Search result for

paliers

(52 entries)
(1.5262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paliers-, *paliers*, palier
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paliers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paliers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espalier[N] พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด, Syn. hedge, hedgerow

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grapevine drainage pattern; espalier drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
espalier drainage pattern; grapevine drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trellis drainage pattern; espalier drainage pattern; grapevine drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Espaliersไม้ดัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, these flowers, in assorted sizes and shapes will be stapled to the trellis through which the graduates make their entrance into the room.Die Blumen hier, in verschiedenen Größen und Formen, tackern wir an das Spalier, durch das die Schulabgänger den Raum betreten werden. The Valediction (1980)
When I think of my graduation, I don't wanna remember that I walked through a trellis covered with fake flowers.Wenn ich an meine Abschlussfeier zurückdenke, will ich mich nicht an ein Spalier mit Kunstblumen erinnern. The Valediction (1980)
The trellis is broken.Das Spalier ist kaputt. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Andrew climbed up the trellis and got me out the window.Andrew kletterte das Spalier hoch und befreite mich. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Ever stand on a trellis in your bare feet?Ich stehe barfuß auf einem RosenspalierA Nightmare on Elm Street (1984)
Down the trellis, honey.Am Spalier entlang, Liebling. Arachnophobia (1990)
And when the larder's looted Or the jewel case is rifled Or when the milk is missingUnd fehlen mal die Klunker, in der Schüssel fehlen die Trauben, die Sahne fehlt im Kühlschrank und ein Pekie muss dran glauben, zerschmettert ist das Treibhaus und das Spalier liegt im Dreck. Cats (1998)
Excuse me,Ich bin das Spalier hochgeklettert. Dire Strayts (1999)
Got the whole neighborhood out to say good-bye, huh?Da hat ja die ganze Nachbarschaft Spalier gestanden, was? Cheaper by the Dozen (2003)
Oh, it was the rose trellis.Das ist am Rosenspalier passiert. Sad Cypress (2003)
the rose trellis by the lodge.Über das Rosenspalier am Pförtnerhaus. Sad Cypress (2003)
It is a rose on the trellis at the lodge.Es ist eine Rose von dem Spalier am Pförtnerhaus. Sad Cypress (2003)
Well, then, it was a nail from the trellis.Nun, dann war es eben ein Nagel vom SpalierSad Cypress (2003)
But don't worry, your agents are standing guard.Aber mach dir keine Sorgen, deine Leute stehen SpalierThe Arrival (2008)
There were, like, people lining up. Dogs lining up.Die standen Spalier für mich, auch die Hunde. The Yellow Handkerchief (2008)
She climbed down this trellis?- Sie ist am Spalier runter? Being Alive (2009)
There is no way you crawled down that trellis, because I just tried to, and it collapsed on top of me!Du bist niemals am Spalier runtergeklettert, denn ich habe es versucht, und es ist zusammengebrochen! Being Alive (2009)
Line up!Spalier bilden! Jew Suss: Rise and Fall (2010)
Line up!Spalier bilden! Jew Suss: Rise and Fall (2010)
Line up!Spalier bilden! Jew Suss: Rise and Fall (2010)
Have found free shelter in the Gasthaus Sperrer, Line up the whole day on the street and even get a fat compensation.Sind jetzt kostenlos im Gasthaus Sperrer untergebracht, spalieren den ganzen Tag auf offener Straße und kriegen noch eine dicke Entschädigung. Jew Suss: Rise and Fall (2010)
Trellis, chairs, pastor.Spaliere, Stühle, Pastor. Gone Maybe Gone (2012)
'The Guard of Honour is mounted by the Nigeria Regiment, 'many of whom, like the Queen's husband, wear the Burma Star.'Das Spalier zu Pferd bildet das Nigerianische Regiment, von denen viele, genau wie der Ehemann der Königin, den Burma-Stern tragen. Half of a Yellow Sun (2013)
Silas and I were going to drink the immortality elixir as part of our wedding ceremony, but then everything around me started to die, my wedding flower, the garden trellis, our harvest, and then I realized why.Silas und ich wollten das Unsterblichkeitselixier als Teil unserer Hochzeitszeremonie trinken, aber dann fing alles um mich herum zu sterben an, meine Hochzeitsblumen, mein Gartenspalier, unsere Ernte, und dann wurde mir klar, wieso. Original Sin (2013)
Trellis.SpalierStill Alice (2014)
Cathode, pomegranate... trellis?Kathode. Granatapfel. SpalierStill Alice (2014)
You've pricked yourself climbing up the trellis, my poor thing.Du hast dich beim Hochklettern des Spaliers gestochen, mein armes Ding. Bullseye (2014)
That trellis is a fucking joke.Das scheiß Spalier ist ein verdammter Witz. Zoom (2015)
They are lining the streets, they're cheering him on, as if to say,Sie stehen Spalier und jubeln ihm zu, als möchten sie sagen: Money Monster (2016)
♪ You are my reason to liveSie stehen Spalier bis zur Kirche. Ich habe den Verkehr bis zur Commercial Road gesperrt. Episode #5.8 (2016)
It's called a trellis.Das nennt man SpalierThe Confirmation (2016)
See, I built the trellis, and...Wissen Sie, ich hab das Spalier gebaut und The Confirmation (2016)
See, I built her trellis and...- Ich hab ihr Spalier gebaut und The Confirmation (2016)
That trellis lady had no idea who I was.Die Frau mit dem Spalier hatte keine Ahnung, wer ich war. The Confirmation (2016)
You know how hard that was? You ever tried to climb a trellis?Bist du je ein Spalier hochgeklettert? Pilot (2017)
- She climbed down the trellis of a balcony like a cat.- Sie kletterte vom Balkon am Spalier herab wie eine Katze. Alraune (1952)
You go to the greenhouse.Ich gehe durch die Ställe und Spaliere. Alraune (1952)
down which I walked toward you, between two rows of faces, forever inert, frozen, watchful, indifferent, toward you, perhaps still hesitant, as you continue to watch the threshold of this garden.Sie stehen Wache in den Korridoren, durch die ich ging, um Sie zu treffen, durch ein Spalier von regungslosen, erstarrten Gesichtern. Sie sind aufmerksam und doch für alle Zeit gleichgültig. Ich ging zu lhnen und Sie zögerten vielleicht immer noch und sahen zur Schwelle zum Garten hin. Last Year at Marienbad (1961)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยาะ ๆ[X] (yǿ-yǿ) FR: par étape ; par palier

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPALIER    EH0 S P AE1 L Y ER0
L'ESPALIER    L EH0 S P AE2 L IY0 EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espalier    (n) (i1 s p a1 l i ei)
espaliers    (n) (i1 s p a1 l i ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kette {f}; Spalier {n}cordon [Add to Longdo]
Spalier {n} | Spaliere {pl} | Spalier bildenespalier | espaliers | to line [Add to Longdo]
Spalierbaum {m} | Spalierbäume {pl}espalier tree; cordon | espalier trees [Add to Longdo]
Spalierobst {n}espalier fruit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top