Search result for

rät

(167 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rät-, *rät*
Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rattler (n ) งูหางกระดิ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary
rat(n) หนู
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
marathon(n vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)
Loi Krathong(n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rat[N] หนู, Syn. mouse
rat[N] คนทรยศ (คำสแลง), See also: คนเนรคุณ, คนที่ทิ้งเพื่อนยามยาก, Syn. betrayer
rat[VI] ล่าหนู, See also: จับหนู
rate[N] อัตราความเร็ว, See also: อัตราเร็ว, ความเร็ว, Syn. speed, velocity
rate[N] ราคา, See also: อัตรา, Syn. charge, cost, price
rate[N] อัตราต่อหน่วย
rate[VT] ตีราคา, See also: ประมาณราคา, Syn. estimate
rate[VT] ประเมินค่า, Syn. evaluate, value
rate[VT] จัดลำดับ, Syn. classify, grade, rank
ratio[N] อัตราส่วน, See also: สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ, Syn. comparison, proportion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
ratable(เร'ทะเบิล) adj. ประเมินได้,ตีราคาได้,เป็นสัดส่วน,ต้องเสียภาษี., Syn. rateable, See also: ratability,ratableness n. ratably adv.
ratan(เรแทน') =หวาย
ratchet(แรค'ชิท) n. เฟืองหรือเกลียวที่มีสปริงสับให้หมุนไปทางเดียว,ซี่เฟือง มีสปริงสับดังกล่าว,ซี่เฟืองกับเฟืองล้อที่มีสปริงสับให้หมุนไปทางเดียว,เฟืองล้อดังกล่าว, Syn. ratchet wheel
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
rate of exchangn. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, Syn. exchange rate
rateable(เร'ทะเบิล) adj. =ratable (ดู), See also: rateability,rateableness n. rateably adv., Syn. ratable
ratepayer(เรท'เพเออะ) n. (ผู้ชำระภาษี,ผู้ชำระค่าโดยสาร,ผู้ชำระค่าธรรมเนียม, See also: ratepaying n.,adj., Syn. taxpayer
rater(เร'เทอะ) n. ผู้ประเมินราคา,ผู้ประเมินค่า,ผู้กำหนดขั้นหรือลำดับ,บุคคลหรือสิ่งของที่จัดอยู่ในขั้น (ลำดับ,ตำแหน่ง..)
rather(รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน

English-Thai: Nontri Dictionary
rat(n) หนู
ratchet(n) เฟืองล้อ,วงล้อ
rate(vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
rather(adv) ดูเหมือนจะ,ค่อนข้างจะ,อย่างไรก็ตาม
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
ratify(vt) อนุมัติ,ให้สัตยาบัน,ยืนยัน
rating(n) อัตรา,ชั้น,ขั้น,ยศ,ระดับ,อันดับ
ratio(n) ส่วนสัด,อัตราส่วน
ration(vt) แบ่งส่วน,ปันส่วน
rational(adj) ด้วยเหตุผล,มีเหตุผล,ตามเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ratการละทิ้งพรรค, ผู้ละทิ้งพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rat(e)able contributionการร่วมรับผิดตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rat(e)able contributionการร่วมรับผิดตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rat-bite feverไข้หนูกัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rateอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rateอัตรา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rateอัตรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rateอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rateอัตรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rateอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rate of advancerate of advance, อัตราการหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rate of flowrate of flow, อัตราการไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rate of Natural Increses Intrinsic อัตราเพิ่มตามธรรมชาติที่แท้จริง
อัตราเพิ่มของประชากรปิดที่มีแนวโน้มที่มี ลักษณะคงที่ [สิ่งแวดล้อม]
Rate of Penetrationอัตราเร็วในการเจาะ, อัตราเร็วในการเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
rate of reactionอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงต่อหน่วยเวลาอัตราการเกิดปฏิกิริยามี 2 ลักษณะ คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาขณะใดขณะหนึ่งกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rate of Retention อัตราการเรียนต่อ
ความน่าจะเป็นของการออกจากโรงเรียนกลางคัน [สิ่งแวดล้อม]
Rate of returnอัตราผลตอบแทน [TU Subject Heading]
Rate of returnอัตราผลตอบแทน [การบัญชี]
Ratesอัตราราคา [TU Subject Heading]
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rat (n adv ) ก
rather than (phrase) แทนที่
See also: S. instead of,
rathole (n ) รังหนู
ratingการแบ่งระดับ
rattan (n ) เครื่องหวาย, ต้นหวาย, ผลิตภัณฑ์หวาย, เฟอร์นิเจอร์
See also: S. cane, ratan,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตยาบัน[N] ratification, Syn. คำมั่นสัญญา, คำรับรอง, คำมั่น
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
สัตยาบัน[N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
อัตรา[N] rate, See also: ratio, tariff, scale, schedule, Syn. เกณฑ์, ระดับ, Example: รัฐบาลอนุมัติให้เงินชดเชยผู้ส่งออกไก่เนื้อในอัตรา 684 บาท/ตัน, Thai definition: ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์
อากร[N] revenue, See also: rate, tax, duty, Example: วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเสียอากรในอัตราสูง, Thai definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
สัดส่วน[N] proportion, See also: ratio, Syn. ส่วนสัด, Example: โดยส่วนตัวของนายรัชฎามีสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่มากนัก, Thai definition: ส่วนผสมของสิ่งต่างๆ ตามอัตราที่กำหนด
หวาย[N] rattan (palm), See also: wicker (palm), Example: มนุษย์ได้นำต้นหรือเถาของหวายมาใช้ทำเครื่องเรือน และเครื่องจักสาน, Thai definition: ชื่อเรียกปาล์มหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว กาบและก้านใบมีหนาม
ค่อนข้างจะ[AUX] rather, See also: somewhat, Syn. ค่อนจะ, Example: งานกาชาดปีนี้ค่อนข้างจะคึกคักมากกว่าทุกๆ ปี, Thai definition: หนักหรือกระเดียดไปทางใดทางหนึ่ง
เก้าอี้หวาย[N] rattan chair, See also: wicker chair, cane chair, Example: ชายหนุ่มรำพึง พลางกุลีกุจอเลื่อนเก้าอี้หวายเก่าคร่ำให้หญิงสาว, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่ทำขึ้นจากเส้นหวาย
เขื่อง[ADJ] big, See also: rather big, large, Syn. ใหญ่, โต, มหึมา, Example: เขาตีตะขาบตัวเขื่องที่หนีน้ำเข้ามาในบ้าน, Thai definition: ที่ค่อนข้างใหญ่, ที่ค่อนข้างโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAT    R AE1 T
RATH    R AE1 TH
RATS    R AE1 T S
RATU    R AA0 T UW1
RATA    R AE1 T AH0
RATE    R EY1 T
RATZ    R AE1 T S
RATIO    R EY1 SH IY0 OW2
RATAY    R AE1 T EY0
RATED    R EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rat    (v) (r a1 t)
rate    (v) (r ei1 t)
rats    (v) (r a1 t s)
ratan    (n) (r a1 t a1 n)
ratch    (n) (r a1 ch)
rated    (v) (r ei1 t i d)
rates    (v) (r ei1 t s)
ratio    (n) (r ei1 sh i@ @)
ratty    (j) (r a1 t ii)
ratans    (n) (r a1 t a1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rat(n) |der, pl. Räte| คำแนะนำ, See also: S. der Ratschlag, der Hinweis,
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten. , See also: Related: beraten
Rathaus(n) |das, pl. Rathäuser| ที่ว่าการเมือง (ที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัด)
Image:
Ratschlag(n) |der, pl. Ratschläge| คำแนะนำ, See also: S. der Rat,
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Marathonlauf(n) |der, nur Sg.| การวิ่งมาราธอน
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.
Heirat(n) |die, pl. Heiraten| การแต่งงาน เช่น Die Heirat mit einem bekannten Schauspieler ist ihr Traum. การแต่งงานกับนักแสดงที่โด่งดังเป็นความฝันของเธอ
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rätsel {n} | Rätsel {pl}riddle | riddles [Add to Longdo]
Rätsel {n}puzzle [Add to Longdo]
Rätselhaftigkeit {f}mysteriousness [Add to Longdo]
Rätselraten {n}speculation [Add to Longdo]
rätselhaftenicmatical [Add to Longdo]
rätselhaft; hintergründig; dunkel {adj}enigmatic; enigmatical [Add to Longdo]
rätselhaft {adv}enigmaticly; enigmatically [Add to Longdo]
rätselhaft {adj}puzzling [Add to Longdo]
rätadvises [Add to Longdo]
rätcounsels [Add to Longdo]
Rätselrötel mornith.]Dappled Mountain Robin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
而是[ér shì, ㄦˊ ㄕˋ, ] rather, #703 [Add to Longdo]
合理[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] rational; reasonable; fair, #1,230 [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] rate; frequency, #2,170 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] rat; mouse, #2,729 [Add to Longdo]
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, / ] rather; to prefer, #3,710 [Add to Longdo]
[pō, ㄆㄛ, / ] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting, #4,161 [Add to Longdo]
老鼠[lǎo shǔ, ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ, ] rat; mouse, #5,996 [Add to Longdo]
[téng, ㄊㄥˊ, ] rattan; cane, #6,051 [Add to Longdo]
颇为[pō wéi, ㄆㄛ ㄨㄟˊ, / ] rather; quite, #7,224 [Add to Longdo]
功率[gōng lǜ, ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, ] rate of work; power (output), #7,669 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] ratlos, hilflos [Add to Longdo]
分割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] Ratenzahlung [Add to Longdo]
合理化[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]
批准[ひじゅん, hijun] ratifizieren [Add to Longdo]
裸体画[らたいが, rataiga] -Akt, Aktbild [Add to Longdo]
顧問[こもん, komon] Ratgeber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  rät
     direct; straight
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  rät [rɛːt]
     advises; counsels
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top