ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phönix

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phönix-, *phönix*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา phönix มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *phönix*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Phoenix?PhönixClash (2009)
In this case, Tetsu is the thorn in everyone's side. How dare you!Sowohl für Sie als auch für uns ist letztlich Tetsu der Phönix, die Wurzel allen Übels. Tokyo Drifter (1966)
We've been waiting for you.Wir haben auf dich gewartet, Phönix aus Tokyo. Tokyo Drifter (1966)
Be ready for him!Tetsu der Phönix. Achtung! Tokyo Drifter (1966)
Tetsu the Phoenix, huh?Phönix Tetsu! Tokyo Drifter (1966)
You'll never kill Tetsu if you're such cowards.So willst du Tetsu den Phönix töten? - Was? Tokyo Drifter (1966)
Are you Tetsu the Phoenix?Bist du Tetsu der PhönixTokyo Drifter (1966)
Let this gun be a memento of Tetsu the Phoenix.Boss, diese Pistole soll ein Andenken an Tetsu den Phönix sein. Tokyo Drifter (1966)
Hutzpah. From the ash step plan C. A daring maneuver that I hoped would be better than p than A and B.Und so wuchs aus den Trümmern meines Plans, wie ein Phönix aus der Asche, eine völlig neue tollkühne Idee. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
Las Vegas is to the north, Phoenix to the south, Los Angeles west.Nördlich liegt Las Vegas, südlich Phönix, westlich Los Angeles. The Andromeda Strain (1971)
Like the phoenix, they die, only to live again.Wie ein Phönix sterben sie, nur um wieder zu leben. Dracula A.D. 1972 (1972)
The elder sister pretending... the phoenix opens its wings.Die ältere Schwester bekam als Aufgabe, einen Phönix, der seine Schwingen öffnet, nachzumachen. Five Fingers of Death (1972)
You know, Doolittle, if we're going into the Veil Nebula, we may actually find a strange And beautiful thing... the Phoenix Asteroid.Weißt du, Doolittle, wenn wir im Schleiernebel sind könnten wir tatsächlich auf etwas Seltsames und Schönes stoßen. Die Phönix-Asteroiden. Dark Star (1974)
Phoenix Asteroid?Phönix-Asteroiden? Dark Star (1974)
The Phoenix Asteroid...Die Phönix-Asteroiden. Dark Star (1974)
The Phoenix Asteroid.Die Phönix-Asteroiden. Dark Star (1974)
Doolittle... I think it's the Phoenix Asteroids!Doolittle, ich glaube, es sind die Phönix-Asteroiden. Dark Star (1974)
Phoenix?- PhönixDark Star (1974)
It is, Doolittle, it's the Phoenix!- Sie sind es, Doolittle! Die Phönix-Asteroiden! Im Ernst? Dark Star (1974)
They're taking me with them, with the Phoenix...Sie nehmen mich mit sich, mit dem PhönixDark Star (1974)
May she rise like a phoenix from the ashes of despair... and soar like man's imagination... to Greenland and beyond.Möge sie aufsteigen wie Phönix aus der Asche und reisen wie unsere Fantasie... nach Grönland und weiter. The Island at the Top of the World (1974)
By the power of this stone... like the Phoenix burns, to rise from the ashes.Durch die Kraft dieses Steines... verbrennt Phönix, um aus der Asche wiederzuerstehen. Duelle (1976)
Young people always think if they just ask enough questions, they're sure to capture the ultimate truth, which, I'm afraid, is as elusive as the phoenix and the unicorn.Junge Menschen denken immer, wenn sie nur genug fragen, erhaschen sie sicher die letzte Wahrheit, die leider so flüchtig ist wie der Phönix und das Einhorn. The Hiding Place (1977)
You are the phoenix of the hosts of this wood.Wenn unsere schönen Wälder Asche wären, würden Sie für mich der Phönix sein. - Tatsächlich? The Troops & Aliens (1979)
- The phoenix.- Der PhönixThe Idol (1980)
Hmm. I change my vote to the phoenix.Dann wäre ich auch lieber ein PhönixThe Idol (1980)
Phoenix-like, man arose from the frozen wilderness and set forth upon his dream.Wie Phönix aus der Asche kam der Mensch aus der Eiswüste und folgte seinem Traum. The Final Conflict (1981)
Hey, like the phoenix rising from the ashes.Hey, auferstanden wie ein Phönix aus der Asche. The Boy Who Could Be King (1986)
If he's dead, can we go back to Phoenix?Fahren wir nach Phönix zurück? The Lost Boys (1987)
Phoenix, actually.Eigentlich aus PhönixThe Lost Boys (1987)
You'll like this one, Mr. Phoenix.Dieses schon, Herr PhönixThe Lost Boys (1987)
In ancient China, they said that a dragon lived in the south and a phoenix in the north.Im alten China sagten sie, dass ein Drache im Süden lebte und ein Phönix im Norden. A Tale of the Wind (1988)
Cmdr Riker has rejoined the Enterprise from Risa. We're on our way to an uncharted area called the Phoenix Cluster.Commander Riker kehrte von Risa zurück und wir sind unterwegs zur unbekannten Region Phönix-Schwarm. The Game (1991)
We have reached the Phoenix Cluster.Wir erreichten den Phönix-Schwarm. The Game (1991)
"Dance of the Phoenix"!Der Tanz des Phönixes. Der schwebende Drachen. Tai-Chi Master (1993)
Look at the king of the birds, it seems to be alive.Seht den Phönix. Er scheint zu leben Flirting Scholar (1993)
For an ordinary bird won't become phoenix at all.Denn aus einem ordinären Vogel wird nie ein Phönix werden Flirting Scholar (1993)
Tong Pak Fu, I want you to draw a picture of phoenix for His Majesty.Tong Pak Fu, ich möchte, daß ihr für Seine Majestät den Phönix zeichnet Flirting Scholar (1993)
I want to know how nice is your phoenix!Ich will wissen wie schön dein Phönix ist! Flirting Scholar (1993)
If you can't draw a nice phoenix, you may be killed!Wenn du keinen schönen Phönix zeichnest, wirst du getötet! Flirting Scholar (1993)
Look, this is the Holy Phoenix.Seht, das ist der Heilige Phönix Flirting Scholar (1993)
Even a mess of slop can pass for "Joy Luck Dragon Phoenix!" What more can I say?Sogar Haifischflossen auf Jade ... und Glück von Phönix und Drachen. Eat Drink Man Woman (1994)
Do you know the story of the phoenix?Kennen Sie die Geschichte vom PhönixThe Phoenix (1995)
I'm like a phoenix rising from Arizona.Wie ein Phönix, der aus Arizona aufsteigt. The Switch (1995)
I'm like a phoenix rising from Arizona.Wie ein Phönix, der aus Arizona aufsteigt. The Fatigues (1996)
You will rise from the ashes with a strength and power beyond your imagination.Wie Phönix aus der Asche werdet ihr emporsteigen. Into the Fire (1997)
The objective journalist is a myth you read about like a griffin or a phoenix or an honest politician.Der objektive journalist gehört ins Reich der FabeIwesen, wie der vogel Greif oder der Phönix aus der Asche oder ehrliche politiker. The Illusion of Truth (1997)
I have even resurrected my great bird, like the phoenix of legend.Ich habe sogar meinen Vogel wieder zum Leben erweckt, wie den PhönixConcerning Flight (1997)
Chalk it up to a delayed El Niño effect or just a run of bad luck,... .. but more storms have stretched all over America,... .. even in Phoenix, Arizona, causing widespread damage.(Frau) Schieben wir's auf den El Niño oder betrachten wir's als Pech,... ..aber mehr Stürme sind in ganz Amerika zu verzeichnen,... ..sogar in Phönix, Arizona, wo sie starke Verwüstungen anrichten. Touchstone (1998)
Maybe it was a phoenix.Ich glaube es war... ein PhönixGamera 3: Revenge of Iris (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phönixsturmvogel {m} [ornith.]Phoenix Petrel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top