Search result for

rasé

(65 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rasé-, *rasé*
English-Thai: Longdo Dictionary
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
erase(อีเรซฺ') vt.,vi. ลบออก,ขีดฆ่า,ถูออก, See also: erasable adj. ดูerase
erase headหัวลบเป็นกลไกส่วนหนึ่งในหน่วยบันทึกข้อมูล (drive) อยู่ติดกับก้านเข้าถึง (access arm) ใช้ลบข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลออกจากจานบันทึก ดู read/write head
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
paraphrasen. (การ) ถ่ายข้อความ
paraselene(แพระซิลีน') n. พระจันทร์เทียม
periphrase(เพอ'ริเฟรสฺ) vt.,vi. พูดอ้อมค้อม. n. =periphrasis (ดู)
phrase(เฟรส) n. วลี,กลุ่มคำศัพท์,ถ้อยคำ,โวหาร,คำพูด,คำคม,คำพังเพย,สำนวน,คำคุยโว,การใช้ถ้อยคำ vt. ใช้ถ้อยคำ,แสดงโวหาร,ประจบ, Syn. expressioin,catchword,word
phraseologist(เฟรสซีออล'โลจิสทฺ) n. ผู้ที่ชอบใช้สำนวนโวหาร,เจ้าโวหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
eraser(n) ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบเสียง,สิ่งที่ลบออก
paraphrase(n) การแปลความ,การถ่ายความ,การถอดความ
paraphrase(vt) แปลความ,ถ่ายความ,ถอดความ
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
periphrase(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดอ้อมค้อม
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
phrase(vt) ใช้ถ้อยคำ,ใช้โวหาร
phraseology(n) การใช้ถ้อยคำ,สำนวนโวหาร,ภาษาเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บดขยี้[v.] (botkhayī) FR: écraser ; écrabouiller
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot walī) EN: prepositional phrase   
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head   FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ]   FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)

CMU English Pronouncing Dictionary
RASE    R EY1 Z
RASER    R EY1 Z ER0
RASEY    R AE1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rase    (v) (r ei1 z)
rased    (v) (r ei1 z d)
rases    (v) (r ei1 z i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Straße(n) |die, pl. Straßen| ถนน, See also: die Gasse
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Straßenverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมบนถนน, See also: R. der Luftverkehr,
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน , See also: S. die Straßenbeleuchtung,die Straßenlampe,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser [Add to Longdo]
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] media eraser [Add to Longdo]
暗証フレーズ[あんしょうフレーズ, anshou fure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
[く, ku] clause, phrase [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
消去ヘッド[しょうきょヘッド, shoukyo heddo] erase head [Add to Longdo]
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase [Add to Longdo]
イレーズ[いれーず, ire-zu] erase [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂乱[きょうらん, kyouran] Raserei, Tobsucht [Add to Longdo]
[しば, shiba] Rasen [Add to Longdo]
芝刈り機[しばかりき, shibakariki] Rasenmaeher [Add to Longdo]
芝草[しばくさ, shibakusa] Rasen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top