Search result for

patzen

(59 entries)
(0.0572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patzen-, *patzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา patzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *patzen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mashanter's favourite Tulse Luper story was Sparrow Week.Mashanters Lieblingsstory von Tulse Luper war die Spatzenwoche. The Falls (1980)
To curb flocks of sparrows eating one-third of its food production, a nation organised Sparrow Week.Um Spatzen daran zu hindern, jährlich 1/3 der Landesnahrung zu fressen, wurde eine Spatzenwoche abgehalten. The Falls (1980)
The sparrows, frightened to settle, eventually fell dead out of the sky.Die Spatzen, die sich nicht zu setzen wagten, fielen tot vom Himmel. The Falls (1980)
On the seventh day, Sparrow Week ended.Am Ende des 7. Tages endete die Spatzenwoche. The Falls (1980)
Sparrows Can't Sing, Wings, Three Days of the Condor...Spatzen singen nicht, Wings, Tage des Kondor... The Falls (1980)
Ugly, Hittite pig brain.Du hässliches Hittite-Spatzenhirn. Deadly Blessing (1981)
You hear nothing but your pea brain rolling around in your head.Außer deinem ratternden Spatzenhirn hörst du gar nichts. There's Always a Catch (1983)
) That means by now it's all over the Kremlin!Das heißt, im Kreml pfeifen es die Spatzen von den Dächern! Never Say Never Again (1983)
Come the hell out. I know you're in here, birdbrain.Komm, Spatzenhirn, ich weiß, dass du hier drin bist. Birdy (1984)
Now then, focus your tiny minds on the kind of problem that it used to take...Also, konzentrieren Sie Ihre Spatzenhirne auf die Probleme, die früher Supergirl (1984)
A serpent's egg is white and pure. A bird's is speckled and soiled.Das Schlangenei ist sauber und weiß, das Spatzenei fleckig und grau. Ran (1985)
Does your sister mistake sparrows for vampire bats?Hält sie Spatzen für Vampirfledermäuse? Suburban Steele (1986)
- You heard me, pencil brain.- Haben Sie doch gehört, Spatzenhirn. Lucas (1986)
It's just like that woman to screw this up. Damn it!Typisch, diese Frau schafft's immer, alles zu verpatzenRuthless People (1986)
You're really not that funny at all, bird brain.Das ist leider überhaupt nicht komisch, du Spatzenhirn. Slaughter High (1986)
Otherwise, he'll be nibbling away at your books and papers. I'm sure you wouldn't need a thing like that for a little mouse.Sie schießen doch nicht mit Kanonen auf SpatzenThe Poison Pen (1987)
I can hear pipers and terns and even some sparrows.Ich höre Wasserläufer, Seeschwalben, und sogar einige SpatzenAll the Colors of the Heart (1987)
Oh, Amanda, I just don't wanna mess this all up with Harry.Oh, Amanda, ich will die Sache mit Harry nicht verpatzenAny Number Can Play (1987)
Listen, biscuit brain.Hör zu, du Spatzenhirn. Mannequin (1987)
Hey, biscuit brain!He, Sie Spatzenhirn! Mannequin (1987)
-...grass, sparrows.-Gras, SpatzenLocation Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
Donkeys grass, sparrows.Affen, -Gras, Spatzen. -Und Ameisen? The Last Temptation of Christ (1988)
Do you know there`s a story about a new-born child and the sparrow`s song.Wissen Sie, es gibt eine Geschichte über ein Neugeborenes und einen SpatzenThe Seventh Sign (1988)
As the soul descends from heaven only the sparrows can see it.Wenn die Seele vom Himmel steigt, können nur die Spatzen sie sehen. The Seventh Sign (1988)
So whenever you hear a sparrow sing, you know a baby`s about to be born?Also, wann immer man Spatzen singen hört, wird ein Baby geboren? The Seventh Sign (1988)
"Folklore says sparrows can see the soul`s descent and this explains their song."Laut Volksglauben sehen die Spatzen die Seele hinabsteigen und deshalb singen sie. The Seventh Sign (1988)
"But a day will come when the sparrow sings no more..."Aber es wird der Tag kommen, da die Spatzen nicht mehr singen. The Seventh Sign (1988)
A kitten eats: sparrows, milk, bread, meat, ham...Sie frißt: Spatzen, Milch, Brot, Fleisch, Speck... A Clod of Clay (1989)
They get the Hollywood stories right, but miss with the space stuff.Die Hollywood-Storys kriegen sie gebacken, aber beim Weltraumzeug patzen sie. Lies (1989)
Throw it all away.Du musst das Spiel verpatzenHard Knocks (1989)
You know, you guys ought to be feeding him lunch.Sie verkommener Typ. Sie schulden mir viel Geld. Sie werden mir nichts verpatzenHard Knocks (1989)
- Take care of this nitwit.- Kümmern Sie sich um dieses Spatzenhirn. The 'Burbs (1989)
This lοt, yοu knοw, they cοllect creepy crawlies and write them up fοr learned jοurnals, the Natiοnal Geοgraphic.Spatzenhirn! Hallo. Unser Kleeblatt ist da. Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
I don't know how you figured it out with that witless brain of yours but I would rather rot in jail for the rest of my life rather than listen to one more idiotic word!Keine Ahnung, wie Sie das mit Ihrem Spatzengehirn herausfanden... aber ich verrotte lieber bis an mein Lebensende im Knast... als dass ich mir noch weiter nur ein einziges Wort anhöre! Who's Harry Crumb? (1989)
My mental facilities are twice what yours are, you pea brain.Meine geistige Cleverness ist doppelt so gut wie deine. Spatzengehirn! The Rescuers Down Under (1990)
- Yeah, right. Birdbrain?- Spatzenhirn? The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Don't blow it.Verpatzen Sie nicht alles. Desperate Hours (1990)
- Yes. Remember the sparrow was biting that other sparrow on the booty...Weißt du noch, wie die zwei Spatzen geschnäbelt haben? Jungle Fever (1991)
Who am I kidding?Ich glaubte, Möglichkeiten zu verpatzenBart Gets Hit by a Car (1991)
- What about sparrows?- Was ist mit SpatzenBram Stoker's Dracula (1992)
- Yes... did you say sparrows?- Ja ... sagten Sie SpatzenBram Stoker's Dracula (1992)
He ain't got it upstairs.Er hat ein Spatzenhirn. Gladiator (1992)
Hold on, pea-brain.Warte, du Spatzengehirn. Home Alone 2: Lost in New York (1992)
You got born, birdbrain!Du bist geboren worden, du Spatzenhirn. Beyond the Law (1993)
"The sparrows are flying again. ""Die Spatzen fliegen wieder." The Dark Half (1993)
The sparrows are flying again.Die Spatzen fliegen wieder. The Dark Half (1993)
Did he pop out of a damn sparrow's egg?Oder ist er aus einem Spatzenei geschlüpft? The Dark Half (1993)
Sparrows.SpatzenThe Dark Half (1993)
Don't you hear the sparrows?Hörst du nicht die SpatzenThe Dark Half (1993)
The sparrows are real.Die Spatzen existieren wirklich. The Dark Half (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spatz {m}; Sperling {m} [ornith.] | Spatzen {pl}sparrow | sparrows [Add to Longdo]
ein Spatzenhirn habento be a bird brain [Add to Longdo]
patzendfluffing [Add to Longdo]
verpatzen | verpatzend | verpatzt | verpatzt | verpatzteto muff | muffing | muffed | muffs | muffed [Add to Longdo]
verpatzento crab [Am.] [Add to Longdo]
verpatzen | verpatzend | verpatzt | verpatzt | verpatzteto snafu | snafuing | snafued | snafus | snafued [Add to Longdo]
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern.It's all over town.. [Add to Longdo]
Er schießt mit Kanonen nach Spatzen.He breaks a fly on the wheel. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top