Search result for

ragte

(70 entries)
(1.3366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ragte-, *ragte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ragte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ragte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Go on. - I said "What have you done?"Ich fragte Leonard: Witness for the Prosecution (1957)
She's wondering if we need to hail the passers-by.Sie fragte mich, ob wir die Passanten rufen sollen. Inspector Maigret (1958)
I suggested we have a brandy later at the ship's pool and he said, "The pool?Ich fragte ihn, ob wir später einen Brandy beim Pool trinken wollen. Er sagte: "Beim Pool? Dip in the Pool (1958)
Good, because he asked if you'd go upstairs and say good night to him.Gut, denn er fragte, ob Sie raufkämen und ihm gute Nacht sagten. Another Time, Another Place (1958)
I've often wondered how you manage to keep this place so neat.Ich fragte mich oft, wie du es schaffst, es so sauber zu halten. Another Time, Another Place (1958)
I asked you what you're doing in my house.Ich fragte, was du in meinem Haus tust. Another Time, Another Place (1958)
And sitting before you, Henry, eating this sowbelly and hardtack... is an envoy extraordinaire from President Pierce.Vor Ihnen sitzt, Henry, während er Schweinebauch mit Zwieback isst, ein Sonderbeauftragter von Präsident Pierce. The Barbarian and the Geisha (1958)
He was the one who asked, "What is progress?"Er war derjenige, der fragte: "Was ist Fortschritt?" The Barbarian and the Geisha (1958)
Only the other night, Gillian was asking me if I'd like to meet you.Noch gestern Abend fragte mich Gillian, ob ich Sie treffen möchte. Bell Book and Candle (1958)
She made everything so easy for us that we wondered how we had ever managed without her.Sie machte alles so einfach für uns... dass wir uns fragten, wie wir je ohne sie zurechtgek ommen waren. Bonjour Tristesse (1958)
Then he asked me to meet him after lunch to show I had no hard feelings.Er fragte, ob wir uns treffen, damit er weiß, dass ich ihm vergeben habe. Bonjour Tristesse (1958)
First thing Big Daddy asked about was you.Big Daddy fragte zuallererst nach dir. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
First thing Big Daddy asked about was you.Big Daddy fragte zuallererst nach dir. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I asked her.Ich fragte sie danach. Horror of Dracula (1958)
Once in the Vatican, I was looking up and I said to myself,Einmal, im Vatikan, sah ich nach oben und fragte mich: Houseboat (1958)
A HOLLYWOOD MURDER IS OK ON THE SCREEN, BUT NOT IN THE STUDIO.Sie fragten mich nur, wie es ist, ein Monster zu sein, und gingen wieder. How to Make a Monster (1958)
I once asked a butler at the French embassy if he cared to waltz.In der französischen Botschaft fragte ich einen Diener, ob er tanzt. Indiscreet (1958)
"Perhaps it's been borrowed," I said. "I didn't lend it," he shouted."Haben Sie es verliehen?", fragte ich. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I asked, do you know?Ich fragte, ob Sie ihn kennen. Me and the Colonel (1958)
"Can I offer you a beer on the terrace?" The boy asked. "Why not?" the old man said."Darf ich dich zu einem Bier einladen?", fragte der Junge. The Old Man and the Sea (1958)
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.Er fragte nicht, wann er diesen Zustand der Demut erlangt hatte. Aber er wusste, es war nicht entehrend und bedeutete nicht den Verlust echten Stolzes. The Old Man and the Sea (1958)
Then his head started to become unclear, and he asked himself:Dann wurde ihm etwas wirr im Kopf und er fragte sich, The Old Man and the Sea (1958)
"What's that?" she asked the waiter."Was ist das?", fragte sie den Kellner. The Old Man and the Sea (1958)
I once asked you why you took up teaching.Ich fragte dich mal, warum du Lehrerin wurdest. Teacher's Pet (1958)
I was wondering if there's ...Ich fragte mich, ob es... Teacher's Pet (1958)
Mr. Gannon, I was wondering if I could prevail upon you to give a series... of guest lectures to my classes?Mr. Gannon, ich fragte mich, ob Sie vielleicht bereit wären, ab und zu Gastlektor in meinem Kurs zu sein? Teacher's Pet (1958)
I asked my doctor.Ich fragte meinen Arzt. Vertigo (1958)
I asked you to come up here, Scottie, knowing that you'd quit detective work but I wondered whether you'd go back on the job as a special favor to me.Ich bat dich her, Scottie, obwohl ich wusste, dass du die Polizeiarbeit aufgabst, aber ich fragte mich, ob du einen Fall als persönlichen Gefallen übernimmst. Vertigo (1958)
When I got home that evening, I asked her what she'd done all day.Als ich abends heimkam, fragte ich, was sie am Tag getan hatte. Vertigo (1958)
And, the mad Carlotta stopping people in the streets to ask:Und die verrückte Carlotta... hielt die Leute auf der Straße an und fragteVertigo (1958)
This is the moment that I dreaded and hoped for wondering what I would say and do if I ever saw you again.Ein Moment, den ich fürchtete und auf den ich hoffte. Ich fragte mich, was ich sagen und tun würde, falls ich Dich wiedersähe. Vertigo (1958)
I wondered what was going on.Ich fragte mich, was los ist. Back to the Wall (1958)
He pointed the gun at me and said, "You want some too, buster?"Er deutete mit der Waffe auf mich und fragte: "Willst du auch was, Kumpel?" Anatomy of a Murder (1959)
He said, "Do you want some, too, buster?"Er fragte: "Willst du auch was, Kumpel?" Anatomy of a Murder (1959)
When he said, "Do you want some, too, buster?" how was that expressed?Als er fragte: "Willst du auch was, Kumpel?", wie kam das heraus? Anatomy of a Murder (1959)
You understood the prosecution when he asked about Lt. Manion's appearance.Sie verstanden den Staatsanwalt, als er Sie fragte, wie Ihnen Lt. Manion erschien. Anatomy of a Murder (1959)
He asked whether Quill was dead or not, we told him he was.Er fragte, ob Quill tot sei, und wir sagten, das sei er. Anatomy of a Murder (1959)
I only asked if he gave the test. I didn't ask the results.Ich fragte, ob es diesen Test gab, nicht nach dem Resultat. Anatomy of a Murder (1959)
The attorney for the People asked you if Mrs. Manion was "tight" and you said she was "high."Der Staatsanwalt fragte Sie, ob Frau Manion "voll" war, und Sie sagten, sie sei "angeheitert" gewesen. Anatomy of a Murder (1959)
I remember wondering if he was going for a doctor, and then he came back in.Ich fragte mich, ob er wohl einen Arzt holte, und da kam er wieder herein. Anatomy of a Murder (1959)
And I said, "What are you going to do?"Und ich fragte: "Was willst du tun?" Anatomy of a Murder (1959)
I said, "Are things looking up, Lieutenant?"Ich fragte: "Geht's aufwärts, Leutnant?" Anatomy of a Murder (1959)
They asked his name and he said, "Peter Rabbit."Sie fragten, wie er heißt, und er sagte: "Mein Name ist Hase." Beloved Infidel (1959)
I asked Father what would happen to them íf anyone found out they were hídíng us.Ich fragte Vater, was mit ihnen geschähe... wenn jemand herausfände, dass sie uns hier verstecken. The Diary of Anne Frank (1959)
He closed the door and asked:Er schloss die Tür und fragteThe Diary of Anne Frank (1959)
When Vargas died, I thought of the possibility that her beauty... maybe caused a crime of passion.Als ich von Vargas' Tod hörte, fragte ich mich, ob ihre Schönheit ein leidenschaftliches Drama provoziert hätte. Verstehen Sie? Fever Mounts at El Pao (1959)
I mention it, because the bed doesn't seem like it's been slept in and I was wondering if I ought to go on changing the linens.Ich erwähne das, weil das Bett unbenutzt scheint und ich mich fragte, ob ich die Bettwäsche wechseln sollte. North by Northwest (1959)
I asked the professor if I could see you again.Ich fragte den Professor, ob ich dich sehen könne. North by Northwest (1959)
Yes, we wondered what it was too.Ja, wir fragten uns auch, was es war. North by Northwest (1959)
One day I asked for it back, and I found out she'd sold it.Und als ich sie später mal danach fragte, da hatte sie es verkauft! The 400 Blows (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragnehmer {m}; beauftragte Firma {f}contractor [Add to Longdo]
Beauftragte {m,f}; Beauftragter | Beauftragten {pl}; Beauftragterepresentative; official representative; commissary | representatives; commissaries [Add to Longdo]
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar [Add to Longdo]
Dozent {m}; Vortragende {m,f}; Vortragender; Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragterlecturer [Add to Longdo]
Ernannte {m,f}; Ernannter; Beauftragte {m,f}; Beauftragterappointee [Add to Longdo]
Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragtercontract teacher [Add to Longdo]
Qualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)quality management representative (QMR) [Add to Longdo]
Richter {m}; Richterin {f} | Richter {pl} | beauftragter Richterjudge | judges | referee [Add to Longdo]
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersafety representative [Add to Longdo]
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersecurity administrator [Add to Longdo]
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary [Add to Longdo]
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager [Add to Longdo]
ausgefragt; fragtequestioned [Add to Longdo]
fragen; nachfragen; auffordern; verlangen | fragend; nachfragend; auffordernd; verlangend | gefragt; nachgefragt; aufgefordert; verlangt | er/sie fragt | ich/er/sie fragte | er/sie hat/hatte gefragt | gezielt fragento ask | asking | asked | he/she asks | I/he/she asked | he/she has/had asked | to ask specifically [Add to Longdo]
fragtequeried [Add to Longdo]
fragte abquizzed [Add to Longdo]
fragte; verhörteinterrogated [Add to Longdo]
Sie fragten mich geradeheraus.They asked me point-black. [Add to Longdo]
Sie fragten mich geradeheraus.They asked me point-blank. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top