Search result for

pimmel

(52 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pimmel-, *pimmel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pimmel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pimmel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In that case I deny you my willie for a week.Wenn das so ist, kriegst du mein Pimmelchen 8 Tage nicht zu sehen. Loulou (1980)
-What a dick.- Was für ein PimmelSpetters (1980)
Little feet, little hands, got no peckers.Kleine Füße, kleine Hände, keine PimmelThe Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Got no peckers?Die haben keine PimmelThe Best Little Whorehouse in Texas (1982)
"It's swell to have a stiffy It's divine to own a dick~ Er ist klasse, so ein Steifer Göttlich ist er, der PimmelThe Meaning of Life (1983)
Listen, lady, if you don't give Big Ed some air, he's gonna piss all over your half of my body.- Hören Sie, Gnädigste, wenn Sie meinen Pimmel nicht frische Luft geben, wird er Sie vollpinkeln! - Und zwar Ihre Hälfte meines Körpers! All of Me (1984)
I'm trying to release your Mister Ed.- Mit großer Mühe den Pimmel befreien. All of Me (1984)
Eddie, shall we see what else you've got?Du Eduard, wolln mir nich mal das kleene Pimmelchen rausholen? Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
This - how you say - dork-head is an unleashed sex fiend!Dieser... wie sagt man... Pimmelkopf ist ein zügelloser Sexfanatiker! Better Off Dead... (1985)
They grab your prick and cut half of it off.Sie packen deinen Pimmel und schneiden die Hälfte davon ab. When Father Was Away on Business (1985)
Man, if you're not throwing rocks you're jerking off!Steine werfen oder mit deinem Pimmel spielen! Year of Enlightment (1986)
Only one shake of the whangs.Nur einmal Pimmel abschütteln. Heartbreak Ridge (1986)
Just don't unzip and stick Old Blue out.Streck nur nicht deinen Pimmel raus. Heartbreak Ridge (1986)
You can tell the fags in a warm shower by who's got the longest dong.Man erkennt die Schwuchteln in einer Dusche am längsten PimmelLucas (1986)
What, you got a long wee-wee?Weil du einen langen Pimmel hast? Running Scared (1986)
- Why don't you cook your dick?-Kannst deinen Pimmel kochen. Stand by Me (1986)
Or I'll fill you so full of lead, you'll be using your dick for a pencil!Oder ich pump dich voll Blei, dass du deinen Pimmel als Stift nehmen kannst! ¡Three Amigos! (1986)
Please let him keep his dick in his pants.Bitte mach, dass sein Pimmel in der Hose bleibt. Disorderlies (1987)
It was like his dick was flapping in the wing... and he liked to see if he could get an erection.Als ob er den Pimmel zum Fenster raushält und versucht, ob er 'ne Erektion kriegt. Talk Radio (1988)
The guy had a little dick, but he liked to flap it out there.(Stu) Der Typ hatte einen kleinen Pimmel, aber... aber er holte ihn gern raus. Talk Radio (1988)
If this man´s dick fell off, he would still show up to work.Fiele ihm der Pimmel ab, käme er immer noch zur Arbeit. Parenthood (1989)
- Shove their dick in the conch!- lhren Pimmel in die Muschel stecken. Lord of the Flies (1990)
I asked if she could imagine how many other lovers were coming just then, how many cocks shafting how many women.Ich fragte sie, ob sie wisse, wie viele Paare sich jetzt vergnügten. Wie viele Pimmel in wie vielen Frauen eindrangen. The Hairdresser's Husband (1990)
You know I'm a sucker for a soft dick, Sherman.Ich stehe doch auf weiche PimmelThe Bonfire of the Vanities (1990)
You know I'm a sucker for a soft dick, Sherman.Ich stehe doch auf weiche PimmelThe Bonfire of the Vanities (1990)
You know I'm a sucker for a soft dick, Sherman.Ich stehe doch auf weiche PimmelThe Bonfire of the Vanities (1990)
The only thing he hangs on to tighter is his dick.Den bewacht er fast so streng, wie seinen PimmelEdward Scissorhands (1990)
You stuttering prick, you!Du stotternder PimmelGoodfellas (1990)
That's like white boys... have little Mini-Frosted Wheaties dicks.Das ist dasselbe wie: "Weiße haben einen kleinen Pimmel." Jungle Fever (1991)
Which of you looks more like my dick?Ich weiß nicht, wer von euch mehr wie mein Pimmel aussieht. The Last Boy Scout (1991)
I'm gonna shoot your pee pee off, man.Ich schieß euch den Pimmel ab. Juice (1992)
Well, you might have a chance if that shit wasn't so small.Das werde ich wohl müssen, dein Kinderpimmel ist viel zu winzig. Juice (1992)
I say, "How's your dick?""Wie geht es deinem Pimmel?" Unlawful Entry (1992)
You're as persistent as a dog with two dicks.Du bist so hartnäckig wie ein Hund mit 2 Pimmeln. White Sands (1992)
You gotta hold it soft - like your pecker.Du musst sie locker halten - wie deinen PimmelKalifornia (1993)
We saw you looking at her, but with such a small willy... you got nothing in the pants!Du hast nach ihr geschaut aber mit einem solch kleinen Pimmel... hattest du nichts in der Unterhose! The World of Ludovic (1993)
The killer saw the size of the bug's dick and became insanely jealous.Der Mörder sah den großen Pimmel des Käfers und wurde eifersüchtig. Ace Ventura: Pet Detective (1994)
They siphon the fat from your love handles and inject it into your wing wang.Sie saugen das Fett aus deinen Schwimmringen und spritzen es in den PimmelThe Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)
And because that's not possible, you want to peak in with your wieners.Ihr wollt in Mamis Bauch und seht mit dem Pimmel rein. Maybe... Maybe Not (1994)
I just don't want the first thing he sees of his dad to be my penis.Mein Pimmel soll nicht das Erste sein, was er von mir sieht. Maybe... Maybe Not (1994)
Ass Worshipping Rim Jobbers, My Cunt and Eight Shafts,Der Kult der Rosettenlecker, Meine Fotze und 8 PimmelClerks (1994)
- What, your dick?- An deinen PimmelClerks (1994)
Did you lose your packet in the war or something?Hast du im Krieg deinen Pimmel verloren oder was? Forrest Gump (1994)
All of you can kiss my rebel dick.Ihr dürft meinen Rebellen-Pimmel küssen! Wyatt Earp (1994)
Silence of the Loins and The Joy Slut Club.Schweigen der Lutscher und Töchter des Pimmels. Dial 'B' for Virgin (1994)
No smoking, and no pulling your peckers before a game.Kein Rauchen, und am Pimmel wird vor dem Spiel auch nicht rumgespielt. The Basketball Diaries (1995)
Dicky check time.Pimmelprüfung. Clockers (1995)
Is his dork made of orange rock like the rest of him?Ist sein Pimmel aus Fels in Orange wie der übrige Körper? Mallrats (1995)
- Does the Trojan horse have a wooden dick?Hat das trojanische Pferd einen Pimmel aus Holz? Mighty Aphrodite (1995)
Maybe you better get your little weenie jokes cranked up there.Hey, Schätzchen! - Reiß doch deine Zwerg-Pimmelwitze, Mama! Showgirls (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pimmel {m}willy [slang] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top