Search result for

pré

(177 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pré-, *pré*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์

English-Thai: Longdo Dictionary
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม
prenuptial(adj ) ที่มีมาก่อนสมรส, ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนสมรส
prenuptial agreement(n) สัญญาก่อนสมรส
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pre[PRF] ก่อน
pref[ABBR] คำนำ (คำย่อ preface, prefatory, preference, preferred)
prep[N] โรงเรียนเตรียม (คำย่อของ preparatoy)
prep[VI] เข้าโรงเรียนเตรียม
prep[VT] เตรียมตัว
prep[ABBR] การเตรียม (คำย่อของ preparation), See also:
prey[N] เหยื่อ, Syn. victim, loot
prey[N] การฆ่าสัตว์เพื่ออาหาร
Prez[N] ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
preen[VI] แต่งตัวให้ดูดี, Syn. spruce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pre-Pref. ก่อน,เริ่ม,ล่วงหน้า
preach(พรีช) vt.,vi. เทศน์,แสดงธรรม,ธรรมกถา,สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยึดยาด), See also: preaching n. คำสอน
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
preamble(พรีแอม'เบิล) n. อารัมภกถา,บทนำ, See also: preambled adj., Syn. preface
prearrange(พรีอะเรนจฺ') vt. จัดไว้ล่วงหน้า,จัดไว้ก่อน., See also: prearrangement n.
precarious(พรีแค'เรียส) adj. ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ล่อแหลม,อันตราย,เสี่ยง,ไม่เพียงพอ, See also: precariousness n.
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน,การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation,foresight
precautious(พรีคอ'เชิส) adj. ใช้ความระมัดระวัง,ระมัดระวัง,ป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน
precede(พรีซีด') v. นำก่อน,มาก่อน,นำหน้า,เสริมหน้า, See also: precedable adj., Syn. go before,preface
precedence(เพรส'ซิเดินซฺ) n. การนำก่อน,การนำหน้า,การมาก่อน,ความสำคัญกว่า,สิทธิการนำหน้า,การมีสิทธิก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
preach(vt) เทศน์,แสดงธรรม
preacher(n) พระ,ผู้สั่งสอน
preachment(n) การเทศน์,การแสดงธรรม
preamble(n) คำนำ,อารัมภกถา,บทความเบื้องต้น,พระราชปรารถ
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน
precede(adj) นำหน้า,อยู่หน้า,มาก่อน,สำคัญกว่า
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pre-; prae-ก่อน, ข้างหน้า [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย prae- ดูที่ pre-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-audienceสิทธิที่จะเข้าเบิกความก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-contractสัญญาห้ามทำสัญญาซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pre-Credit riskภัยก่อนการใช้สินเชื่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-emption rightสิทธิที่จะซื้อก่อนผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-entry training; preservice training; preservice trainingการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-existing conditionสภาพที่เป็นอยู่ก่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-ignitionการชิงจุด(ระเบิด) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pre-ignitionการชิงจุดระเบิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-imageบุพภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pre - frontal fogหมอกเกิดก่อนแนวปะทะ อากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Pre Heat Chamber Machineเครื่องพรีฮีท
เครื่องเพิ่มอุณหภูมิกระจกก่อนนำไปปลูกผลึกอะมอร์ฟัสซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pre-auditการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ [การบัญชี]
Pre-closing trial balanceงบทดลองก่อนปิดบัญชี [การบัญชี]
Pre-eclampsiaครรภ์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
Pre-embryoPre-embryo, คือตัวอ่อนระยะในการพัฒนาในช่วง 14 วัน หลังการปฏิสนธิ [ชีวจริยธรรม]
Pre-existenceอดีตชาติ [TU Subject Heading]
Pre-feasibility studyPre-feasibility study, การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Pre-ignitionการชิงจุด (ระเบิด) [พลังงาน]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pre-emptive (adj) ชิงโจมตีก่อน ชิงลงมือก่อน exp. pre-emptive war
pre-financeให้การอุดหนุนทางการเงินล่วงหน้า
prebiblical (adj ) ก่อนการตีพิมพ์คัมภีร์ไบเบิ้ล
precursor (n ) ต้นเค้า
predator (n ) สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
predictability (adj) การทำนายได้, พยากรณ์ได้
preeclampsia and eclampsiaเป็นความผิดปกติของลักษณะการตั้งครรภ์โดยความดันโลหิตสูงและจำนวนมากของโปรตีนในปัสสาวะ ความผิดปกติที่มักจะเกิดขึ้นจากสัปดาห์ที่28ของการตั้งครรภ์และได้รับผลเลวร้ายเมื่อปล่อยเวลาผ่านไป ในโรครุนแรงอาจจะมีการสลายของเซลล์เม็ดเลือดแดง, เกล็ดเลือดต่ำนับ, การทำงานของตับบกพร่อง, การผิดปกติของไต, บวม, หายใจถี่เนื่องจากของเหลวในปอด, หรือผลกระทบกับมองเห็นภาพ
preferential arrangement (n ) การดำเนินการตามสิทธิพิเศษ
preferred shareหุ้นบุริมสิทธิ
preferred stock (n) หุ้นบุริมสิทธิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Troca rápida no banheiro, e depois chegar a tempo na preparação para a pré-visualização de moda.ความเดินตอนที่แล้ว The Birkin (2012)
Précédemment dans Pretty Little Liars.ความเดิมตอนที่แล้ว ใน Pretty Little Liars... Will the Circle Be Unbroken? (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ที่ผ่านมา[ADV] preceding, See also: last, Example: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มือฉมัง[ADJ] accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
มาตรการป้องกัน[N] defensive measure, See also: preventive measure, Syn. วิธีการป้องกัน, Example: คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน เท่าที่คิดว่าน่าจะรอบคอบและเป็นผลดีที่สุด, Count unit: มาตรการ, Thai definition: แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา
หล่อหลอม[V] preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai definition: อบรมและพร่ำสอน
ตีกระหนาบ[V] press on two sides, Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด, Example: ข้าศึกมีทีท่าว่าจะยอมแพ้เพราะถูกตีกระหนาบด้วยรถถังทั้งทางเข้าและทางออกของเมือง, Thai definition: ตีรุกเข้ามาทั้ง 2 ด้าน
ตีซี้[V] pretend to be acquainted, See also: befriend, feign friendship, Example: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ, Thai definition: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม, Notes: (สแลง)
ตีลูกเซ่อ[V] pretend to know nothing, See also: pretend ignorance, Syn. ตีลูกซึม, ตีหน้าเซ่อ, Example: ฉันก็แอบทอดสายตาให้เป็นระยะๆ กะว่าบอกรักผ่านสายลมแสงแดด แต่เจ้าตัวดันทำไม่รู้ไม่ชี้ ตีลูกเซ่อ, Thai definition: อาการแสร้งทำว่าไม่รู้เรื่อง, Notes: (ปาก)
ตีหน้าเซ่อ[V] pretend ignorance, Syn. ตีลูกเซ่อ, Example: คนที่ถูกจับได้ว่าโกง จะบอกว่าฉันไม่ได้ทำ เป็นการโกหกแบบหน้าด้านๆ ตีหน้าเซ่อ ตีหน้าซึม, Thai definition: ทำหน้าเซ่อทำนองว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ปธน.[N] president, See also: Pres., Syn. ประธานาธิบดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
PRE    P R IY1
PRET    P R EH1 T
PREW    P R UW1
PREY    P R EY1
PREE    P R IY1
PREM    P R EH1 M
PREP    P R EH1 P
PRES    P R EH1 Z
PREHN    P R EH1 N
PREBE    P R IY1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pre    (n) (p r ii1)
Pres    (n) (p r e1 z)
pre-    (j) - (p r ii -)
prep    (n) (p r e1 p)
prey    (v) (p r ei1)
preen    (v) (p r ii1 n)
preps    (n) (p r e1 p s)
press    (v) (p r e1 s)
preys    (v) (p r ei1 z)
pretax    (n) (p r ii1 t a1 k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Preisschild(n) |das, pl. Preisschilder| ป้ายราคา, ป้ายบอกราคา
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ
sprechen(vi) |spricht, sprach, gesprochen| พูด, กล่าว, ปราศัย เช่น Wovon sprichst du? เธอพูดถึงอะไรนะ
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
ansprechen(vt) |sprach an, hat angesprochen| ทัก, เอ่ย, พูดจาทักทาย เช่น Er hat als erstes mich auf der Party angesprochen. เขาเป็นคนแรกที่ทักฉันในงานเลี้ยง
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์
entsprechen(vt) |entspricht, entsprach, hat entsprochen| เทียบเท่ากับ, สัมพัทธ์ : etw. entspricht etw.(Dat) เช่น 50 Baht entsprechen circa 1 Euro. เงินห้าสิบบาทเทียบได้เท่ากับหนึ่งยูโร

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pretuval (n) วิตามิน

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
près de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Il est donc près du Quartier Latin.
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
prêt(adj) พร้อม, เสร็จ เช่น prêt á partir พร้อมออกเดินทาง
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prénom (n ) นามสกุล

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas, #295 [Add to Longdo]
准备[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, / ] preparation; prepare, #482 [Add to Longdo]
这次[zhè cì, ㄓㄜˋ ㄘˋ, / ] present; now; current, #544 [Add to Longdo]
压力[yā lì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] pressure, #811 [Add to Longdo]
总统[zǒng tǒng, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] president (of a country), #1,391 [Add to Longdo]
漂亮[piào liang, ㄆㄧㄠˋ ㄌㄧㄤ˙, ] pretty; beautiful, #1,509 [Add to Longdo]
优惠[yōu huì, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] preferential; favorable, #2,078 [Add to Longdo]
总理[zǒng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] premier; prime minister, #2,217 [Add to Longdo]
主持[zhǔ chí, ㄓㄨˇ ㄔˊ, ] preside over; direct, #2,769 [Add to Longdo]
战胜[zhàn shèng, ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ, / ] prevail; surmount, #2,881 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よ, yo] Preis, Ersatz [Add to Longdo]
[あたい, atai] Preis, Wert [Add to Longdo]
値上げ[ねあげ, neage] Preissteigerung [Add to Longdo]
値段[ねだん, nedan] Preis [Add to Longdo]
受賞者[じゅしょうしゃ, jushousha] Preistraeger [Add to Longdo]
報道機関[ほうどうきかん, houdoukikan] Presse, Medien [Add to Longdo]
寡占[かせん, kasen] Preiskontrolle (durch Verkaeufer) [Add to Longdo]
懸賞[けんしょう, kenshou] Preisausschreiben [Add to Longdo]
搾る[しぼる, shiboru] pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
物価[ぶっか, bukka] Preise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  pré
     advantage; benefit
  

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  pré [pre]
     meadow
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top