ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public domain

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public domain-, *public domain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public domain[N] ที่ดินของรัฐ, See also: สาธารณสมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public domainของสาธารณะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
public domainสาธารณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public domain of Stateสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public domain of State; domaine public of State (Fr.)สาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public domainสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [TU Subject Heading]
Public domain (Copyright law)สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (กฎหมายลิขสิทธิ์) [TU Subject Heading]
public domain softwareซอฟต์แวร์สาธารณะ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're a public domain organization.เราคือองค์กรสาธารณ The Martian (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パブリックドメイン[, paburikkudomein] (n) {comp} public domain [Add to Longdo]
パブリックドメインソフト;パブリックドメインソフトウェア[, paburikkudomeinsofuto ; paburikkudomeinsofutouea] (n) {comp} public domain software; PDS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domain \Do*main"\, n. [F. domaine, OF. demaine, L. dominium,
   property, right of ownership, fr. dominus master, owner. See
   {Dame}, and cf {Demesne}, {Dungeon}.]
   1. Dominion; empire; authority.
    [1913 Webster]
 
   2. The territory over which dominion or authority is exerted;
    the possessions of a sovereign or commonwealth, or the
    like. Also used figuratively. [WordNet sense 2]
    [1913 Webster]
 
       The domain of authentic history.   --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
       The domain over which the poetic spirit ranges. --J.
                          C. Shairp.
    [1913 Webster]
 
   3. Landed property; estate; especially, the land about the
    mansion house of a lord, and in his immediate occupancy;
    demesne. [WordNet sense 2] --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Ownership of land; an estate or patrimony which one
    has in his own right; absolute proprietorship; paramount
    or sovereign ownership.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) the set of values which the independent variable
    of a function may take. Contrasted to {range}, which is
    the set of values taken by the dependent variable.
    [WordNet sense 3]
    [PJC]
 
   6. (Math.) a connected set of points, also called a {region}.
    [PJC]
 
   7. (Physics) a region within a ferromagnetic material,
    composed of a number of atoms whose magnetic poles are
    pointed in the same direction, and which may move together
    in a coordinated manner when disturbed, as by heating. The
    direction of polarity of adjacent domains may be
    different, but may be aligned by a strong external
    magnetic field.
    [PJC]
 
   8. (Computers) an address within the internet computer
    network, which may be a single computer, a network of
    computers, or one of a number of accounts on a multiuser
    computer. The domain specifies the location (host
    computer) to which communications on the internet are
    directed. Each domain has a corresponding 32-bit number
    usually represented by four numbers separated by periods,
    as 128.32.282.56. Each domain may also have an
    alphabetical name, usually composed of a name plus an
    extension separated by a period, as worldsoul.org; the
    alphabetical name is referred to as a domain name.
    [PJC]
 
   9. (Immunology) the three-dimensional structure within an
    immunoglobulin which is formed by one of the homology
    regions of a heavy or light chain. --Dict. Sci. Tech.
    [PJC]
 
   10. the field of knowledge, expertise, or interest of a
     person; as, he had a limited domain of discourse; I can't
     comment on that, it's outside my domain. [WordNet sense
     5]
 
   Syn: domain, realm, field, area. [PJC]
 
   11. a particular environment or walk of life. [WordNet sense
     1]
 
   Syn: sphere, domain, area, orbit, field, arena. [PJC]
 
   12. people in general; especially a distinctive group of
     people with some shared interest. [WordNet sense 4]
 
   Syn: world, domain. [PJC]
 
   {Public domain},
 
   1. the territory belonging to a State or to the general
    government; public lands. [U.S.]
 
   2. the situation or status of intellectual property which is
    not protected by copyright, patent or other restriction on
    use. Anything
 
   {in the public domain} may be used by anyone without
    restriction. The effective term of force of copyrights and
    patents are limited by statute, and after the term
    expires, the writings and inventions thus protected go
    into the public domain and are free for use by all.
 
   {Right of eminent domain}, that superior dominion of the
    sovereign power over all the property within the state,
    including that previously granted by itself, which
    authorizes it to appropriate any part thereof to a
    necessary public use, reasonable compensation being made.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 public domain
   n 1: property rights that are held by the public at large

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top