Search result for

palmes

(476 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palmes-, *palmes*, palme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา palmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *palmes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palm[N] ฝ่ามือ, See also: อุ้งมือ
palm[N] ฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
palm[N] มาตราวัดโดยฝ่ามือ, Syn. length, longtitude
palm[N] ปลายเหล็กสมอเรือ
palm[VT] ซ่อนไว้ในฝ่ามือ, See also: ค่อยๆ แอบหยิบขึ้น, Syn. conceal, cover, hide, Ant. show
palm[VT] เอามือลูบ, See also: เอามือหยิบ, Syn. touch
palm[VT] ค่อยๆ หยิบขึ้น, Syn. carry, handle, lift, take, Ant. put
palm[N] ต้นปาล์ม, See also: ต้นไม้จำพวกตาล
palm[N] รางวัลสำหรับผู้มีชัย, See also: เหรียญตราแห่งเกียรติยศ
palmy[ADJ] เกี่ยวกับต้นปาล์ม
palmy[ADJ] เจริญรุ่งเรือง, See also: เจริญ, รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์, Syn. prosperous, glorious
napalm[N] สารคล้ายวุ้นซึ่งติดไฟง่าย (มักใช้ในการทำระเบิดเพลิง), See also: ระเบิดเพลิง, ระเบิดนาปาล์ม
napalm[VT] ทิ้งระเบิดเพลิง, See also: ทิ้งระเบิดนาปาล์ม
palmar[ADJ] เกี่ยวกับฝ่ามือหรือฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
palmer[N] นักแสวงบุญ (โดยเฉพาะในยุคกลาง)
palmate[ADJ] ซึ่งแผ่เหมือนนิ้วมือ, Syn. hand-like, radial, scalloped
palmist[N] หมอดูลายมือ, Syn. fortuneteller, prophet
palm off[IDM] หลอกขาย, See also: ยัดเยียดให้, Syn. pass off
palm-oil[SL] เงินสินบน
palmated[ADJ] ซึ่งแผ่เหมือนนิ้วมือ
palmetto[N] ต้นปาล์มมีใบรูปพัด (โดยเฉพาะจำพวก Sabal palmetto)
palmistry[N] ศาสตร์แห่งการดูลายมือ, See also: วิชาดูลายมือ, ศิลปะในการดูลายมือ, Syn. augury, prophecy
palm sugar[N] น้ำตาลมะพร้าว, See also: น้ำตาลโตนด
palm off as[PHRV] หลอกว่าเป็น (คำไม่เป็นทางการ), Syn. pass off as
palm off on[PHRV] หลอกขายกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยัดเยียดให้กับ, Syn. fob off on, foist off on
palm off with[PHRV] หลอกลวงด้วย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. fob off with
have an itchy palm[IDM] ต้องการเงินทิป, See also: ต้องการค่าบริการพิเศษ, Syn. have an itching palm, Ant. have an itching palm
oil someone's palm[IDM] ติดสินบนบางคน, See also: ให้สินบนบางคน
have an itching palm[IDM] ต้องการเงินทิป, See also: ต้องการค่าบริการพิเศษ, Syn. have an itchy palm, Ant. have an itchy palm
cross someone's palm with silver[IDM] จ่ายเงินเพื่อให้ทำนายอนาคต
know someone like the palm of one's hand[IDM] รู้จักดีมาก
know something like the palm of one's hand[IDM] รู้จักดีมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betel palmn. ต้นหมาก (Areca catechu)
book palmn. ใบลาน
napalm(เน'พาล์ม) n. สารคล้ายวุ้นชนิดหนึ่งที่ติดไฟได้ง่ายใช้ทำระเบิดเพลิง. vt. ทิ้งระเบิดนาปาล์ม, Syn. fire bombs
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
palm beachn. ชื่อเมืองในรัฐฟลอริดา
palm civetn. อีเห็น
palm sundayn. วันอาทิตย์ก่อนวันEaster
palmar(แพล'มาร์) adj. เกี่ยวกับฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
palmaryadj. น่ายกย่อง
palmate(พาลเมท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายฝ่ามือ
palmated(พาลเมท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายฝ่ามือ
palmationn. การเป็นรูปคล้ายฝ่ามือ
palmetten. รูปกลุ่มใบจากจุดเดียวกันที่คล้ายฝ่ามือ
palmetton. ต้นพาล์มที่มีใบรูปพัด
palmist(พาล'มิสทฺ) n. นักดูลายมือ
palmistry(พา'มิสทรี) n. วิชาดูลายมือ, See also: palmist n.
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพียงเท่าฝ่ามือ เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) หรือ ขนาดสมุดโน้ต (notebook) แต่ก็มีลักษณะของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนกล่าวคือ มีทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
palmy(พา'มี) adj. ชัดเจน,คลำรู้ได้
palmyra(แพลไม'ระ) n. ต้นปาล์มใบรูปพัดข

English-Thai: Nontri Dictionary
BETEL betel palm(n) ต้นหมาก
palm(n) ต้นปาล์ม,ฝ่ามือ
palmer(n) ผู้แสวงบุญ
palmist(n) หมอดูลายมือ
palmy(adj) เต็มไปด้วยต้นปาล์ม,ร่าเริง,มีชัย,เพื่องฟู,รุ่งโรจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peltate-palmateแบบฝ่ามือก้นปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallaesthetic; pallesthetic; palmaesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthesia; pallaesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthetic; pallaesthetic; palmaesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmatifid-แฉกแบบนิ้วมือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmatipartite-แฉกแบบตีนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmatisect-แฉกลึกแบบนิ้วมือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmatureสภาพนิ้วเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmesthetic; pallaesthetic; pallesthetic; palmaesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palminerved; palmately veined-เส้นใบรูปฝ่ามือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ, พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ, พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palmus; palpitation; tremor, cordisอาการใจสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpitation; palmus; tremor, cordisอาการใจสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palma manus; vola manusอุ้งมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmaesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmaesthetic; pallaesthetic; pallesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmar-ฝ่ามือ [มีความหมายเหมือนกับ thenal และ thenar ๑ และ volar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmar spaceช่องในฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmate๑. -รูปฝ่ามือ [ใบเดี่ยว]๒. แบบนิ้วมือ [ใบประกอบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmately veined; palminerved-เส้นใบรูปฝ่ามือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
space, midpalmarช่องกลางในฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, palmarช่องในฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibility, vibratory; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesiaความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
midpalmar spaceช่องกลางในฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cordis tremor; palmus; palpitationอาการใจสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costapalmate-รูปฝ่ามือแกมขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vibratory sensibility; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesiaความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vola manus; palma manusอุ้งมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tremor, cordis; palmus; palpitationอาการใจสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coconut palmต้นมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Nypa palmจาก (พืช) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palm oilน้ำมันปาล์ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coconut palm sugarน้ำตาลมะพร้าว [TU Subject Heading]
Napalmระเบิดนาปาล์ม [TU Subject Heading]
Nypa palmต้นจาก [TU Subject Heading]
Oil palmปาล์มน้ำมัน [TU Subject Heading]
Palm oilน้ำมันปาล์ม [TU Subject Heading]
Palm oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม [TU Subject Heading]
Palm productsผลิตภัณฑ์ปาล์ม [TU Subject Heading]
Palm wineน้ำตาลเมา [TU Subject Heading]
Palm-leaf inscriptionsจารึกใบลาน [TU Subject Heading]
Palm-leaf manuscriptsหนังสือใบลาน [TU Subject Heading]
Palmistryการทำนายโชคชะตาจากลายมือ [TU Subject Heading]
Palmitic acidกรดพาล์มิติก [TU Subject Heading]
PalmPilot (Computer)ปาล์มไพลอท (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Palmsปาล์ม [TU Subject Heading]
Palmyra palmต้นตาล [TU Subject Heading]
Palmyra palm sugarน้ำตาลโตนด [TU Subject Heading]
Rattan palmsหวาย (ต้น) [TU Subject Heading]
Sago palmsสาคู [TU Subject Heading]
Ascorbyl Palmitateแอสคอบิลพัลมิเตท [การแพทย์]
Cetyl Palmitateเซติลปาล์มมิเตต [การแพทย์]
Cetylpalmitateซิทิลแพลมิเทต [การแพทย์]
Chloramphenicol Palmitateคลอแรมเฟนนิคอล,คลอแรมพินิคอลแพลมิเทต [การแพทย์]
Erythema, Palmarการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดที่ฝ่ามือ,ผื่นแดงที่ฝ่ามือส่วนล่าง,อุ้งมือแดง,ฝ่ามือแดงโดยรอบ [การแพทย์]
Fish Tailed Palmเต่าร้าง [การแพทย์]
palmitic acidกรดปาล์มิติก, กรดไขมันชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C15H31COOH ผลึกสีขาวละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเทอร์ มีอยู่ในน้ำมันปาล์ม ไขปลาวาฬ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glycerol Palmitateกลีเซอรอลปาลมิเทต [การแพทย์]
Glyceryl Lauropalmitostearateกลีเซอริลลอโรปาล์มมิโตสเตียเรต [การแพทย์]
Glyceryltripalmitateกลีเซอริลไตรปาล์มมิเตต [การแพทย์]
Midpalmar Spaceช่องเอ็นกลางฝ่ามือ [การแพทย์]
Myopalmusกล้ามเนื้อเต้น [การแพทย์]
Myricyl Palmitateมีริซิลปาล์มมิเตต, ไมริซิลแพลมิเทต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
facepalm[เฟซ'ปาล์ม] (vt ) เอามือก่ายหน้าผากแสดงอาการผิดหวัง
fan palm (n) ต้นลาน
palm candy (n) ลูกชิด
sugarpalm cake (n) ขนมตาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Palmer...?Palmer... Who Watches the Watchers (1989)
- Palm trees... - Alicia.ฉันรอคอยเวลานี้มาสิบห้าปี \ ตอนนี้ฉันรู้สึกถึงประสาทสัมผัสของ... The Eye (2008)
Give me the napalm! - Nothing works!งั้นก็นาปาล์ม ใช้ไม่ได้สักอย่าง Death Race (2008)
Oil.. Smoke And napalm for defence.ปล่อยน้ำมันได้, พ่นควันได้, และนาปาล์มเอาไว้ป้องกันตัว Death Race (2008)
Shields trigger the napalm, oil and smoke.ส่วนโลห์จะทำให้ นาปาล์ม, น้ำมัน, และควันใช้งานได้ Death Race (2008)
Napalm won't fire!นาปาล์มยิงไม่ออก Death Race (2008)
No smoke, no oil... no napalm!ไม่มีควัน ไม่มีน้ำมัน ไม่มีนาปาล์ม Death Race (2008)
Unhook the napalm.ปลดที่ยึดนาปาล์มออก Death Race (2008)
Remember what happened to that napalm canister?จำที่เกิดขึ้นกับถังนาปาล์มได้ไหม Death Race (2008)
BOY: Hurricane hits West palm Beach!เฮอริเคนเข้าถล่มหาดปาร์มบีชด้านตะวันตก Changeling (2008)
Okay, cool. All right. Next up, Jill Palmer.โอเค, เจ๋ง, เอาล่ะ คนต่อไป จิลล์ พัลเมอร์ The House Bunny (2008)
Oh, and the Buddha Palm Technique.โอ้ แล้วก็ฝ่ามือยูไล The Forbidden Kingdom (2008)
There's a guy in Virtua Fighter 2 who does the Buddha Palm Technique.มีตัวละครในเกมvirtua fighter2ที่ใช้วิชานี้ด้วย The Forbidden Kingdom (2008)
No Shadow Kick, Buddha Palm. Empty your cup.รู้จักวิชาลูกเตะไร้เงา ฝ่ามือยูไล ลืมมันซะ The Forbidden Kingdom (2008)
Palmer. What's up?ปาล์มเมอร์ว่าไง Burn After Reading (2008)
Palmer, with all due respect, what the fuck are you talking about?ปาล์มเมอร์ ด้วยความเคารพนะ คุณพูดเรื่องอะไรของคุณกันเนี่ย Burn After Reading (2008)
Palmer, what's up?ปาล์มเมอร์ ว่าไง Burn After Reading (2008)
What do we learn, Palmer?เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง Burn After Reading (2008)
And my heart in the palm of her tiny hands,และใจของฉันก็ได้ลอยไปอยู่ในมือเล็กๆ ของเธอ Shut Down (2008)
Palm Springs is another desert city with tropical vegetation and lush golf courses.ปาล์มสปริงเป็นเมืองทะเลทรายอีกแห่ง ที่มีพืชพรรณเขตร้อน และสนามกอล์ฟเขียวชอุ่ม Home (2009)
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว Home (2009)
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง,ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม Home (2009)
Soybeans, palm oil, eucalyptus trees...ถั่วเหลือง, ปาล์มน้ำมัน ต้นยูคาลิปตัส... Home (2009)
On these lands stood the highest palm trees in the world.บนเกาะนี้เคยมี ต้นปาล์มที่สูงที่สุดในโลก Home (2009)
Scarface. Pacino, '82, De Palma.De Palma. I Love You, Beth Cooper (2009)
My wife was murdered because I was responsible for protecting David Palmer during an assassination attempt.ภรรยาผมถูกฆาตรกรรม ในขณะที่ผมต้องรับผิดชอบ คุ้มครอง เดวิด พาล์มเมอร์ ระหว่างการลอบสังหาร Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Mr. Kanin, some years ago, while I served on President Palmer's detail,คุณคานิน หลายปีก่อน ตอนผมทำงานให้ประธานาธิบดีปาล์มเมอร์ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
He's the one who ordered the hit on David Palmer, and he had Michelle killed to cover his tracks.เขาเป็นหนึ่งในคนที่สั่งให้ฆ่าเดวิด ปาล์มเมอร์ เเละมันฆ่ามิเชล มันฆ่าทุกคนที่จะตามรอยถึงมันได้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
She palmed me this note.เธอฝากจดหมายมาด้วย Public Enemies (2009)
I'm here with County Sheriff Axel Palmer, who has this to say.นายคุณ นายอำเภอแอ๊กเซล พาล์มเมอร์ อยากให้พ่อคุณมาเห็นคุณตอนนี้จัง My Bloody Valentine (2009)
Your boss. County Sheriff Axel Palmer.โอเค สุภาพบุรุษทุกท่าน, ขอตัวไปจับคนร้ายก่อน My Bloody Valentine (2009)
It's Sarah Palmer now.ไม่ใช่แฮรี่ วอร์เดนแน่เพราะเค้าตายแล้ว My Bloody Valentine (2009)
- No, Mrs. Palmer.ไม่เอาน่า My Bloody Valentine (2009)
It's napalm, basically.นี่คือระเบิดนาปาล์ม Law Abiding Citizen (2009)
so hold out your hand, palm up.งั้นยื่นมือมา แบมือด้วย The Big Wheel (2009)
What do you think about dinner at the Palm?คุณว่าดินเนอร์ที่ เดอะ ปาล์ม เป็นไง? Mama Spent Money When She Had None (2009)
The Palm?เดอะปาล์ม? Mama Spent Money When She Had None (2009)
"they don't even show the prices on the menu" the Palm?เขาไม่โชว์ราคาบนเมนูน่ะเหรอ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Jean, Carlos is taking me to the Palm, not out for hoagies.จีนส์ คาร์ลอรส์จะพาฉันไปที่ร้านเดอะปาล์ม ไม่ใช่ร้านข้างทาง Mama Spent Money When She Had None (2009)
Soap gives it something to stick to, acts like napalm.สบู่ช่วยทำให้มันไหม้ช้าลงน่ะ เหมือนแบบ นาร์ปาล์ม Snap (2009)
[scoffs] Well, besides Palmer,รัส ดี, อยู่ข้างเพลเมอร์ไว้ละ Air: Part 1 (2009)
We jump back into ftl. [shutter snaps] Palmer is a geologist.พวกเราคงจะกลับมาที่ยาน เพลเมอร์เป็นนักธรณีวิทยา Air: Part 1 (2009)
Uh, Eli, franklin, palmer... And curtis,เออ อีไล แฟรงคลิน พาร์มเมอร์ และเคอร์ติส Air: Part 3 (2009)
Franklin, curtis and palmerแฟรงคลิน เคอร์ติสและพาร์มเมอร์ Air: Part 3 (2009)
You just stranded curtis and palmer.คุณต้องรออยู่ที่นี่ เคอติส และ พอลเมอร์ Air: Part 3 (2009)
Curtis? Palmer?เคอร์ติส พาร์มเมอร์ Air: Part 3 (2009)
Curtis. Palmer.เคอร์ติส พาร์มเมอร์ Air: Part 3 (2009)
Come here. Give me a hug. - Let me see your palms.มานี่ มาให้ฉันกอดหน่อย ขอฉันดูมือคุณก่อน Everybody Says Don't (2009)
- Palms toward me! - Get out of the car!ยกมือขึ้น\ ลงมาจากรถ To Hell... And Back (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
palmWhen he gets up on stage to sing one of his out-of-tune solo, I get so nervous for him that I get sweaty palms.
palmPlace a coin in the palm of his hand.
palmThis time, so I don't run out of things to talk about, I'll write a list on the palm of my hand.
palmUnfortunately, you won't get anything done in that office unless you grease someone's palm.
palmThat politician won't meet you unless you grease his palm.
palmSally Palmer is not a woman to be trifled with.
palmI am interested in palm reading.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลายมือ[N] lines on the palm of the hand, Syn. เส้นลายมือ, Ant. ลายเท้า, Example: ในการดูลายมือจะมีเส้นหนึ่งที่หมายถึงการศึกษา, Thai definition: รอยเส้นที่ฝ่ามือและนิ้ว
ลูกจาก[N] atap, See also: nipa palm, Nipa fruticana, Syn. จาก, Example: พ่อไปเก็บลูกจากในสวนทุกวัน, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกปาล์ม ใบใช้มุงหลังคาและกรุฝา ผลรับประทานได้
หวาย[N] rattan (palm), See also: wicker (palm), Example: มนุษย์ได้นำต้นหรือเถาของหวายมาใช้ทำเครื่องเรือน และเครื่องจักสาน, Thai definition: ชื่อเรียกปาล์มหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว กาบและก้านใบมีหนาม
คาดหมัด[V] wrap a piece of cloth around one's palm, See also: prepare for fighting, Example: นักมวยฝ่ายแดงกำลังคาดหมัด, Thai definition: เอาเชือกพันมือเพื่อเตรียมชกมวย
กลางฝ่ามือ[N] the middle of the palm, Syn. กลางใจมือ, อุ้งมือ, Example: คุณยายวางเม็ดแป้งกลางฝ่ามือ แล้วบี้ด้วยฝ่ามืออีกข้างจนเป็นผงละเอียด, Thai definition: ส่วนกลางของฝ่ามือ
น้ำตาลเมา[N] palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Example: น้ำตาลเมานี้มีรสนุ่มนวล, Thai definition: น้ำตาลสดที่ผสมเปลือกไม้เผาบางชนิดหมักแช่ไว้
คืบ[N] palm span, Syn. ฝ่ามือ, Example: เขาวัดโดยการใช้คืบของมือแทนใช้ไม้บรรทัด, Thai definition: ระยะจากปลายหัวแม่มือไปจนถึงปลายนิ้วกลางเมือกลางออก
งอบ[N] a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin, See also: a kind of farmer's hat, Syn. หมวกสานไม้ไผ่, Example: ยายปลงหาบลงข้างทางแล้วปลดงอบมากระพือลม, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องสวมหัวสำหรับกันแดดและฝน สานด้วยตอกไม้ไผ่ กรุด้านนอกด้วยใบลาน รูปคล้ายกระจาดคว่ำ มีรังสำหรับสวม
ปลาตะเพียน[N] fishshaped ornaments made of palm leaf, Example: เฉลียวสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวอย่างสุดฝีมือเพื่อลูกชายคนแรกของเขา, Count unit: พะวง, Thai definition: เครื่องแขวนเหนือเปลให้เด็กดู ทำด้วยใบตาลเป็นต้น
ปาล์ม[N] palm, Syn. ต้นปาล์ม, Example: ผลไม้แนวใหม่ที่เริ่มมีในจังหวัดชุมพรก็มีอย่างทุเรียนหมอนทอง สวนปาล์ม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเรียกไม้ต้นหรือไม้พุ่มในวงศ์ Palmae ชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
ฝ่า[N] palm (of hand); sole (of foot), Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, Example: เขาทั้งสองพังพาบลงไปอีกพร้อมทั้งฝ่าเท้านับเป็นสิบๆ คู่ที่ย่ำไปบนแผ่นหลัง, Thai definition: พื้นของมือและเท้า, มักพูดคู่กันว่า ฝ่ามือฝ่าเท้า
ฝ่ามือ[N] palm, Example: สุเทพใช้ฝ่ามือตบโต๊ะอย่างแรงด้วยความโกรธ, Count unit: ข้าง, Thai definition: พื้นของมือ
พนม[V] put (the palms of the hands) together in salute, See also: press the hands together at the chest or forehead in sign of respect, Syn. ประนม, Example: บ่าวสาวนั่งตรงตั่งที่จัดไว้ วางแขนลงบนหมอน ยื่นมือออกไปพนมตรงขันรองน้ำ, Thai definition: ทำให้มีรูปเหมือนเป็นพุ่มยอดแหลมเหมือนดอกบัวตูม
พนมมือ[V] press the hands together at the chest or forehead in sign of respect, See also: put (the palms of the hands together) in salute, Syn. ประนมมือ, กระพุ่มมือ, Example: เขานั่งคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากหลวงพี่, Thai definition: ทำมือให้มีรูปเหมือนดอกบัวตูม
ปูเล[N] sheath covering the inflorescence especially of the areca palm, Syn. กาบปูเล, Example: คุณยายใช้กาบปูเลทำกระทง
อินทผลัม[N] date palm, See also: Phoenix dactylifera Linn., Syn. อินทผาลัม, Thai definition: ชื่อปาล์มชนิด Phoenix dactylifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลกินได้
อุ้งมือ[N] palm, Example: เขาจ้องมองภาพอันสยดสยองของเหยื่อในอุ้งมือของฆาตกร, Thai definition: ส่วนกลางของฝ่ามือ
อุ้ง[N] palm, Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, Thai definition: ส่วนกลางของฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า
อีเห็น[N] palm civet, Syn. มูสัง, กระเห็น, Example: นอกจากพญากระรอกแล้ว กระรอกป่า และกระรอกบิน ตลอดจนชะมด อีเห็น ล้วนแต่มีนิสัยขี้ขโมยทั้งนั้น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Viverridae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับชะมด และพังพอน ลำตัวเรียวยาวขาสั้น หางยาว ปากแหลมยาว ออกหากินในเวลากลางคืน มีต่อมกลิ่นที่ก้นทำให้ตัวมีกลิ่นแรง
ตาล[N] Toddy palm, See also: Borassus flabellifer Linn., palmyra palm, fan-palm, sugar palm, Syn. ต้นตาล, Example: จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีตาลมากที่สุดในประเทศไทย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Borassus flabellifer Linn. ในวงศ์ Palmae ใบใหญ่ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ตาลตัวผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ตาลตัวเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยวๆ ผลใหญ่กลมโตเป็นทะลาย
ตะบองเพชร[N] sugar palm leaf, See also: ceremonial palm leaf with one end knotted into triangle, Thai definition: ใบตาลที่ขมวดปลายลงอักขระ สำหรับใช้ในพิธีตรุษและโกนจุก
ตราขุนพล[N] a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts, Example: ชาวบ้านกำลังช่วยกันทำตราขุนพลเอาไว้ป้องกันผี, Count unit: ดวง, Thai definition: ลายที่ขีดเป็นกากบาทที่ก้นหม้อตาล สำหรับปักไว้กันผี
ติดสินบน[V] bribe, See also: offer a bribe, grease someone's palm, give a bribe, Syn. ให้สินบน, Ant. รับสินบน, Example: กว่าจะชนะการประมูลครั้งนี้ เราต้องติดสินบนผู้ใหญ่ไปหลายหมื่น
โตนด[N] palmyra, Syn. ตาลโตนด, Example: ชาวบ้านในตำบลนั้นมีอาชีพหลักในการทำน้ำตาลโตนด, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ใบใหญ่ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ตาลตัวผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ตาลตัวเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยวๆ ผลใหญ่เป็นทะลาย
ถวายกร[V] salute a prince in Thai style, See also: raise hands up palm against palm in an attitude of paying respect, Thai definition: ไหว้เจ้านาย
ทาง[N] palm leaf, Example: ในวันหยุด พ่อมักจะใช้เวลาว่างในการตัดทางมะพร้าวที่เกะกะทิ้ง, Count unit: ทาง, Thai definition: ใบของต้นไม้บางชนิด
ทาง[CLAS] qualifier for palm leaves, Example: พ่อตัดทางมะพร้าว 10 ทาง เพื่อนำมาคลุมต้นไม้ต้นเล็กๆ ที่เพิ่งปลูก, Thai definition: ลักษณนามเรียกใบของต้นไม้บางชนิด
ทางมะพร้าว[N] coconut leaf, See also: coconut-palm leaf stalk, Example: เขาปีนขึ้นปลิดทางมะพร้าวลงมาทางหนึ่ง, Count unit: ทาง
น้ำตาลปึก[N] palm sugar, Example: น้ำตาลปึกที่ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี มีชื่อเสียงจนได้เป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล, Count unit: ปึก, ฝา, Thai definition: น้ำตาลเป็นรูปปึก
ใบตาล[N] sugar palm leaf, Example: เถียงนาปูพื้นด้วยฟาก มีใบตาลเป็นฝาและคลุมเป็นหลังคา, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบของต้นตาล
แบมือ[V] open the palm of the hand, See also: hold out one's hand, Syn. หงายมือ, Ant. กำมือ, Example: เด็กข้างถนนถือวิสาสะล้างๆ ถูๆ รถแล้วแบมือขอตังค์ห้าบาท, Thai definition: หงายมือเหยียดนิ้วทั้ง 5 ออก
ปณต[V] salute, See also: pay respect by placing one's palms together, greet, put one's palms together in worship, Syn. ประณต, ไหว้, Example: กุมารน้อยน้อมปณตบทมาลย์, Notes: (บาลี)
ประนมมือ[V] pay obeisance, See also: put one's palm together to salutation, put one's palms together in worship, raise both han, Syn. ประนมหัตถ์, ประนมกร, น้อมไหว้, ประณต, กระพุ่มมือ, พนมมือ, Example: เด็กน้อยประนมมือไหว้ผู้ใหญ่
ประนม[V] bring both hands together in obeisance, See also: raise both hands up palm against palm, Syn. ไหว้, พนม, วันทา, กราบ, Example: ผมไม่ลืมที่จะยกมือประนมกราบไหว้พระองค์นี้ทุกครั้งที่ผ่าน, Thai definition: ยกกระพุ่มมือ, ยกมือขึ้นกระพุ่ม
ชิด[N] nipa palm, See also: Arenga pinnata, Syn. ลูกชิด, Example: เขาชอบกินไอติมใส่ลูกชิด, Thai definition: เรียกเนื้อในเมล็ดอ่อนของต้นตาว
ซองมือ[N] palm, Thai definition: ฝ่ามือที่รวมนิ้วมือให้ห่อเข้าเพื่อรับสิ่งของ
กลางใจมือ[N] the middle of the palm, Syn. กลางฝ่ามือ, อุ้งมือ, Example: นางเอกเรื่องนั้นมีปานแดงอยู่กลางใจมือ
กระแบะมือ[N] handful, See also: palm of the hand, Ant. มาก, มากมาย, Example: เขามีลูกหินอยู่กระแบะมือ, Thai definition: ขนาดเท่ามือ
กระพุ่มมือ[V] put the hands together, See also: raise both hands palm to palm, Syn. พนมมือ, Example: เขารีบกระพุ่มมือไหว้ทันทีที่เห็นหัวหน้ากอง
กะแช่[N] palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Syn. น้ำตาลเมา, Example: เขากินกะแช่มากเกินไปจนเมา, Thai definition: น้ำเมาหมักแช่เชื้อ แต่ยังมิได้กลั่นเป็นสุรา
กากะเยีย[N] stand for palm-leaf books, See also: folding wooden bookrest, Thai definition: เป็นเครื่องสำหรับวางหนังสือใบลานทำด้วยไม้ 8 อัน ร้อยไขว้กันไว้
จั่น[N] blossom or spadix of the coconut or betel palm, Count unit: จั่น, Thai definition: ช่อดอกหมากหรือช่อดอกมะพร้าวเมื่อยังอ่อนอยู่
จาก[N] nipa palm, Example: ทางแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจะเห็นจากขึ้นอยู่ทั่วไป, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อปาล์มชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกออยู่ตามป่าเลนหรือริมฝั่งน้ำกร่อยตื้นๆ ใบใช้มุงหลังคาและกรุฝา ออกดอกเป็นช่อยาว ผลรวมเป็นทะลาย กินได้
ตกจั่น[V] blossom, See also: have flowers (used for palm trees), Syn. ออกดอก (หมาก, มะพร้าว), ออกจั่น, Example: มะพร้าวต้นนี้ตกจั่นแล้ว
ต้นตาล[N] sugar palm tree, See also: toddy palm, Syn. ตาล, Example: ได้มีการทำน้ำตาลจากต้นตาลกันมาก, Count unit: ต้น
ต้นหมาก[N] betel palm, Example: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ เขาก็ใช้ต้นหมากมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ แทนไม้ไผ่ก็ได้
ลาน[N] Corypha lecontei, See also: fan palm, talipot, Syn. ต้นลาน, Example: ในปีหนึ่งๆ ลานจะแตกใบใหม่ประมาณ 5-7 ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Corypha วงศ์ Palmae คล้ายต้นตาล ใบใช้จารหนังสือ ทำหมวก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: palm leaves   FR: feuille de palmier [m]
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ใบตาล[n. exp.] (bai tān) EN: sugar palm leaf   
ดีเซล-ปาล์ม[n. exp.] (dīsēl-pām) FR: diesel de palme [m]
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ฝ่า[n.] (fā) EN: palm ; sole   FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]
ฝ่ามือ[n. exp.] (fāmeū) EN: palm   FR: paume (de la main) [f]
อีเห็น[n.] (ī-hen) EN: palm civet   
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (ī-hen hū dāng) EN: Three-striped Palm Civet   
อีเห็นข้างลาย[n. exp.] (ī-hen khāng lāi) EN: Common Palm Civet   
อีเห็นเครือ[n. exp.] (ī-hen khreūa) EN: Masked Palm Civet   
อีเห็นลายพาด[n. exp.] (ī-hen lāi phāt) EN: Banded Palm Civet   
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (ī-hen nā khāo) EN: Three-striped Palm Civet   
อินทผลัม[n.] (inthaphalam) EN: date palm   FR: dattier [m]
อินทผลัมใบเงิน [n. exp.] (inthaphalam bai ngoen) EN: India date ; India wild date ; Wild date ; Silver date palm   
อินทผลัมไต้หวัน [n. exp.] (inthaphalam Taiwan) EN: Taiwan date palm   
จาก[n.] (jāk) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm   
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)   
จั๋งจีน [n. exp.] (jang Jīn) EN: Reed rhapis ; Slender lady palm   
กะแช่[n. exp.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor   FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
การอ่านลายมือ[n. exp.] (kān ān lāimeū) EN: palmistry   FR: chiromancie [f]
กะพ้อหนาม [n. exp.] (kaphø nām) EN: Mangrove fan palm   
ไขลาน[v. exp.] (khai lān) EN: grease s.o.'s palm   
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm]   FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
กลางใจมือ[n. exp.] (klāngjai meū) EN: middle of the palm   
ลายมือ[n. exp.] (lāimeū) EN: lines on the fingers and palm ; fingerprint   FR: ligne de la main [f] ; empreinte (digitale) [f]
ลาน[n.] (lān) EN: Fan palm ; Talipot palm   FR: talipot [m]
ลูกตาล[n. exp.] (lūk tān) EN: palmyra   FR: amande de palmier [f]
หมาก[n.] (māk) EN: betel palm ; areca palm   
หมากแดง [n. exp.] (māk daēng) EN: Sealing-wax palm ; Lipstick palm ; Raja palm ; Maharajah palm   
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm   
หมากนวล[n. exp.] (māk nūan) EN: Manila palm ; Christmas palm   
เมล็ดปาล์ม[n. exp.] (malet pām) EN: palm nuts   
มะพร้าว[n.] (maphrāo) EN: Coconut tree ; Coco palm   
มะพร้าวแคระ [n. exp.] (maphrāo khrae) EN: Arikury palm   
หมอดูลายมือ[n. exp.] (mødū lāimeū) EN: palmist   FR: chiromancien [m] ; chiromancienne [f]
หมวกสานไม้ไผ่[n. exp.] (mūak sān mai phai) EN: hat made of bamboo and palm leaves   
น้ำมันปาล์ม[n. exp.] (nāmman pām) EN: palm oil ; palm olein   FR: huile de palme [f]
น้ำตาลเมา [n.] (nāmtānmao) EN: palm wine ; toddy ; rice liquor ; fermented palm juice   FR: vin de palme [m]
น้ำตาลปึก[n. exp.] (nāmtān peuk) EN: palm sugar cake ; palm sugar   FR: sucre de palme [m]
น้ำตาลปีบ[n.] (nāmtān pīp) EN: palm sugar   FR: sucre de palme [m]
งอบ[n.] (ngøp) EN: farmer's hat (made of bamboo and palm leaves) ; peasant's hat ; traditional Khmer rice farmer's hat   FR: chapeau de paille [m]
งวง[n.] (ngūang) EN: spadix of a palm   
งวงมะพร้าว[n. exp.] (ngūang maphrāo) EN: coconut palm's spadix   
นกแอ่นตาล[n. exp.] (nok aen tān) EN: Asian Palm Swift   FR: Martinet batassia [m]
นกซ่อมทะเลอกแดง [n. exp.] (nok sǿm thalē ok daēng) EN: Asian Dowitcher   FR: Bécassin d’Asie [m] ; Limnodrome semipalmé [m] ; Bécassin de l’Ob [m] ; Limnodrome de Taczanowski [m]
ปาล์ม[n.] (pām) EN: palm   FR: palmier [m]
ปาล์มบูเตีย [n. exp.] (pām būtīa) EN: Wine palm ; Jelly palm   
ปาล์มชวา [n. exp.] (pām Chawā) EN: Anahaw palm ; Java palm   

CMU English Pronouncing Dictionary
PALM    P AA1 L M
PALM    P AA1 M
PALME    P AA1 L M
PALMS    P AA1 M Z
PALMA    P AA1 L M AH0
PALME    P AA1 M
PALMS    P AA1 L M Z
NAPALM    N EY1 P AA0 M
PALMER    P AA1 L M ER0
PALMER    P AA1 M ER0
PALMERI    P AA0 L M EH1 R IY0
PALMERO    P AA0 L M EH1 R OW0
DEPALMA    D AH0 P AA1 L M AH0
PALMORE    P AE1 L M AO0 R
DIPALMA    D AH0 P AA1 L M AH0
LAPALME    L AA0 P AA1 L M IY0
PALMA'S    P AA1 L M AH0 Z
PALMIRA    P AA0 L M IH1 R AH0
PALMIERI    P AO2 L M IY0 EH1 R IY0
PALMGREN    P AE1 L M G R EH0 N
PALMETTO    P AA0 L M EH1 T OW0
PALMETTO    P AE0 L M EH1 T OW0
PALMITER    P AE1 L M AY0 T ER0
PALMITIC    P AE0 L M IH1 T IH0 K
PALMDALE    P AA1 M D EY2 L
PALMER'S    P AA1 M ER0 Z
PALMER'S    P AA1 L M ER0 Z
PALMOLIVE    P AA0 L M AA1 L IH0 V
PALMQUIST    P AE1 L M K W IH2 S T
PALMISTRY    P AA1 M AH0 S T R IY0
PALMISANO    P AA0 L M IY0 S AA1 N OW0
PALMERTON    P AA1 M ER0 T AH0 N
PALMERINO    P AO2 L M EH0 R IY1 N OW0
PALMATIER    P AE1 L M AH0 T IY0 ER0
PALMATEER    P AE1 L M AH0 T IH0 R
DEPALMA'S    D AH0 P AA1 L M AH0 Z
PALMINTERI    P AO2 L M AH0 N T EH1 R IY0
PALMERTREE    P AA1 M ER0 T R IY2
PALMDALE'S    P AA1 M D EY2 L Z
PALMSTIERNA    P AO2 L M S T IY0 EH1 R N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palm    (v) (p aa1 m)
palms    (v) (p aa1 m z)
palmy    (j) (p aa1 m ii)
napalm    (n) (n ei1 p aa m)
palmed    (v) (p aa1 m d)
palmer    (n) (p aa1 m @ r)
palmers    (n) (p aa1 m @ z)
palmier    (j) (p aa1 m i@ r)
palming    (v) (p aa1 m i ng)
palmist    (n) (p aa1 m i s t)
oil-palm    (n) - (oi1 l - p aa m)
palm-oil    (n) - (p aa1 m - oi l)
palmetto    (n) (p a1 l m e1 t ou)
palmiest    (j) (p aa1 m i i s t)
palmists    (n) (p aa1 m i s t s)
oil-palms    (n) - (oi1 l - p aa m z)
palmettos    (n) (p a1 l m e1 t ou z)
palmistry    (n) (p aa1 m i s t r ii)
Las Palmas    (n) - (l a1 s - p a1 l m @ s)
palmettoes    (n) (p a1 l m e1 t ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] prop; support (for weight); rest (e.g. arm rest); thanks to; to hold in one's hand; to support in one's palm; to give; to base; to commit; to set, #2,694 [Add to Longdo]
[zhǎng, ㄓㄤˇ, ] in charge of; palm of hand, #3,021 [Add to Longdo]
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, ] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation, #9,499 [Add to Longdo]
手掌[shǒu zhǎng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ, ] palm, #9,763 [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] expand; support on palm; to develop; to open up, #9,862 [Add to Longdo]
巴掌[bā zhǎng, ㄅㄚ ㄓㄤˇ, ] palm; hand, #11,233 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] palm, #18,956 [Add to Longdo]
[yē, ㄧㄝ, ] coconut palm; Taiwan pr. ye2, #23,015 [Add to Longdo]
[lǘ, ㄌㄩˊ, / ] palm tree, #25,999 [Add to Longdo]
棕榈[zōng lǘ, ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, / ] a palm tree; Palmetto (name), #29,940 [Add to Longdo]
槟榔[bīng lang, ㄅㄧㄥ ㄌㄤ˙, / ] betel palm (Areca catechu); betel nut, #29,942 [Add to Longdo]
棕榈油[zōng lǘ yóu, ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ ㄧㄡˊ, / ] palm oil, #33,640 [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, / ] betel palm (Areca catechu); betel nut; Taiwan pr. bin1, #51,014 [Add to Longdo]
合掌[hé zhǎng, ㄏㄜˊ ㄓㄤˇ, ] to clasp hands; to put one's palms together (in prayer), #57,911 [Add to Longdo]
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, / ] a civet (arboreal cat); a palm civet, #61,173 [Add to Longdo]
反掌[fǎn zhǎng, ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, ] lit. to turn over one's palm; fig. everything is going very well., #94,880 [Add to Longdo]
棕树[zōng shù, ㄗㄨㄥ ㄕㄨˋ, / ] palm tree, #98,139 [Add to Longdo]
椰油[yē yóu, ㄧㄝ ㄧㄡˊ, ] palm oil, #121,243 [Add to Longdo]
油棕[yóu zōng, ㄧㄡˊ ㄗㄨㄥ, ] oil palm, #127,995 [Add to Longdo]
蒲葵[pú kuí, ㄆㄨˊ ㄎㄨㄟˊ, ] Chinese fan palm; Livistona chinensis, #133,536 [Add to Longdo]
软脂酸[ruǎn zhī suān, ㄖㄨㄢˇ ㄓ ㄙㄨㄢ, / ] (chem.) palmitic acid, a saturated fatty acid C15H31COOH, #209,429 [Add to Longdo]
拉斯帕尔马斯[Lā sī pà ěr mǎ sī, ㄌㄚ ㄙ ㄆㄚˋ ㄦˇ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Las Palmas, Spain, #397,798 [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, ] (palm), #833,094 [Add to Longdo]
擎拳合掌[qíng quán hé zhǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄤˇ, ] to clasp hands; to put one's palms together (in obeisance) [Add to Longdo]
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture [Add to Longdo]
棕枝主日[zōng zhī zhǔ rì, ㄗㄨㄥ ㄓ ㄓㄨˇ ㄖˋ, ] Palm Sunday (Sunday before Easter) [Add to Longdo]
棕枝全日[zōng zhī quán rì, ㄗㄨㄥ ㄓ ㄑㄩㄢˊ ㄖˋ, ] Palm Sunday (Christian Festival one week before Easter) [Add to Longdo]
棕闾[zōng lǘ, ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, / ] palm [Add to Longdo]
芭蕉扇[bā jiāo shàn, ㄅㄚ ㄐㄧㄠ ㄕㄢˋ, ] palm-leaf fan [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] Rubus palmatus [Add to Longdo]
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media [Add to Longdo]
锯棕榈[Jù Zōng lǘ, ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, / ] Saw Palmetto (drug used to treat benign prostate hypertrophy in men) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dattelpalme {f} [bot.]date tree; date palm [Add to Longdo]
Faustbecher {m}palm cup [Add to Longdo]
Handballenschalter {m}palm switch [Add to Longdo]
Handfläche {f}palm; palm of the hand [Add to Longdo]
Handlesekunst {f}palmistry [Add to Longdo]
Handleser {m}; Handleserin {f}; Handliniendeuter {m}; Handwahrsager {m} | Handleser {pl}; Handliniendeuter {pl}; Handwahrsager {pl}palmist | palmists [Add to Longdo]
Kokospalme {f} | Kokospalmen {pl}coco | cocos [Add to Longdo]
Kreuzgriff {m}palm grip [Add to Longdo]
Napalm {n}napalm [Add to Longdo]
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist [Add to Longdo]
Palmfett {n} [cook.]palm butter [Add to Longdo]
Palmenwedel {n}; Palmenzweig {m}palm branch [Add to Longdo]
Stechpalme {f}; Ilex {m} [bot.]holly [Add to Longdo]
Stechpegel {m} | Stechpalmen {pl}; Stechpalmenzweige {pl}hook gauge | hollies [Add to Longdo]
Taschencomputer {m}; Palmtop-Computer {m}handheld computer; palmtop computer [Add to Longdo]
Toddy {m}; eine Art Grog; Palmwein {m}toddy [Add to Longdo]
Versprechen {n}; Versprechung {f}; Zusage {f} | Versprechen {pl}; Versprechungen {pl}; Zusagen {pl} | sein Versprechen halten | ein Versprechen geben (halten; brechen) | jdm. große Versprechungen machen | jdn. mit Versprechungen abspeisenpromise | promises | to keep one's promise | to make (keep; break) a promise | to promise someone the earth | to palm sb. off with promises [Add to Longdo]
jdm. etw. andrehen [ugs.]to palm sth. off on sb. [Add to Longdo]
glorreichpalmy [Add to Longdo]
handförmigpalmate [Add to Longdo]
handförmigpalmated [Add to Longdo]
eine ganze Hand voll vona handful of; a palmful of [Add to Longdo]
palmenreich {adj} | palmenreicher | am palmenreichstenpalmy | palmier | palmiest [Add to Longdo]
in der Hand verschwinden lassento palm [Add to Longdo]
Das brachte mich auf die Palme. [übtr.]That drives me nuts. [fig.] [Add to Longdo]
Er trug den Sieg davon.He bore the palm. [Add to Longdo]
Er versuchte es mir anzudrehen.He tried to palm it off on me. [Add to Longdo]
Sie brachte mich auf die Palme.She drove me crazy. [Add to Longdo]
Sandstrandläufer {m} [ornith.]Semipalmated Sandpiper (Calidris pusilla) [Add to Longdo]
Palmgeier {m} [ornith.]Palm-nut Vulture [Add to Longdo]
Amerikanischer Sandregenpfeifer {m} [ornith.]Semi-palmated Plover [Add to Longdo]
Palmtaube {f} [ornith.]Laughing Dove [Add to Longdo]
Palmenlori {m} [ornith.]Palm Lorikeet [Add to Longdo]
Palmensegler {m} [ornith.]African Palm Swift [Add to Longdo]
Palmsteiger {m} [ornith.]Point-tailed Palmcreeper [Add to Longdo]
Palmenschwätzer {m} [ornith.]Palm Chat [Add to Longdo]
Palmerklarino [ornith.]Small Kauai Thrush [Add to Longdo]
Palmaritodrossel {f} [ornith.]Unicoloured Thrush [Add to Longdo]
Schwarzscheitel-Palmtangare {f} [ornith.]Black-crowned Palm Tanager [Add to Longdo]
Grauscheitel-Palmtangare {f} [ornith.]Grey-crowned Palm Tanager [Add to Longdo]
Palmertangare {f} [ornith.]Grey & Gold Tanager [Add to Longdo]
Palmentangare {f} [ornith.]Palm Tanager [Add to Longdo]
Palmenwaldsänger {m} [ornith.]Palm Warbler [Add to Longdo]
Palmenweber {m} [ornith.]Golden Palm Weaver [Add to Longdo]
Palmenkrähe {f} [ornith.]Palm Crow [Add to Longdo]
Kaisertetra {m} (Nematobrycon palmeri) [zool.]emperor tetra [Add to Longdo]
West Palm Beach (Stadt in USA)West Palm Beach (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレカ椰子[アレカやし, areka yashi] (n) areca palm [Add to Longdo]
エンペラーテトラ;エンペラー・テトラ[, enpera-tetora ; enpera-. tetora] (n) emperor tetra (Nematobrycon palmeri) [Add to Longdo]
ココ椰子[ココやし, koko yashi] (n) coconut palm [Add to Longdo]
サゴ椰子;沙穀椰子[サゴやし(サゴ椰子);さごやし(沙穀椰子);サゴヤシ, sago yashi ( sago yashi ); sagoyashi ( sa koku yashi ); sagoyashi] (n) (uk) sago palm (Metroxylon sagu) [Add to Longdo]
ドラセナ[, dorasena] (n) (See 竜血樹) dracaena (any palmlike tree of genus Dracaena or Cordyline) (lat [Add to Longdo]
ナパーム[, napa-mu] (n) napalm [Add to Longdo]
ナパーム弾[ナパームだん, napa-mu dan] (n) napalm bomb [Add to Longdo]
ニッパ椰子[ニッパやし, nippa yashi] (n) nipa palm [Add to Longdo]
パームオイル[, pa-muoiru] (n) palm oil [Add to Longdo]
パームサイズ[, pa-musaizu] (n) {comp} palm-sized [Add to Longdo]
パームサイズPC[パームサイズピーシー, pa-musaizupi-shi-] (n) {comp} palm-size Personal Computer [Add to Longdo]
パームトップ[, pa-mutoppu] (n) {comp} palm top [Add to Longdo]
パームトップコンピュータ;パームトップコンピューター[, pa-mutoppukonpyu-ta ; pa-mutoppukonpyu-ta-] (n) {comp} palmtop computer [Add to Longdo]
パームボール[, pa-mubo-ru] (n) palm ball; (P) [Add to Longdo]
パームレスト[, pa-muresuto] (n) {comp} palm rest [Add to Longdo]
パルミチン酸[パルミチンさん, parumichin san] (n) palmitic acid [Add to Longdo]
パルミラ椰子[パルミラやし;パルミラヤシ, parumira yashi ; parumirayashi] (n) (uk) palmyra (species of fan palm, Borassus flabellifer) [Add to Longdo]
パルメット[, parumetto] (n) palmette [Add to Longdo]
ヤシ科;椰子科[ヤシか(ヤシ科);やしか(椰子科), yashi ka ( yashi ka ); yashika ( yashi ka )] (n) Palmae (palm family of plants); Arecaceae [Add to Longdo]
ラフィア椰子[ラフィアやし, rafia yashi] (n) raffia palm [Add to Longdo]
阿檀[あだん;アダン, adan ; adan] (n) (uk) screw pine (Pandanus odoratissimus, P. tectorius); pandanus palm; pandanus fruit [Add to Longdo]
以呂波紅葉[いろはもみじ;イロハモミジ, irohamomiji ; irohamomiji] (n) (uk) Japanese maple (Acer palmatum) [Add to Longdo]
伊呂波楓[いろはかえで, irohakaede] (n) (uk) Japanese maple (Acer palmatum) [Add to Longdo]
栄光蘭[えいこうらん, eikouran] (n) Spanish dagger; palm lily; Yucca Gloriosa [Add to Longdo]
貝多羅[ばいたら, baitara] (n) (obsc) (See 貝多羅葉) pattra (palmyra leaves used in Ancient India for writing upon) [Add to Longdo]
貝多羅葉[ばいたらよう;ばいたらば, baitarayou ; baitaraba] (n) pattra (palmyra leaves used in Ancient India for writing upon) [Add to Longdo]
観掌術[かんしょうじゅつ, kanshoujutsu] (n) palmistry [Add to Longdo]
熊掌[ゆうしょう, yuushou] (n) bear's palm (meat treasured in Ancient China) [Add to Longdo]
紅葉苺[もみじいちご;モミジイチゴ, momijiichigo ; momijiichigo] (n) (uk) Rubus palmatus var. coptophyllus (specific variety of raspberry) [Add to Longdo]
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together [Add to Longdo]
沙穀[サゴ, sago] (n) (uk) (See サゴ椰子) sago (edible sago palm starch) (dut [Add to Longdo]
砂糖椰子[さとうやし;サトウヤシ, satouyashi ; satouyashi] (n) (uk) sugar palm (Arenga pinnata) [Add to Longdo]
手の内[てのうち, tenouchi] (n) palm; skill; scope of one's power; one's intention [Add to Longdo]
手筋[てすじ, tesuji] (n) lines of the palm; aptitude; handwriting; apt move (in a go or shogi game); standard method [Add to Longdo]
手掌[しゅしょう, shushou] (adj-na,n,adj-no) palmar; palm [Add to Longdo]
手相[てそう, tesou] (n,vs) palm reading [Add to Longdo]
手相見[てそうみ, tesoumi] (n) palm reader [Add to Longdo]
掌(P);手のひら(P);手の平[てのひら(P);たなごころ(掌), tenohira (P); tanagokoro ( tenohira )] (n) the palm (of one's hand); (P) [Add to Longdo]
掌を指す[たなごころをさす;しょうをさす, tanagokorowosasu ; shouwosasu] (exp,v5s) (id) to be obvious; to be obviously correct; to point to one's palm [Add to Longdo]
掌骨[しょうこつ, shoukotsu] (n,adj-no) (obsc) (See 中手骨) bones of the palm (esp. the metacarpals, but sometimes also including the carpals) [Add to Longdo]
掌紋[しょうもん, shoumon] (n) palm print [Add to Longdo]
象牙椰子[ぞうげやし;ゾウゲヤシ, zougeyashi ; zougeyashi] (n) (uk) ivory palm (Phytelephas macrocarpa) [Add to Longdo]
塵浄水[ちりじょうずい, chirijouzui] (n) ceremonious clapping and rubbing of the palms (sumo) [Add to Longdo]
占い師;占師[うらないし, uranaishi] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist [Add to Longdo]
占者[うらないしゃ, uranaisha] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist [Add to Longdo]
扇芭蕉[おうぎばしょう;オウギバショウ, ougibashou ; ougibashou] (n) (uk) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm [Add to Longdo]
蘇鉄[そてつ;ソテツ, sotetsu ; sotetsu] (n) (uk) Japanese sago palm (species of cycad, Cycas revoluta) [Add to Longdo]
多羅[たら, tara] (n) (1) (abbr) (See 多羅樹) palmyra; (2) (abbr) (See 多羅葉) lusterleaf holly; (3) patra (silver incense dish placed in front of a Buddhist statue) [Add to Longdo]
多羅樹[たらじゅ, taraju] (n) (1) (See パルミラ椰子) palmyra; (2) ancient Indian unit of distance (approx. 15m) [Add to Longdo]
多羅葉[たらよう, tarayou] (n) (1) (uk) lusterleaf holly (Ilex latifolia); (2) (See 貝多羅葉) pattra (palmyra leaves used in Ancient India for writing upon) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パームサイズ[ぱーむさいず, pa-musaizu] palm-sized [Add to Longdo]
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top [Add to Longdo]
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer [Add to Longdo]
パームレスト[ぱーむれすと, pa-muresuto] palm rest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top