Search result for

rattern

(52 entries)
(0.039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattern-, *rattern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rattern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rattern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I heard a rattle in the car.- Ich hörte ein Rattern im Auto. Topkapi (1964)
I heard a rattle in the car, had it investigated, and discovered arms hidden in it.Ich hörte ein Rattern, ließ es überprüfen und habe versteckte Waffen entdeckt. Topkapi (1964)
I'm glad to have met you all.(Zughorn, Rattern) Schön, Sie alle kennenzulernen. Young Törless (1966)
Dissolves in 30 seconds.Der Motor wird laut ratternThe Diplomat (1968)
I'll re-visit all of them to see if they're still singing the same tune.Ich knöpfe mir alle wieder vor, um zu sehen, ob sie wieder die gleiche Leier runterratternThe Suspicious Death of a Minor (1975)
(whirring)(elektronisches RatternAlien (1979)
You hear nothing but your pea brain rolling around in your head.Außer deinem ratternden Spatzenhirn hörst du gar nichts. There's Always a Catch (1983)
[CLATTERING](ReifenratternA Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
(door handle rattles)(Rattern an der Türklinke) Dirty Rotten Scoundrels (1988)
The first rule is to wait until your roommate falls asleep before beating off.Nein, man hat zu warten, bis der Nachbar eingeschlafen ist. Dann lässt man die Handmaschine ratternToy Soldiers (1991)
[RATTLING](RatternSight Unseen (1991)
[RATTLING](RATTERNCopycat (1995)
(pipes rattle)(Rohre ratternLazarus (1994)
(rumbling)(RatternAnasazi (1995)
(rattling)(RatternWetwired (1996)
(clanking)(RatternElegy (1997)
(rumbling)(RatternPoint of No Return (2000)
(rumbling dies down)(Rattern wird leiser) Point of No Return (2000)
To what end?- Wozu? - (RatternRevelations (2002)
- Hello!* Rattern * Ja! The Cat in the Hat (2003)
[RATTLING](RatternHarry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Quick, the door!* Rattern * Schnell, das Tor. Strange Bedfellows (2004)
Do, do you hear that?Klingt wie ein RatternMr. Monk Meets His Dad (2006)
- Yeah, it was like a rattle. - Rattle. - Flutter.So ein Rattern, Flattern, das uns ganz verrückt machte. Mr. Monk Meets His Dad (2006)
- Flutter driving us crazy.- Rattern, Flattern. Mr. Monk Meets His Dad (2006)
I'm a friend of Harry Luck's. He tells me you're broke.Rattern."Ich komme von Harry Luck, er sagt, du bist klamm." The Kite Runner (2007)
Uh, I don`t know about...Ich weiß nicht so genau ... (metallischesScheppern,RatternThe Three Investigators and the Secret of Skeleton Island (2007)
[PIPES CREAKING](ROHRE RATTERNNights in Rodanthe (2008)
who lit cigarettes in boxcars boxcars boxcars racketing through snow toward lonesome farms in grand-father night who studied Plotinus Poe St. John of the Cross, telepathy and bop kabbalah because the cosmos instinctively vibrated at their feet in Kansas,die Zigaretten rauchten in Güterwaggons Güterwaggons Güterwaggons auf der ratternden Fahrt durchs verschneite Land, einsamen Farmen in der großväterlichen Nacht entgegen, die sich mit Plotin beschäftigten, mit Poe, Johannes vom Kreuz, und der Kabbala des Bebop, Howl (2010)
That thing whirring in the corner is a fridge -and the stuff inside is food.Das ratternde Ding da in der Ecke ist ein Kühlschrank, und die Sachen da drin kann man essen. Kajinek (2010)
One whiff of reform, and she hears the rattle of the guillotine.Ein Hauch von Reform, und sie hört das Rattern einer Guillotine. Episode #1.4 (2010)
[RATTLING](RATTERNFinal Destination 5 (2011)
[PIPES RUMBLE](ROHRE RATTERNOut in the Burbs (2012)
We are easy prey.Die Anglo-Amerikaner jagen uns wie (MG-Rattern, Explosionen) Rommel (2012)
Get those tiny little wheels turning in your head.Lassen Sie die kleinen Rädchen in Ihrem Kopf ratternAnother Ham Sandwich (2012)
Corporal, are you okay?- (RATTERN) - (RATTERNSecret Weapons (2012)
(GARY CHATTERING)(Gary Rattern). The World's End (2013)
(EXCITED CHATTERING)(Excited Rattern). Paranoia (2013)
(PATRONS CHATTERING)(Goenner Rattern). Paranoia (2013)
- The mechanics start working, yeah?Die Zahnräder rattern, ja? Another Me (2013)
The closest thing to traffic was when Union Pacific Freight trains rumbled through the valley at 5:44 am 11:53 am 5:15 pm.Das Einzige, was an Verkehr erinnerte, waren die ratternden Union-Pacific-Güterzüge um 5 Uhr 44, 11 Uhr 53, 17 Uhr 15. The Young and Prodigious T.S. Spivet (2013)
Sort of saying, "lights out" and rattling bars with their sticks.Sie schreien "Licht aus!" und rattern mit ihren Stöcken an den Gittern. Ain't Them Bodies Saints (2013)
[SHACKLES CLANKING](FUSSFESSELN RATTERNMan of Steel (2013)
I heard a rattling sound, like a kid's toy, you know?Ich hörte ein ratterndes Geräusch, wie ein Spielzeug, wissen Sie? Persecuted (2014)
No, Dom, we can see when the wheels are turning, man. Come on, outwith it.Nein, Dom, wir sehen es in deinem Hirn ratternThink Like a Man Too (2014)
[LAUGHS]Und wer soll das verhindern? (RatternThe Seventh Dwarf (2014)
Isn't that right, Mr. Prince?(Rattern) Nicht wahr, Herr Prinz? The Little Prince (2015)
(DRAGGING HEAVY OBJECT)(RatternGridlocked (2015)
That low background rumble is the sound of paper shredders on the third floor.Das Rattern im Hintergrund sind die Reißwölfe im zweiten Stock. The Western Book of the Dead (2015)
In the beginning, we were so naive.(KUTSCHENRÄDER RATTERNFor the Next Millennium (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klappern; rattern; trappeln | klappernd; ratternd; trappelnd | geklappert; gerattert; getrappelt | klappert; rattert; trappelt | klapperte; ratterte; trappelteto clatter | clattering | clattered | clatters | clattered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  rattern [ratrn]
     clatter
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top