ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outer space

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outer space-, *outer space*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outer space[N] บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, she was from outer space and we were scientists examining her.ก็ตอนที่... เธอเป็นมนุษย์ต่างดาว แล้วเราก็จับเธอไปทดลอง The Cement Garden (1993)
From the darkest depths of outer space came an evil no man could predict.จากนอกจักรวาลอันมืดมิด มาสู่ปีศาจเกินกว่ามนุษย์จะคาดเดาความร้ายกาจ Fido (2006)
You get these people off your back, get these idiots with cameras out of here then you go up into outer space the right way.นายเอาคนพวกนี้ออกไปจากนายซะ พวกงี่เง่าที่มากับกล้องถ่ายรูป... ...แล้วนายก็จะไปอวกาศอย่างถูกวิธี The Astronaut Farmer (2006)
They're not gonna let you go up in your John Deere riding lawnmower into outer space and try and come back down and make them look stupid.พวกเขาไม่ปล่อยให้ รถตัดหญ้าจอห์น เดียร์ของนาย... ...ขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ลงกลับมา... The Astronaut Farmer (2006)
We open exterior outer space scenery.พวกเราจะดิ่งไปถึงชั้นบรรยากาศของอวกาศ Bolt (2008)
And George, killed by a toilet seat from outer space in 2003.และ จอร์จ, ตายโดยฝาชักโครกจากนอกอวกาศในปี 2003 Dead Like Me: Life After Death (2009)
She thinks the guy's from outer space or something.เธอคงคิดว่าพวกมาจาก ต่างดาวหรือบางสิ่งมอบให้เธอแน่เลย Fighting (2009)
* It came from outer space **มันมาจากนอกโลก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
Some creature fell from outer space and jumped Moses, so he bored it.มันตกมาจากอวกาศแล้วโดดใส่โมเสส แล้วเขาก็เล่นมัน Attack the Block (2011)
You're not from outer space or something?คุณคงไม่ได้มาจากนอกโลก หรืออะไรทำนองนั้นหรอกนะ The Sun (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outer spaceIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
outer spaceThe crew is busy preparing for the voyage into outer space.
outer spaceThe crew prepared for the voyage to outer space.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space, #4,838 [Add to Longdo]
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] outer space, #61,201 [Add to Longdo]
外太空[wài tài kōng, ㄨㄞˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space [Add to Longdo]
宇宙空間[うちゅうくうかん, uchuukuukan] (n,adj-no) outer space; void of space; (P) [Add to Longdo]
外宇宙[がいうちゅう, gaiuchuu] (n) outer space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Space \Space\ (sp[=a]s), n. [OE. space, F. espace, from L.
   spatium space; cf. Gr. spa^n to draw, to tear; perh. akin to
   E. span. Cf. {Expatiate}.]
   1. Extension, considered independently of anything which it
    may contain; that which makes extended objects conceivable
    and possible.
    [1913 Webster]
 
       Pure space is capable neither of resistance nor
       motion.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Place, having more or less extension; room.
    [1913 Webster]
 
       They gave him chase, and hunted him as hare;
       Long had he no space to dwell [in].  --R. of
                          Brunne.
    [1913 Webster]
 
       While I have time and space.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A quantity or portion of extension; distance from one
    thing to another; an interval between any two or more
    objects; as, the space between two stars or two hills; the
    sound was heard for the space of a mile.
    [1913 Webster]
 
       Put a space betwixt drove and drove. --Gen. xxxii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   4. Quantity of time; an interval between two points of time;
    duration; time. "Grace God gave him here, this land to
    keep long space." --R. of brunne.
    [1913 Webster]
 
       Nine times the space that measures day and night.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       God may defer his judgments for a time, and give a
       people a longer space of repentance. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   5. A short time; a while. [R.] "To stay your deadly strife a
    space." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Walk; track; path; course. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This ilke [same] monk let old things pace,
       And held after the new world the space. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   7. (Print.)
    (a) A small piece of metal cast lower than a face type, so
      as not to receive the ink in printing, -- used to
      separate words or letters.
    (b) The distance or interval between words or letters in
      the lines, or between lines, as in books, on a
      computer screen, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: Spaces are of different thicknesses to enable the
      compositor to arrange the words at equal distances from
      each other in the same line.
      [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) One of the intervals, or open places, between the
    lines of the staff.
    [1913 Webster]
 
   9. that portion of the universe outside the earth or its
    atmosphere; -- called also {outer space}.
    [PJC]
 
   {Absolute space}, {Euclidian space}, etc. See under
    {Absolute}, {Euclidian}, etc.
 
   {deep space}, the part of outer space which is beyond the
    limits of the solar system.
 
   {Space line} (Print.), a thin piece of metal used by printers
    to open the lines of type to a regular distance from each
    other, and for other purposes; a lead. --Hansard.
 
   {Space rule} (Print.), a fine, thin, short metal rule of the
    same height as the type, used in printing short lines in
    tabular matter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outer space
   n 1: any location outside the Earth's atmosphere; "the
      astronauts walked in outer space without a tether"; "the
      first major milestone in space exploration was in 1957,
      when the USSR's Sputnik 1 orbited the Earth" [syn: {outer
      space}, {space}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top