ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rate,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rate,-, *rate,*
Possible hiragana form: らて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rate, attack; rate, caseอัตราป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, basal metabolicอัตราการสร้างและสลายพื้นฐาน, อัตราการครองธาตุพื้นฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, birthอัตราเกิด [มีความหมายเหมือนกับ natality] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, case fatality; rate, fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, case; rate, attackอัตราป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, circulationอัตราเลือดไหลเวียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, death; rate, mortalityอัตราตาย [มีความหมายเหมือนกับ mortality ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, fatality; rate, case fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, fetal death; rate, foetal death; rate, stillbirthอัตราตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, foetal death; rate, fetal death; rate, stillbirthอัตราตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rate,As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
rate,At any rate, I did my duty.
rate,At any rate, if you learn English, study it thoroughly.
rate,At any rate, I hope you can come.
rate,At any rate, I'll go to college after graduating from high school.
rate,At any rate, it will be a good experience for you.
rate,At any rate, I will do my best.
rate,At any rate, I would like to thank you all.
rate,At any rate, that it had ended without serious incident was a small mercy.
rate,At any rate, the program was a success.
rate,At any rate, we can't change the schedule.
rate,At any rate, we have no means of helping him.

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーズナブル[ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P) [Add to Longdo]
黒帯[くろおび, kuroobi] (n) black belt (judo, karate, etc.) [Add to Longdo]
代官[だいかん, daikan] (n) Edo-period prefectural governor (magistrate, bailiff); (P) [Add to Longdo]
団体割引[だんたいわりびき, dantaiwaribiki] (n) group discount (rate, reduction) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用率[しようりつ, shiyouritsu] utilization rate, activity ratio [Add to Longdo]
転送レート[てんそうレート, tensou re-to] transmission rate, transfer rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rate \Rate\ (r[=a]t), v. t. & i. [Perh. fr. E. rate, v. t., to
   value at a certain rate, to estimate, but more prob. fr. Sw.
   rata to find fault, to blame, to despise, to hold cheap; cf.
   Icel. hrat refuse, hrati rubbish.]
   To chide with vehemence; to scold; to censure violently; to
   berate. --Spenser.
   [1913 Webster +PJC]
 
      Go, rate thy minions, proud, insulting boy! --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Conscience is a check to beginners in sin, reclaiming
      them from it, and rating them for it.  --Barrow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rate \Rate\, n. [OF., fr. L. rata (sc. pars), fr. ratus
   reckoned, fixed by calculation, p. p. of reri to reckon, to
   calculate. Cf. {Reason}.]
   1. Established portion or measure; fixed allowance.
    [1913 Webster]
 
       The one right feeble through the evil rate
       Of food which in her duress she had found.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is established as a measure or criterion;
    degree; standard; rank; proportion; ratio; as, a slow rate
    of movement; rate of interest is the ratio of the interest
    to the principal, per annum.
    [1913 Webster]
 
       Heretofore the rate and standard of wit was
       different from what it is nowadays.  --South.
    [1913 Webster]
 
       In this did his holiness and godliness appear above
       the rate and pitch of other men's, in that he was so
       . . . merciful.            --Calamy.
    [1913 Webster]
 
       Many of the horse could not march at that rate, nor
       come up soon enough.         --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. Valuation; price fixed with relation to a standard; cost;
    charge; as, high or low rates of transportation.
    [1913 Webster]
 
       They come at dear rates from Japan.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A tax or sum assessed by authority on property for public
    use, according to its income or value; esp., in England, a
    local tax; as, parish rates; town rates.
    [1913 Webster]
 
   5. Order; arrangement. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thus sat they all around in seemly rate. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Ratification; approval. [R.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   7. (Horol.) The gain or loss of a timepiece in a unit of
    time; as, daily rate; hourly rate; etc.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.)
    (a) The order or class to which a war vessel belongs,
      determined according to its size, armament, etc.; as,
      first rate, second rate, etc.
    (b) The class of a merchant vessel for marine insurance,
      determined by its relative safety as a risk, as A1,
      A2, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rate \Rate\, v. t. [imp. & p. p. {Rated}; p. pr. & vb. n.
   {Rating}.]
   1. To set a certain estimate on; to value at a certain price
    or degree.
    [1913 Webster]
 
       To rate a man by the nature of his companions is a
       rule frequent indeed, but not infallible. --South.
    [1913 Webster]
 
       You seem not high enough your joys to rate.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To assess for the payment of a rate or tax.
    [1913 Webster]
 
   3. To settle the relative scale, rank, position, amount,
    value, or quality of; as, to rate a ship; to rate a
    seaman; to rate a pension.
    [1913 Webster]
 
   4. To ratify. [Obs.] "To rate the truce." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {To rate a chronometer}, to ascertain the exact rate of its
    gain or loss as compared with true time, so as to make an
    allowance or computation dependent thereon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To value; appraise; estimate; reckon.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rate \Rate\, v. i.
   1. To be set or considered in a class; to have rank; as, the
    ship rates as a ship of the line.
    [1913 Webster]
 
   2. To make an estimate.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rate /raːtə/ 
  installment; instalment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top