Search result for

parât

(85 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parât-, *parât*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parathion[N] ยาฆ่าแมลง
paratroop[ADJ] เกี่ยวกับกองทหารพลร่ม
paratroops[N] กองทหารพลร่ม
paratrooper[N] พลร่ม, See also: ทหารพลร่ม, Syn. commando, parachute, jumper
paratyphoid[N] โรคไข้รากสาดน้อย, Syn. paratyphoid fever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parathesisn. = parenthesis (ดู)
parathionn. ยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง
parathyroidadj.,n. (ต่อม) ซึ่งอยู่ใกล้ต่อมไธรอยด์ ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว ควบคุมระดับ calcium ion และ phosphate ของกระดูกและในเลือด
paratroop(แพ'ระทรูพ) adj. เกี่ยวกับกองทหารพลร่ม, See also: paratroops กองทหาร พลร่ม. paratrooper n.
paratrooper(แพ'ระทรูเพอะ) n. ทหารพลร่ม
paratyphoid(แพระไท'ฟอยด์) n.โรคไข้รากสาดน้อย
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
comparator(คอม'พะระเทอะ) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์เปรียบเทียบ (เช่นเปรียบเทียบระยะทาง ความยาว สีหรืออื่น ๆ)
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
comparative(adj) เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ,พอเปรียบได้,พอเทียบได้
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม
preparatory(adj) เป็นการเตรียมพร้อม,เป็นการเตรียมการ
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
separate(vi,vt) แบ่งแยก,แยก,แยกย้าย,สกัด,กระจายออก
separation(n) การแยก,การแบ่งแยก,การจากกัน,ช่องโหว่,โพรง
separator(n) เครื่องแบ่ง,เครื่องสกัด,เครื่องแยกแร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parathyroid๑. -พาราไทรอยด์๒. ต่อมพาราไทรอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ gland, parathyroid]๓. ต่อมเคียงไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroid glandต่อมพาราไทรอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ parathyroid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomise; parathyroidectomizeตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomize; parathyroidectomiseตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomyการตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprival; parathyroprivic; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivia๑. ภาวะถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. ภาวะขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivic; parathyroprival; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivous; parathyroprival; parathyroprivic๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratoniaภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวผิดปรกติ, ภาวะความตึงตัวผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parathionพาราไธออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
parathionพาราไทออน, สารเคมีชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H14NO5PS ใช้เป็นยาฆ่าแมลง มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าแมลงในไร่ นา สวนและเป็นพิษอย่างแรงต่อคนและสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parathormoneพาราทอร์โมน, ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมพาราไทรอยด์ ทำหน้าที่รักษาสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายให้คงที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Parathyroid diseasesโรคต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
parathyroid glandต่อมพาราไทรอยด์, ต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งในร่างกายของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอยู่บริเวณลำคอติดกับต่อมไทรอยด์  ทำหน้าที่สร้างพาราทอร์โมน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Parathyroid glandsต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Parathyroid hormoneฮอร์โมนต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Parathyroid hormone-related proteinโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Parathyroidectomyการตัดต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลร่ม[N] paratrooper, See also: paratroops, parachutist, Example: วันที่ 6 มีนาคม 2487 สัมพันธมิตรส่งพลร่มโดดร่มลง 5 คนในบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ระหว่างการโจมตีพระนคร, Count unit: นาย, Thai definition: ทหารที่ฝึกวิธีการโดดร่มลงจากเครื่องบิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ช่างแก้นาฬิกา[n.] (chang kaē nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]
ช่างนาฬิกา[n.] (chang nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; réparateur de montres [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (chang sǿm khømphiutoē ) FR: réparateur d'orinateur [m]
ช่างซ่อมนาฬิกา[n. exp.] (chang sǿm nālikā) EN: watchmaker   FR: réparateur de montres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARATORE    P ER0 AH0 T AO1 R IY0
PARATROOP    P EH1 R AH0 T R UW2 P
PARATROOPS    P EH1 R AH0 T R UW2 P S
PARATROOPER    P EH1 R AH0 T R UW2 P ER0
PARATROOPERS    P EH1 R AH0 T R UW2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paratroops    (n) (p a1 r @ t r uu p s)
paratrooper    (n) (p a1 r @ t r uu p @ r)
paratyphoid    (n) (p a2 r @ t ai1 f oi d)
paratroopers    (n) (p a1 r @ t r uu p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
ぱらつく;パラつく[, paratsuku ; para tsuku] (v5k,vi) (See パラパラ) to sprinkle (e.g. with rain) [Add to Longdo]
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伞兵[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, / ] paratrooper [Add to Longdo]
副伤寒[fù shāng hán, ㄈㄨˋ ㄕㄤ ㄏㄢˊ, / ] paratyphoid fever [Add to Longdo]
空降兵[kōng jiàng bīng, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄅㄧㄥ, ] paratroopers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
コンパレータ[こんぱれーた, konpare-ta] comparator [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
ファイル分離キャラクタ[ファイルぶんりキャラクタ, fairu bunri kyarakuta] file separator (FS) [Add to Longdo]
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character [Add to Longdo]
ユニット分離キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] unit separator (US) [Add to Longdo]
引数分離子[ひきすうぶんりし, hikisuubunrishi] parameter separator [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
従属コンパイル[じゅうぞくコンパイル, juuzoku konpairu] dependent compilation, separate compilation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top