Search result for

paillet

(54 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paillet-, *paillet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paillet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paillet*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paillete(แพลเยท'พะเลท) n. แผ่นโลหะประดับเครื่องแต่งกาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And with all of that money, then I can buy my lovely precious stepmother a warm sweater with sequins on it.Und mit all dem Geld kann ich dann meiner lieben Stiefmutter einen warmen Pulli mit Pailletten kaufen. Cinderfella (1960)
Black sequins whirling To gay dancing tunesSchwarze Pailletten wirbeln im Takt von Tanzsongs This Property Is Condemned (1966)
I'm gonna design my own costume out of black shiny sequins, so that my skin'll look white against it and I'll glitter when I walk, sparkle when I dance with all those men in masks.Ich entwerfe mein eigenes Kostüm, mit schwarz schimmernden Pailletten, so dass meine Haut weiß im Kontrast aussieht und ich beim Laufen glitzere und funkle, wenn ich mit all den maskierten Männern tanze. This Property Is Condemned (1966)
Black sequins whirling To gay dancing tunesSchwarze Pailletten wirbeln im Takt von Tanzsongs This Property Is Condemned (1966)
Maybe some sequins on your helmet?Vielleicht Pailletten auf dem Helm. Is General Hammerschlag Burning? (1967)
Mmm. Perhaps I'll add a few, uh, sequins.Vielleicht füge ich noch ein paar Pailletten hinzu. How to Marry an Astronaut (1968)
It's almost working. Get the sequins off the gloves.Die fürchterlichen Pailletten müssen von den Handschuhen ab. Funny Lady (1975)
Hey, Clark, get the goddamn sequins off the gloves! Hey, Clark, get the goddamn sequins off the gloves!Claude, mach die Pailletten von den Handschuhen ab! Funny Lady (1975)
I told the matron I wanted to be a lady circus rider on a white horse in a spangled dress.Ich erzählte der Schwester, ich wolle Zirkusreiterin werden auf einem weißen Pferd, in einem mit Pailletten besetzten Kleid. Picnic at Hanging Rock (1975)
No sequins.Ohne Pailletten. The Duchess and the Dirtwater Fox (1976)
-Nothing fancy, just sequins and stuff.- Nur Pailletten und so. Fame (1980)
All covered with glitter. Smashing!Der war voller Pailletten. Pixote (1981)
Return to the world of sequins and feathers.Und wir kehren zurück in die Welt von Pailletten und Federn. Steele Threads (1983)
Why am I wearing sequins tonight?Warum trage ich heute nur Pailletten? Jumpin' Jack Flash (1986)
Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?Ich mochte diese Pailletten-Hemden. Die Hard (1988)
She's the blonde in the blue sequined dress.Es ist die Blonde im blauen Paillettenkleid. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
He dresses up in his spangles and puts on his fucking sequined jacket and wraps that sash around his waist. Then puts on his little pink stockings and his hair up in a little pigtail. I mean, that's a pussy.Er zieht seine Pailletten und sein Scheiß-Zierjäckchen an bindet sich ne Schärpe um die Taille er zieht sich seine rosa Söckchen an und macht sich einen Pferdeschwanz. Tequila Sunrise (1988)
Sequins.Pailletten. Black Rain (1989)
It could be any girl's dress.. Viele Frauen tragen Pailletten. Black Rain (1989)
I will never understand why you wanna spend our holiday standing in line to see a collection of oversized, sequined jumpsuits.Ich werde nie verstehen, warum du deine Ferien damit verbringen willst, übergroße Anzüge mit Pailletten anzuschauen. Misadventures in Babysitting (1990)
I just hope they can sleep with the glare from those sequined jump suits.Ich hoffe nur, die vielen Pailletten blenden sie nicht. Bachelor of the Month (1991)
Yeah, I stayed up all night sewing on the extra sequins.Ich habe die ganze Nacht Pailletten angenäht. Gotta Dance (1991)
"Prelude". Edged ingeniously the income gilded on silk-ivory.Und "Prelude", mit Goldpailletten besetzte Spitze auf weißer Seide. Wasps' Nest (1991)
And in my sequin-jumpsuit, young-girls-in-white-cotton-panties, waking-up-in-a-pool-of-vomit, bloated-purple-dead-on-a-toilet phase?Und wenn ich in meinem Pailletten- Anzug mit jungen Mädchen in Höschen in einer Kotzlache oder blau angelaufen im Klo liege? Wayne's World (1992)
Joon, will you please glue your sequins?Joon, kleb doch einfach weiter Pailletten auf, ja? Benny & Joon (1993)
Have we an internal sequin issue to deal with, Benjamin?Liegt hier ein inneres Paillettenproblem vor, Benjamin? Benny & Joon (1993)
Bright lights and sequins are prettier than anything here.Bunte Lichter und Pailletten sind hübscher als all das hier. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
- Sequins?- Pailletten? George of the Jungle (1997)
I'm not used to this 18th-century costume with sequins and feathers."mit pailletten, Federbüschen usw." Luchino Visconti (1999)
Look at these spangIes.Sehen Sie sich mal die Pailletten an. The House of Mirth (2000)
This isn't a dress. This is a sequined sensation.- Das ist kein Kleid, das ist 'ne Paillettensensation! Sweet November (2001)
- Blue disco sequin bag.- Mein Disco-Täschchen mit Pailletten. - Nein. Paris Is Burning (2001)
She's wearing a white tank top... you know, the one she sequined, with jeans frayed around the waist.Sie trägt ein weißes Top, das mit den Pailletten, und ausgefranste Jeans. Rules of Engagement (2001)
How can they see with sequins in their eyes?Wie sollen sie mit Pailletten In den Augen sehen? Chicago (2002)
I was planning on wearing a sequin dress cut down to here.Ich wurde auf das Tragen der Planung ein Pailletten-Kleid kürzen hier. The One Where Rachel Is Late (2002)
How about everyone in magenta with beads and sequins?Wie wär's mit magentarot, Perlen und Pailletten? School of Rock (2003)
Ooh, what about the sequined top I wore to the Christmas party?Wie wäre das Paillettentop? Von der Weihnachtsfeier? Lorelai Out of Water (2003)
-Can I take your sequined bag?Leihst du mir die Pailletten-Tasche? Dalecarlians (2004)
Now it's missing some glitter.Und jetzt fehlt ihm eine Paillette. Le marais (2005)
Your hat has sequins.Dein Hut hat Pailletten. The 40 Year Old Virgin (2005)
Does this whole hot-vampire-chick thing with like a sequined black bustier and... motorcycle boots... crimson lipstick. Whew!Sie trägt dann dieses heiße Vampirkostüm mit so einem knallengen Paillettenbustier und Motorradstiefeln einen dunkelroten Lippenstift... Catching Hell (2005)
What's with all this vampire talk? And why do you have me in a bustier? I'm sorry.Okay, was soll das Vampirgequatsche, seit wann trag ich Paillettenbustiers? Catching Hell (2005)
'Cause I don't want to get in my sequin jumpsuit just yet.Äh, wissen Sie, in welcher Reihenfolge wir hineingehen werden? Ich möchte nicht jetzt schon mit meinen Pailletten-Anzug hier rumhüpfen. Broke Joy's Fancy Figurine (2005)
Yes, and I am a Latino gold star.Ja, ich bin ein Latinagoldstern mit Pailletten. Lone Star (2006)
Shiny,sequined tassels and $1 bills.Glänzende, paillettenbesetzte Quasten und 1 $ Scheine. Kung Fu Fighting (2007)
Strapless,sweetheart neckline,crystal beading so pretty.Trägerlos, tiefer Ausschnitt, mit Pailletten besetzt- so hübsch. Kung Fu Fighting (2007)
Showgirl costumes, sequins, vaudeville!Showgirlkostüme, Pailletten, Varieté! Viva (2007)
You had this silver sequined bowler hat.Du hattest diesen silbernen, mit Pailletten bestickten Filzhut. Mother Thinks the Birds Are After Her (2008)
You had this silver sequined bowler hat.Du hattest diesen silbernen, mit Pailletten bestickten Filzhut. Yes I Can (2008)
Well, I gotta say, I am digging the sequin trim on the Real Housewife of Abu Dhabi.Diese Pailletten-Bordüre von der schicken Abu-Dhabi-Hausfrau gefällt mir. Sex and the City 2 (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paillette {f}; glitzerndes Plättchen auf Kleidungsequin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top