หรือคุณหมายถึง püs?
Search result for

pues

(953 entries)
(0.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pues-, *pues*, pue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pues*)
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
KaiPug (n ) ไข่ของพี่พุก แฟนคุณไข่มุก

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
kjiopu (n ) เเส้เสน

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Pú] พระโพธิสัตว์
菩萨[Púsà] พระโพธิสัตว์

English-Thai: Longdo Dictionary
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
public sector(n) ภาครัฐบาล
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
push-up(n) |Amer| การวิดพื้น
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.
output VAT(n) ภาษีขาย เช่น Businesses charge VAT on their sales. This is known as output VAT and the sales are referred to as outputs.
punt(vi) เตะกินแดน (ใช้ในอเมริกันฟุตบอล)
populism(n) ประชานิยม เช่น In the 1970s and 1980s, historians of Populism focused most of their attention on the grassroots movement that gave rise to the party. , R. populist
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.
amputee(n slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน
purple swamphen(n name uniq ) นกอีโก้ง
Pulling my legล้อเล่น
public order(n ) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
public authority(n ) หน่วยงานของรัฐ
public enemy(n ) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
CPU[N] ซีพียู (คำย่อของ central processing unit)
pub[N] ร้านเหล้า, See also: ผับ, ร้านเล็ก, Syn. bar, public house
pug[N] สุนัขพันธุ์เล็กซึ่งมีลักษณะหน้าย่น มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย
pug[VT] ผสมดินกับน้ำให้เหนียว
pug[N] ดินที่เหมาะสำหรับการทำอิฐหรือหม้อ
pug[N] รอยเท้าสัตว์
pug[N] นักมวย
pul[N] หน่วยเงินของประเทศแอฟกานิสสถาน
pun[N] คำที่มีความหมายสองนัย, See also: คำที่พูดสองแง่สองง่าม, Syn. witticism, quibble
pup[N] ลูกสุนัข, Syn. puppy, whelp
pup[VI] คลอดลูกสุนัข
pus[N] น้ำหนอง
put[VT] วาง, See also: ตั้ง, Syn. set, settle
put[VT] ส่งไปอยู่อีกที่หนึ่ง
put[VT] กำหนดให้ไปทำ
put[VT] ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป
opus[N] ผลงานการประพันธ์
puce[N] สีม่วงอมน้ำตาล
puck[N] ลูกยางสำหรับตีในกีฬาฮ็อกกี้, See also: ฮ็อกกี้น้ำแข็ง, Syn. sprite, elf
puff[N] ลมหรือควันที่พัดมา, Syn. whiff, quick blast
puff[N] การสูดหายใจ
puff[N] ขนมพายที่มีไส้
puff[N] ลมหายใจ
puff[N] แผ่นสำหรับทาแป้งผัดหน้า, See also: พัฟทาหน้า, Syn. powder puff
puff[VI] หอบ, See also: หายในเร็วๆ
puff[VI] สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
puff[VT] สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
puja[N] การสักการะของศาสนาฮินดู
puke[VT] อาเจียน
puke[VI] อาเจียน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. retch, vomit
pule[VI] คร่ำครวญ, See also: ร้องครวญคราง
puli[N] สุนัขพันธุ์ขนาดกลาง
pull[VI] ดึง, See also: กระชาก, Syn. drag, draw, tug
pull[VT] ดึง, See also: กระชาก, Syn. drag, draw, tug
pull[VT] ชักอาวุธออกมา
pull[N] การดึง, See also: การลาก, Syn. drag, haul, wrench
pull[N] แรงดึงดูด
pull[N] อิทธิพล, Syn. authority, influence
pulp[N] เนื้อของผลไม้, See also: เนื้อผลไม้, Syn. flesh, pith
pulp[N] เนื้อไม้
pulp[N] เนื้อฟัน
pulp[N] หนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษคุณภาพต่ำ, Syn. tabloid, soft porn
puma[N] สิงโตภูเขา, Syn. panther
pump[VT] ปั๊มลมหรือของเหลว, See also: สูบฉีด, สูบ
pump[VI] ปั๊มลมหรือของเหลว, See also: สูบฉีด, สูบ
pump[VT] โยกขึ้นลง, See also: ชักขึ้นลง, Syn. elevate, tap
pump[VT] คาดคั้น, See also: ซักไซ้ไล่เลียง
pump[N] เครื่องสูบน้ำ, See also: ปั๊ม, ปั๊มน้ำ
pump[N] รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีสายคาด
puna[N] ที่ราบสูงหนาวเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acapulco(แอคคะพูล' โค) n. เมืองท่าในเม็กซิโก (a seaport)
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
ampule(แอม' พูล) n. หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด., Syn. ampul, ampoule
ampullaceous(แอมพะเล' เชียส) adj. ซึ่งเป็นรูปขวด., Syn. ampullary, ampullar
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
amputee(แอมพิวที') n. ผู้ที่ถูดตัด (แขน, ขา, หรือส่วนอื่นของร่างกาย) ออก
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
appui(แอพิว') n.,Fr. หนุน, สนับสนุน
appulse(อะพัลซ') n. การเข้าใกล้ของวัตถุในอวกาศ (approach)
appurtenance(อะเพอ'ทะเนินซฺ) n. ส่วนประกอบ,สิทธิต่อเนื่อง,การต่อเนื่อง,เครื่องมือ (appurtenances) . -appurtenant adj.
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
campus(แคมพฺ'พัส) n. บริเวณมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย -pl. campuses
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
capuchi(แคพ'พูชิน) n. ลิงในทวีปอเมริกาจำพวกหนึ่ง
caput(เค'พัท,แคพ'พัท) n. ส่วนหัว,หัว -pl. capita
card punchอุปกรณ์เจาะบัตรหมายถึง อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเจาะบัตร หรือ เครื่องที่ใช้บันทึกข้อความลงบนบัตรด้วยการเจาะรู ซึ่งเป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษอื่น ๆ ต่างกับเครื่องเจาะบัตรที่เรียกว่า keypunch กล่าวคือ keypunch เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนเป็นผู้เจาะ) แต่ card punch เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดู keypunch เปรียบเทียบ
cardiac outputอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
carpusn. ข้อมือ,กระดูกข้อมือ -pl. carpi
catapult(แคท'ทะพัลทฺ) n. เครื่องเหวี่ยงขีปนาวุธ,หนังสติ๊ก,เครื่องเหวี่ยงกระสุน.vt. เหวี่ยงกระสุน
centriciputn. กระหม่อม
chinese puzzlen. สิ่งที่สลับซับซ้อน,ปัญหาที่ยุ่งยาก,ปัญหาที่น่าเวียนหัว
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
compulsory(คัมพัล'ซะรี) adj. ใช้การบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ,เป็นเชิงบังคับ,เป็นหน้าที่ต้องกระทำ., See also: compulsorily adv. ดูcompulsory compulsoriness n. ดูcompulsory, Syn. coercive
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
computation(คอมพิวเท'เชิน) n. การคำนวณ,วิธีการคำนวณ,ผลของการคำนวณ,ค่าที่คำนวณได้, Syn. calculation,numeration
compute(คัมพิวทฺ') {computed,computing,computes} vt.,vi. คำนวณ,ประมาณการ,นับ. n. การคำนวณ., See also: computability n. ดูcompute computable adj. ดูcompute, Syn. calculate,estimate,determine,count
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
computer codeรหัสคอมพิวเตอร์รหัสเครื่องหมายถึง รูปแบบพื้นฐานของบิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการออกแบบให้รู้จักว่า เป็นคำสั่งและข้อมูล เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) หมายถึง ตัวแทนอักขระ ตัวเลข หรือคำสั่งที่ใช้ในเครื่องมีความหมายเหมือน machine code
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
computer graphics metafilใช้ตัวย่อว่า CGM (อ่านว่า ซีจีเอ็ม) เป็นรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ใช้เก็บภาพแบบหนึ่ง แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .cgm
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
computer input from microไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า CIM (ซีไอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้)
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
acupuncture(n) การฝังเข็ม
amputate(vt) ตัด(แขน,ขา)
amputation(n) การตัด(แขน,ขา)
appurtenance(n) ส่วนประกอบ,การต่อเนื่อง
appurtenances(n) อุปกรณ์
appurtenant(adj) ซึ่งติดต่อ,ซึ่งประกอบ,ซึ่งเป็นสิทธิ์ต่อเนื่อง
campus(n) วิทยาเขต
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
compulsory(adj) เป็นเชิงบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ
computation(n) การคำนวณ,การนับ,การประมาณการ
compute(n) คำนวณ,นับ,ประมาณการ
computer(n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ
copulation(n) การร่วมประเวณี,การสังวาส,การเกี่ยวโยงกัน
corpulence(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulency(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulent(adj) สมบูรณ์,พุงพลุ้ย,อ้วน
corpus(n) ซากศพ
corpuscle(n) เม็ดเลือด
corpuscule(n) เม็ดเลือด
cutpurse(n) นักล้วงกระเป๋า,พวกลักเล็กขโมยน้อย,ขโมย
depopulate(vt) ลดประชากรลง
depopulation(n) การลดประชากร
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน
depute(vt) ตั้งตัวแทน,แต่งตั้งผู้แทน
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
disputable(adj) ยังเป็นปัญหาอยู่,โต้แย้งได้,เถียงได้,แย้งได้
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ
empurpled(adj) เป็นสีม่วง
expulsion(n) การขับไล่,การขับออก,การไล่ออก
expunge(vt) ลบออก,ลบทิ้ง,เช็ดออก,ถูออก,ทำลาย
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
homespun(adj) ทอที่บ้าน,เรียบง่าย,พื้นเมือง,บ้านนอก
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
impulse(n) แรงดัน,แรงกระตุ้น,แรงดลใจ
impulsion(n) การดัน,การกระตุ้น,การสนับสนุน,การหนุน,การยุ,แรงดลใจ
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น
impunity(n) การพ้นโทษ,การอภัยโทษ
impure(adj) เลว,ไม่ดี,ไม่บริสุทธิ์,ผิดศีลธรรม
impurity(n) ความไม่บริสุทธิ์,ความไม่ดี,ความเลว,การมีสิ่งเจือปน
imputation(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,การใส่ความ
impute(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,คิดว่าเป็นของ,ใส่ความ
indisputable(adj) โต้แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้,โต้ตอบไม่ได้
manipulate(vt) จัดทำ,จัดการ,ยักย้ายถ่ายเท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poke gun; push gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pressure, intrapulmonicความดันในปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustuleตุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pustule, simpleตุ่มหนองเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustuliformคล้ายตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustulo-ulcerating-แผลเปื่อยตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustulocrustaceous-ตุ่มหนองมีสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustulosisภาวะมีตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putamenผนังผลชั้นในแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
putative fatherผู้ถูกอ้างว่าเป็นบิดา (ของบุตรนอกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
putative marriageการสมรสโดยสำคัญผิดในตัวบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
putrefactionการเน่า, การเน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupillomotor-เคลื่อนไหวรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupilloplegia; pupil, tonic; pupillatonia; pupillotonia; tonic pupilอัมพาตรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupillotonia; pupil, tonic; pupillatonia; pupilloplegia; tonic pupilอัมพาตรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupils enrolledนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pupils in attendanceนักเรียนที่มาเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
puppet; marionetteหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
purchaseซื้อ, การซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchase moneyเงินชำระราคาบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchase taxภาษีการซื้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propulsion๑. การเดินหัวซุน๒. การเดินซุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary tuberculosis; pneumonophthisisวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonic๑. -ปอด [มีความหมายเหมือนกับ pulmonal; pulmonary]๒. -หลอดเลือดแดงปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonic airstream mechanismกลไกกระแสลมจากปอด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulmonic regurgitation; insufficiency, pulmonaryลิ้นพัลโมนารีรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmon(o)-; pulmo-ปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulp๑. เนื้อเยื่อใน๒. เนื้อในโพรงฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulpเนื้อเยื่อใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulp abscess; abscess, pulpal๑. ฝีโพรงฟัน๒. ตะมอย [มีความหมายเหมือนกับ felon; whitlow] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulp canal; root canalคลองรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulp cavityโพรงฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
petrol pumpเครื่องสูบเบนซิน, ปั๊มเบนซิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumonophthisis; tuberculosis, pulmonaryวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonorrhagia; haemorrhage, pulmonary; pneumorrhagiaการตกเลือดในปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public lawกฎหมายมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public lawกฎหมายมหาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public meetingการชุมนุมสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public mischiefการทำให้เสียหายแก่ประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public moralsศีลธรรมอันดีของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public noticeประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public nuisanceเหตุรำคาญสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public nuisanceเหตุรำคาญสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyelitis, suppurativeกรวยไตอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis inguinalis; pediculosis pubisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis pubis; pediculosis inguinalisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cataloging in Publication การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ , การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์
Cataloging in Publication หรือ CIP คือ การจัดทำรายการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ เป็นโครงการหนึ่งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการรายการบรรณานุกรม โครงการนี้ เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1971 เพื่อกระจายข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ข้อมูลที่นำมาสร้างข้อมูลรายการสิ่งพิมพ์นี้ ได้มาจากสำนักพิมพ์ผู้ร่วมโครงการ มีข้อมูลมากพอที่ให้บรรณารักษ์ใช้ในการทำบัตรรายการหรือรายการหลักได้ หรือใช้เป็นตัวช่วยในการลงรายการ โดยมีการดัดแปลงหรือแก้ไขให้ตรงกับนโยบายในการลงรายการ หรือให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการของห้องสมุดมากขึ้น ทำให้ลดเวลาในการวิเคราะห์หนังสือได้มาก สามารถส่งหนังสือออกให้บริการได้เร็วขึ้น

การจัดทำ Cataloging ของหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน มีความสมบูรณ์ในกระบวนการจัดทำรายการบรรณานุกรมของหนังสือ กล่าวคือ สำนักพิมพ์จะต้องส่งแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม (CIP Data Application form) พร้อมเอกสารฉบับเต็มมายังหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ซี่งเจ้าหน้าที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดการลงรายการบรรณานุกรม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมดังกล่าวลงในหน้าหลังหน้าปกใน (Verso) ซึ่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ก็จะถูกส่งออกไปยังห้องสมุด และร้านค้าหนังสือทั่วโลก แต่กระบวนการกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าสำนักพิมพ์จะส่งหนังสือกลับมายังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น จำนวนหน้า ขนาดและตรวจสอบความถูกต้องจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบ รูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้จะถูกเผยแพร่อีกครั้ง จากกระบวนการดังกล่าวนี้เอง ทำให้หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน สามารถจัดเก็บหนังสือทุกเล่มที่ผลิตในประเทศ และเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างครบถ้วน

หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยกรอบของวิธีการ ๒ แนวทาง กล่าวคือ กฎหมายการพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของประเทศ และการแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็คือ การกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ต่างจากหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเท่าใดนัก นับตั้งแต่สำนักพิมพ์ส่งงานที่จะพิมพ์พร้อมเลข ISBN ที่ได้รับมาจากตัวแทนออกเลข ISBN จนถึงส่งมาให้หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ CIP คือ การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเข้าหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย

ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สำนักพิมพ์ และร้านหนังสือที่จัดพิมพ์หนังสือใหม่ ซึ่งต้องการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloguing-in-Publication - CIP) รวมถึงห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่เพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการในรูปแบบของ Alert services จะต้องติดต่อขอรับบริการข้อมูล CIP ที่ Bibliographic Data Services Limited - BDSL ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ CIP ซึ่งมีมาตรฐานตามที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำหนด ด้วยการติดต่อตรงไปยัง BDSL หรือติดต่อผ่านไปที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูล CIP ที่ได้อาจใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม จนกว่าหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจะได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ จึงจะมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถาวรต่อไป

ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติ รับบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมให้กับสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ขอใช้บริการเช่นเดียวกับการให้บริการหมายเลข ISBN

CIP ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาต่างประเทศ

CIP2 ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาไทย

รายการบรรณานุกรม

United States Copyright Office. [ออนไลน์] http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Office. Accessed: 20100628 : 00.07.

Haddad, Peter. 1999. National bibliography in Australia: moving into the next millennium. [ออนไลน์] http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/016-123e.htm. Accessed: 20100629 : 09.50.

National Library of Australia. Cataloguing-in-publication user guide. [ออนไลน์] http://www.nla.gov.au/services/user-guide.html. Accessed: 20100629 : 09.55.

Bibliographic Data Services Limited. [ออนไลน์]. http://www.bibliographicdata.co.uk. Accessed: 20100629 : 17.30.

Nielsen UK ISBN Agency. [ออนไลน์] http://www.isbn.nielsenbook.co.uk/controller.php?page=121. Accessed: 20100629 : 14.25.

The British National Bibliography. [ออนไลน์] http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html. Accessed: 20100629 : 13:00. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Government publicationสิ่งพิมพ์รัฐบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date of publicationปีที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expurgated editionฉบับตัดทอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library public relationsการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
No place of publicationไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ (มปท.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online Public Access Catalog รายการเข้าถึงแบบออนไลน์

คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นและชี้แหล่งรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการหรือไม่ หากมีก็จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ และจะไปหาตัวเล่มบนชั้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลครั้งเดียวแต่ได้ข้อมูลหลากประเภทในเวลาเดียวกัน เช่น หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร เป็นต้น จากช่องทางการสืบค้น ต่างๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการสืบค้นด้วยบัตรรายการ แต่มีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถสั่งพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือ export รายการที่สืบค้นได้ เพื่อส่งผ่านทางอีเมลต่อไป รวมถึงทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากเมื่อห้องสมุดได้รับทรัพยากรใหม่ๆ เข้ามาในห้องสมุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บรรณารักษ์ก็จะทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่เสมอ

ตัวอย่างหน้าแรกของ Online Public Access Catalog ของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OPAC

ตัวอย่างหน้า Online Public Access Catalog ซึ่งแสดงรายระเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมเลขเรียกหนังสือ สถานภาพ และสถานที่จัดเก็บ

OPAC

แหล่งข้อมูล

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Place of publicationสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Public libraryห้องสมุดประชาชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Public librarianบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publicationสิ่งพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisherสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์ (Publisher) คือ ผู้ที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะตีพิมพ์ กำหนดแนวทางหนังสือที่จะพิมพ์ วางมาตรฐานการพิมพ์ของหนังสือ การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตรวจอ่านต้นฉบับ กำหนดรูปเล่ม ราคา จำนวนพิมพ์ และอาจได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย

ประเภทของสำนักพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สำนักพิมพ์ของเอกชน และ สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

1. สำนักพิมพ์ของเอกชน หมายถึง สำนักพิมพ์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของจัดดำเนินกิจการเพื่อธุรกิจการค้า สำนักพิมพ์บางแห่งอาจมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เป็นต้น สำนักพิมพ์ของเอกชน แบ่งออกเป็น

1.1 สำนักพิมพ์ทั่วไป หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือหลายประเภท หลายสาขาวิชา ส่วนมากเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ตัวอย่างสำนักพิมพ์ทั่วไปในต่างประเทศ เช่น Doubleday, Harper and Row, Macmillan เป็นต้น ในประเทศไทย เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง บริษัทนานมีบุ๊คส์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น เป็นต้น

1.2 สำนักพิมพ์เฉพาะ หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเฉพาะบางประเภท หรือเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตำรา แบบเรียน หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์ และแผนที่ เป็นต้น ตัวอย่างสำนักพิมพ์เฉพาะสาขาวิชาหรือประเภทของหนังสือที่จัดพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น Elsevier B.V. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน แถลงนโยบาย และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สิ่งพิมพ์เหล่านี้มีทั้งจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือแจกจ่ายให้แก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

2.1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 สำนักพิมพ์ของหน่วยราชการ หน่วยราชการในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น เช่น สถาบัน องค์การ และสมาคม

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publishingการพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Punch cardบัตรเจาะรู [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Year of publicationปีที่พิมพ์

ปีที่พิมพ์ (Year of publication) หมายถึง ปีที่ตีพิมพ์หนังสือ เป็นส่วนที่บอกว่าหนังสือนั้นตีพิมพ์เมื่อใด ระบุเป็นปีที่พิมพ์ ทั้งไทยและสากล ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียนหนังสือ เช่น 2555 หรือ 2012

ปีที่พิมพ์ แตกต่างจากคำว่า ปีพิมพ์ (Volume : Vol. ) ที่ใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ซึ่งหมายถึง จำนวนปีที่ได้ตีพิมพ์วารสารนั้นออกมา เช่น ปีพิมพ์ที่ 2 (Vol. 2) หมายถึง วารสารรายชื่อนั้นตีพิมพ์เป็นปีที่ 2

ปีที่พิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งให้รายละเอียดของหนังสือ คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้าหรือจำนวนเล่ม ภาพประกอบ อาจมีบรรณนิทัศน์ (คำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อ) ประกอบด้วย

หนังสือบางเล่มอาจไม่ระบุปีที่พิมพ์ หากไม่มี ให้ใช้ว่า (ม.ป.ป.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ท., หรือ ม.ป.ป.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

File organization (Computer science)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acquisition of serial publicationการจัดหาวารสาร

วารสาร (Journals, Serials, Periodicals) คือ ทรัพยากรสารสนเทศ ความรู้ ประเภทหนึ่งในห้องสมุดที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีใหม่และงานวิจัย วิชาการในสาขาหนึ่ง ๆ วารสารโดยเฉพาะวารสารวิชาการนับว่ามีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในการเผยแพร่บทความ ความรู้ และเพื่อประโยชน์ในการต่อยอดผลงานวิจัย วิชาการ และการเป็นเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการบางชื่อได้รับการเชื่อถือและยอมรับว่าเป็นทฤษฎีที่ค้นพบใหม่จริง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม

ความสำคัญและคุณค่าของวารสารวิชาการเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผลักดันให้ห้องสมุดต้องจัดหามาให้บริการ นอกเหนือจากเอกสาร หนังสือ และตำรา ต่าง ๆ และด้วยศักยภาพเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้กระบวนการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยจากเดิมที่ตีพิมพ์บทความในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์หรือรูปเล่ม ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) หรือออนไลน์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลาในโลก พร้อมทั้งช่วยให้การรวบรวมและจัดการข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นับเป็นแนวโน้มสำคัญของห้องสมุดในปัจจุบัน ในการเรียนรู้วิธีและการบริหารจัดการในการบอกรับรูปแบบใหม่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามห้องสมุดหลายแห่งโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนามักประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการจัดหาวารสารวิชาการที่มีราคาสูง รวมทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี สวนทางกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดจึงได้ดำเนินการทุกวิถีทางในการหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสำรวจการใช้วารสารวิชาการ เพื่อพิจารณายกเลิกชื่อที่มีการใช้น้อย จัดเรียงลำดับความต้องการจากมากที่สุดไปสู่ระดับรองลงไป เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งวิธีการติดต่อขอยืม ถ่ายสำเนา จากห้องสมุดแหล่งอื่น ๆ กล่าวคือไม่มีห้องสมุดแห่งใดในโลกที่จัดหาวารสาร ได้ครบทุกรายชื่อที่ผลิตหรือเผยแพร่ และอีกหนึ่งบริการที่สำคัญ และกล่าวถึงกันมากในขณะนี้ คือบริการจัดหาเฉพาะบทความที่ต้องการอ่าน (Pay per view / Pay per article) นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริการรูปแบบนี้มีมานานแล้ว ให้บริการผ่านบริษัทนายหน้า ผู้แทนจำหน่าย นอกเหนือจากธรรมเนียม วัฒนธรรมเดิมของการจัดหา คือ จัดหาล่วงหน้าทั้งปีเพื่อรอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้หรืออ่าน

หลายทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มราคาวารสารวิชาการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล สูงกว่าภาวะอัตราเงินเฟ้อในสัดส่วนที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ (STM) ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ควรกำหนดนโยบาย และมาตรการ วิธีการรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว สถานภาพห้องสมุดปัจจุบันเสมือนตกอยู่ในสถานะจำยอม และยอมรับทุกเงื่อนไขที่สำนักพิมพ์เป็นผู้กำหนดทิศทางในเรื่องราคาแต่เพียงฝ่ายเดียวมาตลอด เป็นหัวข้อที่ท้าทายความสามารถของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศในฐานะผู้จัดการความรู้ ในการที่จะหาแนวทาง วิธีการดำเนินการเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยยึดผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญที่จะต้องเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ได้อย่างเท่าทัน และประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้ฟรี (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของ วารสารวิชาการนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การจัดหาวารสารเป็นงานที่มีความต่อเนื่องยาวนาน เพราะวารสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกเป็นลำดับตามช่วงเวลาที่แน่นอน สม่ำเสมอโดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด ดังนั้นเมื่อเริ่มกระบวนการจัดหา ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานจัดหาวารสารใน 1 ปี และ ปีต่อ ๆไปด้วย กระบวนการจัดหาวารสารเป็นงานที่มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นลำดับ และต่อเนื่องเชื่อมโยง ตั้งแต่การบอกรับ การจ่ายเงินค่าบอกรับเป็นสมาชิก ตลอดจนการทวงถามวารสาร เพื่อให้ได้วารสารครบตามจำนวนตามเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก หลังจากนั้นวารสารจะถูกนำไปสู่กระบวนการทางเทคนิค และงานบริการต่อไป การจัดหาวารสาร มี 4 วิธีการ คือ การจัดซื้อ (จากผู้ผลิตวารสารโดยตรง การจัดซื้อโดยสมัครเป็นสมาชิกหน่วยงานหรือสมาคม หรือ การจัดซื้อผ่านตัวแทนบอกรับวารสาร) การขอรับบริจาคหรือการได้รับอภินันทนาการ การแลกเปลี่ยนวารสาร และการผลิตขึ้นเอง

ปัญหาที่พบในการจัดหาวารสารที่ห้องสมุดมักประสบ คือ

1. ได้รับวารสารล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด

2. ได้รับวารสารไม่ครบถ้วนตามจำนวน

3. อัตราค่าสมาชิกสูงมาก โดยเฉพาะวารสารต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กรณีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีปัญหาในการเข้าถึง (Access) ว่าไม่สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็มได้

โดยทั่ว ๆ ไป ขั้นตอนการจัดหาวารสาร มีดังนี้

1. สำรวจความต้องการใช้วารสาร ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้

2. ตัดสินใจว่าวารสารรายชื่อใด ควรบอกรับโดยตรงจากสำนักพิมพ์ หรือบอกรับผ่านตัวแทน

3. ตรวจสอบรายละเอียดของวารสารที่ต้องการจัดหาอย่างละเอียด ให้มีความถูกต้องมากที่สุด ข้อมูลพื้นฐานที่ควรมีคือ ชื่อวารสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) สำนักพิมพ์ ราคา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในการจัดหาวารสาร

4. ติดต่อสำนักพิมพ์ หรือบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร เพื่อให้นำเสนอราคาบอกรับวารสาร ซึ่งควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ และให้ได้รับวารสารครบถ้วนในปีนั้น

5. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order : PO) และดำเนินการชำระเงินแก่สำนักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร ซึ่งขั้นตอนนี้ห้องสมุดควรเก็บสำเนาเอกสารต่าง ๆ และทำการบันทึกการจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Electronic publishingการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer gameเกมคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computerคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer graphicคอมพิวเตอร์กราฟิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Pocket computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Serial publicationสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Serial <b>pu</b>blication
  ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าปกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  คือ สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการออกอย่างต่อเนื่อง ภายในชื่อเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่มักมีหมายเลขแสดงลำดับที่การออกในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ เช่น วารสาร Nature Medicine ซึ่งมีกำหนดออกรายเดือน ฉบับประจำเดือน พ.ค. 2554 คือ May 2011, Volume 17 No 5 pp515-632

  ตัวอย่างกำหนการออก

  รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

  รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

  รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

  รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

  รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

  รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

  รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

  รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครั้ง เช่น รายงานประจำปี

  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องนี้รวมถึง วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์รายปี เช่น รายงานประชุมปี รายงานการสำรวจ สถิติ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

  Data structures (Computer sciences)โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Shareware (Computer software)แชร์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer softwareซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer network resourcesทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computational fluid dynamicsกลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Insurance, Computerประกันคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  ็Heat pumpปั๊มความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Fuel pumpปั๊่มเชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Centrifugal pumpปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computational grids (Computer systems)กริด (ระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computerคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer networksเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer softwareซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computational linguisticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

  English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  as pure as the driven snow ( ) บริสุทธิ์ผุดผ่อง entirely pure
  black pudding (n) ไส้กรอกเลือด
  British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
  centrifugal pump (n) ปั้มหอยโข่ง ปั้มน้ำที่อาศัยหลักการหมุนเหวี่ยง
  compulsiveness (n ) การต้องกระทำ
  compute (vt ) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
  compute (informal ) มีเหตุผล สอดคล้องกัน น่าเชื่อถือ พอเข้าที
  computer terminal (n) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลาง
  deputy district chief (n ) ปลัดอำเภอ
  Deputy Governorรองข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร ตำแหน่งนี้ปรากฎเฉพาะอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ เทียบได้ตำแหน่งผู้ช่วยข้าหลวง (Lieutenant-Governor) ในอาณานิคมอื่นๆ
  Electronic Government Agency (Public Organization) (abbrev ) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  FITNESS OF PURPOSE ตรงกับจุดประสงค์
  hire purchaseให้เช่าซื้อ
  hire-purchaseเช่าซื้อ
  hire-purchase toให้เช่าซื้อ
  impulse (n) การดล การดลตามหลักกลศาสตร์ คือ ผลลัพธ์ระหว่างผลคูณของแรงกับช่วงเวลาที่แรงนั้นกระทำต่อวัตถุใดๆ หรือ การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
  impulsiveness (n ) ลักษณะหุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจในการทำอะไรต่าง ๆ
  impunity (n jargon ) การไม่นำผู้กระทำผิดมาลงโทษ
  input vat (n) ภาษีซื้อ
  manipulate[แมนิพูเลท] (vt ) เป่าหู
  oedipus complex (n ) เด็กชายที่ติดแม่ คนติดแม่ เด็กที่รักแม่จนเกินพอดี
  populist[พ็อบ พิว ลิซท] (n) ได้รับความนิยม
  popup[ぽっぷあっぷめにゅー] (n) ปรากฏเกิดทันที
  pubic hair (n) หมอย,ขนเพชร,ขนลับ,ผมล่าง
  pubic louse (n) โลน
  See also: S. crab louse ,
  public admistration (n ) การบริหารการปกครอง
  public defender (n) ทนายขอแรง
  public demonstration การประ้ัท้ัวง
  Public health officeสถานีอนามัย
  Public Health Physicianนายแพทย์สาธารณสุข
  Public holidayวันนักขัตฤกษ์
  Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
  public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ
  publicity agentผู้แทนโฆษณา
  publisherผู้โฆษณา
  pull (n) ไก่สาว
  Pull Yourself Together [พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt ) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ
  Puma[เกรียน] (n ) เกรียน, ยอดนักซุ่ม, 3k MMR.
  pump up (slang ) ตื่นเต้น
  pumpernickel[พัมเพอะนิคึล] (n) ขนมปังที่ทำจากข้าวไร่
  punch press[พันชฺ เพรส] (n) แท่นอัด
  puppet government (n ) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม
  purple orchid[เพอร์เพิล ออร์คิด] (n) ชงโค พืชใบเลี้ยงคู่ยืนต้นชนิดหนึ่ง ดอกมี 5 กลีบสีม่วง ขาว ชมพู ใบเป็นสมมาตรคล้ายผีเสื้อ
  Image:
  pursuant (adj) ตามที่, ดังที่, อ้างถึง
  See also: S. reference to, reference made to,
  pursue[เพอร์ซู] (vt ) ความพยายามในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้เวลา
  pussy (n ) หี
  solpugid (n uniq ) เป็นชื่อของแมงมุมชื่อหนึ่ง เรียกอีกอย่างว่า Egyptian Giant Solpugid หรือ Camel Spider
  See also: S. Camel Spider,
  Image:
  spud (n) จอบ
  See also: S. จอบ,
  tandem vane pumps ปั๊มที่มีใบกังหันต่อเชื่อมตามยาว
  tepuis (n name) ภูเขาหัวตัด

  ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
  But, Minister, if you put information into the machine, you'll eventually take information out of the machine.Aber Minister, geben Sie Informationen in den Computer ein, werden Sie irgendwann Informationen abrufen? Big Brother (1980)
  Yourvisit to Swansea's been announced.Wir besuchen Swansea. Er ist Punkt 1 des Big Brother (1980)
  But they would go ahead with the item and nobody would be there to state yourcase. No?Aber die sagten, auch wenn Sie nicht kommen, wird über das Thema gesprochen und dann wäre niemand da, der ihren Standpunkt vertritt. Big Brother (1980)
  Now, if you are still undeterred, he will shift his ground.Dann, wenn du immer noch nicht entmutigt bist, wechselt er den Standpunkt. Big Brother (1980)
  "Now, Minister, this is not the right time, forall sorts of reasons".Nein, Minister. Das ist leider nicht der richtige Zeitpunkt. Aus verschiedensten Gründen. Big Brother (1980)
  Well this is not really the time forall sorts of reasons.- Aber es ist leider nicht der richtige Zeitpunkt, Minister. Aus verschiedensten Gründen. Big Brother (1980)
  It's the perfect time.Der Zeitpunkt stimmt genau. Big Brother (1980)
  MinisterforAdministrative Affairs, the man at the heart of the Big Brothercomputercontroversy.Minister für Verwaltungsangelegenheiten, der Mann im Zentrum der Kontroverse um den Big-Brother-Computer. Big Brother (1980)
  The point is that, by the timethe Report came out, I was so... orratherthe Departmentwas so committed to Bradley that it seemed worth takingthe risk to see the project through.Es geht um Folgendes: zum Zeitpunkt, als der Bericht rauskam, hatte ich mich um... hatte das Ministerium sich bereits so gebunden an Bradley, dass es das Risiko wert zu sein schien, das begonnene Projekt fortzuführen. Jobs for the Boys (1980)
  Well, untimely.- Es wäre der falsche Zeitpunkt. Jobs for the Boys (1980)
  Unless a reputable bank wereto take overthe contract from Bradley with a viewto participating in a project which Her Majesty's Government is determined to make profitable.Es sei denn, eine reputierliche Bank übernimmt den Vertrag von diesem Bradley. In der Absicht, an einem Projekt zu partizipieren, bei dem die Regierung unbedingt erreichen möchte, dass es erfolgreich und profitabel wird. Jobs for the Boys (1980)
  How about the Dumpingat Sea Representations Panel?Dann nehmen wir den Beirat für Verklappung von Säure auf dem Meer. Jobs for the Boys (1980)
  in the fullness of time,when the moment is ripe, er... You're blathering.zum gegebenen Zeitpunkt, wenn der Moment gekommen ist, eventuell. Jobs for the Boys (1980)
  Itwould be a very popularpolitical move.Aber das wäre ein sehr populärer, politischer Schritt. Jobs for the Boys (1980)
  Open Government, that's what my party believes in, that was the main plank of our manifesto.Nein, nein, meine Partei glaubt an bürgernahe Politik. Das ist der Schwerpunkt unseres Parteiprogramms. Open Government (1980)
  I expected to have to fight you all the way along the line with this.Ich habe gedacht, an diesem Punkt würde es zwischen uns einen harten Kampf geben. Open Government (1980)
  Deputation from the British Computer Association, 10:30 Tuesday morning. Opening the National Union of Public Employers meeting at 11:00 on Wednesday, which you will have to make another speech...Die Abordnung des britischen Computerverbandes 10 Uhr Dienstagmorgen, Hauptversammlung des Verbands öffentlicher Arbeitgeber um 11 Uhr am Mittwoch. Open Government (1980)
  Always dispose of the difficult bit in the title.Ja, problematische Punkte werden am besten im Titel abgehakt. Open Government (1980)
  But we make computer peripherals in this country.Aber wir produzieren selbst Computerterminals hier in England. Open Government (1980)
  Martin. Has the weasel had a copy of the invoice for the new American addressing machines?Martin, hat das Wiesel auch eine Kopie der Rechnung für die neuen amerikanischen Computerterminals. Open Government (1980)
  This is an invoice for 1.000 computervideo display terminals. At 10.000 pounds each, that is, ten milion pounds.Das ist eine Rechnung über 1000 Computervideodisplayterminals für 10.000 Pfund das Stück. Open Government (1980)
  If the order can't be cancelled, it must be published.Kann der Auftrag nicht storniert werden, muss man es publizieren. Open Government (1980)
  That's right. It must be published.Ja, dann wird es publiziert. Open Government (1980)
  So, we are being fobbed off with second rate American junk by smart Aleck salesmen from Pittsburgh while British factories stand empty and British workmen queue up for the dole.Uns wird zweitklassiger amerikanischer Computerschund von windigen Geschäftemachern aus Pittsburgh angedreht. Während britische Fabriken keine Aufträge haben und britische Arbeiter nach Stempelgeld anstehen. Open Government (1980)
  But Open Government was the main plank in our manifesto.Er hat recht. Bürgernahe Politik war Schwerpunkt unseres Parteiprogramms. Open Government (1980)
  Item 3. The economy drive.Punkt 3. Die Sparmaßnahmen. The Economy Drive (1980)
  It does cause profound resentment if those at the top continue to enjoy the comforts, the conveniences, they with draw from those below them, not to mention the deeply damaging publicity...Es führt, so nehme ich an, zu gewissen Ressentiments, wenn die da oben sich weiter des Komforts und der Annehmlichkeiten erfreuen, die sie den Untergebenen entziehen. Ganz zu schweigen von der sicher nicht positiven Publicity. The Economy Drive (1980)
  Jim, there'd be a lot of great publicity in it:Wissen Sie, Jim, das gibt doch eine tolle Publicity für Sie. The Economy Drive (1980)
  Annie! I think I've found what's wrong.Annie, ich weiß jetzt, was kaputt ist. The Economy Drive (1980)
  That's foully it's cheated, it's dishonest, it's just... cheating with figures, pulling the wool over people's eyes.Aber das ist doch Schwindel. Das ist betrügerisch unaufrichtig. Das sind manipulierte Zahlen, Humphrey. The Economy Drive (1980)
  What do they think I am, a Ministerof the Crown ora bicycle pump?Ein Minister der Krone oder eine Luftpumpe? The Official Visit (1980)
  My TV set's on the blink.Jim, mein Fernseher ist doch kaputt. The Official Visit (1980)
  You're the one with the telly.Dein Fernseher ist nicht kaputt. The Official Visit (1980)
  He will be photographed with Her Majesty and what ifhe turns out to be anotherldi Amin.Er wird fotografiert mit Ihrer Majestät. Und was, wenn er sich später entpuppt als neuer Idi Amin? The Official Visit (1980)
  First, as an advocate, making the Department's actionsseem plausible to Parliament and public,he is ourpublic relations man.Zum ersten ist er ein Anwalt und macht die Politik des Ministeriums plausibel im Parlament und beim Bürger. Er ist unser Public-Relations-Mann. The Right to Know (1980)
  All views will be takeninto consideration.Die verschiedenen Ansichten werden wir zu würdigen wissen zum gegebenen Zeitpunkt. The Right to Know (1980)
  Well, be that as it may, any publicity would bevery damaging.- Ja, danke. Humphrey, das Ministerium steht dumm da, wenn das publik wird. The Right to Know (1980)
  No, Minister, merelya demarcation dispute.- Nein, Minister, nur ein Abgrenzungsdisput. The Right to Know (1980)
  Quick. Simple. Popular.- Schnell, einfach, populär und billig. The Right to Know (1980)
  I have to confessthat the badgers may be a somewhat biggerstorythan we thought.- Ich gestehe, dass das Dachsproblem in Hayward's Spinney sich möglicherweise entpuppt als problematischer als wir dachten. - Ach du meine Güte. The Right to Know (1980)
  at this stage.Zu diesem Zeitpunkt. The Writing on the Wall (1980)
  Phased reductions in the Civil Service.Schritt- weiser Stellenabbau in der Verwaltung. - Sie haben mir meine bürgernahe Politik kaputtgemacht. The Writing on the Wall (1980)
  Do not send this report to a body whose recommendations are to be published!Sie können auf keinen Fall diesen Bericht einem Gremium vorlegen, dessen Empfehlungen publiziert werden. The Writing on the Wall (1980)
  Very popularpolitically. No real inconvenience.Und populärpolitisch gesehen gar nicht so unangenehm. The Writing on the Wall (1980)
  Itwill be a very popularmove.Hinterbänklern bestimmt zu populär. The Writing on the Wall (1980)
  A publicity campaign?- Wie wäre es mit einer Publicity-Kampagne, The Writing on the Wall (1980)
  We must have a meeting point In order to recruit more, and to plan strategiesWir müssen einen Sammelpunkt errichten, an dem wir noch mehr Männer rekrutieren können. Two Champions of Death (1980)
  While he concentrated on uprooting the tree I placed the 3 Poison Needles on his vulnerable pointsWährend er seine Kraft an dem Baum ausließ, habe ich drei vergiftete Nadeln an seine empfindlichen Punkte gesteckt. Two Champions of Death (1980)
  You've been hurt at the three vital pointsDu wurdest an den drei Lebenspunkten verletzt. Two Champions of Death (1980)
  It is like striking him in a vital place. It is piercing him to the heart, it is like tearing out his very bowels.Das ist sein sterblicher Punkt das durchbohrt ihm die Brust, zerreißt ihm das Herz. The Miser (1980)

  ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
  pu500 policemen were put on strict alert.
  pu80% of all information in the world's computers is in English.
  puA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
  puAbility to operate a computer is critical for this job.
  puA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
  puAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
  puA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
  puA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
  puA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
  puA collection of her verse has just been published.
  puA computer can calculate very rapidly.
  puA computer game was given me by my father.
  puA computer is a complex machine.
  puA computer is an absolute necessity now.
  puA computer is no more alive than a clock is.
  puActors are used to appearing in public.
  puActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
  puA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
  puA fishing boat putt off just now.
  puA foolish impulse made me say what I should have left unsaid.
  puAfter a short pursuit, the police caught him.
  puAfter getting married, my wife put on five pounds.
  puAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
  puAfter the revolution, France became a republic.
  puAfter thinking long and hard, I put the plan into practice.
  puAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
  puA good purpose makes hard work a pleasure.
  puA good teacher must be patient with his pupils.
  puA great number of books are published every year.
  puA healthy child can no more sit still than a puppy can.
  puA heavy purse makes a light heart.
  pu"A-hem!" Alice boasted, puffing up with pride.
  puA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
  pu"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
  puA huge tanker put off just now.
  puAllocate a room for research purposes.
  puAll of my friends like computer games.
  puAll political dissidents were purged under the former regime.
  puAll the money put together still won't be enough.
  puAll the pupils in the class like Miss Smith.
  puAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
  puAll you have to do is push this button to take a picture.
  puAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
  puAll you have to do is to push this button.
  puAll you have to do to take a picture is push this button.
  puAlmost all of the pupils were in the classroom.
  puA lot of books are published every year.
  puA lot of jobs are done by computers.
  puA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
  puAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.

  Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
  ปูพื้น[V] lay the floor, See also: put down the flooring, Syn. ปูพื้นฐาน, Example: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น, Thai definition: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
  ผู้บงการ[N] instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด
  พิศวงงงงวย[V] be puzzled, See also: be confused, be surprised, Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ, Ant. เข้าใจ, Example: ทุกคนต่างพิศวงงงงวยกันมากว่าทำไมท่านจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง, Thai definition: ไม่เข้าใจ
  มีเนื้อมีหนัง[V] be plump, See also: be corpulent, be fat, be chubby, Ant. ผอมแห้ง, Example: กลับมาบ้านคราวนี้ ลูกดูมีน้ำเนื้อมีหนังมากขึ้น, Thai definition: อ้วนท้วนขึ้น
  ยอดนิยม[ADJ] highly popular, See also: highly fashionable, Example: จูเลียโรเบิร์ตครองรางวัลดาราหญิงยอดนิยมจากรายการพีเพิลส์ช้อยส์อวอร์ดส์, Thai definition: มีคนนิยมมาก
  ระวางโทษ[N] punishment, See also: penalty, Example: ผู้ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
  รับโทษ[V] be punished, See also: be penalized, be chastised, be sentenced, Syn. ต้องโทษ, Ant. ทำโทษ, Example: ผู้กระทำทารุณต่อบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพิง ต้องได้รับโทษ, Thai definition: ยอมให้ลงโทษ
  ลดหย่อนผ่อนโทษ[V] reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง
  ล้างบาง[V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
  เครื่องหมายวรรคตอน[N] punctuation mark, Example: ประโยคเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
  หลุมศพ[N] grave, See also: tomb, sepulcher, Syn. หลุมฝังศพ, Example: นักโบราณคดีค้นพบหลุมศพของคนสมัยโบราณซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสองร้อยปี
  ห้องสมุดประชาชน[N] public library, Example: กรุงเทพมหานครให้งบประมาณสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นทั่วกรุงเทพ 20 แห่ง, Thai definition: ห้องสมุดสำหรับประชาชน
  อเนกประสงค์[ADJ] multi-purpose, Syn. สารพัดประโยชน์, Example: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯมีวัตถุประสงค์ที่จะทำเขื่อนนี้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์คือนอกจากประโยชน์เรื่องการชลประทานแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้ด้วย, Thai definition: ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แล้วแต่ความต้องการ
  ขึ้นแป้น[V] be sent to press, See also: put in print, Syn. ขึ้นแท่น, Thai definition: ยกตัวพิมพ์ขึ้นแท่นพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์
  คนผีทะเล[N] devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count unit: คน
  ครอบครู[N] Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils, Syn. พิธีครอบครู, Example: ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน, Thai definition: พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ
  งงเต้ก[V] be puzzled, See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped, Syn. งง, งงก๊ง, Example: เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย, Thai definition: ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง, Notes: (สแลง)
  ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
  ตั้งไฟ[V] put (a pot) on the stove, Example: อันดับแรกในการทำวุ้น ใส่น้ำ และวุ้นลงในกระทะทอง ตั้งไฟรอให้เดือด, Thai definition: ยกหม้อไปตั้งบนเตา
  ตีตลาด[V] market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
  เตะถ่วง[V] retard, See also: drag on, put off, delay, Example: ผู้นำ 2 ประเทศกำลังเตะถ่วงยืดเวลาการเผชิญหน้าออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้, Thai definition: แกล้งทำให้ช้า
  เตะโทษ[V] have a punishment kick, Syn. เตะลูกโทษ, Thai definition: เตะกินเปล่า
  ถกปัญหา[V] discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
  ถือเนื้อถือตัว[V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs, Syn. ถือตัว, Example: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม
  ถูกช่อง[ADV] through the right pull, Syn. ถูกช่องถูกทาง, Example: ธุรกิจของเขาดำเนินไปได้ถูกช่องทำให้ได้กำไรมากในปีนี้, Thai definition: ทำไปในแนวที่พอเหมาะกับโอกาส
  ทำเบ่ง[V] put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai definition: วางท่าอวดอำนาจ
  แปะโป้ง[V] pawn, See also: pledge, put in pawn, Syn. จำนำ, Example: แม่เอาสร้อยไปแปะโป้งไว้ที่โรงจำนำเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าเทอม, Thai definition: ค้างชำระไว้ก่อน
  แปะโป้ง[V] put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
  ฟอนเฟะ[V] become rotten, See also: decompose, spoil, putrefy, decay, Syn. เน่า, เละ, เน่าเละ, Example: แมลงไชผลไม้จนเน่าฟอนเฟะ
  วางฟอร์ม[V] put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
  กปส.[N] Public Relations Department, Syn. กรมประชาสัมพันธ์
  นร.[N] pupil, See also: student, Syn. นักเรียน
  เนคเทค[N] NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ปชส.[N] public relations, Syn. ประชาสัมพันธ์, Thai definition: การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
  ปส.[N] Department of Public Welfare, See also: DPW, Syn. กรมประชาสงเคราะห์
  พีซี[N] PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  พีอาร์[N] P.R., See also: public relation, Syn. ประชาสัมพันธ์
  ยธ.[N] Public Works Department, Syn. กรมโยธาธิการ
  ร.บ.[N] bachelor of public administration, Syn. รัฐศาสตรบัณฑิต
  รมช.[N] deputy minister, Syn. รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  สธ[N] Ministry of Public Health, Syn. กระทรวงสาธารณสุข
  อก.[N] public prosecutor, Syn. อัยการ
  อคส.[N] Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. องค์การคลังสินค้า
  สถานที่สาธารณะ[N] public place, Syn. ที่สาธารณะ
  เครื่องเจาะบัตร[N] card punch, See also: key punch, keypunch machine, Example: เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ทำงานด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรหัสหรือรูบนบัตร
  สิ่งเร้า[N] motivation, See also: stimulation, urge, drive, impulsion, Syn. สิ่งกระตุ้น
  สิ่งตีพิมพ์[N] printed matter, See also: published material
  สวนสาธารณะ[N] park, See also: public park
  เครือข่ายโทรศัพท์[N] public telephone network, See also: switched telephone network

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
  อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
  อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]
  อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
  อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
  อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
  อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
  เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
  เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pramūn) EN: put up for auction   
  อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
  อารมณ์ชั่ววูบ[X] (ārom chūa wūp) EN: impulse   
  อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur   FR: impur
  อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
  อัตราชีพจร[n. exp.] (attrā chīpphajøn) EN: pulse rate ; pulse   
  อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
  อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
  แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
  แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
  ใบคำสั่งซื้อ[n. exp.] (bai khamsang seū) EN: purchase order   
  ไบนารี่พัลซาร์[n. exp.] (bainārī phālsā) EN: binary pulsar   FR: pulsar binaire [m]
  ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter   
  บานบุรีสีม่วง[n. exp.] (bānburī sī muang ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia   
  บัญชีซื้อ[n. exp.] (banchī seū) EN: purchase account   
  บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
  บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper
  บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
  บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; répu
  บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
  บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
  บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
  บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
  บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
  บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card   FR: carte perforée [f]
  เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
  เบ่งกล้าม[v. exp.] (beng klām) EN: puff out one's muscle   
  เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
  บี้[adj.] (bī) EN: flat ; snub ; pug   FR: retroussé
  เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
  บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
  เบิกพยาน[v. exp.] (boēk phayān) EN: put a witness on the stand ; produce a witness   
  บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
  บ่อน้ำบาดาล[n. exp.] (bø nām bādān) EN: artesian well   FR: puits artésien [m]
  บ่อน้ำมัน[n. exp.] (bø nāmman) EN: oil well   FR: puits de pétrole [m]
  บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
  บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
  บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
  บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble   FR: crevé ; épuisé ; affaibli
  บ่อแร่[n. exp.] (bø raē) FR: puits de mine [m]
  บริการสาธารณะ[n. exp.] (børikān sāthārana) FR: service public [m]
  บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]

  CMU English Pronouncing Dictionary
  PU    P UW1
  PUP    P AH1 P
  PUN    P AH1 N
  PUR    P ER1
  PUB    P AH1 B
  PUT    P UH1 T
  PUTH    P UW1 TH
  PUNS    P AH1 N Z
  PUAT    P Y UW1 AE0 T
  PUNK    P AH1 NG K
  PUNT    P AH1 N T
  OPUS    OW1 P AH0 S
  PUFF    P AH1 F
  PUKE    P Y UW1 K
  PUTZ    P AH1 T S
  PUZA    P UW1 Z AH0
  PUPS    P AH1 P S
  PUIG    P UW1 G
  PUCK    P AH1 K
  PULP    P AH1 L P
  PUPO    P UW1 P OW0
  PUMA    P UW1 M AH0
  PUBS    P AH1 B Z
  PUHL    P AH1 L
  PUSS    P UH1 S
  PUTS    P UH1 T S
  PUZO    P UW1 Z OW0
  PUPA    P Y UW1 P AH0
  PURK    P ER1 K
  PURR    P ER1
  PUSH    P UH1 SH
  PUGA    P Y UW1 G AH0
  PULS    P UH1 L Z
  PUTT    P AH1 T
  PURA    P UH1 R AH0
  PUMP    P AH1 M P
  SPUR    S P ER1
  PURI    P UH1 R IY0
  SPUN    S P AH1 N
  PULL    P UH1 L
  SPUD    S P AH1 D
  PURT    P ER1 T
  PUGH    P Y UW1
  PURA    P Y UH1 R AH0
  PUNY    P Y UW1 N IY0
  PURE    P Y UH1 R
  PUNG    P AH1 NG
  PUMPS    P AH1 M P S
  MOPUS    M OW1 P AH0 S
  PULTZ    P UH1 L T S

  Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
  pub    (n) (p uh1 b)
  pud    (n) (p u1 d)
  pug    (n) (p uh1 g)
  pun    (v) (p uh1 n)
  pup    (n) (p uh1 p)
  pus    (n) (p uh1 s)
  put    (v) (p u1 t)
  put    (v) (p uh1 t)
  opus    (n) (ou1 p @ s)
  pubs    (n) (p uh1 b z)
  puce    (n) (p y uu1 s)
  puck    (n) (p uh1 k)
  puff    (v) (p uh1 f)
  pugs    (n) (p uh1 g z)
  puke    (v) (p y uu1 k)
  pule    (v) (p y uu1 l)
  pull    (v) (p u1 l)
  pulp    (v) (p uh1 l p)
  puma    (n) (p y uu1 m @)
  pump    (v) (p uh1 m p)
  punk    (n) (p uh1 ng k)
  puns    (v) (p uh1 n z)
  punt    (v) (p uh1 n t)
  puny    (j) (p y uu1 n ii)
  pupa    (n) (p y uu1 p @)
  pups    (n) (p uh1 p s)
  pure    (j) (p y u@1 r)
  purl    (v) (p @@1 l)
  purr    (v) (p @@1 r)
  push    (v) (p u1 sh)
  puss    (n) (p u1 s)
  puts    (v) (p u1 t s)
  puts    (v) (p uh1 t s)
  putt    (v) (p uh1 t)
  spud    (n) (s p uh1 d)
  spue    (v) (s p y uu1)
  spun    (v) (s p uh1 n)
  spur    (v) (s p @@1 r)
  Papua    (n) (p a1 p y u@)
  Punch    (n) (p uh1 n ch)
  Punic    (j) (p y uu1 n i k)
  Pusan    (n) (p uu2 s a1 n)
  coypu    (n) (k oi1 p uu)
  input    (n) (i1 n p u t)
  kaput    (j) (k @1 p u1 t)
  pubic    (j) (p y uu1 b i k)
  pucks    (n) (p uh1 k s)
  pudgy    (j) (p uh1 jh ii)
  puffs    (v) (p uh1 f s)
  puffy    (j) (p uh1 f ii)

  Japanese-Thai: Longdo Dictionary
  エジプト[えじぷと, ejiputo] (n) อียิปต์
  扇風機[せんぷうき, senpuuki] (n) พัดลม
  新婦[しんぷ, shinpu] (n) เจ้าสาว, See also: S. 花嫁, A. 新郎, 花婿,
  新郎新婦[しんろうしんぷ, shinroushinpu] (n) คู่บ่าวสาว

  Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
  タラップ[たらっぷ, tarappu] (n) a ramp
  プレーイ[ぷれえい, pureei] (n) การละเล่น, การหยอกเย้า , See also: S. Play,
  プリ[ぷり (puri), ] (n) มาจากคำว่า Prince,Princess ใช้ตัวคาตาคานะเขียน แปลว่าเจ้าชาย(หรือเจ้าหญิงก็ได้ตามโอกาส)
  発布[はっぷ, happu] การประกาศใช้กฎหมาย
  切腹[せっぷく, seppuku] (vt) คว้่านท้อง เช่น 切腹申し渡す
  接吻[せっぷん, seppun] (n) จูบ
  半分[はんぷん, hanpun] ึีครึ่งนาที
  キープサンプル[きーぷさんぷる, kipusanpuru] (n vi vt modal ver) รักเธอ
  シャープぺンシル[しゃあぷぺんしる, shapupenshiru, shaapupenshiru , shapupenshiru] (n ) ดินสอกด
  カセットテープ[かせっとていぷ, kasettoteipu, kasettoteipu , kasettoteipu] (n ) เทป(คาสเส็ต)
  テープレコーダー[ていぷれこうだあ, teipurekoudaa, teipurekoudaa , teipurekoudaa] (n ) เครื่องบันทึกและเล่นเทป
  クリップ[くりっぷ, kurippu] (n ) คลิบหนีบกระดาษ
  添付物[てんぷぶつ, tenpubutsu] (n ) เอกสารแนบ

  Japanese-Thai: Saikam Dictionary
  整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
  込める[こめる, komeru] Thai: ใส่ไว้ English: to put into
  争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
  推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
  着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
  引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ดึง English: to pull
  グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
  戻す[もどす, modosu] Thai: เอากลับคืนที่เดิม English: to put back
  区切る[くぎる, kugiru] Thai: ขีดคั่น English: to punctuate
  区切る[くぎる, kugiru] Thai: จบ English: to put an end
  はやる[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยม English: to be popular
  履く[はく, haku] Thai: สวม(กางเกง) English: to put on (lower body)
  崩す[くずす, kuzusu] Thai: คลายออกจากสภาพเดิม English: to pull down
  駆る[かる, karu] Thai: เคี่ยวเข็ญ English: to spur on
  目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
  整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
  コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
  出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
  南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
  プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
  追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue
  プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
  プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
  引き出す[ひきだす, hikidasu] Thai: ดึงออกมา English: to pull out
  しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
  流行る[はやる, hayaru] Thai: ฮิต English: to be popular
  操る[あやつる, ayatsuru] Thai: เชิด English: to manipulate
  濁る[にごる, nigoru] Thai: ไม่บริสุทธิ์ English: to get impure
  争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute
  パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
  併せる[あわせる, awaseru] Thai: นำมาไว้รวมกัน English: to put together
  指す[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to put up umbrella

  German-Thai: Longdo Dictionary
  Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
  Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ
  Punkt(n) |der, pl. Punkte| คะแนน, จุด
  Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
  Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง
  putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ปัดฝุ่น
  putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ทำความสะอาด ขัดถู
  spülen(vt) |spülte, hat gespült| ล้างจาน ล้าง
  Publikum(n) |das, nur Sing.| ผู้ชม,ผู้ดู
  Puppe(n) |die, pl. Puppen| ตุ๊กตา, See also: der Stofftier
  Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli
  ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)
  Treffpunkt(n) |der, pl. Treffpunkte| จุดนัดพบ
  spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen
  punktförmig(adj) ที่มีลักษณะเป็นจุด
  Impulserhaltungssatz(n) |der, pl. Impulserhaltungssätze| กฏความสมดุลของโมเมนตัม (ฟิสิกส์)
  pünktlich(adv) ตรงเวลา, ตรงต่อเวลา
  Jetzt mach mal einen Punkt!อย่าล้อเล่นน่า
  Schwerpunkt(n) |der, pl. Schwerpunkte| ความสำคัญ, จุดสำคัญ, สิ่งที่มีความสำคัญ
  Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
  Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie

  German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  Höhepunkt {m} | Höhepunkte {pl} (n) สิ่งสำคัญ จุดสำคัญ

  German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
  echtpukka [Add to Longdo]
  feurigspunky [Add to Longdo]
  Eiter {n} [med.]pus [Add to Longdo]
  Puma {m} [zool.]puma [Add to Longdo]
  Ampulle {f}ampoule [Add to Longdo]
  Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
  Abgangsklemme {f}output terminal [Add to Longdo]
  Abgangswelle {f}output shaft [Add to Longdo]
  Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterdeputy; assemblyman [Am.]; assemblywoman [Am.] [Add to Longdo]
  Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament [Add to Longdo]
  Abgleichpunkt {m}balance point [Add to Longdo]
  Ablaufrechner {f}object computer [Add to Longdo]
  Ableiter {m}; Ablenkspule {f}deflector [Add to Longdo]
  Ablenkspule {f}deflection coil [Add to Longdo]
  Abneigung {f} | Abneigungen {pl}repugnance | repugnances [Add to Longdo]
  Abordnung {f}; Delegation {f}deputation [Add to Longdo]
  Abrechnungscomputer {m}accounting computer [Add to Longdo]
  Abrollen {n}; Abspulen {n}unwinding [Add to Longdo]
  Abschaltimpuls {m}turn-off pulse [Add to Longdo]
  Absender {m}; Ausgangspunkt {m}; Erfinder {m}originator [Add to Longdo]
  Absicht {f}; Intention {f}; Zweck {m}; Wille {m} | Absichten {pl}purpose; intention | purposes; intentions; intents [Add to Longdo]
  Absorptionswärmepumpe {f}absorption heat pumps [Add to Longdo]
  Abstellgleis {n}; Seitengleis {n} | Abstellgleise; Seitengleise {pl} | aufs Abstellgleis geschoben werdensiding | sidings | to put sb. in a backwater [Add to Longdo]
  Abstoßung {f}repulsion [Add to Longdo]
  Abstoßungskraft {f}repulsive force [Add to Longdo]
  Abtastimpuls {m}strobe pulse [Add to Longdo]
  Abtastung {f} im Gegentaktpush-pull scanning [Add to Longdo]
  Abtreppung {f}stepping [Add to Longdo]
  Abtrieb {m}output [Add to Longdo]
  Abtriebsdrehmoment {n}output torque [Add to Longdo]
  Abtriebsdrehzahl {f}output speed [Add to Longdo]
  Abtriebsseite {f}power takeoff side; output end [Add to Longdo]
  Abwasserreinigung {f}sewage purification; sewage clarification [Add to Longdo]
  Abwickelspule {f}take-off reel [Add to Longdo]
  auf Abzahlung kaufento buy on hire purchase; to buy on the instal(l)ment plan [Am.] [Add to Longdo]
  Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business [Add to Longdo]
  Abzahlungskauf {m}hire-purchase [Add to Longdo]
  Abzahlungskauf {m} | Abzahlungskäufe {pl}purchase on account | purchases on account [Add to Longdo]
  Abzahlungsvertrag {m}; Mietkaufvertrag {m}hire-purchase agreement [Add to Longdo]
  Abzapfpunkt {m} für reduzierte Leistungreduced power tapping [Add to Longdo]
  Abzieher {m}; Abzieherin {f} (Druckwesen)proof-puller [Add to Longdo]
  Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle {f}Achilles' heel [fig.]; weak spot [Add to Longdo]
  Achse {f}; Drehpunkt {m}pivot [Add to Longdo]
  Achtspurlochstreifen {m}eight-channel tape [Add to Longdo]
  Adresseneingabe {f}address input [Add to Longdo]
  Adressimpulseingang {m}address strobe input [Add to Longdo]
  Adressrechnung {f}address computation [Add to Longdo]
  Adressspur {f}address track [Add to Longdo]
  Airbag-Steuergerät {n} [auto]airbag computer [Add to Longdo]
  Akademieschrift {f}academic publication [Add to Longdo]

  French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  puppyลูกหมา
  République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส

  Japanese-English: EDICT Dictionary
  [あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
  [はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
  鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
  @系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
  100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
  100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
  ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
  ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
  Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
  C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
  CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
  CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
  CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
  CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P) [Add to Longdo]
  CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]
  CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
  CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
  COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
  CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
  CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
  DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P) [Add to Longdo]
  EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
  GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
  IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
  IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
  IO[アイオー, aio-] (n) {comp} input-output [Add to Longdo]
  IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
  JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
  LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
  MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
  MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip [Add to Longdo]
  MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P) [Add to Longdo]
  NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
  PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer [Add to Longdo]
  PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
  PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR [Add to Longdo]
  PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
  RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
  SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
  SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
  SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
  SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
  UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
  W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P) [Add to Longdo]
  あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
  あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
  あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
  あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
  あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
  いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]

  Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
  一吹[yī chuī, ㄧ ㄔㄨㄟ, ] puff [Add to Longdo]
  一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
  一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
  一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
  一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest [Add to Longdo]
  一声[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] sound; first tone of putonghua (high level tone) [Add to Longdo]
  七巧板[qī qiǎo bǎn, ㄑㄧ ㄑㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] tangram (traditional Chinese block puzzle) [Add to Longdo]
  三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
  三皇炮捶[sān huáng pào chuí, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄆㄠˋ ㄔㄨㄟˊ, ] Paochui - "Three Emperor Cannon Punch" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
  三联书店[sān lián shū diàn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] Joint Publishing Co.,, Hong Kong [Add to Longdo]
  [shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
  上下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
  上海浦东发展银行[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank [Add to Longdo]
  上线[shàng xiàn, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] to go online; to put sth online [Add to Longdo]
  上声[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, / ] falling and rising tone, the third tone of putonghua [Add to Longdo]
  上菜[shàng cài, ㄕㄤˋ ㄘㄞˋ, ] to serve, also to put on plate [Add to Longdo]
  下工夫[xià gōng fu, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] to put in time and energy; to concentrate one's efforts [Add to Longdo]
  下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, ] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest [Add to Longdo]
  下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot [Add to Longdo]
  下笔[xià bǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˇ, / ] to put pen to paper [Add to Longdo]
  不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] disreputable; disgraceful [Add to Longdo]
  不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off [Add to Longdo]
  不好惹[bù hǎo rě, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄖㄜˇ, ] not to be trifled with; not to be pushed around; stand no nonsense [Add to Longdo]
  不得人心[bù dé rén xīn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] not enjoy popular support; be unpopular [Add to Longdo]
  不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously [Add to Longdo]
  不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, / ] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject [Add to Longdo]
  世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, / ] succession struggle; dispute over inheritance [Add to Longdo]
  [chéng, ㄔㄥˊ, ] deputy [Add to Longdo]
  [diū, ㄉㄧㄡ, / ] to lose; to put aside; to throw [Add to Longdo]
  并行计算[bìng xíng jì suàn, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] parallel computing [Add to Longdo]
  中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer) [Add to Longdo]
  中元普渡[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ, ] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon [Add to Longdo]
  中国大百科全书出版社[Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, / ] Encyclopedia of China Publishing House [Add to Longdo]
  中国致公党[Zhōng guó Zhì gōng dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, / ] China Party for Public Interest [Add to Longdo]
  中埔乡[Zhōng bù xiāng, ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chungpu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
  中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, / ] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
  中度性肺水肿[zhōng dù xìng fèi shuǐ zhǒng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] toxic pulmonary edema [Add to Longdo]
  中文输入法[Zhōng wén shū rù fǎ, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] Chinese input methods for computers [Add to Longdo]
  中等普通教育[zhōng děng pǔ tōng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] general middle school education [Add to Longdo]
  中华人民共和国[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China [Add to Longdo]
  中华民国[Zhōng huá Mín guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Republic of China [Add to Longdo]
  中华苏维埃共和国[Zhōng huá Sū wéi āi gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Chinese Soviet Republic (1931-1934), also translated as Jiangxi republic [Add to Longdo]
  中非[Zhōng Fēi, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ, ] Central Africa; Central African Republic [Add to Longdo]
  中非共和国[Zhōng Fēi Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Central African Republic [Add to Longdo]
  中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, / ] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit) [Add to Longdo]
  [chuàn, ㄔㄨㄢˋ, ] to string together; to mix up; to conspire; to connect; a string (computing); (classifier for rows or strings) [Add to Longdo]
  串处理[chuàn chǔ lǐ, ㄔㄨㄢˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] string processing (computing) [Add to Longdo]
  丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides [Add to Longdo]
  主仆[zhǔ pú, ㄓㄨˇ ㄆㄨˊ, / ] master and servant [Add to Longdo]
  主板[zhǔ bǎn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˇ, ] motherboard (computer) (lit. lord board) [Add to Longdo]

  Japanese-English: COMPDICT Dictionary
  B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
  けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
  せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
  せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
  はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
  アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
  アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
  アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
  アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
  アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
  アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
  アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
  アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
  アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
  アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
  アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
  アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
  アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
  アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
  アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
  アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
  アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
  アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
  アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
  アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
  アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
  アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
  アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
  アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
  アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
  アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
  アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
  アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
  アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
  アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
  アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
  アプル[あぷる, apuru] APL [Add to Longdo]
  アプレット[あぷれっと, apuretto] applet [Add to Longdo]
  アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
  アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
  アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
  アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
  アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
  イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
  インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
  インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
  インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
  インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
  インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
  インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]

  Japanese-German: JDDICT Dictionary
  ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
  一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
  中心[ちゅうしん, chuushin] Zentrum, Mittelpunkt [Add to Longdo]
  中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
  争点[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
  人夫[にんぷ, ninpu] Arbeiter, Kuli [Add to Longdo]
  人形[にんぎょう, ningyou] Puppe [Add to Longdo]
  人気[にんき, ninki] Beliebtheit, Popularitaet [Add to Longdo]
  佳境[かきょう, kakyou] interessanter_Teil (eines Gesch.), interessanter_Hoehepunkt [Add to Longdo]
  [ぐう, guu] (EHE)PAAR; PUPPE; ZUFALL [Add to Longdo]
  共和国[きょうわこく, kyouwakoku] Republik [Add to Longdo]
  出発点[しゅっぱつてん, shuppatsuten] Ausgangspunkt, Start [Add to Longdo]
  分岐点[ぶんきてん, bunkiten] Grenzpunkt, Anschlusspunkt [Add to Longdo]
  分布[ぶんぷ, bunpu] Verbreitung, Ausbreitung [Add to Longdo]
  切符[きっぷ, kippu] Fahrkarte, Eintrittskarte [Add to Longdo]
  切符売り場[きっぷうりば, kippuuriba] Fahrkartenschalter [Add to Longdo]
  切腹[せっぷく, seppuku] Harakiri, Seppuku [Add to Longdo]
  [かん, kan] PUBLIZIEREN, VEROEFFENTLICHEN [Add to Longdo]
  助産婦[じょさんぷ, josanpu] Hebamme, Geburtshelferin [Add to Longdo]
  勝ち越し[かちこし, kachikoshi] Punktvorsprung, Punktevorsprung (im Sport) [Add to Longdo]
  匹夫[ひっぷ, hippu] ein_Mann, einfacher_Mann, ungebildeter_Mann [Add to Longdo]
  南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Suedalpen (in Japan) [Add to Longdo]
  原点[げんてん, genten] Ausgangspunkt [Add to Longdo]
  反復[はんぷく, hanpuku] Wiederholung [Add to Longdo]
  句読法[くとうほう, kutouhou] Interpunktion [Add to Longdo]
  吐き出す[はきだす, hakidasu] sich_uebergeben, ausspucken [Add to Longdo]
  吐く[はく, haku] ausspucken, sich_erbrechen, sich_uebergeben, von_sich_geben [Add to Longdo]
  吐血[とけつ, toketsu] Blut_spucken [Add to Longdo]
  基地[きち, kichi] Basis, Stuetzpunkt [Add to Longdo]
  大体[だいたい, daitai] Hauptpunkt, das_Wesentliche, -etwa [Add to Longdo]
  天賦[てんぷ, tenpu] Naturell, Begabung [Add to Longdo]
  妊婦[にんぷ, ninpu] schwangere_Frau [Add to Longdo]
  妊婦服[にんぷふく, ninpufuku] Umstandskleid [Add to Longdo]
  妊産婦[にんさんぷ, ninsanpu] hochschwangere_Frauen_und_stillende, Muetter [Add to Longdo]
  完膚なきまで[かんぷなきまで, kanpunakimade] gruendlich, vollstaendig [Add to Longdo]
  小人[しょうにん, shounin] Zwerg, Liliputaner [Add to Longdo]
  年譜[ねんぷ, nenpu] Chronik [Add to Longdo]
  幽霊[ゆうれい, yuurei] Gespenst, -Geist, -Spuk [Add to Longdo]
  弱点[じゃくてん, jakuten] Schwaeche, schwacher_Punkt [Add to Longdo]
  [かげ, kage] Licht, Schatten, Silhouette, Gestalt, Spur [Add to Longdo]
  得点[とくてん, tokuten] Punktzahl, Punkte [Add to Longdo]
  心服[しんぷく, shinpuku] Bewunderung_und_Hingabe, Ergebenheit [Add to Longdo]
  扇風機[せんぷうき, senpuuki] Ventilator [Add to Longdo]
  [まつ, matsu] (AUS)LOESCHEN, STREICHEN, PULVERISIEREN [Add to Longdo]
  抹茶[まっちゃ, maccha] gruener_Pulvertee [Add to Longdo]
  拠点[きょてん, kyoten] (militaerischer) Stuetzpunkt [Add to Longdo]
  振幅[しんぷく, shinpuku] Schwingungsweite, Amplitude [Add to Longdo]
  掃除婦[そうじふ, soujifu] Reinmachefrau, Putzfrau [Add to Longdo]
  摘要[てきよう, tekiyou] Zusammenfassung (der wichtigsten Punkte) [Add to Longdo]
  文楽[ぶんらく, bunraku] japanisches_Puppenspiel [Add to Longdo]

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  Go to Top