Search result for

papys

(82 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papys-, *papys*, papy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา papys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *papys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papyrus[N] ต้นกกจำพวกหนึ่ง
papyrus[N] กระดาษสมัยโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
papyraceousadj. บาง,เหมือนกระดาษ
papyrus(พะไฟ'รัส) n. ต้นกกจำพวกหนึ่ง, See also: papyral adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
papyrus(n) ต้นกก,ต้นปาปิรัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chartaceous; papyraceousคล้ายกระดาษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chartaceous; papyraceousคล้ายกระดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broussonetia Papyriferaปอกะสา [การแพทย์]
Papyrusกระดาษปาปิรุส
ชาวอียิปต์โบราณใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) ในการบันทึก เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำกระดาษปาปิรุสนี้ ชาวอียิปต์ได้มาจากการนำเอาต้นปาไปรัส (คล้ายต้นอ้อ) ซึ่งมีมากแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ นำมาลอกเอาเยื่อบาง ๆ ประกบกันหลาย ๆ ชั้น และทำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมา แผ่นกระดาษเหล่านี้เมื่อนำเอาด้านข้างมาต่อกัน จะเป็นแผ่นที่ยาวออกทางด้านข้าง บางฉบับยาวถึง 40 หลา จากนั้นใช้หญ้ามาทุบปลายให้เป็นฝอยใช้แทนพู่กัน และต่อมาใช้ปล้องหญ้าตัดทำเป็นปากกา ส่วนหมึกที่ใช้ทำด้วยถ่านไม้บดละเอียดผสมกับยางไม้ การใช้กระดาษปาปิรุสได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอียิปต์ใช้การบันทึกลงในกระดาษปาปิรุส เมื่อจบการบันทึกก็จะม้วนแล้วมัดไว้เป็นม้วนๆ (Papyrus roll) โดยเรื่องราวที่บันทึกส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา การปกครอง และตำรายา
ต่อมาเมื่อเริ่มมีการพัฒนาใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนบันทึกแทนกระดาษปาปิรุสมากขึ้น กระดาษปาปิรุสถูกนำมาใช้น้อยลงพร้อมกับการล่มสลายของอาณาจักรโรมัน เนื่องจากกระดาษปาปิรุสเปราะบางและทนต่อสภาพอากาศชื้นได้น้อย ดังนั้นจึงพบกระดาษปาปิรุสได้น้อยมากในห้องสมุดยุคโบราณ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Smuggled out of Rome, printed in Holland on setched papyrus. See?ดังนั้นหารในช่วงไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ contradictions. Angels & Demons (2009)
You ever heard of the papyrus seven scrolls?คุณเคยได้ยินเรื่อง กระดาษปาปารัสเจ็ดม้วนไหมครับ On the Fence (2011)
A cellulose, rather like papyrus, which would explain its durability.เป็นเส้นใย คล้ายๆ ปาปิรุส ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมมันจึงคงทน The Slice Girls (2012)
PAPY.PAPI: 2 Guns (2013)
I had to catalog some papyrus Hellenistic epigrams.ฉันจัดแคตตาล็อกบทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีของกรีกโบราณ The Shot in the Dark (2013)
But unlike the other scrolls, they didn't make it out of Papyrus.แต่ไม่เหมือนม้วมหนังสืออื่นๆ มันไม่ได้ทำจากกระดาษโบราณ Prayer of David (2015)
You write the information on a papyrus scroll..เราต้องเขียนข้อความลงในม้วนกระดาษ ปาปิรุส The Da Vinci Code (2006)
vinegar dissolves papyrus..น้ำส้มก็จะย่อยสลาย กระดาษปาปิรุส The Da Vinci Code (2006)
There is papyrus cane.Da steht doch Papyrus-Schilf. Caligula (1979)
Papyrus cane, Divine Caesar? - Yes, papyrus.Papyrus, göttlicher Cäsar? Caligula (1979)
Don't be so stupid, Chaerea.- Ja, Papyrus. Was fragst du so blöd? Caligula (1979)
Order my army to attack and destroy that papyrus.Befiehl diesem Heer, das Papyrus anzugreifen und zu vernichten. Caligula (1979)
But I did conquer Britain, and I have a hundred... thousand papyrus canes to prove it.Und ich habe viele tausende Papyrusrohre, um das zu beweisen! Caligula (1979)
- Papyrus.- Papyrus. History of the World: Part I (1981)
Rolling papyrus.Papyrusblättchen. History of the World: Part I (1981)
What is this fetus papyraceous?Was ist ein fetus papyraceous? Omen IV: The Awakening (1991)
I expect we'll find a papyrus scroll inside, written with vegetable-dye ink.Drin könnte eine Papyrusrolle sein, geschrieben mit pflanzengefärbter Tinte. Treasure of the Mind (1993)
# Such vast achievement stone and papyrusWelch große Weisheit, Stein und Papyrus. Joseph: King of Dreams (2000)
Parchment fiber from the Nile delta circa 500 B.C.Papyrus-Fasern, Nil-Delta, 500 vor Christus. Atlantis: The Lost Empire (2001)
Only on children's papyrus drawings.Das gibt es nur in den gezeichneten Papyri für Kinder. Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)
Otis, my writer.Er kümmert sich um den Papyruskram. Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)
You write the information on a papyrus scroll which is then rolled around a thin glass vial of vinegar.Die Information steht auf einer Papyrusrolle... die man dann um eine dünne Glasphiole voller Essig wickelt. The Da Vinci Code (2006)
If you force it open, the vial breaks vinegar dissolves papyrus and your secret is lost forever.Beim Aufbrechen zersplittert die Phiole... der Essig löst das Papyrus auf... und das Geheimnis ist auf ewig verloren. The Da Vinci Code (2006)
And Quintus told me to give this papyrus to the Emperor during his visit.Und Quintus forderte mich auf, dem Kaiser während seines Aufenthalts dieses Papyrus zu geben. The Fury (2007)
The one Vetuzius gave you is not the only fragment of papyrus in circulation.Der Teil, den Vetusius Euch gab, ist nicht das einzige Fragment des Papyrus. The Fury (2007)
They're part of the same papyrus.Sie sind Teil des gleichen Papyrus. The Fury (2007)
And it was to them that he entrusted the fragments of papyrus.Und sie waren es, denen er die Fragmente des Papyrus anvertraute. The Fury (2007)
I know the verse is written on those fragments of papyrus.Ich kenne die Verse, die auf den Fragmenten des Papyrus geschrieben stehen. The Fury (2007)
[Aulus] The fourth piece of the papyrus is still missing. And therefore, the fourth horseman.Es fehlt immer noch der vierte Teil des Papyrus. The Fury (2007)
If only I could find the fourth papyrus.Ich kann keinen Frieden finden. Wenn ich doch nur den vierten Papyrus Teil fände. The Fury (2007)
Those papyri are written in Greek, right?Diese Papyri sind doch auf Griechisch geschrieben. The Fury (2007)
The problem is that part of the papyrus is missing, the part on which Quintus Leronius probably wrote the name of the place the map refers to.Das Problem ist, dass ein Teil des Papyrus fehlt. Der Teil, auf dem Quintus Laronius wahrscheinlich den Namen des Ortes eingetragen hat, zu dem die Karte führt. Temple of Ashes (2007)
-A papyrus.- Das ist ein Papyrus. 8 Times Up (2009)
Papyrus."Papyrus"... 8 Times Up (2009)
A papyrus is usually very fragile.Ein Papyrus ist sehr empfindlich. 8 Times Up (2009)
Smuggled out of Rome, printed in Holland on sedge papyrus, see?Aus Rom herausgeschmuggelt... in Holland auf Riedgras-Papyrus gedruckt. Angels & Demons (2009)
With horoscope on papyrus offered at the end of the program.Von 10 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang mit Gratishoroskop auf Papyrus zum Ende des Kurses. Camping 2 (2010)
Sophie... Your horoscope on papyrus.Sophie... Ihr Horoskop auf Papyrus. Sag mal, Gondoliere... Camping 2 (2010)
You ever heard of the papyrus seven scrolls? Of course.Haben Sie je von den sieben Papyrusrollen gehört? On the Fence (2011)
Where could it possibly be?The Daily Papyrus REPORTER ÜBERFÜHRT VERBRECHERRING Wo könnte sie nur sein? The Adventures of Tintin (2011)
I joined to serve Rome, not arrest illegal alienus all clay long.Ich will kämpfen und Rom dienen, nicht Leute ohne Papyrus wegschaffen. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
Show me your papyrus.Papyrus vorzeigen. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
But I must reach Britain and regular boat lines don't like illegal alienus like me.Ich will nach Britannien, aber reguläre Schiffe nehmen mich ohne Papyrus nicht mit. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
A cellulose, rather like papyrus, which would explain its durability.Eher Cellulose als Papyrus, was die Haltbarkeit erklären würde. - Professor... The Slice Girls (2012)
'When the gas rattles sound, put on your mask no matter where you are. 'If you are out of doors, put on gloves, 'or put your hands in your pockets.'Das Praktizieren von Trauer hat mich immer neugierig gemacht, seit ich das Papyrus von Mut übersetzt habe. A Faraway Country About Which We Know Nothing (2012)
It was in the papyrus reeds behind the pyramids.Im Papyrus hinter den Pyramiden. While We're Young (2014)
Ever so many papyri to translate.Es gibt so viele Papyri zu übersetzen. Night Work (2014)
Papyri.Papyri. Night Work (2014)
During the 16 months you worked as a guard at the Aster museum, you've stolen a Fabergé egg, a Cape of Good Hope stamp, and a scrap of Ancient Egyptian papyrus.Während den 16 Monaten, in denen Sie als Wächter im Aster Museum arbeiteten, haben Sie folgendes gestohlen: ein Fabergé-Ei, eine "Kap der Guten Hoffnung" -Briefmarke und ein Stück altägyptisches Papyrus. All in the Family (2014)
Perhaps i should ask her to write you a note on papyrus.Vielleicht sollte ich sie fragen, ob sie dir eine Nachricht auf Papyrus schreibt. Social Engineering (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed   
กกอียิปต์แคระ[n. exp.] (kok Īyip khrae) EN: dwarf papyrus sedge   
กระดาษพาไพรัส[n.] (kradāt phāphairas) EN: papyrus   FR: papyrus [m]
ปู่[n.] (pū) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.)   FR: grand-père paternel [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; old man   FR: grand-père (maternel) [m] ; vieil homme [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
papyri    (n) (p @1 p ai1 r ai)
papyrus    (n) (p @1 p ai1 r @ s)
papyruses    (n) (p @1 p ai1 r @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papyrus {m}papyrus [Add to Longdo]
Papyruswürger {m} [ornith.]Mufumbiri Shrike [Add to Longdo]
Papyrusrohrsänger {m} [ornith.]Rufous Swamp Warbler [Add to Longdo]
Papyruscistensänger {m} [ornith.]Carruthers' Cisticola [Add to Longdo]
Papyrusgirlitz {m} [ornith.]Papyrus Canary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パピルス[, papirusu] (n) papyrus (lat [Add to Longdo]
葦船[あしぶね, ashibune] (n) papyrus boat [Add to Longdo]
梶;構;楮[かじ;カジ, kaji ; kaji] (n) (uk) (See 梶の木) paper mulberry (Broussonetia papyrifera) [Add to Longdo]
梶の木;楮の木;構の木;穀の木;楫の木[かじのき;カジノキ, kajinoki ; kajinoki] (n) (uk) paper mulberry (Broussonetia papyrifera) [Add to Longdo]
[こうぞ;かぞ;コウゾ, kouzo ; kazo ; kouzo] (n) (uk) hybrid mulberry tree used to make Japanese paper (Broussonetia kazinoki x papyrifera) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] Broussonetia papyrifera; to construct; to form; to make up; to compose, #7,887 [Add to Longdo]
纸草[zhǐ cǎo, ㄓˇ ㄘㄠˇ, / ] papyrus [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] Aralia papyrifera [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top