Search result for

parred

(314 entries)
(0.0877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parred-, *parred*, parr, parre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parred มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parred*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parr[N] ลูกปลาแซลมอน, See also: ลูกปลา
parry[VI] ปัดป้อง, See also: หลบ, หลีก, หลบเลี่ยง, Syn. evade, sidestep
parry[VT] ปัดป้อง, See also: หลบ, หลีก, Syn. evade, sidestep
parry[N] การป้องปัด, See also: การหลบหลีก
parrot[N] นกแก้ว, Syn. parakeet, macaw, lorikeet
parrot[N] ผู้ที่เลียนคำพูดผู้อื่น, See also: ผู้เลียนแบบคนอื่น, Syn. copycat, copier, mimicker
parrot[VT] เลียนคำพูด, See also: พูดตาม
sparrow[N] นกกระจอก
parrakeet[N] นกแก้วเล็ก, Syn. parrot
parricide[N] การฆ่าบิดามารดา, See also: ปิตุฆาต, มาตุฆาต, Syn. patricide, matricide, killing
parricide[N] ผู้ฆ่าบิดามารดา, See also: ผู้กระทำปิตุฆาต / มาตุฆาต, Syn. killer
sparrowgrass[N] หน่อไม้ฝรั่ง, Syn. asparagus
parrot fashion[IDM] โดยไม่เข้าใจความหมาย, See also: โดยการท่องจำ
parrot-fashion[IDM] โดยไม่เข้าใจความหมาย, See also: โดยการท่องจำ
crack of sparrow's fart[SL] รุ่งเช้า, Syn. the crack of sparrow's fart
the crack of sparrow's fart[SL] รุ่งเช้า, Syn. crack of sparrow's fart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaparral(แชพอะแรล') n. ต้นโอ๊กเตี้ย,พุ่มไม้หนา
hedge sparrowนกชอบบินต่ำ
parr(พาร์) n.ลูกปลาแซลมอน
parrakeetn. = parakeet
parreln. ห่วงโยงชนิดหนึ่งบนเรือ., Syn. parral
parricide(แพ'ริไซด) n. การฆ่าพ่อหรือแม่,ผู้กระทำดังกล่าว, See also: parricidal adj.
parrot(แพ'รัท) n. นกแก้ว -v. พูดตามโดยไม่รู้ความหมาย
parrot cryการเลียนแสียงแบบนกแก้ว
parrot diseasen. =psittacosis (ดู)
parrot fevern. =psittacosis (ดู)
parrotfishn. ปลาปากนกแก้ว
parry(แพ'รี่) n.,vi. ป้องปัด,หลบหลีก
sparrow(สแพ'โร) n. นกกระจอก (ในตระกูล Fringillidae) ,นกในตระกูล Ploceidae.

English-Thai: Nontri Dictionary
parricide(n) ผู้ทำปิตุฆาต
parrot(n) นกแก้ว
parry(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,ปัดป้อง
sparrow(n) นกกระจอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Parr formulaสูตรของพาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parricideความผิดฐานฆ่าบิดา, ผู้มีความผิดฐานฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parrotsนกแก้ว [TU Subject Heading]
Fractures, Parry'sกระดูกแขนอันในหักส่วนบนร่วมกับหัวกระดูกแขนอันนอก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sparrowhawk (n ) เหยี่ยวนกเขา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
fighting with a sword, but you can learn the basics - the stance, how to parry a blow, how to land your own.การใช้ดาบเป็นนั้น, ต้องเรียนขั้นต้นของ ตำแหน่ง The Moment of Truth (2008)
You plan on sparring?อยากเป็นนกกระจอกเหรอ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
This is "Blossom and Sparrow"นี่คือภาพนกกระจอก-ดอกไม้บาน Portrait of a Beauty (2008)
She's Golden Sparrow from the south.เธอคือวิหก ทองคำ จาก แดนใต้ The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow!วิหก! The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow...นกกระจอก The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow...วิหค The Forbidden Kingdom (2008)
Men will tell you what you want to hear, Sparrow.พวกผู้ชายมักจะพูด เฉพาะเรื่องที่เจ้าอยากได้ยินเท่านั้นหล่ะ อย่างกะนกกระจอก The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow, Sparrow.นกกระจอก The Forbidden Kingdom (2008)
Or does it just parrot what it's heard?หรือมันแค่เลียนเสียงสิ่งที่มันได้ยิน? The Day the Earth Stood Still (2008)
- A sparrow? - Why?นกแก้วรึ The Ugly Truth (2009)
- You sound like a damn parrot.หึ พวกชอบเลียนแบบ Brothers (2009)
You got your own thoughts, huh? Company parrot?มีความคิดเป็นของตนเองมั้ย เจ้านกแก้ว Repo Men (2010)
I'd rather be a fucking parrot...- ฉันยอมเป็นนกแก้ว... Repo Men (2010)
Parrot!- นกแก้ว Repo Men (2010)
Parrot! Parrot!- นกแก้ว ๆ Repo Men (2010)
It was a mix of... of crows, sparrows, swallows, finches, robin red breasts, grouse, even a gull.มันก็เป็นซากนกผสมกันไป ระหว่างอีกากับนกแก้ว นกนางแอ่น นกฟริ้นส์ นกกางเขนอกแดง ห่าน แล้วยังมีนางนวลด้วย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Hey. Joyce collard, dawn sparrow...เฮ้ จอยส์ คอล์ลาร์ด, ดอว์น สปาร์โรว์ The Fight (2010)
"There is special providence in the fall of a sparrow.""ยังมีหลักฐาน อันพิเศษ สัมฤทธิ์เดช สิงในร่าง เจ้านกน้อย" The Bones That Weren't (2010)
I bought a parrot.ฉันซื้อนกแก้วมา The Plimpton Stimulation (2010)
I'm just looking for a sparring partner.ฉันแค่มองหาคู่ซ้อมน่ะ Kill Jill (2010)
We're supposed to be sparring.เราควรจะซ้อมชกกันนะ Dark Matter (2010)
He doesn't listen. He has the attention span of a sparrow.เขาไม่เชื่อฟัง เขาเหมือนเป็นนกกระจอก How to Train Your Dragon (2010)
While other places have ponies or parrots we have dragons.สำหรับที่อื่นๆ เขามี ไม่ม้า ก็ นกแก้ว... แต่... พวกเรามี... How to Train Your Dragon (2010)
You haven't sparred in a few days.เธออาจจะทำได้ในช่วงเวลาที่เหลือน้อยนี้. The Last Airbender (2010)
...Captain Jack Sparrow!กัปตัน แจ็คสแปร์โรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Jack Sparrow is not my name.แจ๊คสแปโรว์ ไม่ใช่ชื่อข้า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- It says Jack Sparrow here. - I told 'em.แต่ในนี้เขียน แจ๊คสแปโรว์น่ะ บอกแล้วว่าไม่ใช่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I'm not Jack Sparrow, who I would be happy to identify to the courtข้ายินดีจะชี้ตัวเขาในศาลนี้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
To being Jack Sparrow. How do you find?ไม่ไ้ด้เป็นแจ๊คสแปโรว์ ท่านเห็นว่าเป็นเช่นไร? Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Is being innocent of being Jack Sparrow.ในการที่เจ้าปฎิเสธการเป็น แจ๊ค สแปโรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Jack Sparrow's in London with a ship and looking for a crew.แจ๊คสแปโรว์ กำลังมาลอนดอน และกำลังหาลูกเรือ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
There is another Jack Sparrow out there sullying my good name?ตอนนี้กำลังมี แจ๊คสแปโรว์อีกคน กำลังทำให้ข้าเสียชื่อเสียง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You are Jack Sparrow?แกคือ แจ๊คสแปโรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Then you lied to me when you told me you were Jack Sparrow.งั้นเจ้าก็โกหก ที่อ้างตัวว่าเป็นแจ๊คสแปโรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I am Jack Sparrow, but I'm not here to procure a crew.ข้าคือแจ๊คสแปโรว์ แต่ข้าไม่ได้มาเกณฑ์ลูกเรือ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Someone else named Jack Sparrow.มีอีกคน ที่ชื่อแจ๊คสแปโรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I'm Jack Sparrow, the one and only.ข้าคือ แจ๊คสแปโรว์หนึ่งเดียวเท่านั้น Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Jack Sparrow be putting together a modest venture.คือว่า แจ๊คสแปโรว์ กำลังจัดขบวนเดินทางน่ะ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Lads, I'm sailing with Sparrow.เฮ้.. ข้าจะล่องเรือกับสแปโรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Look, Sparrow. As long as my sailors get their money,ฟังนะ สแปโรว์ พวกกะลาสีได้เงินไปแล้ว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I am Captain Jack Sparrow.ข้าคือกัปตัน แจ๊คสแปโรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- Where be Jack Sparrow? - He escaped.แจ๊คสแปโรว์ไปใหน เขาหนีไปได้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I'm Captain Jack Sparrow. The original. The only.ข้าคือกัปตัน แจ๊คสแปโรว์ ตัวจริง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- Where am I? - 'Scuse me, Captain Sparrow, sir.ข้าอยู่ที่ใหน ขอโทษกัปตันสแปโรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Aye. I signed up to sail under Jack Sparrow, not some pretender.ใช่ ข้าอยากมาทำงานกับสแปโรว์ ไม่ใช่ตัวปลอม Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
No need, Mr. Sparrow.ไม่ต้อง คุณ สแปรโรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- It's to you now, Sparrow.- ตอนนี้ขึ้นกับเจ้าแล้ว สแปร์โรว์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Sparrow will go. Find the ship, retrieve the chalices.สแปร์โรว์ จะไปหาเรือ เอาถ้วยมา Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Sparrow? What makes you think he will come back?สแปร์โรว์เหรอ คิดเหรอว่าเขาจะกลับมา Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parrA parrot can imitate human speech.
parrNot a single sparrow was to be heard.
parrIrene Pepperberg holds a round tray in front of a parrot she has named Alex.
parrIn order to live happily and healthily with parakeets or parrots (you should) think about the behavioral science of domesticated birds and of pet loss.
parrHowever not attacking your partner in sparring is not a kindness!
parrA parrot can mimic a person's voice.
parrThe boy can't tell a swallow from a sparrow.
parrParrots imitate human speech.
parrParrots often imitate human speech.
parrBut Pepperberg says working with the parrot has already changed the way of looking at animals.
parrA sparrow is very alert in its movements.
parrShe keeps a parrot as a pet.
parrParrots are the only animal that can imitate human speech.
parrJack keeps a cat and a parrot at home.
parrIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
parrLet's get what we need to keep a parrot.
parrSparrows were flying about.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ซ้อม[N] boxing partner, See also: sparring partner, Example: นักมวยกำลังซ้อมมวยกับคู่ซ้อมสามคน, Count unit: คู่, Thai definition: คนที่ฝึกเล่นร่วมกัน
กระจอก[N] sparrow, See also: genus Passer, Syn. นกกระจอก, Example: ช่วงที่ข้าวออกรวง นกกระจอกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ เพราะมันจะกัดกินแมลงประเภทอื่นที่ทำลายข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล, กระจอกป่าท้องเหลือง ) และกระจอกใหญ่
เบญจวรรณ[N] parrot, Syn. นกแก้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: นกแก้วขนาดโตมีหลายสี
แก้ว[N] parrot, Syn. นกแก้ว, Example: เขาสอนให้นกแก้วพูดคำว่าสวัสดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกปากงุ้มเป็นขอในวงศ์ Psittacidae ตัวสีเขียว ปากแดง อยู่รวมกันเป็นฝูง กินเมล็ดพืชและผลไม้ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น แก้วโม่ง (Psittacula eupatria) แก้วหัวแพร (P. roseata)
นกกระจอก[N] sparrow, Example: นกกระจอกกำลังจิกแมลงในสนามหญ้า, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน (Passer montanus) อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล (P. flaveolus) กระจอกป่าท้องเหลือง (P. rutilans) และกระจอกใหญ่ (P. domesticus)
นกแก้ว[N] parrot, Example: นกแก้วของสมคิดพูดได้หลายคำแล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: นกปากงุ้มเป็นขอในวงศ์ Psittacidae ตัวสีเขียว ปากแดง อยู่รวมกันเป็นฝูง กินเมล็ดพืชและผลไม้ ในประเทศไทยมีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าพ่อ[n.] (jaophø) EN: mogul ; godfather   FR: nabab [m] ; parrain [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: parrot   FR: perroquet [m]
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsanun) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration   FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatham) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation   FR: patronage [m] ; parrainage [m]
คู่ลองเชิง[n. exp.] (khū løngchoēng) EN: sparring partner   
กระจอก[n.] (krajøk) EN: sparrow   FR: moineau [m]
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of   FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
มะแว้งต้น [n.] (mawaēng ton) EN: Sparrow ‘s Brinjal   
นกหกเล็กปากแดง[n. exp.] (nok hok lek pāk daēng) EN: Vernal Hanging Parrot   FR: Coryllis vernal [m] ; Loricule vernal ; Coryllis d’Inde [m]
นกหกเล็กปากดำ[n. exp.] (nok hok lek pāk dam) EN: Blue-crowned Hanging Parrot   FR: Coryllis à tête bleue [m] ; Coryllis couronné [m] ; Coryllis de Malacca [m] ; Loricule de Malacca ; Loricule malais ; Coryllis malais ; Loricule à tête bleue ; Coryllis à calotte bleue
นกหกใหญ่[n. exp.] (nok hok yai) EN: Blue-rumped Parrot   FR: Perruche à croupion bleu [f] ; Perroquet à croupion bleu [m]
นกแก้ว[n.] (nok kaēo) EN: parrot   FR: perroquet [m] ; papegai [m] (vx)
นกกระจอก[n.] (nok krajøk) EN: sparrow   FR: moineau [m] ; pierrot [m] ; piaf [m] (fam.)
นกกระจอกบ้าน[n. exp.] (nok krajøk bān) EN: Eurasian Tree Sparrow   FR: Moineau friquet [m] ; Moineau des bois [m] ; Moineau des champs [m] ; Moineau de montagne [m] ; Moineau montagnard [m]
นกกระจอกชวา[n. exp.] (nok krajøk Chawā) EN: Java Sparrow   FR: Padda de Java ; Calfat de Java [m] ; Padda oryzivore ; Moineau de Java [m] ; Gros-bec padda [m] ; Calfat de Timor [m]
นกกระจอกป่าท้องเหลือง[n. exp.] (nok krajøk pā thøng leūang) EN: Russet Sparrow   FR: Moineau rutilant [m] ; Moineau roussâtre [m]
นกกระจอกตาล[n. exp.] (nok krajøk tān) EN: Plain-backed Sparrow   FR: Moineau flavéole [m]
นกกระจอกใหญ่[n. exp.] (nok krajøk yai) EN: House Sparrow   FR: Moineau domestique [m] ; Moineau franc [m] ; Pierrot [m]
นกกระติ๊ดเขียว[n. exp.] (nok kratit khīo) EN: Pin-tailed Parrotfinch   FR: Diamant quadricolore [m] ; Pape des prairies [m] ; Quadricolore [m] ; Pape quadricolore [m] ; Pape à queue effilée [m]
นกปากนกแก้ว[n. exp.] (nok pāk nok kaēo) EN: parrotbill   
นกปากนกแก้วหางสั้น [n. exp.] (nok pāk nok kaēo hāng san) EN: Short-tailed Parrotbill   FR: Paradoxornis de David [m] ; Paradoxornis à queue courte [m] ; Paradoxornis du Père David [m]
นกปากนกแก้วหัวเทา[n. exp.] (nok pāk nok kaēo hūa thao) EN: Grey-headed Parrotbill   FR: Paradoxornis à tête grise [m] ; Paradoxornis à gorge noire [m]
นกปากนกแก้วหูเทา[n. exp.] (nok pāk nok kaēo hū thao) EN: Black-throated Parrotbill   FR: Paradoxornis à menton noir [m] ; Paradoxornis à oreilles grises [m] ; Paradoxornis à oreillons cendrés [m] ; Paradoxornis à ailes blanches [m]
นกปากนกแก้วคิ้วดำ[n. exp.] (nok pāk nok kaēo khiu dam) EN: Lesser Rufous-headed Parrotbill ; Black-browed Parrotbill   FR: Paradoxornis à sourcils noirs [m]
นกปากนกแก้วอกลาย[n. exp.] (nok pāk nok kaēo ok lāi) EN: Spot-breasted Parrotbill   FR: Paradoxornis fléché [m] ; Paradoxornis à collier tacheté [m]
นกไผ่[n. exp.] (nok phai) EN: Pin-tailed Parrotfinch   FR: Diamant quadricolore [m] ; Pape des prairies [m] ; Quadricolore [m] ; Pape quadricolore [m] ; Pape à queue effilée [m]
ผู้อุปถัมภ์[n.] (phū uppatham) EN: sponsor ; patron ; patroness   FR: sponsor [m] (anglic.) ; parraineur [m]
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
สนับสนุนโดย[X] (sanapsanun dōi) EN: sponsored by   FR: parrainé par ; avec le soutien de ; avec le concours de
อุปการะ[v.] (uppakāra = upakāra) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist   FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุปถัมภ์[n.] (uppatham) EN: support   FR: parrainage [m] ; patronnage [m] ; support [m]
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
เหยี่ยวนกเขา[n.] (yīo nok khao) EN: sparrowhawk   
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน[n. exp.] (yīo nok khao phan Jīn) EN: Chinese Sparrowhawk ; Chinese Goshawk   FR: Épervier de Horsfield [m] ; Autour chinois [m] ; Épervier de Chine [m]
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (yīo nok khao phan Yīpun) EN: Japanese Sparrowhawk   FR: Épervier du Japon [m] ; Autour du Japon [m] ; Épervier japonais [m]
เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่[n. exp.] (yīo nok krajøk yai) EN: Eurasian Sparrowhawk ; Northern Sparrowhawk (?)   FR: Épervier d'Europe [m] ; Émouchet [m] ; Émouchet gris [m] ; Mouchet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARR    P AA1 R
PARRY    P EH1 R IY0
SPARR    S P AE1 R
PARRA    P AA1 R AH0
PARRIS    P EH1 R IH2 S
PARRAS    P EH1 R AH0 Z
PARROT    P EH1 R AH0 T
PARROW    P AE1 R OW0
PARROTS    P EH1 R AH0 T S
PARROTT    P EH1 R AH0 T
PARRISH    P EH1 R IH0 SH
PARRINO    P AA2 R IY1 N OW0
SPARRED    S P AA1 R D
PARRILL    P AE1 R AH0 L
PARRIED    P EH1 R IY0 D
PARRACK    P AE1 R AH0 K
SPARROW    S P EH1 R OW0
PARRENT    P AA1 R AH0 N T
PARRETT    P AE1 R AH0 T
PARRIOTT    P AE1 R IY0 AH0 T
CHAPARRO    K AA0 P AA1 R OW0
PARROTTA    P AA0 R OW1 T AH0
GASPARRO    G AA0 S P AA1 R OW0
PARRILLA    P AA2 R IH1 L AH0
PARRILLO    P AA2 R IH1 L OW0
PARRELLA    P AA0 R EH1 L AH0
SPARRING    S P AA1 R IH0 NG
PARRETTI    P ER0 EH1 T IY0
SPARROWS    S P EH1 R OW0 Z
PARRISHES    P EH1 R IH0 SH AH0 Z
CHAPARRAL    SH AE2 P ER0 AE1 L
PARRAMORE    P AA0 R AA1 M AO0 R
PARRETTI'S    P ER0 EH1 T IY0 S
PARRINELLO    P AA0 R IY0 N EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parr    (n) (p aa1 r)
parrs    (n) (p aa1 z)
parry    (v) (p a1 r ii)
parrot    (n) (p a1 r @ t)
parried    (v) (p a1 r i d)
parries    (v) (p a1 r i z)
parrots    (n) (p a1 r @ t s)
sparred    (v) (s p aa1 d)
sparrow    (n) (s p a1 r ou)
parrying    (v) (p a1 r i i ng)
sparring    (v) (s p aa1 r i ng)
sparrows    (n) (s p a1 r ou z)
parricide    (n) (p a1 r i s ai d)
parricides    (n) (p a1 r i s ai d z)
hedge-sparrow    (n) - (h e1 jh - s p a r ou)
hedge-sparrows    (n) - (h e1 jh - s p a r ou z)
sparring-match    (n) - (s p aa1 r i ng - m a ch)
sparring-matches    (n) - (s p aa1 r i ng - m a ch i z)
sparring-partner    (n) - (s p aa1 r i ng - p aa t n @ r)
sparring-partner    (n) - (s p aa1 r i ng - p aa t n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparren {m}chevron [Add to Longdo]
Dachsparren {m}; Sparren {m} | Dachsparren {pl}; Sparren {pl}rafter | rafters [Add to Longdo]
Papagei {m} [ornith.] | Papageien {pl}parrot | parrots [Add to Longdo]
Sparring {n} [sport]spar [Add to Longdo]
Sparringkampf {m} [sport]sparring match [Add to Longdo]
Sparringpartner {m} [sport]sparring partner [Add to Longdo]
Spatz {m}; Sperling {m} [ornith.] | Spatzen {pl}sparrow | sparrows [Add to Longdo]
Sperber {m} [ornith.] | Sperber {pl}sparrowhawk | sparrowhawks [Add to Longdo]
Stirnbrett {n}; Traufbrett {n}; Sparrenabdeckung {f}fascia; fascia board [Add to Longdo]
Vatermord {m}parricide [Add to Longdo]
Vatermörder {m} | Vatermorde {pl}paricide | parricides [Add to Longdo]
Wortgefecht {n}; Wortgeplänkel {n}sparring match [Add to Longdo]
abwehren | abwehrend | abgewehrtto parry | parrying | parried [Add to Longdo]
nachplapperndparroting [Add to Longdo]
parieren | parierend | pariert | parierteto parry | parrying | parries | parried [Add to Longdo]
plapperte nachparroted [Add to Longdo]
sparren [sport]to spar [Add to Longdo]
wehrt abparries [Add to Longdo]
Feldsperling {m} [ornith.]Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus); tree sparrow [Add to Longdo]
Fuchsammer {f} [ornith.]Fox Sparrow (Passerella iliaca) [Add to Longdo]
Haussperling {m} [ornith.]House Sparrow (Passer domesticus); dunnock sparrow [Add to Longdo]
Sperber {m} [ornith.]Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus) [Add to Longdo]
Sperber {m} [ornith.]Northern Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Steinsperling {m} [ornith.](Streaked) Rock Sparrow (Petronia petronia) [Add to Longdo]
Kurzfangsperber {m} [ornith.]Levant Sparrowhawk [Add to Longdo]
Zweifarbensperber {m} [ornith.]Bicoloured Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Dreifarbensperber {m} [ornith.]New Britain Collared Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Rotflankenhabicht {m} [ornith.]Chestnut-bellied Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Sydneysperber {m} [ornith.]Australian Collared Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Halsbandsperber {m} [ornith.]Semi-collared Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Rotnackensperber {m} [ornith.]Grey Moluccan Collared Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Waldsperber {m} [ornith.]Red-tighed Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Echsenhabicht {m} [ornith.]Frances' Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Trillersperber {m} [ornith.]Japanese Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Weißbauchhabicht {m} [ornith.]New Caledonia Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Trughabicht {m} [ornith.]Imitator Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Rabaulhabicht {m} [ornith.]Blue & Grey Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Madagaskarsperber {m} [ornith.]Madagascar Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Mohrenhabicht {m} [ornith.]Great Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk [Add to Longdo]
Archboldsperber {m} [ornith.]Dwarf Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Ovambosperber {m} [ornith.]Ovambo Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Schlegelsperber {m} [ornith.]Vinous-breasted Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Rotbauchsperber {m} [ornith.]Rufous-breasted Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Däumlingssperber {m} [ornith.]Tiny Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Fleckschwanzsperber {m} [ornith.]Spot-tailed Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Besrasperber {m} [ornith.]Besra Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Schwarzflügelpapagei {m} [ornith.]Black-winged parrot [Add to Longdo]
Sparrmansteigschnabel {m} [ornith.]Plain Xenops [Add to Longdo]
Chaparralfliegenstecher {m} [ornith.]Northern Beardless Tyrannulet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae) [Add to Longdo]
オールドパー[, o-rudopa-] (n) Old Parr [Add to Longdo]
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus) [Add to Longdo]
オウム病;鸚鵡病[おうむびょう(鸚鵡病);オウムびょう(オウム病), oumubyou ( oumu byou ); oumu byou ( oumu byou )] (n) psittacosis; parrot fever [Add to Longdo]
スパーラ[, supa-ra] (n) sparrer (one who spars) [Add to Longdo]
スパーリング[, supa-ringu] (n,vs) sparring; (P) [Add to Longdo]
スパーリングパートナー[, supa-ringupa-tona-] (n) sparring partner [Add to Longdo]
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
チャパラル[, chapararu] (n) Chaparral (missile) [Add to Longdo]
ハゲブダイ[, hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish [Add to Longdo]
パッラヴァ朝[パッラヴァちょう, parrava chou] (n) Pallava Dynasty (of India, 7th to 9th century CE) [Add to Longdo]
パリー[, pari-] (n) parry (fencing) [Add to Longdo]
パリング[, paringu] (n) parrying [Add to Longdo]
悦哉[えっさい, essai] (n) (col) (See 雀鷂) musket (male Japanese sparrowhawk) [Add to Longdo]
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away [Add to Longdo]
黄雀[こうじゃく, koujaku] (n) (See 雀・1) tree sparrow (Passer montanus) [Add to Longdo]
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
群雀[むらすずめ, murasuzume] (n) flock of sparrows [Add to Longdo]
兄鷂[このり, konori] (n) (obsc) (See 鷂) musket (male Eurasian sparrowhawk) [Add to Longdo]
肩透かし;肩すかし[かたすかし, katasukashi] (n) (1) dodging; parrying (questions); (2) under-shoulder swing down (sumo) [Add to Longdo]
親殺し[おやごろし, oyagoroshi] (n,vs) parricide [Add to Longdo]
[すずめ(P);スズメ, suzume (P); suzume] (n) (1) tree sparrow (Passer montanus); (2) talkative person; knowledgeable person; (P) [Add to Longdo]
雀羅[じゃくら, jakura] (n) sparrow net [Add to Longdo]
雀鷂;雀鷹[つみ;ツミ, tsumi ; tsumi] (n) (uk) Japanese sparrowhawk (Accipiter gularis) [Add to Longdo]
青武鯛[あおぶたい;アオブダイ, aobutai ; aobudai] (n) (uk) Scarus ovifrons (species of parrotfish) [Add to Longdo]
尊属殺人[そんぞくさつじん, sonzokusatsujin] (n) patricide; parricide; matricide [Add to Longdo]
入内雀[にゅうないすずめ;ニュウナイスズメ, nyuunaisuzume ; nyuunaisuzume] (n) (uk) russet sparrow (Passer rutilans); cinnamon sparrow [Add to Longdo]
武鯛;不鯛[ぶだい;ブダイ, budai ; budai] (n) (uk) Japanese parrotfish (Calotomus japonicus) [Add to Longdo]
文鳥[ぶんちょう, bunchou] (n) Java sparrow; Java rice finch (Lonchura oryzivora, Padda oryzivora) [Add to Longdo]
練習相手[れんしゅうあいて, renshuuaite] (n) sparring partner [Add to Longdo]
梟鸚鵡[ふくろうおうむ;フクロウオウム, fukurououmu ; fukurououmu] (n) (uk) kakapo (Strigops habroptila); owl parrot [Add to Longdo]
[はいたか;はしたか;はしばみ;ハイタカ, haitaka ; hashitaka ; hashibami ; haitaka] (n) (uk) Eurasian sparrowhawk (Accipiter nisus) [Add to Longdo]
鸚鵡[おうむ;オウム, oumu ; oumu] (n) (uk) (See 鸚哥) (large) parrot (inc. the cockatoo) [Add to Longdo]
鸚鵡返し;おうむ返し[おうむがえし, oumugaeshi] (n) parroting another's words [Add to Longdo]
鸚哥[いんこ;インコ, inko ; inko] (n) (uk) true parrot (esp. small parrots such as the parakeet, lory and conure) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, / ] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece [Add to Longdo]
折衷鹦鹉[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]
拾人牙慧[shí rén yá huì, ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄧㄚˊ ㄏㄨㄟˋ, ] to pick up what others say (成语 saw); to pass off other people's opinions as one's own; to parrot [Add to Longdo]
燕雀[yàn què, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, ] Eurasian finch or brambling (Fringilla montifringilla); fig. small fry; cf can the sparrow know the will of the great swan? 燕雀安知鴻鵠之志|燕雀安知鸿鹄之志 [Add to Longdo]
燕雀安知鸿鹄之志[yàn què ān zhī hóng gǔ zhī zhì, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄢ ㄓ ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨˇ ㄓ ㄓˋ, 鸿 / ] lit. can the sparrow and swallow know the will of the great swan? (成语 saw); fig. how can we small fry predict the ambitions of the great? [Add to Longdo]
燕雀乌鹊[yàn què wū què, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. sparrow and swallow, crow and magpie; fig. any Tom, Dick or Harry; a bunch of nobodies [Add to Longdo]
燕雀相贺[yàn què xiàng hè, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄜˋ, / ] lit. sparrow and swallow's congratulation (成语 saw); fig. to congratulate sb on completion of a building project; congratulations on your new house! [Add to Longdo]
舌战[shé zhàn, ㄕㄜˊ ㄓㄢˋ, / ] verbal sparring; duel of words [Add to Longdo]
解剖麻雀[jiě pōu má què, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, ] lit. to dissect a sparrow; fig. a preliminary test on a small sample [Add to Longdo]
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals [Add to Longdo]
门可罗雀[mén kě luó què, ㄇㄣˊ ㄎㄜˇ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] you can net sparrows at the door (成语 saw); completely deserted [Add to Longdo]
门庭冷落,门堪罗雀[mén tíng lěng luò, ㄇㄣˊ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, men2 kan1 luo2 que4, / ] The courtyard is deserted, you can net sparrows at the door (成语 saw); completely deserted [Add to Longdo]
闭塞眼睛捉麻雀[bì sè yǎn jīng zhuō má què, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄛ ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. to catch sparrows blindfolded; to act blindly [Add to Longdo]
附和[fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ, ] to parrot; to crib; to copy sb's action or words; to trail sb's footsteps; copy-cat [Add to Longdo]
雀跃[què yuè, ㄑㄩㄝˋ ㄩㄝˋ, / ] to frolic for joy; lit. to jump like a sparrow; to gambol excitedly [Add to Longdo]
雀鹰[què yīng, ㄑㄩㄝˋ , / ] sparrow hawk (Accipiter nisus) [Add to Longdo]
[suí, ㄙㄨㄟˊ, ] sparrow; revolve; place name [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, / ] parrot [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, / ] sparrow hawk; Accipiter nisus [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] sparrow hawk; swift [Add to Longdo]
[yīng, , / ] parrot [Add to Longdo]
鹦鹉[yīng wǔ, ˇ, / ] parrot [Add to Longdo]
鹦鹉学舌[yīng wǔ xué shé, ˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] to parrot; to repeat uncritically what sb says [Add to Longdo]
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever) [Add to Longdo]
麻雀[má què, ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, ] sparrow; mahjong [Add to Longdo]
麻雀虽小,五脏俱全[má què suī xiǎo, ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ, wu3 zang4 ju4 quan2, / ] The sparrow may be small but all its vital organs are there (成语 saw).; small but complete in every detail [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top