Search result for

q.s

(53 entries)
(0.1104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -q.s-, *q.s*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา q.s มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *q.s*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
q.v    [ABBR] ดู (คำย่อของ quod vide), See also: โปรดดู
req.    [ABBR] คำย่อของ request
Q.E.D.    [ABBR] ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum), Syn. Quantum Electrodynamics, QED
q.e.d. [ABBR] ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum), Syn. Quantum Electrodynamics, QED
on the q.t.    [IDM] อย่างเงียบๆ, See also: อย่างลับๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)ซ.ต.พ. (ซึ่งต้องพิสูจน์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Q.E.F. (quod erat faciendum)ซ.ต.ส. (ซึ่งต้องสร้าง) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quod erat demonstrandum (Q.E.D.)ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quod erat faciendum (Q.E.F.)ซึ่งต้องสร้าง (ซ.ต.ส.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
q.With JAL tickets so expensive, expatriates fly Air Iraq.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
i.q.ดูintelligence quotient
liq.abbr. liquid ของเหลว
q.v. abbr. quod vide (ดู,โปรดดู)
q.e.d.abbr. (Latin) quod erat demonstradumซึ่งต้องพิสูจน์
q.s.abbr. (Latin) quantum sufficit พอเพียง,quarter sectionหนึ่งในสี่ส่วน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบควบคุมคุณภาพ    [N] quality control, See also: Q.C., Syn. ระบบคิวซี
เฝือ [CLAS] rice-field area of 100 sq.m., Example: ปู่มีที่นาอยู่เฝือหนึ่ง, Thai definition: ลักษณนามของที่นา 25 ตารางวา หรือ 100 ตารางเมตร เรียกว่า เฝือหนึ่ง
เฝือ [N] rice-field area of 25 sq.m., See also: 100 square metres, Example: มรดกที่ยังคงเหลืออยู่ก็มีแค่ที่นา 2-3 เฝือเท่านั้น, Thai definition: ที่นา 25 ตารางวา หรือ 100 ตารางเมตร เรียกว่า เฝือหนึ่ง
ตะลุมพอ    [N] Intsia palembanica Miq., Syn. กะลำพอ, หลุมพอ, ต้นตะลุมพอ, Example: เขาใช้ไม้ตะลุมพอในการก่อสร้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Intsia palembanica Miq. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นอยู่ในป่าดิบทางภาคใต้ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
ฉำฉา    [N] Samanea saman (Jacq.) Merr., Syn. จามจุรี, พายัพ, สำสา, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Samanea saman (Jacq.) Merr. ในวงศ์ Leguminosae เรือนยอดทึบแบน แผ่สาขากว้างใหญ่จึงให้ร่มเงาได้ดี ดอกสีชมพูแก่ ฝักแก่สีน้ำตาลไหม้ ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร รสหวาน
เซ่ง [N] Triumfetta rhomboidea Jacq., Syn. เส้ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Triumfetta rhomboidea Jacq. ในวงศ์ Tiliaceae ดอกสีเหลือง ผลกลมเล็ก มีขนแข็งคล้ายหนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟ้ก[X] (faēk) EN: FAQ   FR: faq [f] ; f.a.q. [f] ; foire aux questions [f]
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)
ระบบควบคุมคุณภาพ[n. exp.] (rabop khūapkhum khunnaphāp) EN: quality control ; Q.C.   
ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.)[X] (seung tǿng phisūt) EN: Q.E.D. ; quod erat demonstrandum   

CMU English Pronouncing Dictionary
Q.    K Y UW1
Q.S    K Y UW1 Z
Q.'S    K Y UW1 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Otto Normalverbraucher [ugs.]Joe (Q.) Public [coll.] [Add to Longdo]
Pl. : PlatzSq., Pl. : Square, Place [Add to Longdo]
qkm (veraltet) : Quadratkilometersq.km : square kilometre [Add to Longdo]
qm (veraltet) : Quadratmetersq.m : square metre [Add to Longdo]
Durchschnittsqualität {f}f.a.q. : fair average quality [Add to Longdo]
frei auf den Kaif.o.q. : free of quay [Add to Longdo]
Hauptquartier {n}HQ, Hq. : Headquarters [Add to Longdo]
Durchschnittsware {f}fair average quality (f.a.q.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほ, ho] (n) (obs) (See 畝・ほ) se (Japanese unit of area equal to 30 tsubo, ~99.174 m.sq.); (P) [Add to Longdo]
[ほ, ho] (n) (obsc) (See 畝・せ) mu (Chinese measure of land area, formerly ~600 m.sq., currently ~667 m.sq.) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.) [Add to Longdo]
方寸[ほうすん, housun] (n) (1) (See 寸) a square sun (i.e. approx 9sq. cm.); (2) one's mind; space occupied by one's heart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áng, ㄤˊ, ] (regional colloq.) I; me; surname Ang; variant of 昂, to lift; to raise; to raise one's head; high; high spirits; soaring; expensive [Add to Longdo]
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, / ] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males) [Add to Longdo]
哥们儿[gē mén r, ㄍㄜ ㄇㄣˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 哥們|哥们, Brothers!; brethren; dude (colloq.); brother (diminutive form of address between males) [Add to Longdo]
对不对[duì bù duì, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] right or wrong?; Is it right?; (colloq.) OK [Add to Longdo]
就晚了[jiù wǎn le, ㄐㄧㄡˋ ㄨㄢˇ ㄌㄜ˙, ] (colloq.) then it's too late [Add to Longdo]
得证[dé zhèng, ㄉㄜˊ ㄓㄥˋ, / ] to obtain a proof; Q.E.D. [Add to Longdo]
想得美[xiǎng dé měi, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜˊ ㄇㄟˇ, ] (colloq. derog.) "in your dreams" [Add to Longdo]
打兑[dǎ duì, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to arrange (colloq.); to transfer creditor's rights (in a debt case) [Add to Longdo]
活儿[huó er, ㄏㄨㄛˊ ㄦ˙, / ] work (colloq.); (lots of) things to do [Add to Longdo]
认脚[rèn jiǎo, ㄖㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] (colloq.) to know your right shoe from your left; to know which of two you want [Add to Longdo]
咸盐[xián yán, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] (colloq.) salt; table salt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top