ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

present moment

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -present moment-, *present moment*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Gordon... how do you feel at the present moment about your development?นายกอร์ดอน คุณรู้สึกอย่างไรที่ขณะปัจจุบัน เกี่ยวกับการพัฒนาของคุณ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Our party, at this present moment must not easily discard any of our members.ตอนนี้พรรคเราทิ้งสมาชิกคนไหนไม่ได้ง่ายๆเลยครับ Dae Mul (2010)
Daniel's state of mind at the present moment?สภาพจิตใจของแดเนียลตอนนี้ ได้มั้ยครับ Justice (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
present momentI sacrificed the present moment for the future.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัจจุบัน[adv.] (patjuban) EN: at present ; today ; now ; currently ; at the present moment   FR: à présent ; présentement ; actuellement ; à l'heure actuelle
สมัยนี้[n. exp.] (samai nī) EN: the present ; present time ; present moment   
สมัยปัจจุบัน[n. exp.] (samai patjuban) EN: the present ; present time ; present moment ; now   FR: ère moderne [f] ; époque actuelle [f] ; présent [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
今から[いまから, imakara] (adv) (See 今まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward [Add to Longdo]
在り;有り[あり, ari] (n,adj-no) (uk) (See 在る・ある・1) existence (at the present moment) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 present moment
   n 1: at this time; "the disappointments of the here and now";
      "she is studying at the moment" [syn: {here and now},
      {present moment}, {moment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top