Search result for

peaces

(552 entries)
(0.0855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peaces-, *peaces*, peace
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา peaces มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *peaces*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peace[N] สนธิสัญญาสันติภาพ
peace[N] ความสงบเรียบร้อย, See also: สันติภาพ, ความสงบ, สันติ, Syn. concord, conformity, harmony, Ant. discord, conflict
peach[N] ลูกพีช, See also: พีช, Syn. stone fruit, apricot
peach[ADJ] มีสีพีชหรือสีเหลืองอมชมพู
peach[N] สีพีช, See also: สีเหลืองอมชมพู, Syn. pink, yellowish
peach[VT] บอกความลับ, See also: เปิดโปง, Syn. inform, betray, tattle
peachy[ADJ] คล้ายลูกพีช
impeach[VT] กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่, Syn. charge
impeach[VT] ฟ้องร้อง (ทางกฎหมาย), Syn. charge
peacock[N] นกยูง, See also: นกยูงตัวผู้, Syn. peafowl
peacock[N] คนอวดดี, See also: คนหลงตัวเอง, คนที่ทะนงตน, Syn. vain
peaceful[ADJ] สงบ, See also: ซึ่งมีระเบียบ, เงียบสงบ, Syn. calm, even, impassive, Ant. disturbed
peaceful[ADJ] ซึ่งยอมตาม, See also: ซึ่งโอนอ่อน, ซึ่งผ่อนตาม
peach on[PHRV] รายงาน, See also: บอกข่าว, Syn. inform against
peaceable[ADJ] สงบสุข
peacetime[N] ช่วงสงบ, See also: ช่วงปลอดสงคราม, Syn. peace
peacetime[ADJ] เกี่ยวกับช่วงปลอดสงคราม
peace pipe[N] กล้องสูบยาของชาวอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ
peacefully[ADV] อย่างสงบ, See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ, Syn. calmly, quitely
peacemaker[N] ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator, pacifist
impeach for[PHRV] กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง), See also: กล่าวหา, ฟ้องร้อง
impeachable[ADJ] ที่สามารถฟ้องร้องได้, See also: ที่สามารถดำเนินคดีได้
impeachment[N] การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ, See also: การฟ้องร้อง
Peace Corps[N] หน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกา
peacekeeping[N] การรักษาสันติภาพ
unimpeachable[ADJ] ที่ไม่สามารถกล่าวหาได้, See also: กล่าวหาไม่ได้, ฟ้องร้องไม่ได้, Syn. blameless, reliable, impeccable, irreproachable
make peace with[IDM] ยุติสงครามกับ
justice of the peace[N] เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ น้อยๆ, Syn. magistrate
make one's peace with[IDM] เลิกทะเลาะกับ
leave someone in peace[IDM] หยุดรบกวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bird of peacen. นกพิราบ
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
impeachable(อิมพีช' ชะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้, กล่าวโทษได้., See also: impeachability n.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
peace(พีส) n. ความสงบ,สันติภาพ
peace breaker n.ผู้ทำลายสันติภาพ
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
peace doveผู้รักสันติภาพ
peace officern. ผู้พิทักษ์สันติราช
peace pipen. กล้องยาสูบของอินเดียนแดง
peaceable(พี'ซะเบิล) adj. สงบ,สงบสุข,สงบได้,รักสันติ.
peaceful(พีส'ฟูล) adj. สงบ,มีสันติภาพ
peacekeepingn. การักษาสันติภาพ
peacemakern. ผู้ไกล่เกลี่ย., See also: peacemaking n.,adj.
peacetimen. ยุคสันติภาพ
peach(พีช) n. ลูกท้อ,ต้นท้อ vi. แอบไปบอกความลับ
peach blossomn. ดอกท้อ,สีม่วงแดง
peach brandyn. เหล้าลูกพีช
peach-coloredn. สีแดงอมเหลือง
peach-colouredn. สีแดงอมเหลือง
peachblown. สีชมพูอมเหลือง,สีม่วงแดง
peacherinon. หญิงสาวสวย,ผู้ยิ่งใหญ่,สิ่งที่ยิ่งใหญ่
peachick(พี'ชิค) n. ลูกนกยูง
peachy(พี'ซี) n. คล้ายลูกท้อ,คล้ายลูกพีช,ดีเยี่ยม
peacock(พี'คอค) n. นกยูง,คนหยิ่ง
peacock oren. =bornite
peacodk bluen. สีน้ำเงินปนเขียว
prince of peacen. พระเยซูคริสต์

English-Thai: Nontri Dictionary
impeach(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง
peace(n) สันติภาพ,ความสงบ,ความสงบสุข
peaceable(adj) สงบสุข,เงียบสงบ,รักสงบ,รักสันติ
peaceful(adj) รักสินติภาพ,รักสงบ,สงบ,สงบสุข
peacemaker(n) ผู้ประนีประนอม
peach(n) ลูกพีช,ลูกท้อ,หมากม่วน
peacock(n) นกยูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace, justice of theผู้พิพากษาศาลแขวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceable possessionการครอบครองโดยสงบ [ดู quiet possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful habitationการอยู่อาศัยโดยปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful penetrationการแทรกซึมอย่างสงบ (เพื่อให้มีอิทธิพล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
possession, peaceableการครอบครองโดยสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pacific settlement; peaceful settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace bondทัณฑ์บนให้รักษาความสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace conferenceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Peace Corpsหน่วยสันติภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace feelerผู้หยั่งเชิงสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace of the Kingความสงบสุขของพสกนิกร [ดู pax regis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace offensiveการรุกโดยสงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace treatyสัญญาสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace, armedสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace, breach of theการก่อกวนความสงบสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace, breach of theการทำลายความสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public peaceความสงบสุขของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement, pacific; settlement, peacefulการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlement, peaceful; settlement, pacificการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offences relating to public peaceความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed peaceสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed peaceสันติภาพโดยเตรียมรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู magistrate] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [ดู King's peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of the peaceการก่อกวนความสงบสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
breach of the peaceการทำลายความสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-existence, peacefulการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
co-existence, peacefulการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conference, peaceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Corps, Peaceหน่วยสันติภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disturbance of the peaceการก่อให้เกิดการวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impeachmentการฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง (โดยสภานิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
impeachmentการฟ้องเจ้าหน้าที่ชั้นสูงในทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treaty of peaceสนธิสัญญาสันติภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treaty, peaceสัญญาสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
King's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [ดู Queen's peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
King's peace; Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping the peaceการทำทัณฑ์บนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zone of peace เขตสันติภาพ [TU Subject Heading]
Breach of the peaceการก่อกวนความสงบสุข [TU Subject Heading]
Impeachmentsการฟ้องเจ้าพนักงานระดับสูงของรัฐ [TU Subject Heading]
Peaceสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace (Philosophy)สันติภาพ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
Peace movementsขบวนการสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace of mindความสงบแห่งจิตใจ [TU Subject Heading]
Peace treatiesสัญญาสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace-buildingการสร้างสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peaceful change (International relations)การเปลี่ยนแปลงเพื่อสันติภาพ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Peacekeeping forcesกองกำลังรักษาสันติภาพ [TU Subject Heading]
Women and peaceสตรีกับสันติภาพ [TU Subject Heading]
Zone of Peace Freedom and Neutralityเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [การทูต]
Committee on the Peaceful Uses of Outer Spaceคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ [การทูต]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
Peacebuilding Commissionคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการเสวริมสร้างสันติภาพในกรอบสหประชาชาติแก่ประเทศ ที่เพิ่งผ่านพ้นความขัดแย้ง รวมทั้งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการสร้างสันติภาพ (peace enforcement) การรักษาสันติภาพภาพ (peacekeeping) และการเสริมสร้างสันติภาพ (peacebuilding) [การทูต]
peace buildingการสร้างสันติภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ถาวร อันรวมถึงการสร้างสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานของชาติที่ถูกทำลายโดยสงคราม กลางเมืองหรือการสู้รบขึ้นมาใหม่ [การทูต]
peace enforcementการบังคับให้เกิดสันติภาพ " เป็นมาตรการใช้กำลังบังคับผู้ที่กำลังดำเนินการที่เป็นการละเมิด สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศให้ยุติการกระทำดังกล่าว " [การทูต]
peace keepingการรักษาสันติภาพ " หมายถึง การส่งคณะเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนในนามของสหประชาชาติเข้าไปใน พื้นที่ที่มีความขัดแย้งโดยความยินยอมของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง หรือความตกลงสันติภาพ หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยวิถีทาง การเมือง " [การทูต]
peace makingการทำให้เกิดสันติภาพ เป็นการดำเนินการทางการทูตโดยมักใช้วิธีไกล่เกลี่ย และเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี [การทูต]
peace operationsปฏิบัติการสันติภาพ การดำเนินกการด้านสันติภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างสันติภาพ(peacemaking) การรักษาสันติภาพ(peacekeeping) และการเสริมสร้างสันติภาพ(peacebuilding) [การทูต]
State Peace and Development Councilสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของพม่าในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC - State Law and Order Restoration Council) อันเป็น กลุ่มทหารพม่าที่เข้ายึดอำนาจการปกครองในวันที่ 18 กันยายน 2531 ภายหลังจากที่ประชาชนชาวพม่าได้ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า การเข้ายึดอำนาจรัฐในครั้งนั้นเป็นไปอย่างนองเลือดและคณะทหารดังกล่าวได้ให้ สัญญาว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2533 SLORC กลับปฏิเสธที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่พรรค National League for Democracy (NLD) และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 SLORC ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC [การทูต]
The Hague Peace Conferencesการประชุมสันติภาพ ณ กรุงเฮก ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การประชุมนี้ได้กระทำกันเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1899 โดย พระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่สอง ของประเทศรัสเซียเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1899 ที่ประชุมได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ วิธี ได้ตกลงจัดตั้งศาลซึ่งตัดสินประเทศโดยสันติวิธี พร้อมทั้งได้ตกลงจัดตั้งศาลซึ่งตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการเป็นการถาวร และเสนอแนะให้วางประมวลพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ ทั้งยังได้ตกลงรับรองอนุสัญญาและปฏิญญาต่าง ๆ หลายฉบับ ในจำนวนนี้ ที่สำคัญที่สุดได้แก่ อนุสัญญาควบคุมกฎหมายและขนบประเพณีว่าด้วยการทำสงครามภาคพื้นดินการประชุม สันติภาพ ณ กรุงเฮกครั้งที่สอง หรือการประชุม ณ กรุงเฮกปี ค.ศ.1907 ตามคำขอร้องของรัฐบาลรัสเซีย ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1907 วัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมคือต้องการปรับปรุงและขยายข้อความในอนุสัญญา ต่าง ๆ ที่ทำไว้เมื่อปี ค.ศ. 1899 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี รวมทั้งกฎหมายและขนบประเพณีเกี่ยวกับสงครามภาคพื้นดิน ตลอดจนรับรองอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายและขนมประเพณีของการทำสงครามทางทะเล การประชุม ณ กรุงเฮกครั้งที่สองนี้ยังได้เสนอแนะให้ที่ประชุมกำหนดให้ประเทศผู้ลงนาม รับรองและนำออกใช้ซึ่งร่างอนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้งศาลสถิตยุติธรรม เพื่อพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการอีกด้วย [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
peace out (slang) เป็นแสลง หมายถึง ลาก่อน, ไว้เจอกัน แต่ก่อนมักใช้ในพวกแก๊งสเตอร์ ให้ความหมายในเชิงเยาะเย้ย โดนเฉาะเมื่อ มีใครจะตาย หรือจะไปฆ่าใครตาย ต่อมาก็ใช้กันโดยทั่วไป เพราะเห็นว่า เท่ห์ดี
See also: S. Goodbye, R. See you later

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peace.สันติสุข The Wars to Come (2015)
To live their sick little lives in peace, as am i.เพื่อออกมาใช้ชีวิตที่แสนจะสุดยอดของเค้า , เหมือนกับชั้น Chuck in Real Life (2008)
They seem pretty at peace with this bullshit.พวกนี่ไม่สะทกสะท้านน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
# I burn like oil You bloom like a flower# "For my sons Thomas, who's already at peace, and Jackson... may he never know this life of chaos.'"# I burn like oil You bloom like a flower# แด่ลูกชายของฉัน โทมัส ผู้ที่ล่วงลับ และแจ็คสัน... Pilot (2008)
peace.peacAkai ito (2008)
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
Her parents probably put her in the system for peace of mind.ผู้ปกครองส่งให้เธอไปเข้าระบบสงบจิตสงบใจ And How Does That Make You Kill? (2008)
You fight for the right to grow crops in peace.เมื่อพวกเจ้าแก่ตัวไป แล้วหันกลับมามองในวันนี้ The Moment of Truth (2008)
Following a fierce battle with Majin Buu- the Earth enjoyed a long period of peace-หลังจากการต่อสู้อันโหดร้าย กับจอมมารบู โลกก็มีความสุข มีสันติภาพเป็นระยะเวลานาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
On a vital mission of peace,ด้วยภารกิจสำคัญในการรักษาสันติภาพ Bombad Jedi (2008)
This is a mission of peace.นี่เป็นภารกิจในการรักษาสันติภาพ Bombad Jedi (2008)
May I recommend that only those who are qualified for these delicate peace talks participate in them.ข้าขอแนะนำว่าพวกเขาเหมาะสมมาก สำหรับการเจรจาสันติที่ละเอียดอ่อนอย่างนี้ Bombad Jedi (2008)
It's because the time is peaceful under Your Majesty's rulingนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุข ภายใต้การปกครองของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
Leave me in peace!อย่าได้มายุ่งกับข้า Portrait of a Beauty (2008)
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร To Kill the King (2008)
A world of peace and beauty that we can only dream of.โลกแห่งสันติและสงบสุขที่เราได้แต่ฝันถึง Le Morte d'Arthur (2008)
I come in peace.เรามาอย่างสันติ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Gwang Hae's policy to keep peace with the Myung and Ho Kim Dynasty were absolutely correct.นโยบานของ กวางเฮ ที่จะสงบศึกระหว่าราชวงศ์ มยอง และ โฮคิม เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด Iljimae (2008)
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข Iljimae (2008)
I can sleep in peace now.ข้าสามารถหลับได้สนิทแล้วซินะ Iljimae (2008)
What's this? "Peace and Love"?นี่อะไรเหรอ "สันติภาพกับความรัก" The Bank Job (2008)
Well, I'd say, spread the wealth around and keep the peace.ก็อย่างที่ผมพูด แผ่ความมั่งมีได้ แต่ต้องเก็บไว้เงียบ ๆ The Bank Job (2008)
Those who are absolved of pain and are now resting in a beautiful and peaceful place.โน่นคือคนที่ทนทุข์เพราะความเจ็บปวด และมาพักกันอยู่ในสถานที่สวยงามและมีสันติสุข Heartbreak Library (2008)
Just because we're peaceful, that doesn't mean we're weak.พวกเรารักสันติ ไม่ได้แปลว่าพวกเราอ่อนแอ Babylon A.D. (2008)
We shall mourn our sisters... and continue their legacy for world peace... through obedience, purification and hope... for the miracle we so desperately need.ขอไว้อาลัยให้กับพี่น้องของเรา และจะสานต่อเจตนารมย์เพื่อสันติสุข ด้วยความนอบน้อม บริสุทธิ์ Babylon A.D. (2008)
Peace will never be restored until the pearls are return to the sea and the families reunited!ความสงบสุขจะไม่กลับคืนมา จนกว่าไข่มุกได้หวนกลับคืนสู่ทะเล และครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน The Secret of Moonacre (2008)
What did you just let me sabotage my career in peace?ข้อมูลนั่นเป็นความลับนะ The Eye (2008)
To see souls destined to repeat death everyday and unable to find peace?คุณเมารถหรือเปล่า The Eye (2008)
To use that vision, to not only save myself and others but to give Ana the peace she never found in life.พระเจ้า ซิดนีย์! The Eye (2008)
There's something peaceful, even comforting, knowing that people you love are asleep in their beds, where nothing can harm them.มีบางอย่างเงียบสงบและสบาย การได้รู้ว่าคนที่คุณรักหลับสนิทอยู่บนที่นอนของพวกเขา ที่ ที่ไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
She found her own peace.เธอได้ค้นพบสิ่งที่สอดคล้องกับเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No no, I'm a man of peace.ไม่ ไม่ ฉันเป้นนักสันติภาพ Superhero Movie (2008)
Peace!สันติภาพ Superhero Movie (2008)
Whomever I choose will not only bring peace to the valley but also to you.คนที่ข้าเลือก ไม่เพียงแต่นำความสงบมาสู่หุบเขา แต่ให้แก่ท่านด้วย Kung Fu Panda (2008)
Citizens of the Valley of Peace, it is my great honor to present to you...ชาวบ้านที่รักสันติทั้งหลาย ข้าภูมิใจนำเสนอ นางพยัคย์, อสรพิษ Kung Fu Panda (2008)
Citizens of the Valley of Peace,พี่น้องทั้งหลายโปรดฟัง Kung Fu Panda (2008)
I see you have found the Sacred Peach Tree of Heavenly Wisdom.เจ้าพบต้นท้อศักด์สิทธิ์ปัญญาแห่งสวรรค์แล้ว Kung Fu Panda (2008)
I thought it was just a regular peach tree.ข้านึกว่าต้นท้อธรรมดา Kung Fu Panda (2008)
Inner peace.ปล่อยวาง Kung Fu Panda (2008)
Inner peace.สงบภายใน Kung Fu Panda (2008)
Inner peace.สงบ .. สงบ ภายใน Kung Fu Panda (2008)
But no matter what you do that seed will grow to be a peach tree.แต่ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไร เมล็ดนั้นย่อมโตขึ้นเป็นต้นท้อ Kung Fu Panda (2008)
You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach.เจ้าอาจอยากให้เป็นแอปเปิ้ล หรือ ส้ม แต่เจ้าจะได้ต้นท้อ Kung Fu Panda (2008)
But a peach cannot defeat Tai Lung!แต่ลูกท้อเอาชนะ ไท่หลง ไม่ได้ Kung Fu Panda (2008)
You have brought peace to this valley and and to me.เจ้าจะนำพาสันติสุข มาให้แก่หมู่บ้านนี้ และ... Kung Fu Panda (2008)
Dragon Warrior I am simply at peace.นักรบมังกร... ในที่สุด ข้าก็ได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริง Kung Fu Panda (2008)
I was at peace.ฉันรู้สึกสงบ Passengers (2008)
Making their peace with it before moving on.ทำใจให้สงบ ก่อนที่จะไป Passengers (2008)
And if any one can make Wulfric keep the peace, by the gods, it's you.เเละ ถ้าใครที่สามารถทำให้เกิด ความสันติสุขได้ ก็คือเจ้า Outlander (2008)
This is the man you want to make peace with? .นั่นรึ ชายคนที่ท่านอยาก สร้างสันติด้วย? Outlander (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peacWe are anxious for peace.
peacHe helped the cause of world peace.
peacThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
peacPeace has returned after three years of war.
peacGreenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.
peacHe worked hard for peace for these ten years.
peacIn 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.
peacIn my opinion, permanent peace is nothing but illusion.
peacWe are working in the interest of peace.
peacA lot of people want peace all over the world.
peacDie a peaceful a natural death.
peacJapan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.
peacThe world still has not found peace.
peacOur country desires only peace.
peacWe all hope for peace.
peacThey had a long talk in an atmosphere of peace and freedom.
peacNothing is as important as peace.
peacThe peacock has colorful tail feathers.
peacWe must work hard to promote world peace.
peacAn olive branch symbolizes peace.
peacMy father died a peaceful death last night.
peacFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
peacThe dove is a symbol of peace.
peacWishing you peace and happiness at Christmas.
peacNothing but peace can save the world.
peacWe have enjoyed peace for more than forty years.
peacNever have I seen such a peaceful sight.
peacAll the world desires peace.
peacNothing can bring you peace but yourself.
peacI love the taste when I bite into a juicy peach.
peacThe peace talks begin next week.
peacBoth countries entered into peace negotiations.
peacOur ultimate goal is to establish world peace.
peacWe live in peace.
peacThen I can have some peace of my mind.
peacThe peace talks have been suspended for a while.
peacIn 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.
peacIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
peacWe are working for world peace.
peacHow much we still have to pay for peace is a riddle.
peacI am working with them towards world peace.
peacThey are moving from the peaceful hills and the countryside to the busy world of streets and crowds.
peacBut the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.
peacHe made a speech in connection with world peace.
peacPeace-keeping troops moved in to restore calm after the battle.
peacEverybody wants permanent peace.
peacHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
peacBoth countries are now at peace.
peacThe strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.
peacMy daughter likes summer fruits, such as cherries, watermelons and peaches.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข[ADV] peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
พป.[N] Office of Atomic Energy for Peace, See also: OAEP, Syn. สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สงบสุข[ADV] peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล
สันติ[N] peace, Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติภาพ, Ant. ความวุ่นวาย, ความโกลาหล
สันติภาพ[N] peace, Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติ
ความร่มเย็น[N] peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
สุขสงบ[V] be peaceful, See also: be serene, be tranquil, be calm, Syn. สงบสุข, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน, Example: ความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ ล้วนมีคุณค่าในการธำรงสังคมชนบทให้เป็นสุขสงบได้
สุขสงบ[ADV] peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai definition: มีความสุขและสงบ
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[N] Greenpeace Southeast Asia Foundation, Example: กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับเดอะ บอดี้ช็อปเปิดแถลงข่าวโครงการรณรงค์เพื่อยุติภาวะโลกร้อน, Thai definition: องค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสำนักงานอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร่มเย็น[V] be peaceful, See also: be secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Ant. ทุกข์ร้อน, ร้อนรุ่ม, Example: พระราชภาระทุกเรื่องที่จะทำให้ราษฎรร่มเย็น ล้วนแล้วแต่เป็น โครงการตามพระราชดำริ ทั้งนั้น
ร่มเย็น[ADJ] peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
ศานติภาพ[N] peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
ศานติสุข[N] peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, Ant. ความวุ่นวาย, Example: ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้
สงัด[ADJ] quiet, See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful, Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อึกทึก, Example: ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก, Thai definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
สมถะ[N] tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันติ[N] peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
สันติภาพ[N] peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์[N] police, See also: policeman, policewoman, guardian of peace, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Example: เรื่องนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎ์เขาจะดีกว่าให้พวกเราเข้าไปจัดการ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
เกษมศานต์[V] be happy, See also: be peaceful, be joyful, be cheerful, Syn. เกษมสันต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม, Example: พระบารมีของพระองค์ทรงปกแผ่ไปขจัดปัดเป่าทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฎรเกษมศานต์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกษมสันต์[V] be happy, See also: be peaceful, be joyful, be cheerful, Syn. เกษมศานต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม, Example: ถ้าเสร็จการปราบกรุงอังวะลงเมื่อใด เหล่าไพร่พลก็จะเป็นสุขเกษมสันต์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เงียบสงบ[ADJ] peaceful, See also: calm, quiet, silent, Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย, Example: เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
พีช[N] peach, Syn. ต้นพีช, Example: ถ้าไปเที่ยวเมืองจีนก็อาจจะเห็นต้นพีชปลูกเรียงรายอยู่บ้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง เป็นพรรณไม้ดั้งเดิมของจีน, Notes: (อังกฤษ)
ไพชน[N] quiet place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพรชน, Example: หากทำสมาธิ ณ ไพชนก็จะได้ผลดียิ่ง, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ไพรชน[N] quite place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพชน, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ศานติ[N] peace, See also: tranquillity, calmness, Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ, Ant. วุ่นวาย, Notes: (สันสกฤต)
สงบเงียบ[ADV] calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
สงบเงียบ[V] be calm, See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: ทุกอย่างรอบๆ ตัวสงบเงียบ น่าปลีกวิเวกเหลือเกิน
สงบเงียบ[ADJ] calm, See also: tranquil, peaceful, quiet, serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: เสียงหัวเราะของบรรดาวัยรุ่นทำลายบรรยากาศสงบเงียบจนหมดสิ้น
สงบราบคาบ[ADV] peacefully, See also: tranquilly, calmly, Example: ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ
สงบราบคาบ[V] be peaceful, See also: be tranquil, be calm, Example: ศัตรูสงบราบคาบลงได้เพราะความสามัคคีของประชาชนในบ้านเมือง, Thai definition: มีความเรียบร้อยปราศจากความกระด้างกระเดื่อง
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ[N] Office of Atomic Energy for Peace, See also: OAEP, Syn. พป., Example: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีโครงการจะปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านรังสี กองการวัดกัมมันตรังสี
ต้องสงสัย[ADJ] accused, See also: impeachable, charged, incriminatory, Syn. ถูกสงสัย, Example: เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกในคดีนี้, Thai definition: ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด
ท้อ[N] peach, Syn. หมากม่วน, Example: สวนของเขาปลูกต้นท้อไว้จำนวนหลายไร่, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Prunus persica Batsch ในวงศ์ Rosaceae ผลกินได้
ใบบุญ[N] merit, See also: buddhist sense which can give protection, merit as a protecting leaf, condition of peacefu, Syn. ร่มบุญ, ส่วนบุญ, Example: ในแวดวงของทหารใครก็ตามที่อาศัยใบบุญของเขาต่างได้ดิบได้ดีกันทั้งนั้น, Thai definition: ส่วนบุญที่ปกป้องคุ้มครองอยู่
บุหรง[N] peacock, Syn. นกยูง, Count unit: ตัว, Notes: (ชวา)
รำแพน[V] spread tail-feathers, See also: strut about with tail-feathers spread (as a peacock), Example: นกยูงรำแพนอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่, Thai definition: แผ่หางกระดกขึ้นแล้วเดินกรีดกรายไปมา (ใช้แก่นกยูง)
เฉย[V] be still, See also: be indifferent, be silent, keep one's peace, be apathetic, be unconcerned, Syn. นิ่ง, เฉยเมย, ไม่แยแส, Ant. ลุกลี้ลุกลน, กระตือรือร้น, Example: แม่เฉยจนพ่อแปลกใจ
มยุร[N] peacock, Syn. มยูร, นกยูง, มยุเรศ, มยุระ, มยุรา, มยุรี, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มยุรคติ[N] peacock's posture, Thai definition: ท่าทางของนกยูง, Notes: (สันสกฤต)
มยุรฉัตร[N] sheaf of peacock's tail feather, Syn. พนมหางนกยูง, Thai definition: เครื่องกั้นบังเป็นชั้นๆ ทำด้วยหางนกยูง เป็นเครื่องสูงใช้ในงานพิธีโสกันต์
มยุรา[N] peacock, Syn. ยูง, นกยูง, มยุเรศ, มยุร, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (กวี)
มยุรี[N] female peacock, Syn. นกยูงตัวเมีย, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)
มยูร[N] peacock, Syn. มยุร, นกยูง, มยุเรศ, มยุรา, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซัด[V] put the blame on each other, See also: shift the blame on, impeach or accuse each other, Syn. ป้ายความผิด, ซัดทอด, โยนความผิด, Example: เขาซัดความผิดให้กันและกัน, Thai definition: ป้ายความผิดไปถึงคนอื่น, ยกความผิดให้คนอื่น
ซัดทอด[V] implicate, See also: blame on the other, impeach, accuse, Syn. อ้างถึง, พาดพิงถึง, Example: พยานให้การซัดทอดถึงนายตำรวจใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง, Thai definition: ให้การปรักปรำพาดพิงถึงบุคคลอื่น, Notes: (กฎหมาย)
กล่าวโทษ[V] accuse, See also: charge, allege, blame, impeach, Syn. กล่าวหา, Example: คนปกติธรรมดามีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ชอบกล่าวโทษคนอื่น, Thai definition: แจ้งว่ากระทำผิด
ไกล่เกลี่ย[V] reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน
นกยูง[N] peacock, Syn. ยูง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดใหญ่ในสกุล Pavo วงศ์ Phasianidae ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีขนหางยาวและมีแวว เพื่อใช้รำแพนให้ตัวเมียสนใจ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ชอบร้องตอนเช้าหรือพลบค่ำ กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์เล็กๆ
โมน[N] peace, See also: tranquility, calmness, Syn. ความนิ่ง, ความสงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เดหลี[n.] (dēlī) EN: Peace lily   
เดหลีใบกล้วย [n. exp.] (dēlī bai klūay) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum   
ดอกท้อ[n. exp.] (døk thø) EN: peach blossom   
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
การถอดถอนจากตำแหน่ง[n.] (kān thøt thøn jāk tamnaeng) EN: impeachment   
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam kan yāng santi) EN: peaceful co-existence   FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[org.] (Khana Raksā Khwām Rīeprøi Haengchāt) EN: National Peace Keeping Council (NPKC)   
ขอสันติจงมีแด่ท่าน[xp] (khø santhi jong mī daē thān) EN: May peace be with you ! ; May peace prevail on earth !   FR: La paix soit avec vous !
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity   FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความสงบเรียบร้อย[n. exp.] (khwām sa-ngop rīeprøi) EN: peace ; harmony ; concord   
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger
กรีนพีซ[org.] (Krīnphīs) EN: Greenpeace   FR: Greenpeace
ลูกท้อ[n.] (lūk thø) EN: peach   FR: pêche [f]
หมากม่วน[n.] (mākmuan) EN: peach   
มยุรา = มยุระ[n.] (mayurā = mayura) EN: peacock   FR: paon [m]
เงียบสงบ[adj.] (ngīep sa-ngop) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent   FR: calme ; paisible ; silencieux
นกเค้าชวา[n. exp.] (nok khao Chawā) EN: Peaceful Dove ; Zebra Dove   FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f]
นกแว่น[n.] (nok waen) EN: peacock-pheasant ; peafowl   
นกแว่นภูเขา [n. exp.] (nok waen phūkhao) EN: Mountain Peacock-Pheasant   FR: Éperonnier de Rothschild [m]
นกแว่นสีน้ำตาล[n. exp.] (nok waen sī nāmtān) EN: Malayan Peacock-Pheasant ; Malaysian Peacock-Pheasant (?)   FR: Éperonnier malais [m] ; Éperonnier de Hardwicke [m]
นกแว่นสีเทา[n. exp.] (nok waen sī thao) EN: Grey Peacock-Pheasant   FR: Éperonnier chinquis [m]
นกยูง[n.] (nok yūng) EN: peacock ; peacock-pheasant ; peafowl   FR: paon [m] ; paonne [f]
นกยูงตัวผู้[n.] (nok yūng tūaphū) EN: peacock ; peafowl   
ผีเสื้อหางติ่งปารีส[n. exp.] (phīseūa hāng ting Pārīs) EN: Paris Peacock   
ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว[n. exp.] (phīseūa hāng ting saphāi khīo) EN: Banded Peacock   
ผีเสื้อหางติ่งแววมยุรา[n. exp.] (phīseūa hāng ting waēo mayurā) EN: Common Peacock   
ผีเสื้อแพนซีมยุรา[n. exp.] (phīseūa phaēnsī mayurā) EN: Peacock Pansy   
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklīa) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaksantirāt) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people   FR: gardien de la paix [m]
สงบ[n.] (sa gnop) EN: peace   FR: paix [f]
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable   FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop ārom) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace   
สงบดี[adj.] (sa-ngop dī) EN: peaceful   FR: calme
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit sa-ngop jai) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness   FR: être serein
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngīep) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene   FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngīep) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene   FR: silencieux
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สงบราบคาบ[v.] (sa-ngop rāpkhāp) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm   FR: être calme
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāpkhāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly   FR: tranquillement
สงบสุข[adv.] (sa-ngop sūk) EN: peaceably ; happily ; tranquilly   FR: paisiblement
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติ[adj.] (santi) EN: peaceful ; calm ; quiet   FR: paisible ; calme
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติภาพ[n.] (santiphāp) EN: peace   FR: paix [f] ; entente [f]
สันติภาพ[adj.] (santiphāp) EN: peaceful ; calm ; quiet   FR: paisible ; calme
ศานติภาพ[n.] (sāntiphāp) EN: peace ; tranquility ; calmness   

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACE    P IY1 S
PEACH    P IY1 CH
PEACHY    P IY1 CH IY0
PEACHEY    P IY1 CH IY0
PEACHES    P IY1 CH AH0 Z
PEACOCK    P IY1 K AA2 K
IMPEACH    IH2 M P IY1 CH
PEACHER    P IY1 CH ER0
PEACOCKS    P IY1 K AA2 K S
PEACEFUL    P IY1 S F AH0 L
PEACEABLY    P IY1 S AH0 B L IY0
MAKEPEACE    M AE1 K P IY0 S
PEACHTREE    P IY1 CH T R IY2
PEACETIME    P IY1 S T AY2 M
IMPEACHES    IH2 M P IY1 CH AH0 Z
IMPEACHED    IH2 M P IY1 CH T
PEACEABLE    P IY1 S AH0 B AH0 L
PEACEMAKER    P IY1 S M EY2 K ER0
PEACEFULLY    P IY1 S F AH0 L IY0
GREENPEACE    G R IY1 N P IY2 S
IMPEACHING    IH2 M P IY1 CH IH0 NG
PEACEMAKING    P IY1 S M EY2 K IH0 NG
PEACEMAKERS    P IY1 S M EY2 K ER0 Z
IMPEACHABLE    IH2 M P IY1 CH AH0 B AH0 L
IMPEACHMENT    IH2 M P IY1 CH M AH0 N T
PEACEKEEPER    P IY1 S K IY2 P ER0
GREENPEACE'S    G R IY1 N P IY2 S AH0 Z
IMPEACHMENTS    IH2 M P IY1 CH M AH0 N T S
PEACEFULNESS    P IY1 S F AH0 L N AH0 S
PEACEKEEPERS    P IY1 S K IY2 P ER0 Z
PEACEKEEPING    P IY1 S K IY2 P IH0 NG
PEACEMAKER'S    P IY1 S M EY2 K ER0 Z
UNIMPEACHABLE    AH2 N IH2 M P IY1 CH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peace    (n) (p ii1 s)
peach    (v) (p ii1 ch)
impeach    (v) (i1 m p ii1 ch)
peached    (v) (p ii1 ch t)
peaches    (v) (p ii1 ch i z)
peacock    (n) (p ii1 k o k)
peaceful    (j) (p ii1 s f @ l)
peaching    (v) (p ii1 ch i ng)
peacocks    (n) (p ii1 k o k s)
impeached    (v) (i1 m p ii1 ch t)
impeaches    (v) (i1 m p ii1 ch i z)
peaceable    (j) (p ii1 s @ b l)
peaceably    (a) (p ii1 s @ b l ii)
peacetime    (n) (p ii1 s t ai m)
Greenpeace    (n) (g r ii1 n p ii s)
Peacehaven    (n) (p ii1 s h ei v n)
impeaching    (v) (i1 m p ii1 ch i ng)
peacefully    (a) (p ii1 s f @ l ii)
peacemaker    (n) (p ii1 s m ei k @ r)
impeachment    (n) (i1 m p ii1 ch m @ n t)
peacemakers    (n) (p ii1 s m ei k @ z)
impeachments    (n) (i1 m p ii1 ch m @ n t s)
peacefulness    (n) (p ii1 s f l n @ s)
peacock-blue    (n) - (p ii2 k o k - b l uu1)
peacock-blues    (n) - (p ii2 k o k - b l uu1 z)
unimpeachable    (j) (uh2 n i m p ii1 ch @ b l)
peace-offering    (n) - (p ii1 s - o f @ r i ng)
peace-offerings    (n) - (p ii1 s - o f @ r i ng z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบ English: peace

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsenthebungsverfahren {n}impeachment proceedings; impeachment [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Bestreitung {f} der Glaubwürdigkeit oder Gültigkeitimpeachment [Add to Longdo]
Anklage eines Ministers usw. wegen Amtsmissbrauchs | Anklagen {pl}impeachment | impeachments [Add to Longdo]
Anklage {f}; Beschuldigung {f}impeachment [Add to Longdo]
Befriedung {f}establishment of peace [Add to Longdo]
Friedensdividende {f}peace dividend [Add to Longdo]
Flaum {m} (auf Pfirsichen)bloom (on peaches) [Add to Longdo]
Friede {m}peace [Add to Longdo]
Friede {m}; Ruhe {f}peace [Add to Longdo]
Frieden {m} | Frieden schließenpeace | to make peace [Add to Longdo]
Friedensbruch {m} | Friedensbrüche {pl}breach of the peace | breaches of the peace [Add to Longdo]
Friedensstärke {f} [mil.]peace establishment [Add to Longdo]
Friedensstifter {m}peacemaker [Add to Longdo]
Friedenssymbol {n}emblem of peace [Add to Longdo]
Friedenstaube {f}dove of peace [Add to Longdo]
Friedensverhandlung {f}peace negotiation [Add to Longdo]
Friedensvertrag {m} | Friedensverträge {pl}peace treaty | peace treaties [Add to Longdo]
Friedfertigkeit {f}peaceableness [Add to Longdo]
Friedlichkeit {f}peacefulness [Add to Longdo]
Gebet {n} | Gebete {pl} | beim Gebet sein | ein Gebet für den Friedenprayer | prayers | to be at prayer | a prayer for peace [Add to Longdo]
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance [Add to Longdo]
Grabesruhe {f}peace of the grave [Add to Longdo]
Infragestellung {f}; Vorwurf {m}; Tadel {m}impeachment [Add to Longdo]
Landfrieden {m} [hist.]general peace [Add to Longdo]
Landfriedensbruch {m} [jur.]breach of the peace [Add to Longdo]
Nachtruhe {f} | jdn. in seiner Nachtruhe stören | die Nachtruhe einhaltensleep; nighttime peace | to disturb someone's sleep | to keep the peace at night [Add to Longdo]
Parlamentär {m}; Parlamentärin {f}peace envoy; negotiator [Add to Longdo]
Pfau {m} [ornith.] | junger Pfaupeacock; Common Peafowl | peachick [Add to Longdo]
Pfauenfeder {f}peacock feather [Add to Longdo]
Pfirsich {m} [bot.] | Pfirsiche {pl}peach | peaches [Add to Longdo]
Pfirsichlikör {m} [cook.]peach liqueur [Add to Longdo]
Ruhestörung {f} | öffentliche Ruhestörung {f} [jur.] | jdn. wegen Ruhestörung (bei der Polizei) anzeigendisturbance | breach of the peace; disturbance of the peace | to report sb. (to the police) for disturbing of the peace [Add to Longdo]
Scheinfriede {m}hollow peace [Add to Longdo]
Schick {m}peachiness [Add to Longdo]
Seelenfrieden {m}peace of mind [Add to Longdo]
Sonderfrieden {m}separate peace [Add to Longdo]
Stätte {f} | historische Stätte {f} | an historischer Stätte | eine Stätte des Friedensplace | historical site | on historical ground | a haven of peace [Add to Longdo]
Unruhe stiftento disturb the peace [Add to Longdo]
Weltfrieden {m}world peace [Add to Longdo]
anklagen | anklagend | angeklagt | klagt an | klagte anto impeach | impeaching | impeached | impeachs | impeached [Add to Longdo]
ausplauderndpeaching [Add to Longdo]
bestreitbarimpeachable [Add to Longdo]
einträchtig; friedlich {adj} | einträchtiger | am einträchtigstenpeaceful | more peaceful | most peaceful [Add to Longdo]
friedfertig {adv}peaceably [Add to Longdo]
friedfertig; friedlich; versöhnlich; einlenkend {adj} | friedfertiger | am friedfertigstenpeaceable | more peaceable | most peaceable [Add to Longdo]
friedlich {adj}peaceful [Add to Longdo]
friedlich {adv}peaceably [Add to Longdo]
friedlich {adv}peacefully [Add to Longdo]
friedlos {adj} | friedloser | am friedlosestenpeaceless | more peaceless | most peaceless [Add to Longdo]
für {prp; +Akkusativ} | für den Frieden kämpfen | etw. für 20 Euro kaufen | für immer | für immer weggehenfor | to fight for peace | to buy sth. for 20 Euro | for ever | to leave for good [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
アイスポットシクリッド[, aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top [Add to Longdo]
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi) [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アオノメハタ[, aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
アクイロニウム[, akuironiumu] (n) Aulonocara aquilonium (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
クジャクオオトカゲ[, kujakuootokage] (n) peacock monitor (Varanus auffenbergi, species of carnivorous monitor lizard native to the island of Roti in Indonesia); Auffenberg's monitor [Add to Longdo]
グリーンピース(P);グリンピース(P)[, guri-npi-su (P); gurinpi-su (P)] (n) (1) green peas; (2) Greenpeace; (P) [Add to Longdo]
コーネリアエ[, ko-neriae] (n) Aulonocara chizumulu (species of peacock cichlid, Aulonocara korneliae); Aulonocara blue gold [Add to Longdo]
コニングシ[, koningushi] (n) Aulonocara koningsi (species of peacock cichlid from Lake Malawi, E. Africa) [Add to Longdo]
サンフランシスコ講和条約[サンフランシスコこうわじょうやく, sanfuranshisuko kouwajouyaku] (n) (See 対日講和条約) Treaty of San Francisco; Treaty of Peace with Japan (Sept. 8, 1951) [Add to Longdo]
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia) [Add to Longdo]
ノーベル平和賞[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize [Add to Longdo]
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science) [Add to Longdo]
ピーコック[, pi-kokku] (n) peacock [Add to Longdo]
ピーコックグリーン[, pi-kokkuguri-n] (n) peacock green [Add to Longdo]
ピーコックブルー[, pi-kokkuburu-] (n,adj-no) peacock blue [Add to Longdo]
ピース[, pi-su] (n) (1) peace; (2) peas; (3) piece; (P) [Add to Longdo]
ピースサイン;ピース・サイン[, pi-susain ; pi-su . sain] (n) peace sign [Add to Longdo]
ピーチ[, pi-chi] (n) peach; (P) [Add to Longdo]
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P) [Add to Longdo]
安らかな眠り[やすらかなねむり, yasurakananemuri] (n) peaceful sleep [Add to Longdo]
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
安康[あんこう, ankou] (n) (obsc) calm and peaceful period of time [Add to Longdo]
安住[あんじゅう, anjuu] (n,vs) living peaceably; (P) [Add to Longdo]
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise) [Add to Longdo]
安心(P);安神[あんしん, anshin] (adj-na,n,vs) relief; peace of mind; (P) [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] (adj-na,n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安寧[あんねい, annei] (adj-na,n) public peace [Add to Longdo]
安寧秩序[あんねいちつじょ, anneichitsujo] (n) peace and order; law and order [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor) [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He, #7 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, / ] ascend; peaceful, #1,089 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping, #1,205 [Add to Longdo]
[ān, , ] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An, #1,449 [Add to Longdo]
和平[hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] peace, #1,492 [Add to Longdo]
平时[píng shí, ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ, / ] in normal times; in peacetime, #2,226 [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] safe; peaceful; most; Mt Thai 泰山 in Shandong; abbr. for Thailand; grand, #3,180 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, / ] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap, #3,652 [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; rather; Ningxia (abbr.); Nanjing (abbr.); surname Ning, #3,710 [Add to Longdo]
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful; calm, #3,987 [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠, #4,431 [Add to Longdo]
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried, #5,906 [Add to Longdo]
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, ] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity, #5,987 [Add to Longdo]
桃花[táo huā, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ, ] peach blossom, #6,882 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] peach, #7,013 [Add to Longdo]
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety, #8,598 [Add to Longdo]
太平[tài píng, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ, ] peace and security, #9,465 [Add to Longdo]
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry, #12,200 [Add to Longdo]
孔雀[kǒng què, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, ] peacock, #12,727 [Add to Longdo]
安然[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ, ] safely; peacefully; at a rest, #14,439 [Add to Longdo]
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, ] peaceful relations; harmonious, #16,529 [Add to Longdo]
维和部队[wéi hé bù duì, ㄨㄟˊ ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] peace-keeping force, #18,832 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] forewarned; peace; worry; surname Yu, #19,754 [Add to Longdo]
和约[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] peace treaty, #19,949 [Add to Longdo]
桃子[táo zi, ㄊㄠˊ ㄗ˙, ] peach, #20,133 [Add to Longdo]
和谈[hé tán, ㄏㄜˊ ㄊㄢˊ, / ] peace talks, #20,349 [Add to Longdo]
沉静[chén jìng, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] peaceful; quiet; calm; gentle, #20,517 [Add to Longdo]
清静[qīng jìng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful and quiet, #20,661 [Add to Longdo]
桃园[Táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] Taoyuan (city in Taiwan); the Garden of the Peaches of Immortality, #22,393 [Add to Longdo]
安息[ān xī, ㄢ ㄒㄧ, ] rest; go to sleep; rest in peace; (hist.) Parthia, #23,434 [Add to Longdo]
和平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] peaceful coexistence of nations, societies etc, #23,760 [Add to Longdo]
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, / ] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful, #24,060 [Add to Longdo]
弹劾[tán hé, ㄊㄢˊ ㄏㄜˊ, / ] to accuse of misconduct (in official task); to impeach, #25,171 [Add to Longdo]
水蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #25,172 [Add to Longdo]
安居乐业[ān jū lè yè, ㄢ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄧㄝˋ, / ] live and work in peace and contentment, #25,480 [Add to Longdo]
恬静[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] still; peaceful; quiet, #25,661 [Add to Longdo]
消停[xiāo tíng, ㄒㄧㄠ ㄊㄧㄥˊ, ] peaceful; restful, #25,742 [Add to Longdo]
幽静[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; secluded; isolated; peaceful, #27,435 [Add to Longdo]
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la), #28,153 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] variant of 祇, earth-spirit; peace, #29,631 [Add to Longdo]
安乐[ān lè, ㄢ ㄌㄜˋ, / ] peace and happiness, #29,973 [Add to Longdo]
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la), #31,547 [Add to Longdo]
光天化日[guāng tiān huà rì, ㄍㄨㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄖˋ, ] the full light of day (成语 saw); fig. peace and prosperity; in broad daylight, #32,453 [Add to Longdo]
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la), #32,568 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] quiet; calm; tranquil; peaceful, #33,315 [Add to Longdo]
和会[hé huì, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] peace conference, #36,877 [Add to Longdo]
和平奖[hé píng jiǎng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] a peace prize, #37,446 [Add to Longdo]
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate, #37,482 [Add to Longdo]
桃仁[táo rén, ㄊㄠˊ ㄖㄣˊ, ] peach kernel, used in Chinese medicine, #38,214 [Add to Longdo]
安生[ān shēng, ㄢ ㄕㄥ, ] peaceful; restful; quiet; still, #38,872 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top