Search result for

planst

(52 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planst-, *planst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา planst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *planst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you plan on giving it to them?Und du planst, sie ihnen zu gewähren? The Kinfolk (1979)
I don't think any of us want the kind of ceremony you're talking about.Ich glaube, niemand von uns will eine Feier, wie du sie planstThe Valediction (1980)
Then we'll know where to cut costs, cut staff, cut procedures...Und dann werden Kosten gestrichen. Und Planstellen und Verwaltungsvorgänge. The Economy Drive (1980)
Look, what I'm talking about is a phased reduction in the Civil Service of about 200,000 people.Hier. Hören Sie, Humphrey. Ich möchte, dass im Staatsdienst schrittweise um die 200.000 Planstellen abgebaut werden. The Writing on the Wall (1980)
Are you planning to look for Li Dezong?Planst du, Li Dezong zu suchen? Two Champions of Death (1980)
It looks to me like you plan on making a habit of this.Sieht so aus, als ob du planst, das zur Gewohnheit werden zu lassen. The Hot Rod (1981)
Well, where do you plan to take me tonight?Nun, wohin planst du, mich heute Abend mitzunehmen? Private Lessons (1981)
There's an opening for a chaplain at St Francis Hospital.Im St. -Francis-Krankenhaus wird eine Kaplanstelle frei. True Confessions (1981)
I see you took me up on my invitationDu planst eine Karriere als Märchenerzähler? Etched in Steele (1982)
- Well, then why aren't we on the phone right now? I mean, planning a weekend in paradise?- Warum hängst du dann nicht am Telefon und planst ein Wochenende im Paradies? Love Among the Steele (1983)
Have you and Sam discussed it, or are you planning a surprise attack?Habt ihr das besprochen, oder planst du einen Überraschungsangriff? The Big Chill (1983)
I think we don't have such a position among our personnel.Ich glaube, wir haben keine solche Planstelle. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
He's been hearing you're gonna throw a dance at school, a senior dance.Angeblich planst du an der Schule eine Tanzveranstaltung. Footloose (1984)
So, what's your next step, Alex?Was planst du als nächstes, Alex? The Good Doctor (1985)
- What are you laying for?- Was planst du? Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
I had houses built for each of them.Z.B., was planst du, gegen das Problem der Obdachlosen zu tun? - Ist erledigt. Hail to the Chief (1987)
why can't "mr. science" fix his own spaceship, then?- Ja, belebend. Ich nehme an, du planst nicht, ihn zu reparieren? Weird Science (1987)
And suspects that you're here planning something illegal.Und vermutet, dass du was Illegales planstFire and Ice (1987)
And what are your plans with me?Und was planst du mit mir? L'étudiante (1988)
Hunting for bricks? Building?Planst du, baust du? I Love, You Love (1989)
Now, I know you're always planning a hit.Ich weiß, dass du immer im Voraus planstJohnny Handsome (1989)
Well, do you plan everything?- Planst du alles? Pretty Woman (1990)
Now, damn it, Valentine, you never plan ahead.Verdammt, Valentine, du planst nie etwas. Tremors (1990)
You ain't planning' on raisin' a family in the Big Tuna, are you?Du planst doch nicht, in Big Tuna eine Familie zu gründen? Wild at Heart (1990)
You up to somethin' with Bobby Peru?Du planst was mit Bobby Peru, Sailor. Wild at Heart (1990)
What are you going to do next?Was planst du als Nächstes? Aladdin (1992)
Well, how would you feel about it? If you planned a wedding shower for three months the night of the wedding shower, I bring these guys over to watch football?Wie fändest du es, wenn du drei Monate lang einen Brautabend planst, und ich bringe die Jungs zum Footballgucken mit? Heavy Meddle (1992)
Gonna have sex with the wife tonight, huh?Du planst wohl Sex mit der Ehefrau, was? The Worst Noel (1993)
You still going ahead with that deal on the Montecristos?A propos: Planst du noch das Geschäft mit den Montecristos? Smoke (1995)
Planning a yard sale?Planst du einen Flohmarkt? Whine, Whine, Whine (1995)
Well, I hope you're not planning anything special for him.Ich hoffe, du planst nichts Spezielles für ihn. Get the Dodge Out of Hell (1995)
What the hell are you doing?Was zum Teufel planst du? Primal Fear (1996)
You've planned out the next 20 years. We've dated for six weeks!Wir sind seit 6 Wochen zusammen und du verplanst die nächsten 20 Jahre! The One Where Old Yeller Dies (1996)
Are you planning something sexy for us tonight, or have you been welding?Planst du heute einen sexy Abend für uns oder hast du geschweißt? High School Confidential (1996)
All food rations will be suspended until further notice.Was du auch denkst, was du auch planst, vergiss es. Hard Time (1996)
What's your plan?Was planst du? Austin Powers: International Man of Mystery (1997)
Hope you're not planning on getting much sleep.Du planst hoffentlich nicht, viel Schlaf zu bekommen. Shadow of a Doubt (1997)
Well, first you eat a lot of chocolate while you figure out your next move.Tja, erst isst du eine Menge Schokolade, während du deinen nächsten Schritt planstThe Family Hour (1997)
Hey, what the fuck kind of scam you up to?Was für einen Betrug planst du damit? Family Bizness (1998)
So how do you plan on rescuing Moogie?"DER GLORREICHE FERENGI" Wie planst du, Moogie zu retten? The Magnificent Ferengi (1998)
- You're planning something.- Du planst etwas. Time's Orphan (1998)
You are planning something and you want to keep me out of it.Du planst etwas und willst mich nicht mit hineinziehen. Time's Orphan (1998)
You've just finished lunch, and now you're planning dinner.Mit dem Mittagessen fertig und nun planst du das Abendessen. The Road Home (1999)
If you want to take the fight to them, the first step is to find out what they're up to.Wenn du wirklich einen Angriff planst, musst du zuerst ihre Pläne kennen. Choices (1999)
Whatever you're planning, the phones, the elevator it's not gonna work. They know about you.Was auch immer du planst, die Telefone, der Lift es wird nicht funktionieren. Hollow Man (2000)
But now you're planning to...Aber jetzt planst du... I Dreamed of Africa (2000)
You are planning to go off to Africa with a man you hardly know.Du planst nach Afrika zu gehen mit einem Mann, den du kaum kennst. I Dreamed of Africa (2000)
Are you considering a comeback tour?- Planst du ein Comeback? Gone in 60 Seconds (2000)
- That you were planning something.Dass du was planstSexy Beast (2000)
Can I trust you?Wenn du irgendwelche Obszönitäten planst, kriegst du es mit mir zu tun, hörst du? Dead or Alive 2: Tôbôsha (2000)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planstelle {f}permanent post [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top