Search result for

résines

(95 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -résines-, *résines*, résine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา résines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *résines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resin[N] ยางไม้, See also: ยางสน, ยางเรซิน
resin[N] สารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเหมือนยางธรรมชาติ, Syn. synthetic resin
resin[VT] ใส่หรือทาด้วยยางไม้, See also: ใส่หรือทาด้วยยางสน
resinous[ADJ] ซึ่งเป็นเรซิน, Syn. gummy, lacquered
gum resin[N] ยางไม้ที่ประกอบด้วยยางและเรซินที่ไหลออกจากต้นไม้ประเภทยาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
alkyd resin(แอล' คิด) chem. resin ชนิดหนึ่งที่ทำสีและตัวยึดติด., Syn. alkyd
resin(เร'ซิน) n. ยางเรซิน,ยางไม้,ยางสน, See also: resinresinous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
resin(n) ยาง
resinous(adj) เป็นยาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resin๑. น้ำมันยาง๒. ชัน๓. เรซิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resiniferousมีชัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resinousเป็นชัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-curing resin; autopolymerising resinเรซินชนิดบ่มเอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
synthetic resinเรซินสังเคราะห์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acrylic resinเรซินอะคริลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acrylic resinเรซินอะคริลิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acrylic resin dentureฟันปลอมเรซินอะคริลิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
autopolymer acrylic resinเรซินอะคริลิกชนิดบ่มเอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
autopolymerising resin; self-curing resinเรซินชนิดบ่มเอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick cure resinเรซินชนิดบ่มเร็ว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, acrylic resinฟันปลอมเรซินอะคริลิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental resinเรซินทางทันตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dental acrylic resinเรซินอะคริลิกทางทันตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Composite resinsคอมโพสิต เรซิน [TU Subject Heading]
Dental resinsเรซินทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Epoxy resinsอิพอกซี เรซิน [TU Subject Heading]
Ion exchange resinsเรซินแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]
Resin cementsเรซินซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Acrylic Resinsอะคริลิก เรซิน, สาร; อคริลิกเรซิน [การแพทย์]
Composite Resinsวัสดุอุดฟัน [การแพทย์]
resinเรซิน, สารที่มีลักษณะเป็นยางเหนียว และมีมวลโมเลกุลสูง อาจได้จากธรรมชาติ เช่น ยางสน ครั่ง เป็นต้น หรืออาจสังเคราะห์ขึ้นโดยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบต่อเติมหรือแบบควบแน่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ion Exchange Resinsเรซินแลกเปลี่ยนอิออน [การแพทย์]
Ion Exchangers, Resinousเรซินแลกเปลี่ยนอิออน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Your own Berezina and Waterloo.-Ihr eigenes Bérésina und Waterloo! The Gentleman from Epsom (1962)
It refers to your rubber Berezina and your oil Waterloo.Auf lhr Kautschuk-Bérésina und lhr Erdöl-Waterloo. The Gentleman from Epsom (1962)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาง[N] resin, Example: ขณะแกะสลักน้ำเต้าต้องจุ่มน้ำตลอดเวลามิฉะนั้นจะดำเพราะน้ำเต้ามียางมาก, Thai definition: ของเหลวและเหนียวไหลออกจากแผลต้นไม้บางอย่าง
ยาง[N] resin, Example: ขณะแกะสลักน้ำเต้าต้องจุ่มน้ำตลอดเวลามิฉะนั้นจะดำเพราะน้ำเต้ามียางมาก, Thai definition: ของเหลวและเหนียวไหลออกจากแผลต้นไม้บางอย่าง
ชัน[N] dammar, See also: resin, Syn. ชันยาเรือ, Example: เขาใช้ชันยาเรือตรงจุดที่รั่ว, Thai definition: ยางไม้สำหรับยาเรือเป็นต้น
มวกผา[N] kind of resin, Thai definition: ของอย่างหนึ่งเป็นยางคล้ายวุ้นอยู่ตามเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรซิน[n.] (rēsin) EN: resin   FR: résine [f]
เรซินธรรมชาติ[n. exp.] (rēsin thammachāt) EN: natural resin   FR: résine naturelle [f]
ยาง[n.] (yāng) EN: rubber ; gum ; resine ; latex   FR: caoutchouc [m] ; gomme [f] ; latex [m]
ยางไม้[n.] (yāng māi) EN: resin   FR: résine [f] ; sève [f]
ยางสน[n.] (yāngson) EN: resin   FR: résine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESIN    R EH1 Z IH2 N
RESINS    R EH1 Z IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resin    (n) (r e1 z i n)
resins    (n) (r e1 z i n z)
resinous    (j) (r e1 z i n @ s)
resinated    (j) (r e1 z i n ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクリリックレジンセメント[, akuririkkurejinsemento] (n) acrylic resin cement [Add to Longdo]
アクリル樹脂[アクリルじゅし, akuriru jushi] (n) acrylic resin [Add to Longdo]
アセタール樹脂[アセタールじゅし, aseta-ru jushi] (n) acetal resin [Add to Longdo]
アミノ樹脂[アミノじゅし, amino jushi] (n) amino resin [Add to Longdo]
アルキド樹脂[アルキドじゅし, arukido jushi] (n) alkyd resin [Add to Longdo]
イオン交換樹脂[イオンこうかんじゅし, ion koukanjushi] (n) ion exchange resin [Add to Longdo]
ウレタン樹脂[ウレタンじゅし, uretan jushi] (n) (See ポリウレタン) urethane resin [Add to Longdo]
エポキシ樹脂[エポキシじゅし, epokishi jushi] (n) epoxy resin [Add to Longdo]
オレオレジン[, oreorejin] (n) oleoresin [Add to Longdo]
カナダバルサム[, kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
ケイ素樹脂;珪素樹脂[ケイそじゅし(ケイ素樹脂);けいそじゅし(珪素樹脂), kei sojushi ( kei moto jushi ); keisojushi ( kei moto jushi )] (n) silicone resin [Add to Longdo]
シリコーン樹脂[シリコーンじゅし, shiriko-n jushi] (n) silicone resin [Add to Longdo]
スチレン樹脂[スチレンじゅし, suchiren jushi] (n) styrene resin [Add to Longdo]
デコラ[, dekora] (n) Decola (brand-name laminate similar to Formica, made of melamine resin) [Add to Longdo]
ハルツ[, harutsu] (n) resin (ger [Add to Longdo]
バルサム[, barusamu] (n,adj-no) balsam (resin) [Add to Longdo]
ビニル樹脂[ビニルじゅし, biniru jushi] (n) vinyl resin [Add to Longdo]
フェノール樹脂[フェノールじゅし, feno-ru jushi] (n) phenol resin [Add to Longdo]
ポリアミド樹脂[ポリアミドじゅし, poriamido jushi] (n) polyamide resin [Add to Longdo]
ポリエチレン樹脂[ポリエチレンじゅし, poriechiren jushi] (n) polyethylene resin [Add to Longdo]
メタクリル樹脂[メタクリルじゅし, metakuriru jushi] (n) methacrylic resin [Add to Longdo]
メラミン[, meramin] (n) melamine (resin) [Add to Longdo]
メラミン樹脂[メラミンじゅし, meramin jushi] (n) melamine resin [Add to Longdo]
ユリア樹脂[ユリアじゅし, yuria jushi] (n) urea resin [Add to Longdo]
レジン[, rejin] (n) resin [Add to Longdo]
塩化ビニル樹脂[えんかビニルじゅし, enka biniru jushi] (n) vinyl chloride resin [Add to Longdo]
感光性樹脂[かんこうせいじゅし, kankouseijushi] (n) photosensitive resin [Add to Longdo]
合成樹脂[ごうせいじゅし, gouseijushi] (n) plastics; synthetic resins [Add to Longdo]
[やに;ヤニ, yani ; yani] (n) (1) resin; (2) (tobacco) resin; tar; nicotine; (3) sleep (in one's eyes, i.e. eye mucus) [Add to Longdo]
樹脂[じゅし, jushi] (n,adj-no) resin; rosin; (P) [Add to Longdo]
樹脂加工[じゅしかこう, jushikakou] (n) resin treatment [Add to Longdo]
大麻樹脂[たいまじゅし, taimajushi] (n) cannabis resin [Add to Longdo]
尿素樹脂[にょうそじゅし, nyousojushi] (n) urea resin [Add to Longdo]
熱可塑樹脂[ねつかそじゅし, netsukasojushi] (n) thermoplastic resin [Add to Longdo]
熱硬化物[ねつこうかぶつ, netsukoukabutsu] (n) thermosetting material (esp. plastics and resins) [Add to Longdo]
楓子香[ふうしこう, fuushikou] (n) galbanum (gum resin from fennel) [Add to Longdo]
麒麟竭;麒麟血[きりんけつ;キリンケツ, kirinketsu ; kirinketsu] (n) (uk) (See 竜血樹) dragon's blood palm (Daemonorops draco); bright red resin used in medicine, dyes, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
树脂[shù zhī, ㄕㄨˋ ㄓ, / ] resin [Add to Longdo]
树胶[shù jiāo, ㄕㄨˋ ㄐㄧㄠ, / ] tree resin; gum [Add to Longdo]
环氧树脂[huán yǎng shù zhī, ㄏㄨㄢˊ ㄧㄤˇ ㄕㄨˋ ㄓ, / ] (chem.) epoxy resin [Add to Longdo]
血竭[xuè jié, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, ] dragon's blood (bright red tree resin) [Add to Longdo]
酚醛[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, ] phenolic aldehyde; phenolic resin (used to manufacture bakelite) [Add to Longdo]
酚醛胶[fēn quán jiāo, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, / ] phenolic resin (used to manufacture bakelite) [Add to Longdo]
黏儿[nián r, ㄋㄧㄢˊ ㄖ˙, / ] gum; resin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top