Search result for

proses

(932 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proses-, *proses*, prose
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา proses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *proses*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
propofol (n ) a short-acting, intravenously administered hypnotic agent. Its' uses include the induction and maintenance of general anesthesia, sedation for mechanically ventilated adults, and procedural sedation. Propofol is also commonly used in veterinary medicine. Propofol is approved for use in more than 50 countries, and generic versions are available. Chemically, propofol is unrelated to barbiturates and has largely replaced sodium thiopental (Pentothal) for induction of anesthesia because recovery from propofol is more rapid and "clear" when compared with thiopental. Propofol is not considered an analgesic, so opioids such as fentanyl may be combined with propofol to alleviate pain. Propofol has been referred to as "milk of amnesia" (a play on words of milk of magnesia), because of the milk-like appearance of its intravenous preparation.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Proptosis (n ) bulging eyes, protruding eyes
See also: S. exophthalmos,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Prospective Buyer[พรอสเป็คถีฟ บายเออร์] (n ) ผู้จะซื้อ (สำหรับใช้ในสัญญาจะซื้อจะขายต่าง ๆ)
World Food Program[WFP.org] World Food Programme is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded.
See also: S. WFP, World Food Program, World Food Programme, R. World Food Programme, World Foo
World Food ProgrammeWorld Food Programme is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded. WFP.org
See also: S. WFP, World Food Program, World Food Programme, R. World Food Programme, World Foo

English-Thai: Longdo Dictionary
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, R. prebiotic
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
expropriation(n) การเวนคืน เช่น One of the greatest risks that infrastructure projects have faced in the past is that of expropriation by the host government.
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,
by-product(n ) ผลผลิตพลอยได้
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/
propogate(misspelling ) เป็นคำผิดที่พบบ่อยของคำที่ถูกต้องคือ propagate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pro[PRF] ก่อน, See also: ไปข้างหน้า, แทนที่
pro[ADJ] ที่เห็นด้วย
pro[PREP] สำหรับ
pro[N] ผู้ที่เห็นด้วย
pro[N] การลงความเห็นสนับสนุน
pro[N] นักกีฬาอาชีพ (คำย่อของ professional), Syn. expert, master, Ant. beginner, novice
pro[SL] การขายตัว, See also: การขายประเวณี
pro-[PRF] ก่อน, See also: ไปข้างหน้า, สนับสนุน
prod[VT] แหย่, See also: แยง, Syn. push
prod[VT] กระตุ้น, Syn. provoke
prod[N] การแหย่
prod[N] ไม้ที่ใช้แยงหรือแหย่
prof[ABBR] ศาสตราจารย์ (คำย่อของ professor)(คำไม่เป็นทางการ)
prof[ABBR] ศาสตราจารย์ (คำย่อของ professor)
prof[SL] ศาสตราจารย์
prog[N] รายการ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. programme, program
prom[N] งานเต้นรำ, Syn. ball, dance, gala
prop[N] ไม้ค้ำยัน, Syn. post
prop[N] ผู้ค้ำจุน, See also: ผู้ที่ช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance
prop[VT] ค้ำ, See also: ยัน, พยุง, ประคอง
prop[VT] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, ค้ำจุน
prot[PRF] ก่อน, See also: ไปข้างหน้า
prow[N] หัวเรือ, See also: ส่วนหน้าของเรือ, Syn. head, bowsprit
apron[N] ที่กำบัง
apron[N] ผ้ากันเปื้อน
probe[N] เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล
probe[N] การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ
probe[N] การสืบสวน, Syn. inquiry
probe[VT] ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ
probe[VT] สืบสวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
probe[VI] ตรวจสอบ, See also: ค้นหา
proem[N] คำนำ
promo[ADJ] เกี่ยวกับการโฆษณา
prone[ADJ] ที่อยู่ในท่านอนคว่ำ, Syn. lying, prostate, recumbent
prone[ADJ] ที่มีแนวโน้ม, Syn. inclined, apt, likely
prong[N] ปลายแหลมของส้อม, Syn. spine, spur, spike
prong[VT] แทงด้วยปลายแหลม
proof[N] การพิสูจน์, Syn. test, assay, trial
proof[N] หลักฐาน, Syn. verification, evidence, testimony
proof[N] คุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
proof[ADJ] ที่ผ่านการทดสอบ
proof[ADJ] ซึ่งต้านทานได้, See also: ซึ่งป้องกันได้
proof[ADJ] ที่ใช้ในการทดสอบ
proof[VT] ทดสอบ
proof[VT] ทำให้มีความต้านทาน
proof[VT] พิสูจน์อักษร (คำย่อของคำว่า proofread), See also: ตรวจคำผิด
prose[N] ร้อยแก้ว, See also: ความเรียง, Syn. composition, exposition
prose[N] ข้อความที่จืดชืด
prose[ADJ] ที่เป็นร้อยแก้ว, See also: ที่เป็นความเรียง
prose[ADJ] น่าเบื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
ami proโปรแกรมอามิโพร <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมหนึ่ง ไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
appropriable(อะโพร'พริอะเบิล) adj. สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้,การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment)
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง,คล้ายกันมาก,เลียนแบบ -approximately adv.
approximation(อะพรอคซิเม'เชิน) n. การเดา,การประมาณ, ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
apropos(แอพระโพ') adv.,adj. เหมาะสม,ถูกจุดประสงค์, ถูกจังหวะ, Syn. opportunely)
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
ballproofadj.,n.,vt. กันกระสุนปืน
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
bean sproutsn. ถั่วงอก
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
brussels sproutn. พืชคล้ายกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง
bulletproofadj. กันกระสุน,ลูกกระสุนยิงไม่เข้า
by-productn. ผลพลอยได้,ผลิตผลพลอยได ้
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
close proximityn. ความใกล้เคียงกัน
cold-proofadj. ซึ่งกันหนาวได
community propertyn. สินสมรส
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
coprophagous(โคพรอฟ'ฟะกัส) adj. ซึ่งกินมูลสัตว์เป็นอาหาร., See also: coprophagy n. ดูcoprophagous
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
decentralized data procesการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ต่างฝ่ายต่างประมวลผลไปได้เองโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากกัน
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
disproportionn. ความไม่ได้สัดส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
approach(n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป
approach(vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้,ไปมาสะดวก,พูดง่าย
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriate(vt) ยึดครอง,จัดสรรไว้,ตั้งเงินไว้
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
approximation(n) ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ,การประมาณ
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม,ยอมความ,ยอมอ่อนข้อ,ออมชอม,อะลุ้มอล่วย
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
disproportion(n) ความไม่สมส่วน
disproportionate(adj) ไม่สมส่วน
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง,พิสูจน์ว่าผิด,หักล้าง
expropriate(vt) ริบ,ยึด,เวนคืน,บังคับเอา
fireproof(adj) ที่กันไฟได้,ทนไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ที่ป้องกันไฟได้
improbability(n) ความเป็นไปไม่ได้
impromptu(adj) ไม่ได้เตรียม,เฉพาะหน้า,กะทันหัน,ทันควัน
impromptu(n) สิ่งที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน,กลอนสด
improper(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกต้อง,ไม่สมควร
impropriety(n) ความไม่เหมาะ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่สมควร
improve(vi) ดีขึ้น,มีพัฒนา
improve(vt) ปรับปรุง,พัฒนา,บำรุง,แก้ไข
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท
improvise(vt) กระทำโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร
irreproachable(adj) ไม่มีข้อครหา,ไม่มีตำหนิ
leprosy(n) โรคเรื้อน
leprous(adj) เป็นโรคเรื้อน
misappropriate(vt) ใช้ผิด,ยักยอก
misappropriation(n) การใช้ผิด,การยักยอก
mispronounce(vi) ออกเสียงผิด
mispronunciation(n) การออกเสียงผิด
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
opprobrium(n) ความอับอาย,ความอัปยศอดสู,การสบประมาท
overproduction(n) การผลิตมากเกินต้องการ
pro(adj) เห็นด้วย,ซึ่งสนับสนุน,ชอบ
pro(n) ข้อสนับสนุน
probability(n) ความน่าจะเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provocationการยั่วยุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provocative-ยั่ว, -เร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal-ต้น, -ส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximalด้านโคน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal contactสัมผัสประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal phalanxกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal surface๑. ด้าน(ฟัน)ประชิด๒. พื้นผิว(ฟัน)ประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximateใกล้เคียง, ประชิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
product setเซตผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
product, domesticผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
production of documentsการนำเอกสารมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodonticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodontics; denture prostheticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosthodontistทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodontistทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostituteหญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostitution๑. การค้าประเวณี๒. การขายตัวเพื่ออามิส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostitutionการค้าประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prostrationภาวะสิ้นกำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostration, heatภาวะสิ้นกำลังเหตุความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro forma amendmentญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro hac vice, appointmentการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata (L.)ตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata premiumเบี้ยประกันภัยที่แบ่งชำระเป็นงวด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prodrome; prodromataอาการบอกเหตุ, อาการบอกเหตุโรค, อาการบอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromic; premonitory; prodromal; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromous; premonitory; prodromal; prodromic-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
productผลคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
product๑. ผลิตภัณฑ์, ผลผลิต๒. ผลปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productผลิตภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
productผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
product designการออกแบบผลิตภัณฑ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product of conceptionผลจากการปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of survivalโอกาสที่จะรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability sampleตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability theoryทฤษฎีความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pronouncing dictionaryพจนานุกรมคำอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Protocolเกณฑ์วิธี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title properชื่อเรื่องที่เหมาะสม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Libraries-Professional ethicจรรยาบรรณบรรณารักษ์
จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.2550

จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้เมื่อพ.ศ.2521 ปรับปรุง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2529 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่สอง พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในวิชาชีพและสังคม จรรยาบรรณนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพ มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ วิชาชีพ ผู้ร่วมงาน สถาบัน และสังคม ดังนี้
1. พึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ
3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพและใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ
4. พึงแสวงหาความรู้และพัฒนาคนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องให้ทันความเปลี่ยนแปลงและได้มาตรฐาน ทางวิชาการวิชาชีพระดับสากล
5. พึงเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
7. ไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อสถาบันและทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
8. พึงยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และธำรงไว้ซึ่ง เสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ
9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย สู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Library professionวิชาชีพห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุม

Proceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม

รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Processing (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Professional librarianบรรณารักษ์วิชาชีพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Progress reportรายงานความคืบหน้า

รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา

ในแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบ วช. 4 ก) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดหัวข้อต่าง ๆ ในรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

2. รายนามหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร

3. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท … ประจำปี … จำนวนเงิน … เริ่มทำการวิจัยเมื่อ … ถึง …

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ (โดยสรุป)

(2) สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงการ กับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

(3) รายละเอียดเพิ่มเติมของการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้แนบบทความเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงการวิจัยระหว่างดำเนินการ ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้ว หรือบทความที่จะนำเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)

(4) งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ

(5) งานตามโครงการที่จะทำต่อไป

(6) คำชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา (ถ้ามี)

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย. Available at : http://www.riclib.nrct.go.th/link/info/researchwrite.pdf. Accessed June 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Title properชื่อเรื่องที่เหมาะสม, ชื่อเรื่องจริง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Software protectionการคุ้มครองซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical data processingการประมวลผลด้วยแสง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Real-time data processingการประมวลผลแบบทันที [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Voice over Internet Protocolการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Farm produceผลผลิตเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Processed foodsอาหารแปรรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food productionเทคโนโลยีการผลิตอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Image processingการประมวลผลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural language processingการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemsระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signal processingการประมวลผลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cleaner productionการผลิตที่สะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science processing skillsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Protiomicsโปรติโอมิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer network protocolsโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Language processing technologyเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hypertext Transfer Protocolโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
File Transfer Protocolรูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Simple Network Management Protocolโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic procurementการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer sound processingการประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nonlinear programmingการโปรแกรมไม่เชิงเส้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radio wave propagationการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rapid prototypingการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร
approach strategy (adj) กลยุทธ์เชิงรุก
Appropriate (adj ) ลงตัว
approved (adj ) ได้รับการรับรองแล้ว
bullet-proof passenger carรถยนต์นั่งกันกระสุน
chemical products เคมีภัณฑ์
Complaint procedure (n jargon ) กระบวนการร้องเรียน
copromising (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj ) ไม่สร้างสรรค์
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
Diaprojektor {m} (n vi vt adj adv conj phrase name org ) projecter
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n ) ป้องกันสิ่งสกปรก
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n ) ป้องกันสิ่งสกปรก
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
Dustproof[ดัสท์พรูฟ] ป้องกันฝุ่น
employee provident fundกสจ.
folklore programงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ
Governor of Province (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน
I will go get the original together with take the copy pay in slip for the propertyThank you. I will go get the original together with take the copy pay in slip for the property tax to you tomorrow.
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
immunocompromisedมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออ่อนแอ (เช่นเดียวกับยาหรือการเจ็บป่วย)
Improvideใช้แทน, แทนกัน, ดัดแปลง, หาสิ่งอื่นมาทดแทน เช่น since we didn't have money for furniture, we improvided.
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
Intellectual Property Rights (IPR) (n) ทรัพย์สินทางปัญญา
just-in-time production (n ) การผลิตแบบทันเวลาพอดี
kyoto Protocal (n) พิธีสารเกียวโต เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกียวกับการลดอัตราการปล่อยก็าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
See also: S. -, A. -, R. -
Lipoprotein {n} [biochem.][ไลโปโปรตีน] (n) สารผสมของโปรตีนและไขมันไลปิด
matrimonial property (n ) สินสมรส
miscellaneous provisions (n) ข้อกำหนดทั่วไป ,ข้อกำหนดอื่นๆ
Musical Band for Procession (n) วงโยธวาทิต
Oilproof[ออยลฺพรูฟ] (n ) ป้องกันน้ำมัน
payment pro rata การชำระเงินตามสัดส่วน
pelvic organ prolapse (n medical term ) อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
preproduction (n) ขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนต์ เช่น มิกซ์เสียง-ตัดต่อ, ขั้นตอนหลังการผลิต
Pro Consul (n phrase ) ผู้แทนกงสุล
pro rataตามสัดส่วน, ตามส่วน
pro seด้วยตัวเอง the defendant appears, pro se, at the court.
pro seด้วยตัวเอง
proactively (adv) อย่างมั่นใจ
probably not (phrase ) อาจจะไม่
ProbioticsProbiotics
problem at hand[โพร-เบลม-แอท-แฮนด์] (n) ปัญหาเฉพาะหน้า
See also: S. facing problem,
proceedingsการพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
Promise.สัญญา The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Pinky promise.สัญญาย่ะ Thanksgiving (2012)
96 proof.96-prozentig. The Lost Weekend (1945)
Taste it.Probier mal. Sabrina (1954)
Promise.Versprochen. Them! (1954)
I protest.Ich protestiere! Many Rivers to Cross (1955)
- Bless you!- Prost! Eve Wants to Sleep (1958)
No.Professor? The Changing of the Guard (1962)
Cheers!Prost! Matango (1963)
Cheers.Danke. Prost! Spur der Steine (1966)
Taste it.Probier es. How to Marry an Astronaut (1968)
Problem?Problem? Elaan of Troyius (1968)
Maybe 20%.- Zehn Prozent. The Dropouts (1970)
Cheers.Prosit! A Clockwork Orange (1971)
A pro?Ein Profi? Going Home (1973)
Proculus.Ah, Proculus! Caligula (1979)
CheersProst. Two Champions of Death (1980)
It's nothing.Kein Problem. True Confessions (1981)
Okay.Versprochen. Back to the Future (1985)
No problem.Kein Problem. Maximum Overdrive (1986)
No trouble.Kein Problem. The Couch Trip (1988)
Yeah.Kein Problem. Pilot (1993)
Professor?Professor? Mary Shelley's Frankenstein (1994)
Prophetic?Prophetisch? Crash (1996)
Profit.- Profit. False Profits (1996)
A problem?Ein Problem? Valiant (1998)
Problems?Probleme? Living It Up (2000)
No problem.Kein Problem. Beloved Aunt (2000)
Coast Road?Strandpromenade! Olsen Gang Junior (2001)
- OK.- Kein Problem. I Was Made to Love You (2001)
"Pro:"ProLyin' Hearted (2001)
Cheers.Prost. 28 Days Later... (2002)
Profile?Profil? Blood Work (2002)
Another.Ich probier noch einen. Mucha sangre (2002)
I promise.Versprochen. Passage: Part 2 (2002)
I won't.Versprochen. Beyond Borders (2003)
So?Wo ist das Problem? Witchstock (2004)
I promise.Versprochen. Safe (2004)
12%.12 Prozent. Moral Midgetry (2004)
That's it!Problem gelöst. The Caiman (2006)
Cheers!Prost! Fearless (2006)
Cheers.Prost. Dominated (2006)
4-0 prolene.4-0 Prolene. From a Whisper to a Scream (2006)
No problem.Kein Problem! Husbands and Knives (2007)
Cheers.- Prost. Away We Go (2009)
- 100%.Hundertprozentig. Zoomers (2009)
Cheers.Prost. Politics of Human Sexuality (2009)
Promise?- Versprochen? The King of Fighters (2010)
Cheers.Prost. 99 Problems (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pro600 problems will be tough going.
pro82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
proA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
proA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
proAbide by your promise.
proA big typhoon is approaching.
proAbility is the only factor considered in promoting employees.
proAbsence makes the heart grow fonder. [Proverb]
proA burning meteoroid produces a meteor.
proA burnt child dreads the fire. [Proverb]
proA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
proA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
proAccepting what you say, I'm still against the project.
proAccept the proposal.
proAccidents will happen. [Proverb]
proAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
proAccording to a study, big women are more prone to have twins.
proAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
proAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
proA certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.
proA certain problem may come about.
proA child has the problem which parents don't know.
proA committee has been set up to investigate the problem.
proA committee should apply the focus to the more concrete problem.
proA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
proA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
proActions speak louder than words. [Proverb]
proActivists are stepping up their protest drive.
proActually, the present method has plenty of room for improvement.
proActually, this method has plenty of room for improvement.
proA discussion of the proposal seems to be in order.
proA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
proAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
proA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
proA father provides for his family.
proA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
proA fish out of water. [Proverb]
proA fool and his money are soon parted. [Proverb]
proA fool's bolt is soon shot. [Proverb]
proA fox is not caught twice in the same snare. [Proverb]
proA friend to all is a friend to none. [Proverb]
proA friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
proAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
proAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
proAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
proAfter a storm comes a calm. [Proverb]
proAfter parting from me, he approached the station.
proAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
proAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
proAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริบทรัพย์สิน[V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความใกล้ชิด[N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[N] property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
งานประพันธ์[N] poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
งานมงคล[N] auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
งามสง่า[ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ชุดกันเปื้อน[N] apron, Syn. ผ้ากันเปื้อน, Example: การสวมชุดกันเปื้อนในเวลาทำงานช่วยให้เสื้อผ้าไม่สกปรกมาก
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
นักจัดรายการ[N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ปิดป้อง[V] cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ปูพื้น[V] lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ผู้ประมูล[N] bidder, See also: price proposer, Syn. คนประมูล, Example: การประมูลสร้างอาคารครั้งนี้มีผู้ประมูลมากกว่าครั้งอื่นๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แข่งขันเสนอราคาในการซื้อหรือขาย
ผู้อนุมัติ[N] one who approves, See also: one who grants permission, Syn. คนอนุมัติ, Ant. ผู้ขออนุมัติ, Example: รัฐบาลไทยเป็นผู้อนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์ก เพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เห็นชอบให้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้
พระพุทธภาษิต[N] Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
พุทธมณฑล[N] Buddhist diocese, See also: Buddhist province, Thai definition: เขตแดนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ
มิบังควร[V] be inappropriate, See also: should not, ought not to, Ant. สมควร, Example: บุพการีเป็นของสูง มิบังควรที่เราจะกระด้างกระเดื่องต่อท่าน, Thai definition: ไม่ควรอย่างยิ่ง
มือโปร[ADJ] professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
ยกฐานะ[V] promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
มือโปร[N] professional, See also: pro, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมาเรียนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของเรา เรามือมือโปรทางด้านคอมพิวเตอร์สอนโดยเฉพาะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือสมัครเล่น[ADJ] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count unit: คน
มือสมัครเล่น[N] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count unit: คน
มลรัฐ[N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รองรับ[V] support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
ยังผล[V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
รับคำ[V] promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
สมวัย[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
ลำดับขั้น[N] procedure, See also: order, Syn. ลำดับชั้น, Example: การพัฒนาชุมชนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของโครงการที่กำหนดไว้, Count unit: ขั้น, ชั้น, Thai definition: ขั้นตอนที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
วงการกฎหมาย[N] legal profession, Syn. แวดวงกฎหมาย, Example: พวกที่อยู่ในวงการกฎหมายรู้ดีว่าคดีนี้จะลงเอยอย่างไร, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่ใช้กฎหมาย
วงการแพทย์[N] medical profession, Syn. แวดวงแพทย์, Example: ในวงการแพทย์รู้ดีว่าสิทธิของผู้ป่วยนั้นสำคัญมาก, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
หล่อเลี้ยง[V] provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai definition: ยังชีพไว้
ออกตัว[V] defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
ออกตัว[V] be newly sold, See also: be newly promoted, be new distributed, Syn. ขาย, จำหน่าย, Example: สินค้าที่เพิ่งออกตัวไปทำยอดขายดีมาก
เข้าแผน[V] proceed according to one's plan, Syn. ตรงแผน, Ant. เสียแผน, Example: พวกมันทำแบบนี้เข้าแผนเราเลย, Thai definition: เป็นไปตามที่มุ่งหมาย
คอนดอม[N] condom, See also: prophylactic, Syn. ถุงยางอนามัย, Example: ปัจจุบันเชื่อว่าคอนดอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผล, Count unit: อัน, Thai definition: ถุงหุ้มลึงค์ในการสังวาสเพื่อคุมกำเนิด, Notes: (อังกฤษ)
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
คุ้มกะลาหัว[V] protect, See also: safeguard, guard, shield, defend, Syn. คุ้มหัว, คุ้มกบาล, Example: มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว, Thai definition: มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย, Notes: (ปาก)
งานช้าง[N] big project, Syn. งานใหญ่, Thai definition: งานที่ต้องลงทุนลงแรง และใช้ความพยายามอย่างมาก
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ตะคั้นตะคอก[V] bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ตีตลาด[V] market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songkhrǿ) EN: housing ; housing project   
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce   FR: prononcer
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect   FR: futur [m]
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngoppramān) EN: approve the budget   
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce ?   FR: comment doit-on prononcer ?
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard   FR: protection [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon kamrai) EN: profit margin   
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบเจาะลึก[adj.] (baēp jǿ leuk) EN: in-depth   FR: en profondeur ; approfondi

CMU English Pronouncing Dictionary
PRO    P R OW1
PROP    P R AA1 P
PROB    P R OW1 B
PROM    P R AA1 M
PROW    P R AW1
PROD    P R AA1 D
PROB    P R AA1 B
PROS    P R OW1 Z
PROMS    P R AA1 M Z
PROWL    P R AW1 L
PROSE    P R OW1 Z
PRODS    P R AA1 D Z
PROVO    P R OW1 V OW0
PROIA    P R OW1 Y AH0
PRODI    P R OW1 D IY0
PROF.    P R AO1 F
PROUD    P R AW1 D
APRON    EY1 P R AH0 N
PROTZ    P R AA1 T S
PROST    P R AA1 S T
PROPS    P R AA1 P S
PROXY    P R AA1 K S IY0
PRONE    P R OW1 N
PROVE    P R UW1 V
PROPP    P R AA1 P
PRODY    P OW1 D IY0
EPROM    EH1 P R AH0 M
PROCK    P R AA1 K
PROOF    P R UW1 F
SPROW    S P R AW1
PROFS    P R AA1 F S
PROS'    P R OW1 Z
PROSS    P R AO1 S
PROCH    P R AA1 K
PRONG    P R AO1 NG
PROMO    P R OW1 M OW2
PROUT    P R AW1 T
PRO'S    P R OW1 Z
PROTO    P R OW1 T AH0
PROWS    P R AW1 Z
PROBE    P R OW1 B
PROF.    P R AH0 F EH1 S ER0
PROBES    P R OW1 B Z
PROBST    P R AA1 B S T
PROPER    P R AA1 P ER0
KAYPRO    K EY1 P R OW0
PROOFS    P R UW1 F S
PROPES    P R OW1 P S
PROPEL    P R AH0 P EH1 L
PROPPS    P R AA1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pro    (n) (p r ou1)
Prof    (n) (p r o1 f)
pro-    (j) - (p r ou2 -)
prod    (v) (p r o1 d)
prom    (n) (p r o1 m)
prop    (v) (p r o1 p)
pros    (n) (p r ou1 z)
prow    (n) (p r au1)
prox    (a) (p r o1 k s)
appro    (n) (a1 p r ou)
apron    (n) (ei1 p r @ n)
probe    (v) (p r ou1 b)
prods    (v) (p r o1 d z)
prole    (n) (p r ou1 l)
proms    (n) (p r o1 m z)
prone    (j) (p r ou1 n)
prong    (n) (p r o1 ng)
proof    (v) (p r uu1 f)
props    (v) (p r o1 p s)
prose    (n) (p r ou1 z)
prosy    (j) (p r ou1 z ii)
proud    (j) (p r au1 d)
prove    (v) (p r uu1 v)
prowl    (v) (p r au1 l)
prows    (n) (p r au1 z)
proxy    (n) (p r o1 k s ii)
approx    (n) (@1 p r o1 k s)
aprons    (n) (ei1 p r @ n z)
probed    (v) (p r ou1 b d)
probes    (v) (p r ou1 b z)
profit    (v) (p r o1 f i t)
proles    (n) (p r ou1 l z)
prolix    (j) (p r ou1 l i k s)
prompt    (v) (p r o1 m p t)
prongs    (n) (p r o1 ng z)
pronto    (a) (p r o1 n t ou)
proofs    (v) (p r uu1 f s)
propel    (v) (p r @1 p e1 l)
proper    (j) (p r o1 p @ r)
proton    (n) (p r ou1 t o n)
proved    (v) (p r uu1 v d)
proven    (v) (p r uu1 v n)
proves    (v) (p r uu1 v z)
prowls    (v) (p r au1 l z)
sprout    (v) (s p r au1 t)
uproar    (n) (uh1 p r oo r)
uproot    (v) (uh2 p r uu1 t)
protege    (n) (p r o1 t @ jh ei)
Profumo    (n) (p r ou f y u1 m ou)
approve    (v) (@1 p r uu1 v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zài, ㄗㄞˋ, ] (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress), #4 [Add to Longdo]
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), #12 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g, #18 [Add to Longdo]
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, #26 [Add to Longdo]
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness), #32 [Add to Longdo]
自己[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] self; (reflexive pronoun); own, #41 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] to supply; provide, #51 [Add to Longdo]
[a, ㄚ˙, ] (a modal particle showing affirmation, approval, or consent), #57 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a, #66 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc, #67 [Add to Longdo]
[dé, ㄉㄜˊ, ] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished, #68 [Add to Longdo]
进行[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute, #81 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li, #83 [Add to Longdo]
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic, #89 [Add to Longdo]
[kě, ㄎㄜˇ, ] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis), #97 [Add to Longdo]
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] might (happen); possible; probable; possibility; probability, #155 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent, #165 [Add to Longdo]
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] goods; merchandise; product, #186 [Add to Longdo]
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] childbirth; parturition; to produce; manufacture, #206 [Add to Longdo]
[shéi, ㄕㄟˊ, / ] who; also pronounced shui2, #208 [Add to Longdo]
[Shuí, ㄕㄨㄟˊ, / ] variant pronunciation of shei2, who; surname Shui, #208 [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
提供[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
项目[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] item; project; sports event, #280 [Add to Longdo]
继续[jì xù, ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ, / ] to continue; to proceed with; to go on with, #294 [Add to Longdo]
[shěng, ㄕㄥˇ, ] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province, #305 [Add to Longdo]
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule, #338 [Add to Longdo]
正在[zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ, ] in the process of (doing something or happening); while (doing), #342 [Add to Longdo]
过程[guò chéng, ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] course of events; process, #376 [Add to Longdo]
[háng, ㄏㄤˊ, ] a row; profession; professional, #381 [Add to Longdo]
提出[tí chū, ㄊㄧˊ ㄔㄨ, ] to raise (an issue); to propose; to put forward; to suggest; to post (on a website); to withdraw (cash), #409 [Add to Longdo]
计划[jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] plan; project; program; to plan; to map out, #433 [Add to Longdo]
经过[jīng guò, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] to pass; to go through; process; course, #471 [Add to Longdo]
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near, #477 [Add to Longdo]
地区[dì qū, ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] region; area; prefecture (main subdivision of most PRC provinces), #497 [Add to Longdo]
[a, ㄚ˙, ] (final particle expressing approval or doubt); (interjection equivalent to punctuating sentence with "you see"), #499 [Add to Longdo]
业务[yè wù, ㄧㄝˋ ˋ, / ] business; profession, #504 [Add to Longdo]
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, ] about; approximately; left and right; around, #526 [Add to Longdo]
处理[chǔ lǐ, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] to handle; to treat; to deal with; to process, #537 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] near; close to; approximately, #547 [Add to Longdo]
[yuē, ㄩㄝ, / ] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately, #560 [Add to Longdo]
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] industry; estate; property; industrial, #573 [Add to Longdo]
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive, #584 [Add to Longdo]
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield, #587 [Add to Longdo]
保护[bǎo hù, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect; to safeguard, #605 [Add to Longdo]
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending, #633 [Add to Longdo]
带来[dài lái, ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] to bring; to bring about; to produce, #652 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, / ] difficult (to...); problem; difficulty; difficult; not good, #744 [Add to Longdo]
建议[jiàn yì, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] to propose; to suggest; to recommend; proposal; suggestion; recommendation, #749 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรแกรม English: program
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: เต็มไปด้วย English: to prosper
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
処理[しょり, shori] Thai: ดำเนินการไป English: process
取り出す[とりだす, toridasu] Thai: ทำขึ้นมา English: to produce
進める[すすめる, susumeru] Thai: สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่ง English: to promote
誇る[ほこる, hokoru] Thai: ภูมิใจ English: to be proud of
広める[ひろめる, hiromeru] Thai: กระจายให้กว้าง English: to propagate
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
禁じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits
作り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: สร้าง English: to produce
進む[すすむ, susumu] Thai: คืบหน้า English: to make progress (vi)
実証[じっしょう, jisshou] Thai: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง English: actual proof
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
写る[うつる, utsuru] Thai: ฉายภาพขึ้น English: to be projected
発音[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)
高まる[たかまる, takamaru] Thai: พัฒนาสูงขึ้น English: to be promoted

German-Thai: Longdo Dictionary
Problem(n) |das, pl. Probleme| ปัญหา
Probleme(n) |pl.|, See also: das Problem
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
Programm(n) |das, pl. Programme| โปรแกรม
Projekt(n) |das, pl. Projekte| โครงการ
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
proต่อ เช่น pro Person ต่อคน
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: S. weltlich, A. sakral,
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง , See also: ein Prominenter
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, See also: S. Reagenzglas,
provozieren(vt) |provozierte, hat provoziert| ยั่วโมโห กวนประสาท ทำให้โกรธ เช่น Marco hatte zuvor zugegeben, das Mädchen provoziert zu haben.
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของโปรแกรม
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของคำสั่งในโปรแกรม
UNAPPROVED (adj) ไม่ได้รับการอนุมัติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futter {n}provender [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap [Add to Longdo]
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile {pl}cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Abdichtung {f}draughtproofing; waterproofing [Add to Longdo]
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}by-product [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}; Abfallstoff {m}; Abprodukt {n} | Abfallprodukte {pl}; Abfallstoffe {pl}; Abprodukte {pl}waste product | waste products [Add to Longdo]
Abfertigung {f} (Zoll)clearing; processing [Add to Longdo]
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
Ablaufschaltwerk {n}sequence processor [Add to Longdo]
Ablaufverfolgungsprogramm {n}trace program [Add to Longdo]
Abnahmekriterium {n} | Abnahmekriterien {pl}acceptance criterion; approval criterion | acceptance criteria; approval criteria [Add to Longdo]
Abnahmeprotokoll {n}test certificate [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test [Add to Longdo]
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure [Add to Longdo]
Abnahmezeugnis {n}approval certificate [Add to Longdo]
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file [Add to Longdo]
Absatzförderung {f}sales promotion [Add to Longdo]
Abschätzung {f}; Bewertung {f} | Abschätzung der noch ausstehenden Aktivitäten im Projektestimation | estimate to complete [Add to Longdo]
Abschaltanweisung {f}shutdown procedure [Add to Longdo]
feierlicher Abschluss (im Seniorjahr der High School)prom night [Add to Longdo]
Abschlussprogramm {n}; Endezeichen {n}terminator [Add to Longdo]
Abschlussprovision {f}acquisition commission [Add to Longdo]
Abschneiden {n} (von Zahlen); Abbruch (Programm) {m}truncation [Add to Longdo]
Abschreibung {f}; Wertverminderung {f} | Abschreibung aus finanzpolitischen Gründen | vorgezogene Abschreibung | zusätzliche Abschreibungdepreciation | appropriation depreciation method | anticipated depreciation | additional depreciation [Add to Longdo]
Abschreibungsprognose {f}amortization forecast [Add to Longdo]
Absorptionstheorie {f}absorption approach [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Abwägung {f} | gerechte Abwägung der Interessen von | Mängel {pl} der Abwägungweighting; consideration | weighting to the respective interests of | procedural flaws in the course of consideration [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions [Add to Longdo]
Abwicklung {f} (eines Vorganges)processing [Add to Longdo]
Abwicklung von Projektenprojects being executed [Add to Longdo]
Abzieher {m}; Abzieherin {f} (Druckwesen)proof-puller [Add to Longdo]
Abziehpresse {f}proff press; proofing press [Add to Longdo]
Administrationsprogramm {n}administrative program [Add to Longdo]
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}activity log [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}amendment log [Add to Longdo]
Äußerung {f}pronouncement [Add to Longdo]
Agrarerzeugnisse {n} | Agrarerzeugnisse {pl}agricultural product | agricultural products [Add to Longdo]
Agrarproduktion {f}agricultural production [Add to Longdo]
Agrarstruktur {f} | Verbesserung {f} der Agrarstrukturagricultural structure | improvement of agricultural structure [Add to Longdo]
Aktendeckel {m} | Aktendeckel {pl}; Faltprospekte {pl}folder | folders [Add to Longdo]
Akteur {m}; Akteurin {f}participant; protagonist [Add to Longdo]
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm {n}action program; action programme [Br.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
avant-propos(n) |m| คำนำ
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional (n) มืออาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely [Add to Longdo]
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program) [Add to Longdo]
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
サブプログラム[さぶぷろぐらむ, sabupuroguramu] subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program [Add to Longdo]
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer [Add to Longdo]
システムプロセス[しすてむぷろせす, shisutemupurosesu] system process [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
乾杯[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
予言[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
仮縫い[かりぬい, karinui] Anprobe [Add to Longdo]
側面[そくめん, sokumen] Seite, Flanke, Profil [Add to Longdo]
儀典長[ぎてんちょう, gitenchou] Protokollchef [Add to Longdo]
兵糧[ひょうろう, hyourou] Proviant [Add to Longdo]
[ぶ, bu] -Teil, Prozent [Add to Longdo]
刑事訴訟[けいじそしょう, keijisoshou] Kriminalprozess [Add to Longdo]
副産物[ふくさんぶつ, fukusanbutsu] Nebenprodukt [Add to Longdo]
割合[わりあい, wariai] Verhaeltnis, Proportion, Prozentsatz [Add to Longdo]
勝訴[しょうそ, shouso] einen_Prozess_gewinnen [Add to Longdo]
即席[そくせき, sokuseki] unvorbereitet, improvisiert [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] Urbild, Prototyp, Archetyp [Add to Longdo]
口銭[こうせん, kousen] Kommission, Provision, Prozente [Add to Longdo]
名物[めいぶつ, meibutsu] beruehmtes_Produkt, Spezialitaet (e.Gegend) [Add to Longdo]
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] emertierter_Professor, Honorarprofessor [Add to Longdo]
問題[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
土佐[とさ, tosa] (Stadt und Provinz auf Shikoku) [Add to Longdo]
地方[ちほう, chihou] Gegend, Region, Provinz [Add to Longdo]
坪の万円[つぼにまんえん, tsuboniman'en] 20.000 Yen_pro_Tsubo [Add to Longdo]
坪当たり[つぼあたり, tsuboatari] pro_Tsubo [Add to Longdo]
増産[ぞうさん, zousan] Produktionszuwachs [Add to Longdo]
声明[せいめい, seimei] Erklaerung, Kundgebung, Proklamation [Add to Longdo]
売春[ばいしゅん, baishun] Prostitution [Add to Longdo]
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
妥協[だきょう, dakyou] Kompromiss [Add to Longdo]
妥協案[だきょうあん, dakyouan] Kompromissvorschlag [Add to Longdo]
妥結[だけつ, daketsu] Vereinbarung, Kompromissloesung [Add to Longdo]
娯楽番組[ごらくばんぐみ, gorakubangumi] Unterhaltungsprogramm [Add to Longdo]
宣伝[せんでん, senden] Werbung, Reklame, Propaganda [Add to Longdo]
[す, su] LAND, PROVINZ [Add to Longdo]
工程[こうてい, koutei] Arbeitsprozess, Verlauf_der_Arbeit [Add to Longdo]
巨星[きょせい, kyosei] grosser_Stern, grosser_Mann, prominenter_Mann [Add to Longdo]
序幕[じょまく, jomaku] Vorspiel, Prolog [Add to Longdo]
手数料[てすうりょう, tesuuryou] Gebuehr, Provision [Add to Longdo]
手続き[てつづき, tetsuduki] Verfahren, Prozedur, Formalitaet [Add to Longdo]
投影[とうえい, touei] Projektion [Add to Longdo]
抗議[こうぎ, kougi] Einspruch, Protest [Add to Longdo]
折衷[せっちゅう, secchuu] Kompromiss [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]
挑発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] provokativ;, schluepfrig [Add to Longdo]
敗訴[はいそ, haiso] einen_Prozess_verlieren [Add to Longdo]
教授[きょうじゅ, kyouju] Unterricht, Professor [Add to Longdo]
散文[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top