Search result for

pâlîtes

(82 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pâlîtes-, *pâlîtes*, pâlîte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pâlîtes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pâlîtes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
municipality[N] เทศบาล, See also: นครบาล, เมือง, Syn. district, village
principality[N] ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าชาย, Syn. realm, country

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
municipality(มิวนิส'ซะแพล'ลิที) n. เทศบาล (นคร,เมือง,ท้องถิ่น) ,การปกครองด้วยตนเอง,นครภิบาล, Syn. city,town
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา

English-Thai: Nontri Dictionary
municipality(n) เทศบาลเมือง
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง,อาณาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
municipalityเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipalityเทศบาล, คณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipalityเทศบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
commune municipalityเทศบาลตำบล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนานุบาล[N] pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เทศบาล[N] municipality, See also: local government, municipal government, Example: รัฐบาลกลางได้คืนอำนาจปกครองให้แก่เทศบาล, Count unit: เทศบาล, แห่ง, ที่, Thai definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง มี เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แล้วแต่ขนาดของเทศบาลนั้นๆ
เขตเทศบาล[N] municipal area, See also: municipality, Example: อุบัติเหตุบนทางหลวงนอกเขตเทศบาล มักเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรง และมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก, Count unit: เขต, Thai definition: พืนที่ในขอบเขตของการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองแบบพิเศษ
เทศบาลเมือง[N] municipality, See also: local administration

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมือง[n.] (meūang) EN: country ; nation ; state ; principality   FR: pays [m] ; nation [f] ; État [m]
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; town ; municipality   FR: cité [f] ; métropole [f] ; agglomération [f]
เทศ[n.] (thēt) EN: country ; land ; region ; municipality   FR: pays [m] ; territoire [m]
เทศบาล[n.] (thētsabān = thēsabān) EN: municipality ; municipal administration ; municipal government ; local government   FR: municipalité [f] ; commune [f] ; administration municipale [f]
เทศบาลของ ...[n. exp.] (thētsabān khøng ...) FR: la municipalité de ... ; l'administration communale de ... (Belg.)
เทศบาลเมือง[n. exp.] (thētsabān meūang) EN: municipality ; local administration   FR: ville [f]
เทศบาลนคร[n. exp.] (thētsabān nakhøn) EN: municipality   FR: métropole [f]
เทศบาลนครหาดใหญ่[n. exp.] (thētsabān nakhøn Hāt Yai) EN: Hat Yai municipality   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUNICIPALITY    M Y UW2 N IH2 S AH0 P AE1 L AH0 T IY0
PRINCIPALITY    P R IH2 N S AH0 P AE1 L AH0 T IY0
MUNICIPALITIES    M Y UW2 N IH2 S AH0 P AE1 L AH0 T IY0 Z
PRINCIPALITIES    P R IH2 N S AH0 P AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
municipality    (n) (m y uu1 n i2 s i p a1 l i t ii)
principality    (n) (p r i2 n s i p a1 l i t ii)
municipalities    (n) (m y uu1 n i2 s i p a1 l i t i z)
principalities    (n) (p r i2 n s i p a1 l i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
侯国[こうこく, koukoku] (n) principality [Add to Longdo]
公国[こうこく, koukoku] (n) dukedom; duchy; principality [Add to Longdo]
公領[こうりょう, kouryou] (n) duchy; dukedom; principality [Add to Longdo]
市制[しせい, shisei] (n) municipal organization; municipal organisation; municipality [Add to Longdo]
市町村[しちょうそん, shichouson] (n) cities, towns and villages; municipalities; (P) [Add to Longdo]
自治体[じちたい, jichitai] (n) municipality; local government; self-governing body; autonomous entity; (P) [Add to Longdo]
地方自治体[ちほうじちたい, chihoujichitai] (n) local authority; local government; locality; local self-governing body; municipality; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上海[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
上海市[Shàng hǎi shì, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
亦庄[Yì zhuāng, ㄧˋ ㄓㄨㄤ, / ] Yizhuang town in Beijing municipality [Add to Longdo]
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government [Add to Longdo]
北京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市 [Add to Longdo]
南川[Nán chuān, ㄋㄢˊ ㄔㄨㄢ, ] Nanchuan, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
南川区[Nán chuān qū, ㄋㄢˊ ㄔㄨㄢ ㄑㄩ, / ] Nanchuan, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
合川[Hé chuān, ㄏㄜˊ ㄔㄨㄢ, ] Hechuan, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
大兴区[Dà xīng qū, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄩ, / ] Daxing county level district of Beijing municipality, formerly Daxing county [Add to Longdo]
天津[Tiān jīn, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] Tianjin, a municipality in northeast China, abbr. 津 [Add to Longdo]
天津市[Tiān jīn shì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄕˋ, ] Tianjin, a municipality in northeast China, abbr. 津 [Add to Longdo]
宣武区[Xuān wǔ qū, ㄒㄩㄢ ˇ ㄑㄩ, / ] Xuanwu district in southwest Beijing, a county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
密云[Mì yún, ㄇㄧˋ ㄩㄣˊ, / ] Miyun town in Beijing municipality [Add to Longdo]
密云县[Mì yún xiàn, ㄇㄧˋ ㄩㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Miyun county of Beijing municipality [Add to Longdo]
小汤山[Xiǎo tāng shān, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄤ ㄕㄢ, / ] Xiaotangshan town in Beijing municipality [Add to Longdo]
崇文区[Chóng wén qū, ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣˊ ㄑㄩ, / ] Chongwen county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
平谷区[Píng gǔ qū, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄑㄩ, / ] Pinggu county level district of Beijing municipality, formerly Pinggu county [Add to Longdo]
延庆县[Yán qìng xiàn, ㄧㄢˊ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yanqing county of Beijing municipality [Add to Longdo]
怀柔[Huái róu, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄡˊ, 怀 / ] Huairou town in Beijing municipality [Add to Longdo]
怀柔区[Huái róu qū, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄡˊ ㄑㄩ, 怀 / ] Huairou county level district of Beijing municipality, formerly Huairou county [Add to Longdo]
房山区[Fáng shān qū, ㄈㄤˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Fangshan county level district of Beijing municipality, formerly Fangshan county [Add to Longdo]
昌平[Chāng píng, ㄔㄤ ㄆㄧㄥˊ, ] Changping town in Beijing municipality [Add to Longdo]
昌平区[Chāng píng qū, ㄔㄤ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] Changping county level district of Beijing municipality, formerly Changping county [Add to Longdo]
朝阳[Cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] Chaoyang district in east and northeast Beijing, a county level district of Beijing municipality; Chaoyang prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; Chaoyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin; Chaoyang county in Chaoya [Add to Longdo]
朝阳区[Cháo yáng qū, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ ㄑㄩ, / ] Chaoyang district in east and northeast Beijing, a county level district of Beijing municipality; Chaoyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
东城区[Dōng chéng qū, ㄉㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] Dongcheng county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
永川[Yǒng chuān, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄢ, ] Yongchuan, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
江津[Jiāng jīn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ, ] Jiangjin, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
海淀区[Hǎi diàn qū, ㄏㄞˇ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄩ, / ] Haidian county level district in northeast Beijing municipality, includes Beijing University, Tsinghua University and Zhongguancun [Add to Longdo]
琉璃庙[Liú lí miào, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] Liulimiao town in Beijing municipality [Add to Longdo]
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
石景山区[Shí jǐng shān qū, ㄕˊ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Shijingshan county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
自治市[zì zhì shì, ㄗˋ ㄓˋ ㄕˋ, ] municipality; autonomous city; also called directly administered city 直轄市|直辖市 [Add to Longdo]
良乡[Liáng xiāng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄤ, / ] Liangxiang town in Beijing municipality [Add to Longdo]
西城区[Xī chéng qū, ㄒㄧ ㄔㄥˊ ㄑㄩ, 西 / 西] Xicheng county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
丰台区[Fēng tái qū, ㄈㄥ ㄊㄞˊ ㄑㄩ, / ] Fengtai district in south Beijing, a county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
通州[Tōng zhōu, ㄊㄨㄥ ㄓㄡ, ] Tongzhou town east of Beijing, a town in Beijing municipality [Add to Longdo]
通州区[Tōng zhōu qū, ㄊㄨㄥ ㄓㄡ ㄑㄩ, / ] Tongzhou district east of Beijing, a county level district of Beijing municipality, formerly Tong county [Add to Longdo]
重庆[Chóng qìng, ㄔㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] Chongqing city, formerly in Sichuan province, a municipality since 1997, abbr. 渝 [Add to Longdo]
重庆市[Chóng qìng shì, ㄔㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˋ ㄕˋ, / ] Chongqing city, formerly in Sichuan province, a municipality since 1997, abbr. 渝 [Add to Longdo]
门头沟区[Mén tóu gōu qū, ㄇㄣˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡ ㄑㄩ, / ] Mentougou county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
阿斯图里亚斯[Ā sī tú lǐ yà sī, ㄚ ㄙ ㄊㄨˊ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ ㄙ, / ] Asturias, northwest Spanish autonomous principality on the bay of Biscay; ancient Spanish kingdom from which the reconquista was based [Add to Longdo]
阿尔坎塔拉[Ā ěr kǎn tǎ lā, ㄚ ㄦˇ ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄌㄚ, / ] Alcántara, municipality in the province of Cáceres, Extremadura, Spain; Alcantara, Brazil space launch site [Add to Longdo]
顺义区[Shùn yì qū, ㄕㄨㄣˋ ㄧˋ ㄑㄩ, / ] Shunyi county level district of Beijing municipality, formerly Shunyi county [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top