Search result for

pausieren

(54 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pausieren-, *pausieren*
Possible hiragana form: ぱうしえれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pausieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pausieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Madam, forgive me, but you really should stop.Madam, Sie sollten lieber pausierenKnight Behind Bars (1985)
- I'm surprised, after a loss like that, you wouldn't- close down for a while.Nach so einem Verlust überrascht es mich, dass Sie nicht pausierenStronger Than Steele (1985)
Will the senator yield the floor for a point of information?Kann der Senator kurz für eine Bekanntmachung pausierenJonathan Smith Goes to Washington (1986)
- Care to do a little lounging?- Sollen wir ein wenig pausierenThe Secret of My Success (1987)
Is your decision to take a year off anything to do... with the rumors about Jeff and his present leading lady ?Hat Ihr Plan, ein Jahr zu pausieren, mit Jeffs Hauptdarstellerin zu tun? Notting Hill (1999)
-You got me all confused. -Then begin again.drei Schläg ich jetzt pausieren kann Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Oh, I had to take a break after my freshman year.Ich musste nach meinem ersten Studienjahr pausierenSize Matters (2001)
The author of this article, who is a psychologist by the way, suggests that couples take a respite.Der Autor des Berichtes, der, was ich zu erwähnen vergaß, Psychologe ist, schlägt vor, dass die Paare pausierenHorizontal Hold (2001)
- Maybe you should take a real break.- Du solltest wirklich mal pausierenCopy Cat (2003)
When Michelle told Chappelle that I should stand down because of my wound, I barely even spoke to her.Als Michelle zu Chappelle sagte, ich solle wegen meiner Wunde pausieren, da habe ich kaum mit ihr gesprochen. Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2004)
Not again.Es ist genau die Zeitspanne, in der Sie pausierenA Call to Arms (2004)
All the style in your attitude that's society The knaves and sharks are too arms above and arms belowAlles hat Stil und Pausieren ist die Haltung so ist die Gesellschaft wie Panurges und die dazugehörigen Haie untergefasst Le roi soleil (2006)
Take five minutes out of the day and just sit quietly and take a break.5 Minuten entspannen. Nur ganz ruhig dasitzen und pausierenFirewall (2006)
Can we take a break?Können wir pausierenThe Gymnast (2006)
All I told him was... we're resting after Laurent's accident.Ja, aber nicht alles. Ich sagte ihm, dass wir wegen Laurents Unfall pausierenThe Page Turner (2006)
Bones, if you want to sit this part out, I know you got some ancient Chinese bones waiting.Wenn Sie mal pausieren wollen... Sie haben da ja noch Ihre alten chinesischen Knochen. The Superhero in the Alley (2006)
They will need to make brief pauses to recover from hyperspace radiation.Sie müssen pausieren, um sich von der Hyperraum-Strahlung zu erholen. No Man's Land (2006)
Some people deserve to dwell, Caroline.Einige Leute verdienen es, zu pausieren, Caroline. Sweet Caroline (2007)
You need to rest.Du musst pausierenLeft Bank (2008)
Just takin' a break.Nur pausierenMy Normal (2009)
Not to act as the Devil's advocate -- but it is not an idea if Mikael left Millennium?Ich will nicht des Teufels Advokat spielen, aber vielleicht wäre es gut, wenn Mikael eine Weile pausieren würde? The Girl with the Dragon Tattoo (2009)
We will stay here until tomorrow.Wir pausieren bis morgen. Cartouche, le brigand magnifique (2009)
And I'll pause it there, as some of the dads are looking a little bit green around the gills!Und hier werde ich es mal pausieren, manche Väter schauen gerade ein wenig grün im Gesicht aus Blackmail (2009)
And take a break with your cello playing.Und mit dem Üben würde ich ein bisschen pausierenRun If You Can (2010)
Will you pause it.Pausieren sie das. Delinquent (2010)
Uh, can we just slow down here for a second?Können wir mal kurz pausierenBorderland (2010)
All I'm saying is that if the coach wants us to have a four-hour practice, why can't we have five minutes to drink a cold beer?Ich will nur sagen, wenn der Coach uns vier Stunden trainieren lässt, warum können wir dann nicht fünf Minuten für ein kaltes Bier pausierenHockey (2010)
- If you want to take a break...Also, wenn du pausieren willst... Rabbit Hole (2010)
- No, not a break. I'm done.Nein, nicht pausieren, ich mach Schluss. Rabbit Hole (2010)
You can rewind... pause, fast forward as you wish.Sie können zurückspulen, pausieren, vorspulen, wie Sie möchten. Faces in the Crowd (2011)
Do you want me to stop and give you the whole story?Soll ich etwa pausieren um dir alles zu erzählen? Slow Down Your Neighbors (2011)
I mean, can you really put aside kids and the money worries and the job, on cue, after all this time?Es ist nur... ich meine, kann man wirklich die Kinder, die Geldprobleme und die Arbeit auf Kommando pausieren lassen? Nach all dieser Zeit? A Night on the Town (2011)
We have a long weekend ahead and we're short of staff, so we have to take turns with sleeping and rest.Wir haben ein langes Wochenende vor uns und sind unterbesetzt, daher werden wir uns mit Schlafen und Pausieren abwechseln müssen. Límonaði (2011)
I think we should stop Cobra stuff for a while.Ich denke, wir sollten Operation Kobra für eine Weile pausieren lassen. Desperate Souls (2012)
Kevin, could we pause for a moment?Kevin, könnten wir für einen Moment pausierenThe Uniform (2012)
It seemed like the world had paused.Es schien, als würde die Welt pausierenFuck Up (2012)
Yeah, but you could take a year off and...Ja, aber du kannst ein Jahr pausieren und ... The Great Randall (2012)
Have you ever imagined what it would feel like... to take off a year and travel the world?Hast du dir jemals vorgestellt, wie es sein würde... ein Jahr zu pausieren und die Welt zu bereisen? Baggage Claim (2013)
We'll pause for a commercial, and be right back with the Village People singing Just a Gigolo. Don't go away.Wir pausieren kurz und sind gleich mit den Village People zurück. I Am Divine (2013)
Look, I know it's been rough out there, but maybe you should take a break for a little while.Ich weiß, das ist kein leichter Job. Vielleicht solltest du mal für ein Weilchen pausierenDark Skies (2013)
(chuckles) I already went out with your parents, and it's as much forced smiling as my face can take for now.Ha, ich war doch schon mit deinen Eltern essen. Jetzt muss mein Lächeln einfach mal ein bisschen pausieren, ok? Islands in the Stream (2013)
What manner of spy pauses in deceit to give aid in child's birth?Was für eine Art Spion würde sein Vorhaben pausieren, um zu helfen, ein Kind zu gebären? Separate Paths (2013)
Clearly this is very important, but do you think that we could press pause until we are all clothed?Sicherlich ist das alles wichtig, aber könnten wir erst mal pausieren bis wir alle angezogen sind? A Giant Gun, Filled with Drugs (2013)
You could have taken five seconds to fill me in.Du hättest fünf Sekunden pausieren können, um es mir zu sagen. Normandy (2013)
Can you just put that on pause for a sec?Kannst du das eben pausierenNormandy (2013)
I got to hit pause for a second.Entschuldigt. Ich muss kurz pausierenRomeward Bound (2013)
And while we're stopped, um, can we talk about tempo?Wenn wir eh schon pausieren, können wir über das Tempo sprechen? Crimes of the Heart (2014)
Meanwhile, we will allow negotiations to pause and then begin again.Derweil lassen wir die Verhandlungen pausieren und nehmen sie dann wieder auf. 1500 (2014)
See, Lily and Marshall had a long tradition of hitting "pause" on their arguments.Lily und Marshall hatten eine lange Tradition, ihren Streit zu pausierenUnpause (2014)
Unpause.DepausierenUnpause (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pausierendpausing [Add to Longdo]
zögern; verweilen; pausierento pause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  pausieren [pauziːrən]
     to pause
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top