Search result for

plût

(66 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plût-, *plût*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pluto[N] ดาวพลูโต, See also: ดาวนพเคราะห์ที่เล็กที่สุดและอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
Pluto[N] เจ้าแห่งเมืองนรกและเป็นสามีของ Proserpine (นิทานกรีกและโรมัน), Syn. Hades
plutocrat[N] ผู้มีอำนาจเพราะร่ำรวย, Syn. aristocrat
plutonium[N] พลูโทเนียม, See also: ธาตุกัมตภาพรังสีชนิดหนึ่ง
plutocracy[N] การปกครองโดยคนมีเงิน, See also: สังคมที่ปกครองโดยคนมั่งคั่ง, Syn. aristocracy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plutocracy(พลูทอค'ระซี) n. การปกครองด้วยเงิน,อำนาจเงิน,การปกครองโดยคนมีเงิน,พวกคนรวย
plutocrat(พลู'ทะแครท) n. คนมีเงินที่มีอำ-นาจปกครอง,ผู้ปกครองด้วยอำนาจเงิน, See also: plutocratic adj.
plutonium(พลูโท'เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีชนิดหนึ่ง; Pu
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,

English-Thai: Nontri Dictionary
plutocrat(n) คนที่มีอำนาจ,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
splutter(vi) แตกเป็นฝอย,พูดเร็วพัลวัน,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plutocracyเศรษฐยาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plutonพลูตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plutonic rock; abyssal rockหินอัคนีระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plutonic; deep-seated; hypogene-ระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plutonismการเกิดพลูตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plutellidaeหนอนใยผัก [TU Subject Heading]
Plutoดาวพลูโต, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเนปจูนออกไปและอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 5,900 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,000 กิโลเมตร ไม่มีดวงจันทร์บริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pluto (Planet)ดาวพระยม [TU Subject Heading]
Plutonic Rock หินอัคนีระดับลึก
หินอัคนีที่เกิดอยู่ในระดับลึก โดยการตกผลึกจากหินหนืด หรือโดยการเปลี่ยนสภาพทางเคมีของหินเดิม หินอัคนีระดับลึกนี้มีลักษณะเฉพาะคือ เม็ดแร่มีขนาดกลาง ถึงขนาดหยาบ (ตั้งแต่ 1 มม. ขึ้นไป) และมีลักษณะของหินเป็นแบบหินแกรนิต [สิ่งแวดล้อม]
plutonic rockหินอัคนีระดับลึก, หินอัคนีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากหินหนืดดันตัวแทรกเปลือกโลกขึ้นมาแต่เย็นตัวก่อนถึงผิวโลก  หินชนิดนี้อยู่ในระดับลึกมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plutoniumพลูโทเนียม, ธาตุหนักที่เป็นโลหะและเป็นธาตุกัมมันตรังสี มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 94 ซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไอโซโทปสำคัญ คือ พลูโทเนียม-239 มีครึ่งชีวิต 24,000 ปีสามารถแบ่งแยกนิวเคลียสได้ จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือทำอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลูโต[N] Pluto, Syn. ดาวพลูโต, ดาวยม, Example: พลูโต เป็นดาวพเนจรโดดเดี่ยว อยู่ที่ริมขอบของระบบสุริยะ, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยะ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
พลูโตเนียม[N] plutonium, Example: เตาปฏิกรณ์บางแบบทำให้เกิดพลูโตเนียม ที่นำไปใช้ในระเบิดนิวเคลียร์, Thai definition: ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นได้ในห้องทดลอง, Notes: (อังกฤษ), (วิทยาศาสตร์)
ยม[N] Pluto, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยะ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 5,900 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 2,580 ถึง 3,530 กิโลเมตร ทางโคจรเป็นวงรีมาก ทำให้ส่วนหนึ่งของทางโคจรอยู่ภายในวงโคจรของดาวเนปจูน, Notes: (บาลีและสันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพลูโต[n. prop.] (dāo Phlūtō) EN: Pluto   FR: Pluton
ดาวพระยม[n. prop.] (dāo Phra Yom) EN: Pluto   FR: Pluton
ค่อนข้าง[adv.] (khǿnkhāng) EN: rather ; somewhat   FR: plutôt ; quelque peu
กระเดียด[X] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined   FR: plutôt
ไม่เลว[adv.] (mai lēo) EN: pretty well ; rather well ; not bad   FR: plutôt bien ; pas mal
มากกว่า[adv.] (māk kwā) EN: more   FR: davantage ; plutôt
ออกจะ[X] (økja) EN: rather ; somewhat   FR: plutôt ; assez
พลูโทเนียม[n.] (phlūthōnīem) EN: plutonium   FR: plutonium [m]
พลูโต[n. prop.] (Phlūtō) EN: Pluto   FR: Pluton
พอได้[adv.] (phødai) EN: not bad ; moderately ; passably   FR: pas mal ; plutôt bien

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUTA    P L UW1 T AH0
PLUTH    P L UW1 TH
PLUTO    P L UW1 T OW0
PLUTO'S    P L UW1 T OW0 Z
PLUTONIC    P L UW0 T AA1 N IH0 K
PLUTOCRAT    P L UW1 T AH0 K R AE2 T
PLUTONIAN    P L UW0 T OW1 N IY0 AH0 N
PLUTONIUM    P L UW0 T OW1 N IY0 AH0 M
PLUTOCRATS    P L UW1 T AH0 K R AE2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pluto    (n) (p l uu1 t ou)
Plutos    (n) (p l uu1 t ou z)
plutocrat    (n) (p l uu1 t @ k r a t)
plutonium    (n) (p l uu1 t ou1 n i@ m)
plutocracy    (n) (p l uu1 t o1 k r @ s ii)
plutocrats    (n) (p l uu1 t @ k r a t s)
plutocratic    (j) (p l uu2 t @ k r a1 t i k)
plutocracies    (n) (p l uu1 t o1 k r @ s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pluto(n) |der| ดาวพลูโต
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
プルートー[, puru-to-] (n) Pluto [Add to Longdo]
プルサーマル[, purusa-maru] (n) plutonium-thermal (type of nuclear reactor) (wasei [Add to Longdo]
プルサーマル計画[プルサーマルけいかく, purusa-maru keikaku] (n) plutonium-thermal project [Add to Longdo]
プルテウス[, puruteusu] (n) pluteus (lat [Add to Longdo]
プルトニウム[, purutoniumu] (n) plutonium (Pu); (P) [Add to Longdo]
プルトニウム239[プルトニウムにひゃくさんじゅうきゅう, purutoniumu nihyakusanjuukyuu] (n) plutonium-239 [Add to Longdo]
プルトニウム爆弾[プルトニウムばくだん, purutoniumu bakudan] (n) plutonium bomb [Add to Longdo]
混合酸化物燃料[こんごうさんかぶつねんりょう, kongousankabutsunenryou] (n) mixed plutonium and uranium oxides fuel; MOX [Add to Longdo]
財閥[ざいばつ, zaibatsu] (n,adj-no) zaibatsu; plutocrats; financial clique; chaebol (Korean); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冥王星[Míng wáng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Pluto (planet) [Add to Longdo]
深成岩[shēn chéng yán, ㄕㄣ ㄔㄥˊ ㄧㄢˊ, ] plutonic rock; abyssal rock [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, / ] plutonium Pu94, radioactive actinoid element [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top