Search result for

palmés

(50 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palmés-, *palmés*, palmé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา palmés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *palmés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palmer[N] นักแสวงบุญ (โดยเฉพาะในยุคกลาง)
palmetto[N] ต้นปาล์มมีใบรูปพัด (โดยเฉพาะจำพวก Sabal palmetto)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palmetten. รูปกลุ่มใบจากจุดเดียวกันที่คล้ายฝ่ามือ
palmetton. ต้นพาล์มที่มีใบรูปพัด

English-Thai: Nontri Dictionary
palmer(n) ผู้แสวงบุญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallaesthetic; pallesthetic; palmaesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthesia; pallaesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthetic; pallaesthetic; palmaesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmesthetic; pallaesthetic; pallesthetic; palmaesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmaesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmaesthetic; pallaesthetic; pallesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibility, vibratory; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesiaความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vibratory sensibility; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesiaความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีเซล-ปาล์ม[n. exp.] (dīsēl-pām) FR: diesel de palme [m]
กะแช่[n. exp.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor   FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
น้ำมันปาล์ม[n. exp.] (nāmman pām) EN: palm oil ; palm olein   FR: huile de palme [f]
น้ำตาลเมา [n.] (nāmtānmao) EN: palm wine ; toddy ; rice liquor ; fermented palm juice   FR: vin de palme [m]
น้ำตาลปึก[n. exp.] (nāmtān peuk) EN: palm sugar cake ; palm sugar   FR: sucre de palme [m]
น้ำตาลปีบ[n.] (nāmtān pīp) EN: palm sugar   FR: sucre de palme [m]
นกซ่อมทะเลอกแดง [n. exp.] (nok sǿm thalē ok daēng) EN: Asian Dowitcher   FR: Bécassin d’Asie [m] ; Limnodrome semipalmé [m] ; Bécassin de l’Ob [m] ; Limnodrome de Taczanowski [m]
พังผืดเท้า[n. exp.] (phang pheūt thāo) EN: webbed foot   FR: patte palmée [f]
ผีเสื้อมุมใต้ปีกขาว[n. exp.] (phīseūa mum tāi pīk khāo) EN: White-tipped Palmer   

CMU English Pronouncing Dictionary
PALME    P AA1 M
PALME    P AA1 L M
PALMER    P AA1 M ER0
PALMER    P AA1 L M ER0
LAPALME    L AA0 P AA1 L M IY0
PALMERO    P AA0 L M EH1 R OW0
PALMERI    P AA0 L M EH1 R IY0
PALMER'S    P AA1 L M ER0 Z
PALMER'S    P AA1 M ER0 Z
PALMETTO    P AE0 L M EH1 T OW0
PALMETTO    P AA0 L M EH1 T OW0
PALMERINO    P AO2 L M EH0 R IY1 N OW0
PALMERTON    P AA1 M ER0 T AH0 N
PALMERTREE    P AA1 M ER0 T R IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palmed    (v) (p aa1 m d)
palmer    (n) (p aa1 m @ r)
palmers    (n) (p aa1 m @ z)
palmetto    (n) (p a1 l m e1 t ou)
palmettos    (n) (p a1 l m e1 t ou z)
palmettoes    (n) (p a1 l m e1 t ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンペラーテトラ;エンペラー・テトラ[, enpera-tetora ; enpera-. tetora] (n) emperor tetra (Nematobrycon palmeri) [Add to Longdo]
パルメット[, parumetto] (n) palmette [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棕榈[zōng lǘ, ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, / ] a palm tree; Palmetto (name), #29,940 [Add to Longdo]
锯棕榈[Jù Zōng lǘ, ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, / ] Saw Palmetto (drug used to treat benign prostate hypertrophy in men) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top