Search result for

rêver

(122 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rêver-, *rêver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverb[N] เสียงสะท้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, Syn. echo
revere[VT] เคารพนับถือ, See also: เคารพอย่างสูง, Syn. honour, respect, worship, Ant. despise
revers[N] ส่วนพลิกกลับด้านในออกของเสื้อผ้า
revert[VI] กลับสู่สภาพเดิม, Syn. go back, resume, return
revert[VI] กลับไปกล่าวถึงหัวข้อเดิม
revert[VI] กลับไปสู่นิสัยเดิม
revery[N] การฝันกลางวัน, See also: การนึกฝัน, Syn. daydream, meditation
reverie[N] การฝันกลางวัน, See also: ห้วงความนึกคิด, Syn. abstraction, daydream
reverse[ADJ] ตรงกันข้าม, See also: กลับกัน, พลิกกลับ, Syn. centrary, opposite
reverse[ADJ] ซึ่งถอยกลับ, See also: ซึ่งถอยหลัง, Syn. backward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverberate(รีเวอ'บะเรท) vi.,adj. ดังก้อง, (เสียง) สะท้อนกลับ,ทำให้ดังสั่นสะเทือน,เด้งกลับ, See also: reverberative adj. reverberator n., Syn. resound
reverberation(รีเวอบะเร'เชิน) n. การดังก้อง,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,เสียงก้อง,เสียงสะท้อนกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ
revere(รีเวียร') vt. เคารพนับถือ,บูชา,ยำเกรง, See also: reverable adj. reverer n.
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ,เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent
reverie(เรฟ'เวอรี) n. ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ห้วงนึกคิด,บทดนตรีเพ้อฝัน, Syn. daydream,fantasy
reversal(รีเวอ'เซิล) n. การพลิกกลับ,การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,การถอยหลัง,การกลับคำพิพากษา,ความเคราะห์ร้าย,ความปราชัย, Syn. reverse
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ,ด้านตรงกันข้าม,การกลับกัน,การถอยหลัง,ด้านกลับ,เกียร์ถอยหลัง,ความเคราะห์ร้าย,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt.,vi.,adj. กลับกัน,พลิกกลับ,หันกลับ,ถอยหลัง,เพิกถอน,ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม,กลับ,พลิกกลับ,เปลี่ยนเป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
reverberate(vi) ทำให้ก้อง,ทำให้สะท้อนกลับ,ทำให้สั่นสะเทือน
reverberate(vt) ก้อง,สะท้อนกลับ,สั่นสะเทือน
reverberation(n) เสียงก้อง,การสะท้อนกลับ,การสั่นสะเทือน
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverence(vt) แสดงความเคารพ,บูชา
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
reverend(n) พระ,บาทหลวง
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ
reverie(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reversalการกลับคำพิพากษา (ศาลล่าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reversalชะตาผกผัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversalการกลับคำพิพากษา [ดู overrule ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversal of judgmentการกลับคำพิพากษา, การพิพากษากลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverseผันกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reverse a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อกฎหมาย) [ดู recall a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reverse bevelการตัดเฉียงกลับทาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse discriminationการเลือกปฏิบัติสวนทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียตผันกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reverberationการก้อง [TU Subject Heading]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย
วิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย [TU Subject Heading]
Reverse osmosisออสโมซิสผันกลับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reverse osmosisการออสโมซีสผันกลับ
กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่นเกลือ โดยการผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
Reverse Osmosis, RO ออสโมซิสผันกลับ, อาร์โอ
กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่น เกลือ โดยการอัดผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
reverse reactionปฏิกิริยาผันกลับได้, ปฏิกิริยาที่เกิดจากสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยากันแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้ ปฏิกิริยานี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาผันกลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reverse transcriptase inhibitorsรีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
reverse videoภาพกลับสี
โดยทั่วไปโปรแกรมมักจะแสดงข้อวามเป็นสีขาวบนพื้นสีดำ แต่ถ้าระบุว่าจะให้แสดงเป็นภาพกลับสี โปรแกรมจะแสดงข้อความเป็นสีดำบนพื้นสีขาวแทน [คอมพิวเตอร์]
reversible changeการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้, การเปลี่ยนแปลงของสารในระบบปิดที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า และการเปลี่ยนแปลง ย้อนกลับเกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reverse engineering (n ) การถอดแบบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส[V] reverse trend, Ant. ตามกระแส
ดังลั่น[V] reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
เกรงกลัว[V] revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
กึกก้อง[ADV] resoundingly, See also: reverberantly, emphatically, Syn. สนั่น, กระหึ่ม, Ant. แผ่วเบา, Example: เพียงชั่วพริบตา เสียงระเบิดก็ดังกึกก้อง พร้อมกับเปลวไฟลุกโหมทั่วตึก, Thai definition: ดังสนั่น, ดังมาก
กลับด้าน[V] reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิกด้าน, Example: เวลาจะรีดผ้า เราจะต้องกลับด้านเอาผ้าที่เป็นด้านในออกมา, Thai definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
พลิกกลับ[V] reverse, See also: make a reversal, Example: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน, Thai definition: กลับจากด้านหนึ่งมาเป็นอีกด้านหนึ่ง
คืนตัว[V] revert (to original condition), See also: restore in original state, return to original condition, Example: น้ำยาที่ผสมไว้จะคืนตัวภายในครึ่งชั่วโมง, Thai definition: ลักษณะที่สารละลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นของแข็งแล้วกลับเป็นของเหลวอีก เช่น น้ำตาลคืนตัว, ลักษณะที่ของแข็งที่ทำให้เป็นของเหลวแล้วกลับเป็นของแข็งอีก เช่น โลหะคืนตัว
แปรผันแบบผกผัน[V] reverse variation, Example: สรุปว่างานนี้ ตัวแปรที่ 1 แปรผันแบบผกผันกับตัวแปรที่ 2, Thai definition: แปรโดยไม่ว่าจำนวนที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมกี่เท่าก็ตาม ให้จำนวนที่ 2 ลดลงจากเดิมในอัตราส่วนเท่าๆ กัน
วิโลม[ADJ] reverse, See also: inverse, turned, against the hair, Syn. ย้อนขน, ทวนกลับ, ทวน, กลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โอละพ่อ[V] reverse, Syn. กลับตาลปัตร, Thai definition: กลับตรงกันข้าม อย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy   FR: rêver de ; brûler de
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
ฝัน[v.] (fan) EN: dream   FR: rêver
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ฝันถึง[v. exp.] (fan theung) EN: dream of   FR: rêver de
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หวนกลับมา[v. exp.] (huan klap mā) EN: revert   
จะตาย[adv.] (ja tāi) FR: à mourir ; à crever (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERB    R IY0 V ER1 B
REVERE    R IH0 V IH1 R
REVERT    R IH0 V ER1 T
REVERT    R IY0 V ER1 T
REVERTS    R IH0 V ER1 T S
REVERIE    R EH1 V ER0 IY0
REVERED    R IH0 V IH1 R D
REVERSE    R IY0 V ER1 S
REVERON    R EH1 V ER0 AA2 N
REVERSE    R IH0 V ER1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revere    (v) (r i1 v i@1 r)
revers    (n) (r i1 v i@1 r)
revers    (n) (r i1 v i@1 z)
revert    (v) (r i1 v @@1 t)
revered    (v) (r i1 v i@1 d)
reveres    (v) (r i1 v i@1 z)
reverie    (n) (r e1 v @ r ii)
reverse    (v) (r i1 v @@1 s)
reverts    (v) (r i1 v @@1 t s)
reverend    (n) (r e1 v @ r @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
たんま[, tanma] (n) (chn) (poss. reversal of 待った) (See タイム・3) interrupting a game; time out [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
ぷつん[, putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage) [Add to Longdo]
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc) [Add to Longdo]
反转录[fǎn zhuǎn lù, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] reverse transcription [Add to Longdo]
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, ] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side [Add to Longdo]
可逆[kě nì, ㄎㄜˇ ㄋㄧˋ, ] reversible [Add to Longdo]
可逆性[kě nì xìng, ㄎㄜˇ ㄋㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, ] reversability [Add to Longdo]
尊师[zūn shī, ㄗㄨㄣ ㄕ, / ] revered master [Add to Longdo]
敬畏[jìng wèi, ㄐㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, ] revere [Add to Longdo]
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential [Add to Longdo]
虔敬[qián jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, ] reverent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter] [Add to Longdo]
可逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  rêver [rɛve]
     dream
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top