (1965)
That red color reminded me of a cardinal.Jetzt ist es schwarz mit braunen Sitzen. Gefällt es dir? Juliet of the Spirits (1965)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAUNE    B R AO1 N
BRAUNER    B R AO1 N ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alraun {m}; Alraune {f}; Alraunwurzel {f}mandrake [Add to Longdo]
Papier {n} | Papiere {pl} | holzfreies Papier | alkalifestes Papier | braunes Papier | marmoriertes Papierpaper | papers | woodfree paper; paper free from lignin | alkali-resistant paper | manila paper | marble-paper [Add to Longdo]
Soße {f}; Sauce {f} | Soßen {pl}; Saucen {pl} | braune Soße {f}sauce | sauces | brown sauce [Add to Longdo]
Zucker {m} | brauner Zuckersugar | brown sugar [Add to Longdo]
murmeln; raunen; murren | murmelnd; raunend; murrend | gemurmelt; geraunt; gemurrt | er/sie murmelt | ich/er/sie murmelteto murmur | murmuring | murmured | he/she murmurs | I/he/she murmured [Add to Longdo]
Alpenbraunelle {f} [ornith.]Alpine Accentor (Prunella collaris) [Add to Longdo]
Heckenbraunelle {f} [ornith.]Hedge Accentor (Prunella modularis); Dunnock [Add to Longdo]
Schwarzkehlbraunelle {f} [ornith.]Black-throated Accentor (Prunella atrogularis) [Add to Longdo]
Brauner Ohrfasan {m} [ornith.]Brown Eared-Pheasant [Add to Longdo]
Brauner Pfaufasan {m} [ornith.]Germain's Peacock-Pheasant [Add to Longdo]
Braunelaenie {f} [ornith.]Brownish Elaenia [Add to Longdo]
Fahlbraunelle {f} [ornith.]Brown Accentor [Add to Longdo]
Himalayabraunelle {f} [ornith.]Himalayan Accentor [Add to Longdo]
Waldbraunelle {f} [ornith.]Maroon-backed Accentor [Add to Longdo]
Steppenbraunelle {f} [ornith.]Koslov's Accentor [Add to Longdo]
Bergbraunelle {f} [ornith.]Mountain Accentor [Add to Longdo]
Steinbraunelle {f} [ornith.]Radde's Accentor [Add to Longdo]
Rostbrustbraunelle {f} [ornith.]Robin Accentor [Add to Longdo]
Rötelbraunelle {f} [ornith.]Japanese Hedge Sparrow [Add to Longdo]
Strichelbraunelle {f} [ornith.]Rufous-breasted Accentor [Add to Longdo]
Graunektarvogel {m} [ornith.]Mouse-coloured Sunbird [Add to Longdo]
Brauner Gabeldorsch [zool.]Forkbeard [Add to Longdo]
Brauner Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge multispinis) [zool.]blue fin (dwarf) angel [Add to Longdo]
Goldbrauner Herzogfisch {m}; Goldstreifen-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge aurantia) [zool.]golden (dwarf) angel [Add to Longdo]
Rotbrauner Zwergkaiserfisch {m}; Rotbrauner Herzogfisch {m} (Centropyge ferrugata) [zool.]rusty (dwarf) angel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top