Search result for

orées

(785 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orées-, *orées*, orée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา orées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *orées*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis
grocer's store (n ) grocery store (grocer's store is incorrect)

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA

English-Thai: Longdo Dictionary
doremi(n) ดู dorami
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
bookstore(n) ร้านหนังสือ
many more(phrase) อื่นๆ อีกมากมาย
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
shoreline(n) แนวชายฝั่ง
johore(name) รัฐยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
whore(n) โสเภณี เช่น Discusses sex and prostitution during early modern England, and it is particularly helpful in understanding a whore’s status, how a whore is represented. , S. prostitute
foreword(n) คำนำ เช่น Usually a book’s Foreword consists of someone telling you a bunch of stuff about about the book you’re holding in your hand—either to encourage you to buy it, or to get you excited about the book before you read it., R. preface
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ore[N] แร่
bore[VT] ทะลุ, See also: เจาะ, ไช, ด้น, ไชชอน, Syn. ream
bore[VT] ระอา, See also: เบื่อหน่าย
core[N] ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ
core[N] แกนของผลไม้
core[N] แกนโลก
core[N] ใจความสำคัญ, Syn. essential, gist
core[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, Syn. essential
core[N] ส่วนสำคัญ
core[N] หน่วยความจำคอมพิวเตอร์
core[VT] เอาส่วนในออก, See also: คว้านไส้, เอาไส้ออก
fore[ADJ] ที่อยู่ส่วนหน้า (เรือ, เครื่องบิน, สัตว์), See also: ที่อยู่ข้างหน้า, Syn. front
fore[ADV] ที่อยู่ส่วนหน้าของเรือและเครื่องบิน, Ant. aft
fore[PRF] ก่อน, See also: ล่วงหน้า
gore[VT] แทง, See also: ขวิด, Syn. cut, slit, slash, incise
gore[N] เลือด, See also: เลือดแห้ง, Syn. blood
gore[N] ผ้าสามเหลี่ยม, See also: ผ้าชายธง
lore[N] ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
more[ADJ] มากกว่า
more[DET] มากกว่า, See also: ยิ่งกว่า
more[N] จำนวนที่มากกว่า, See also: จำนวนที่มากขึ้น
more[ADJ] มากกว่า, Syn. greater, intensive, Ant. less
more[ADV] นานขึ้น, See also: นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น, Syn. often, frequently, Ant. seldom
pore[N] รูขุมขน, See also: รูเปิด
pore[VI] เพ่ง, See also: จดจ่อหรือมีสมาธิกับบางสิ่ง
pore[N] รูขุมขน, See also: รูขน, รูเปิดเล็กๆ, Syn. opening, orifice, vesicle
sore[ADJ] เจ็บปวด, Syn. painful, hurtful, aching
sore[ADJ] โกรธแค้น, See also: โมโห, Syn. angry
tore[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ tear
wore[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ wear
adore[VT] ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ)
adore[VT] บูชา, See also: เคารพบูชา, กราบไหว้, Syn. venerate, revere
adore[VT] รัก, See also: รักอย่างลึกซึ้ง, Syn. love, cherish
afore[PREP] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
afore[ADV] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า, Syn. before
afore[CONJ] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
bored[ADJ] ที่น่าเบื่อ
chore[N] งานที่น่าเบื่อ
chore[N] งานบ้าน, Syn. routine;task
chore[SL] ขโมย
corer[N] เครื่องมือที่ใช้คว้านเอาเม็ดออก
Korea[N] เกาหลี
Korea[N] ประเทศเกาหลี
Moore[N] ชาวแอฟริกาตะวันตก, Syn. Mossi
mores[N] ประเพณี, See also: วัฒนธรรม, Syn. culture, custom, ethics
score[N] คะแนน, See also: แต้ม, Syn. amount, final tally, sum
score[N] การทำคะแนน, See also: การทำแต้ม, Syn. summation
score[N] รอยขีด, Syn. count, number, stock
score[N] โน้ตเพลง, Syn. arrangement, orchestration, transcript
score[VT] ทำแต้ม, See also: ทำคะแนน (ในการแข่งขัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.
afore(อะฟอร์') adv., prep.,conj. อยู่หน้า, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, Syn. before
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier)
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
albacore(แอล' บะคอร์) n., (pl. -core, -cores) ปลาทูนาชนิดหนึ่งจำพวก Germa alalunga (a tuna)
amoretto(แอมมะเรท' โท) n., (pl. -retti) กามเทพน้อย (a little cupid)
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
anchoret(แอง' เคอริท) n. = anchorite. -anchoretic adj., -anchoretism n.
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
anymore(เอน'นีมอร์) adv. อีก
arboreal(อาร์บอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arboreous(อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arborescent(อาร์บะเรส'เซินทฺ) adj. ขนาดและรูปร่างคล้ายต้นไม้. -arborescence n.
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
ascospore(แอสโคสพอร์') สปอร์จากภายในถุง (ascus) . -ascosporic, ascosporous adj. (spore formed within an ascus)
aurora borealisn. แสงขั้วโลกเหนือ, Syn. northern lights, aurora polaris
azores(อะซอร์ซ') n. ชื่อหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติคตอนเหนือ. -Azorian adj.
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
before(บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
beforehandadv.,adj. ก่อน,ไว้ก่อน,ล่วงหน้า
beforelongadv.,adj. ไม่ช้า
beforetimeadv. เมื่อก่อน
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร <คำแปล>ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
bookstoren. ร้านขายหนังสือ
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
boreal(บอ'เรียล) adj. เหนือ,ทางเหนือ,ลม เหนือ
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium
borer(บอ'เรอ) n. สิ่งที่เจาะรู,ผู้เจาะรู,เครื่องเจาะรู,สว่าน,แมลงที่เจาะรูต้นไม้หรือผลไม้,หนอนเจาะรู
caker soren. แผลเปื่อยที่ปาก
camporee(แคมพะรี') n. ค่ายเล็ก ๆ ของลูกเสือ
carnivore(คาร์'นะวอร์) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร,พืชกินแมลง, See also: carnivoral adj.
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
chore(คอร์) n. งานเล็กงานน้อย,งานบ้าน,งานที่น่าเบื่อ,งานหยุมหยิม
choreaโรคประสาทชักกระตุก
coauthor {coauthoredn. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
compradore(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
core(คอร์,โคร์) n. ไส้ผลไม้,แก่นแท้,แกน,ส่วนในสุด,เอาส่วนในออก,กลุ่มเล็ก ๆ ,บริษัทเล็ก ๆ, Syn. middle -Conf. corps,corpse
core curriculumn. หลักสูตรพื้นฐาน
corelation(คอระเล'เชิน) n. = correlation

English-Thai: Nontri Dictionary
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
afore(con) ก่อน,แต่ก่อน
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
before(adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า
before(con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต
before(pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
bore(vt) เจาะรู,ทำให้เบื่อหน่าย
bore(vt) pt ของ bear
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย
borer(n) เครื่องเจาะรู,สว่าน
CANKER canker sore(n) โรคปากนกกระจอก
chore(n) งานบ้าน,งานหยุมหยิม,งานเล็กๆ น้อยๆ
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ
core(n) แกน,ไส้,แก่นแท้,ใจกลาง
core(vt) คว้านไส้,เอาไส้ในออก
corporeal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับรูปธรรม,ซึ่งมีตัวตน,เกี่ยวกับวัตถุ
deplore(vt) สังเวชใจ,เวทนา,เสียใจ,เศร้าใจ
encore(int) เอาอีก,อีกครั้ง
encore(n) การร้องขอให้ทำอีก,การเรียกร้องให้แสดงอีก
encore(vt) ขอให้ทำอีก,เรียกร้องให้แสดงอีก
evermore(adv) ยิ่งขึ้นไปอีก,ตลอดไป,เสมอ,ชั่วนิรันดร
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
extempore(adv) โดยฉับพลัน,เฉพาะหน้า,ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
eyesore(n) สิ่งที่อุจาดตา
florescent(adj) บาน,บานสะพรั่ง
fluorescent(adj) มีแสงวาว,ซึ่งส่องแสง,ซึ่งเรืองแสง
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
footsore(adj) เท้าบวม,เท้าระบม,เท้าพอง
forbore(vi) pt ของ forbear
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
fore(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ด้านหน้า,ข้างเรือ
FORE-AND-fore-and-aft(adj) ตามยาวของตัวเรือ,ขนาดลำเรือ
forearm(n) แขนช่วงล่าง,ปลายแขน
forearm(vt) จัดเตรียม,เตรียม,ติดอาวุธ
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecast(vt) ทำนาย,พยากรณ์,คาดคะเน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phyllomophoreฟิลโลโมฟอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Pythagoras'theoremทฤษฎีบทพีทาโกรัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumonoresection; pneumoresectionการตัดปอดบางส่วนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptive; pressosensitive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptorปลายประสาทรับความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressosensitive; pressoreceptive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
president pro temporeประธานชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumoresection; pneumonoresectionการตัดปอดบางส่วนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterochore๑. ผลมีปีก๒. เมล็ดมีปีก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumatophore; aerating root; breathing rootรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
population forecastการพยากรณ์ประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pine forest; coniferous forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pine-dipterocarp forestป่าเต็งรังผสมสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
porosis, cerebral; perencephaly; porencephalia; porencephalyภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parorexiaความอยากกินอุตริ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoreaction; reaction, photochemicalปฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoreceptive-รับรู้แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoreceptorตัวรับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photorespirationการหายใจเชิงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressure sore; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosencephalon; forebrainสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perencephaly; porencephalia; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political forecastingการคาดคะเนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probability of dying before age oneโอกาสที่จะตายก่อนอายุครบหนึ่งปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasporeพาราสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photochemical reaction; photoreactionปฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, battledoreรกหางเปีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peat swamp forestป่าพรุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyhidrosis; diaphoresis; hyperhidrosis; hyperidrosis; polyidrosis; sudoresisภาวะหลั่งเหงื่อมาก, ภาวะเหงื่อท่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyidrosis; diaphoresis; hyperhidrosis; hyperidrosis; polyhidrosis; sudoresisภาวะหลั่งเหงื่อมาก, ภาวะเหงื่อท่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatry, forensicนิติจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatry, forensicนิติจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pycnidiosporeพิกนิดิโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pycniosporeพิกนิโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perisporeเยื่อหุ้มสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phosphorescenceการเรืองแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phosphorescenceการพรายแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phosphorescent-เรืองแสง [มีความหมายเหมือนกับ photogenic; photogenous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poreรูเล็ก, รูฝอย [มีความหมายเหมือนกับ porosity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poreรู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
porencephalia; perencephaly; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephaly; perencephaly; porencephalia; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preputium; foreskinหนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ prepuce ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallel bore nozzleหัวตัดรูขนาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parthenosporeพาร์ทิโนสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pylorectomyการตัดไพลอรัสออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyporeหลายรู [เห็ด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal medicine; medicine, forensicนิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Folkloreคติชาวบ้าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dublin Core Metadataดับลินคอร์เมทาดาทา
ดับลินคอร์เมทาดาทา เป็นหลักเกณฑ์ของการลงเมทาดาทาสำหรับเอกสารบนเว็บ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีสารสนเทศจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าของผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช้เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผลและเชื่อมโยงข้อมูลเท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานสำหรับสืบค้นที่ระบุเขตข้อมูล คณะทำงานดับลินคอร์ซึ่งประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ทำงานด้านสร้างข้อมูลในเว็บของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรปต่างประสบปัญหาและเห็นว่าการสร้างสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการกำหนดคำจำกัดความตามมาตรฐาน เพื่อช่วยให้สืบค้นสารสนเทศได้เนื้อหาตรงกับความต้องการได้ ในปี ค.ศ. 1995 คณะทำงานดับลินคอร์จึงได้ประชุมกันครั้งแรกที่เมืองดับลิน รัฐโอไฮโอ และกำหนดชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย สำหรับใช้พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้เจ้าของผลงานจัดทำเมทาดาทาด้วยตนเอง และสามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างระบบ ปัจจุบันดับลินคอร์ได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานสากล ISO 15836 และมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา NISO Z39.85 ดับลินคอร์ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ ในโครงการต่างๆ หรือห้องสมุดต่างๆ มากมาย หน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ต้นฉบับ (แหล่งที่มา) ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง และขอบเขต

หน่วยข้อมูลย่อย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สำนักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้นๆ และสิทธิ

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนำเสนอผลงาน และตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร

ดับลินคอร์เมทาดาทา 15 เขตข้อมูล ได้แก่

1. Title ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร โดยทั่วไปใช้ชื่อที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นทางการ

2. Creator ผู้รับผิดชอบการจัดทำต้นฉบับเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึง บุคคล องค์กร หรือหน่วยบริการ ปกติชื่อเจ้าของงานควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

3. Subject หัวเรื่องของเนื้อหา จะแสดงด้วยคำสำคัญ วลีสำคัญ หรือรหัสหมวดวิชาที่กล่าวถึงทรัพยกร

4. Description คำอธิบายย่อเนื้อหาของทรัพยากร เป็นบทคัดย่อจากเนื้อหาของทรัพยากรที่เจ้าของงานหรือผู้อื่นเป็นผู้จัดทำ

5. Publisher ผู้รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยากรขึ้น หมายรวมถึง บุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้สำนักพิมพ์ที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

6. Contributor ผู้รับผิดชอบร่วมให้มีการสร้างหรือผลิตด้านเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึงบุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

7. Date ปีที่จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารในรูปสิ่งพิมพ์ แนะนำให้ใช้แบบแผน ISO 8601 yyyy-mm-dd

8. Type ประเภททรัพยากร ชนิดของเนื้อหาหรือประเภทของสารสนเทศ

9. Format รูปลักษณ์ของทรัพยากร

10. Identifier รหัสทรัพยากรสารสนเทศ รหัสที่ใช้ระบุว่าหมายถึงทรัพยากรรายการนั้น เช่น URL UR ISBN หรือเลขเรียกหนังสือ (Call no.)

11. Source การอ้างอิงต้นฉบับของทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของการแปลง แปร หรือแปลทรัพยากรสู่รูปแบบปัจจุบัน

12. Language ภาษาที่ใช้เรียบเรียงเนื้อหา

13. Relation การอ้างอิงถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

14. Coverage ระยะเวลาหรือขอบเขตเนื้อหาของทรัพยากร

15. Rights ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิในทรัพยากรนั้นๆ

ตัวอย่าง Dublin Core ในเอกสารเว็บ

Dublin Core

การที่ดับลินคอร์เมทาดาทาเป็นที่นิยมใช้ เนื่องจาก ผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยข้อมูลย่อยทั้งหมด สามารถเลือกใช้เท่าที่จำเป็นหรือต้องการ สามารถใช้หน่วยข้อมูลซ้ำได้ สามารถเพิ่มขยายหน่วยข้อมูลได้ตามความจำเป็น และใช้งานได้หลากหลายระบบ (Interoperability) และเป็นสากล

บรรณานุกรม:

Dublin Core Metadata Initiative. [Online]. Available: http://dublincore.org/ Accessed: 2012-05-26.

Dublin Core Tutorial. [Online]. Available: http://www.tutorialsonline.info/Common/DublinCore.html. Accessed: 2012-05-26. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Phytoremediationการบำบัดด้วยพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Groins (Shore protection)คันดักตะกอน (การป้องกันชายฝั่ง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioreactorเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest biomassชีวมวลป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green fluorescent proteinโปรตีนเรืองแสงสีเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet bookstoreร้้านขายหนังสือทางอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autoregression (Statistics)อัตถดถอย (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest seedlingกล้าไม้ป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Formation Pore Pressureความดันของไหลในชั้นหิน , Formation Pore Pressure หรือ Formation Pressure คือ ความดันของไหลในชั้นหิน ของไหลที่แทรกตัวอยู่ในช่องว่างของชั้นหิน ซึ่งอาจเป็นก๊าซ น้ำมัน หรือ น้ำ
จะมีความดันภายในตัวเองที่เกิดจากน้ำหนักตัวของไหลเองและแรงบีบอัด อันเกิดจากน้ำหนักหินกดทับลงมา แล้วทำให้ช่องว่างในหินลดขนาดลง (Compaction) ของไหลที่อยู่ในช่องว่างของหินก็จะออกแรงดันต้านกลายเป็นความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure) ในบางครั้งจะเรียกความดันที่เกิดจากของไหลในชั้นหินว่า ความดันชั้นหิน (formation pressure) ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการควบคุมหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weather forecastingพยากรณ์อากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest geneticsพันธุศาสตร์ไม้ป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Forest productวนผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Agroforestryวนเกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Rain forest plantพืชในป่าเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic forecastการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic forecastingการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Energy forecastการคาดคะเนพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Offshore bankingการธนาคารนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Offshore processingการแปรรูปนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Forest managementการจัดการป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Deforestationการทำลายป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Afforestationการปลูกสวนพืชป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluorescenceการเรืองแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coreแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, บริเวณส่วนกลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แท่งควบคุม สารหน่วงนิวตรอน และโครงสร้างที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ [นิวเคลียร์]
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Emergency Core Cooling System ระบบระบายความร้อนแกนเครื่องปฏิกรณ์ฉุกเฉิน, อีซีซีเอส, ระบบระบายความร้อนฉุกเฉินที่ออกแบบเพื่อขจัดความร้อนตกค้างจากแท่งเชื้อเพลิงในกรณีระบบระบายความร้อนหลักของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ทำงาน ระบบนี้ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว อุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อน ถังน้ำ และระบบท่อ [นิวเคลียร์]
Chlorellaคลอเรลลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
x-ray fluorescenceการเรืองรังสีเอกซ์, ปรากฏการณ์การเกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของธาตุที่สนใจโดยใช้พลังงานที่เหมาะสมไปกระตุ้นอะตอมของธาตุนั้น [นิวเคลียร์]
X-ray fluorescence analysisการวิเคราะห์ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์, การวิเคราะห์ธาตุในสารตัวอย่าง โดยพิจารณาจากสเปกตรัมซึ่งแสดงค่าพลังงานและความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเรืองรังสีเอกซ์ของธาตุนั้นๆ การวิเคราะห์นี้สามารถบอกชนิด และปริมาณธาตุได้ถึงระดับส่วนในล้านส่วน [นิวเคลียร์]
Chemistry, Physical and theoreticalเคมีฟิสิคัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
restore fileนำแฟ้มกลับมา
เมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]
Explorerนักสำรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain forest ecologyนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest ecologyนิเวศวิทยาป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Foreign investment fundกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาอนุญาตให้มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ในวงเงินจำกัดในแต่ละปี ต้องนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน เว้นแต่เป็นกรณีเงินฝากในประเทศ เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น [ตลาดทุน]
Foreign boardกระดานต่างประเทศ
เป็นส่วนของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ARMS) ที่ใช้รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุนชาวต่างประเทศด้วยกัน ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่มาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชื่อชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ การที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มี foreign board ขึ้นมา เนื่องจากหลักทรัพย์ของบางบริษัทได้มีชาวต่างประเทศเข้าลงทุนถือครองจนครบตามเกณฑ์ระดับที่ให้ชาวต่างชาติถือครองแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ลงทุนชาวต่างชาติต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่อีก เมื่อสั่งซื้อผ่านกระดานหลัก (main board) แล้วก็จะประสบปัญหาไม่อาจโอนรับหุ้นได้เพราะจะทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติเกินจากเกณฑ์ที่จำกัดไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศตลาดหลักทรัพย์จึงจัดให้มี foreign board ขึ้นมา เพื่อให้ชาวต่างประเทศผู้ซื้อมั่นใจว่าจะสามารถรับโอนหุ้นเป็นของตนได้ เพราะเป็นการรับโอนจากชาวต่างประเทศด้วยกัน ไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างประเทศรวมแต่ประการใด วิธีซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธี automatching และวิธี put thorugh แล้วแต่จะเลือกตามความเหมาะสม การซื้อขายบนกระดานต่างประเทศนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีซื้อขายแบบใด ระดับราคาซื้อขายจะเป็นเท่าใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง floor price กับ ceiling price [ตลาดทุน]
Foreign limitข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย สามารถถือครองหุ้นและมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด [ตลาดทุน]
Wrightia arborea โมกมัน [TU Subject Heading]
Aerial photography in forestryการถ่ายภาพทางอากาศในการป่าไม้ [TU Subject Heading]
Agricultural laborersคนงานในการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cash before cover (n ) การทำ/ต่ออายุประกันภัยก่อนวันคุ้มครอง
Convenience Store (n) ร้านสะดวกซื้อ
core[คอร์] (n) อุปกรณ์ที่ลักษณะเป็นแท่งยาวทรงกระบอก ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน
See also: S. mama, A. mama, R. core
CORE Valueเพื่อความเสมอภาคแห่งชนชาติ
folklore programงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน
foregoing[ฟอร์-โก-อิ้ง] (n adj ) สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้,ข้อความก่อนหน้านี้ มักใช้ว่า the foregoing (อาจจะใช้ในเชิงกฎหมาย) เช่น The foregoing shall not affect the obligation of any person to comply with the applicable provisions of laws. ถ้าเป็น adj. จะใช้เติมนำหน้านามเท่านั้น
See also: A. following,
foreign bodyสิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบภายในร่างกาย อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่ปกติไม่มีอยู่ในร่างกาย เช่น เศษอาหารในหลอดลม ฝุ่นในดวงตา
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
foreign matter (n ) สิ่งแปลกปลอม, สารแปลกปลอม
forensic accountant (n ) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
See also: S. auditor,
forensic anthropologyนิติมานุษยวิทยา
forensic archaeologyนิติโบราณคดี
foreplay (n) การเล้าโลม
foreseeable (adj ) (อนาคต) ซึ่งสามารถแลเห็นล่วงหน้าได้
See also: S. foreknowledge,
furthermoreนอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายบริษัท
Halloweenorexia (n slang ) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน
See also: R. halloween
Hepatorenal Syndrome กลุ่มอาการโรคไตเนื่องจากโรคตับ เป็นภาวะทางการแพทย์อย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้ผู้ป่วยโรคตับแข็งหรือตับวายเต็มขั้นมีการทำงานของไตเสื่อมลงอย่างเฉียบพลัน โรคนี้มักเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ การรักษาอื่นๆ เช่นการฟอกเลือด อาจช่วยชะลอการดำเนินโรคได้
I'll let you know moreI'll let you know more.
I'll let you know moreจะแจ้งให้ทราบอีกที
leaf borerหนอนเจาะใบ
movie score (n ) เพลงประกอบภาพยนตร์
Primary Forest (n ) ป่าดั้งเดิม (ป่าไม้)
score (n ) ยี่สิบ (ใช้ในวรรณกรรมสมัยก่อน ตัวอย่างเช่น threescore คือ หกสิบ เป็นต้น)
Shorea siamensis (n ) ต้นรัง
sophomore (n) นักศึกษาปีที่ 2
sore throat (n) เจ็บคอ
stop and think to stay as beforeหยุดและคิดอยู่กับฉัน
watershed forest (n ) ป่าต้นน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wish we'd stopped at Saint Honoré.ฉันหวังว่าเราจะหยุดที่เชนต์ ฮอโนเร Beauty and the Feast (2011)
- Rob!- Anwesend. - VittoréLe guignolo (1980)
I want to see if you like it. Chicory.Bin neugierig, ob er dir mit Chicorée schmeckt. Cat People (1982)
And What else do We find? He had the pair of garden shears that belonged to old Luisa stuck in his neck.In seinen Rücken gerammt steckte die Gartenschere der alten Luisa, mit der sie immer den Chicorée geschnitten hat. Revenge of the Dead (1983)
Ask at Prevost's, at the Maison Doree.Im Prévost, im Maison Dorée ... Los! Swann in Love (1984)
The just left the cockroach in the jelly.Sie sind auf einem Chicorée platziert und mit Blutsoße angerichtet. Ginî piggu 4: Pîtâ no akuma no joi-san (1986)
They managed to create a kind of white grass, like chicory.Sie haben weißes Gras gezüchtet, so wie Chicorée. Tandem (1987)
- Chicory?- Chicorée? The Correspondent (1988)
-... it'sa dressshoponSaintHonore.- ist ein Geschäft in der Saint-HonoréThe Bourne Identity (1988)
- Paté d'alouettes with a chicory sauce.Paté d'alouettes in Chicoréesauce. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
I'd tell myself stories and think of Borely Park at the end of the Prado in Marseilles.Ich erzählte mir Geschichten und ging im Park Borély spazieren, am Ende des Prado von Marseille. My Father's Glory (1990)
My aunt confided in me that the gentleman was the owner of Borely Park.Meine Tante hatte mir anvertraut wie ein Geheimnis, dass dieser Herr der Besitzer des Parks Borély war. My Father's Glory (1990)
Following these events, the owner of Borely Park came to our house with Aunt Rose.Nach diesen Ereignissen kam der Besitzer des Parks Borély eines Tages in Begleitung von Tante Rose zu uns. My Father's Glory (1990)
When I told him he should build a house in his admirable Borely Park he admitted, lightheartedly, that he had never been its owner.Und als ich ihm riet, in seinem prächtigen Park Borély ein kleines Haus bauen zu lassen, gestand er mir schäkernd, dass er nie der Besitzer gewesen war. My Father's Glory (1990)
I remembered his lies about Borely Park.Klar, da war der abscheuliche Lügner des Parks Borély... My Father's Glory (1990)
We're talking about human beings, not brussel sprouts.Das sind Menschen, kein Chicorée. Cor-ai (1998)
She likes the way he handles each endive like a precious object to be treated with care.Chicorée wie Kostbarkeiten anzufassen, die man mit Respekt behandeln muss. Amélie (2001)
- Endives au gratin.- Gratinierten Chicorée! Amélie (2001)
- Yes. "Au gratin" means white sauce, right?In dem Chicorée-Gratin, ist da eigentlich Béchamel? Amélie (2001)
- Eight months.Sie leitet den Verkauf für die Ostküste bei L'Oréal. It Should've Been Lorelai (2002)
Before she met Dad, she was considering single parenthood.- Das war es schon. - Sie arbeitet für L'Oréal. - Habe ich gehört. It Should've Been Lorelai (2002)
I wanna talk to Mooré. Get out of the way.- Ich möchte mit Mooré sprechen. After the Sunset (2004)
Interrupting a man's leisure is harassment.Monsieur Mooré vergnügt sich gerade privat. After the Sunset (2004)
Just doing my job, Zacharias.Du hast Henri Mooré belästigt. After the Sunset (2004)
May I present Monsieur Henri Mooré. Mr. Burdett.Ich möchte Ihnen Monsieur Henri Mooré vorstellen. After the Sunset (2004)
Ah. My name is Henry Moore.Henri MooréAfter the Sunset (2004)
He met with Henri Mooré today, the biggest gangster on the island.- Das bezweifle ich. Er hat sich heute mit Henri Mooré getroffen, dem größten Gangster auf der Insel. After the Sunset (2004)
Don't tell me what I think, woman.Du hast große Stücke auf Mooré gehalten. After the Sunset (2004)
- Traoré.- TraoréMoolaadé (2004)
- Traoré.- TraoréMoolaadé (2004)
I was just telling her that... if she had ever met Benny Moré... then she absolutely would have married him.Ich sagte ihr gerade, dass sie Beny Moré, wenn sie ihn getroffen hätte, sofort geheiratet hätte. Lead, Follow, or Get Out of the Way (2006)
Oh my God, Shane.Wer ist Beny MoréLead, Follow, or Get Out of the Way (2006)
It comes with sauteed baby chickory, lemon froth and shaved dry tuna roe. Sold.Mit Babychicorée-Sautée, Zitronenschaum und gehobeltem Thunfischrogen. Lobsters (2006)
Listen, as far as that thing goes... the coffee with the chicory?Was diese Sache angeht... Der Kaffee mit dem Chicorée? Moe n' Joe (2006)
The coffee with the fucking chicory!Der Kaffee mit dem Scheißchicorée! Moe n' Joe (2006)
As Niéné and Kaboré were saying, we must try to get the local authority to help us get some land, where we can build a cinema with 200 to 300 seats.Wie Niéné und Kaboré bereits gesagt haben, müssen wir versuchen, mithilfe der Stadt an ein Grundstück zu kommen, auf dem wir nach und nach ein Kino mit 200 bis 300 Plätzen erbauen können. Comrades in Dreams (2006)
Wasn't it Lars Norén who put a Volvo 440 on stage in the interval?Das war doch Lars Norén, der meinte, man solle eine Volvo auf die Bühne stellen. Jens (2007)
Can I speak with Annik Honore, please?Könnte ich bitte mit Annik Honoré sprechen? Control (2007)
Annik Honore, bonjour.Annik Honoré, guten Tag. Control (2007)
There's Webb, Cos, Iceberg, Endive...- Kopfsalat, Batavia, Chicorée... Conversations with My Gardener (2007)
Not Endive.- Kein Chicorée. Conversations with My Gardener (2007)
Listen to this. An article about Honoré Fragonard, 18th century anatomist.Es geht um Honoré Fragonard, Anatom des 18. Jahrhunderts. Room of Death (2007)
No, the chicon au gratin. Endives in white sauce and cheese.Nein, Chicon, Tschicorée mit Bechamelsauce überbacken. Welcome to the Sticks (2008)
We talked to your parents in Orléans.Wir haben mit Ihren Eltern in Oréans geredet. Female Agents (2008)
All right.Bist du mit der Entwicklung vertraut,... die 1778 aus Honoré Blancs Gebrauch von auswechselbare Teilen resultierte? The Work Song Nanocluster (2009)
What is worse, Jimmy and Johnny or six hours by Lars Norén?Was ist schlimmer? Jimmy oder Johnny, oder sechs Stunden Lars Norén? Deliver Us from Evil (2009)
Honorée?Honorée? At the Foot of Canal Street (2010)
Dawg, that was Honoré Dutrey On the trombone in that photo.Kumpel, das war Honoré Dutrey mit der Posaune auf dem Foto. Shame, Shame, Shame (2010)
- Honoré Dutrey.- Honoré Dutrey. Shame, Shame, Shame (2010)
It was Honoré Dutrey Holding a trombone in that picture.Es war Honoré Dutrey, der die Posaune auf diesem Foto hielt. Shame, Shame, Shame (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากยิ่งขึ้น[ADV] more and more, Ant. ลดน้อยลง, ลดลง, Example: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: มากขึ้นกว่าเดิม
ภิญโญ[ADV] more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ตัดไม้ทำลายป่า[V] deforest, Example: ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าในเขตต้นน้ำลำธารเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์[N] department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count unit: แห่ง
ทำงานบ้าน[V] do housework, See also: do household chores, Example: แม่ยังหาคนช่วยทำงานบ้านไม่ได้เลย
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
รูขุมขน[N] pore, Example: นางโมโหจนแทบระงับอารมณ์ไม่อยู่ ปล่อยให้เหงื่อเม็ดโป้งผุดไหลออกจากรูขุมขน, Thai definition: หลุมเล็กๆ บนผิวหนัง
ครวญคร่ำ[V] cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
ทำประตู[V] kick a ball into the goal, See also: shoot the ball into the goal, score, Syn. ทำแต้ม, Example: นักฟุตบอลทำประตูให้ทีมจนนำไป 1-0, Thai definition: (ฟุตบอล) ยิงลูกเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม
ประมาณการณ์[V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
ไม่สน[V] be not interested in, See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect, Syn. ไม่สนใจ, Ant. สนใจ, สนใจไยดี, Example: แม้ว่าจะเอาอะไรมาล่อ เด็กคนนี้ก็ไม่เคยสน เขาสนใจแต่เพียงเกมคอมพิวเตอร์
ร้านรวง[N] shops, See also: stores, Syn. ร้าน, Example: ก่อนถึงถนนใหญ่จะเป็นห้องแถวและร้านรวงต่างๆ, Count unit: ร้าน, Thai definition: ร้านค้าที่รวมอยู่เป็นกลุ่ม
เอียน[V] be bored, See also: be fed up with, be sick of, be satiated with something, Syn. เหม็นเบื่อ, เบื่อ, Example: ฉันเอียนกับถ้อยคำยกยอของหล่อนเต็มที, Thai definition: ไม่ชอบสิ่งที่มีมากไป แม้จะเป็นสิ่งดี
กรมการค้าต่างประเทศ[N] Department of Foreign Trade
กระทรวงการต่างประเทศ[N] The Ministry of Foreign Affairs
โทเฟิล[N] Test of English as Foreign Language, See also: TOFEL, Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
บีซี[N] BC, See also: before Christ, Syn. ก่อนคริสต์ศักราช
อ.อ.ป.[N] The Forest Industry Organization, See also: FIO, Syn. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ[N] bioreactor
ร้านขายของชำ[N] grocer's shop, See also: grocery store
คลังพัสดุ[N] materials store
ที่ทำการป่าไม้[N] forestry office
เตือนภัย[V] warn, See also: caution, forewarn, alert, Example: ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะเตือนภัยให้แก่นักบิน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงจากอาวุธ, Thai definition: แจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
วนเกษตร[N] agro forestry, Example: หลังจากที่เขาได้ทำวนเกษตรมา 10 ปีเศษ เขาก็ค้นพบว่านี่คือทางออกที่เหมาะสม, Thai definition: การทำกิจกรรมหลายๆ อย่างผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาเสริมความมั่นคงของที่ดินในชนบท
เชิงทฤษฎี[ADJ] theoretical, Syn. แง่ทฤษฎี, Ant. เชิงปฏิบัติ, Example: เขาถนัดออกข้อสอบเชิงทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ, Thai definition: เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทฤษฎี
เกินความจำเป็น[ADV] more than is necessary, See also: redundantly, unnecessarily, Syn. เกินจำเป็น, Example: กรมสามัญศึกษาตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจำเป็น จึงเห็นควรให้ปรับลดลง, Thai definition: มากเกินความต้องการ
ไว้[V] keep, See also: save, store, hold, Syn. เก็บ, วาง
ศิลา[N] stone, See also: rock, clay, ore, boulder, Syn. หิน, อัคนี, หินผา, Count unit: ก้อน
สงวน[V] reserve, See also: keep back, store up, set apart for, Syn. รักษา
ส่วนเกิน[ADV] more than enough
สวนป่า[N] forestry plantations, See also: wood lot
สำรวจ[V] survey, See also: explore, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
สำรอง[V] reserve, See also: keep back, store up, Syn. เตรียมไว้, เผื่อไว้
สำรองข้อมูล[V] store data
สิงคโปร์[N] Singapore, Syn. ประเทศสิงคโปร์
โสเภณี[N] prostitute, See also: whore, harlot, Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่, Count unit: คน
ขุดเจาะ[V] drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
ชาติตระกูล[N] ancestor, See also: forebear, fore father, Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ตระกูล, ชาติกำเนิด, Example: ูในวงการนักแสดงส่วนมากเขาดูกันที่ความสามารถ ไม่ใช่ว่ามีชาติตระกูลดี แล้วจะมีงานเยอะเสมอไป, Thai definition: เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องกันมา
ผืนป่า[N] forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
ป่าชุมชน[N] community forest, Example: โดยเฉลี่ยแล้วป่าชุมชนจะมีพื้นที่ที่มากกว่าป่าชนิดอื่นๆ, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้เป็นจำนวนมากอยู่ในชุมชนเมือง
ปิดป่า[V] blockade the forest, Ant. เปิดป่า, Example: นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งปิดป่าสัมปทาน หยุดการทำไม้ในภาคใต้ทั้งหมด, Thai definition: ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้
ปลูกป่า[V] afforest, Ant. ทำลายป่า, Example: รัฐไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ชาวบ้านปลูกป่าตามนโยบายของตน, Thai definition: เพาะปลูกต้นไม้จำนวนมาก เพื่อให้กลายเป็นป่า
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง
ห้างสรรพสินค้า[N] department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า
เขตการค้าเสรี[N] foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
ท่าเดียว[ADV] only, See also: nothing more, Syn. อย่างเดียว, Example: สมัยนิยมต่างๆ ของมนุษย์นั้นมิใช่จะรุดหน้าไปท่าเดียว เบื่อหน่ายเข้าก็อาจหวนกลับมาหาแบบเก่าๆ ที่ดีงามก็ได้
มากกว่า[ADV] more than, Ant. น้อยกว่า, Example: ทำไมนิยายของโก้วเล้งจึงโด่งดังในไทยมากกว่าของกิมย้ง
มากขึ้น[ADV] more and more, Syn. เยอะขึ้น, Ant. น้อยลง, Example: จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดมีมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core   FR: axe [m]
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of   
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsuan seung māk kwā søng phot) EN: ratios with more than two terms   
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card   FR: carte perforée [f]
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบาะ[n.] (bǿ) EN: cushion   FR: coussin [m] ; oreiller [m]
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บก[adv.] (bok) EN: on land ; by land ; ashore   FR: à terre
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
โบรอน[n.] (bōrøn) EN: boron   FR: bore [m]
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity   FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บ้วนน้ำลาย[n.] (būan nāmlāi) EN: spit, expectorate   FR: cracher ; expectorer
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat kao) EN: restore an old temple   FR: restaurer un temple ancien
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายป่า[n. exp.] (chāi pā) EN: edge of forest   FR: lisière d'un bois [f]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ช้ากว่านี้[X] (chā kwā nī) EN: more slowly   FR: plus lentement
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชั้น [n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.)   FR: étage [m] ; niveau [m]
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung taēm) EN: score a point   FR: marquer un point
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ช่างแสง[n.] (chang saēng) EN: armorer   FR: armurier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORE    AO1 R
OREA    ER0 IY1 AH0
CORE    K AO1 R
BORE    B AO1 R
TORE    T AO1 R
OREN    AO1 R AH0 N
DORE    D AO1 R
OREM    AO1 R EH0 M
SORE    S AO1 R
VORE    V AO1 R
WORE    W AO1 R
PORE    P AO1 R
OREO    AO1 R IY0 OW0
FORE    F AO1 R
MORE    M AO1 R
ORES    AO1 R Z
GORE    G AO1 R
LORE    L AO1 R
YORE    Y AO1 R
OREL    AO1 R AH0 L
BOREN    B AO1 R AH0 N
CORES    K AO1 R Z
CLORE    K L AO1 R
BOREL    B AO1 R AH0 L
LOREE    L AO1 R IY1
GORES    G AO1 R Z
GOREY    G AO1 R IY0
LOREN    L AO1 R AH0 N
KOREA    K AO0 R IY1 AH0
COREL    K AO2 R EH1 L
MOORE    M UH1 R
BOREK    B AO1 R IH0 K
HOREN    HH AO1 R AH0 N
KOREA    K ER0 R IY1 AH0
BORER    B AO1 R ER0
AMORE    AA1 M AO0 R
DOREA    D AO1 R IY0 AH0
LOREY    L AO1 R IY0
FIORE    F IY0 AO1 R IY0
DORER    D AO1 R ER0
MOORE    M AO1 R
GOREN    G AO1 R AH0 N
DOREN    D AO1 R AH0 N
KOREY    K AO1 R IY0
KOREN    K AO1 R AH0 N
COREN    K AO1 R AH0 N
LOREK    L AO1 R IH0 K
DOREY    D AO1 R IY0
FLORE    F L AO1 R
BORES    B AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ore    (n) (oo1 r)
bore    (v) (b oo1 r)
core    (v) (k oo1 r)
fore    (n) (f oo1 r)
gore    (v) (g oo1 r)
lore    (n) (l oo1 r)
more    (n) (m oo1 r)
ores    (n) (oo1 z)
pore    (v) (p oo1 r)
sore    (n) (s oo1 r)
tore    (v) (t oo1 r)
wore    (v) (w oo1 r)
yore    (n) (y oo1 r)
Boren    (n) (b oo1 r e n)
Loren    (n) (l oo1 r @ n)
Korea    (n) (k @1 r i@1)
adore    (v) (@1 d oo1 r)
afore    (a) (@1 f oo1 r)
bored    (v) (b oo1 d)
borer    (n) (b oo1 r @ r)
bores    (v) (b oo1 z)
chore    (n) (ch oo1 r)
cored    (v) (k oo1 d)
cores    (v) (k oo1 z)
crore    (n) (k r oo1 r)
gored    (v) (g oo1 d)
gores    (v) (g oo1 z)
mores    (n) (m oo1 r ei z)
pored    (v) (p oo1 d)
pores    (v) (p oo1 z)
score    (v) (s k oo1 r)
shore    (v) (sh oo1 r)
snore    (v) (s n oo1 r)
sores    (n) (s oo1 z)
spore    (n) (s p oo1 r)
store    (v) (s t oo1 r)
swore    (v) (s w oo1 r)
whore    (n) (h oo1 r)
Doreen    (n) (d oo1 r ii n)
Indore    (n) (i1 n d oo1 r)
Korean    (n) (k @1 r i@1 n)
Lahore    (n) (l @1 h oo1 r)
Oregon    (n) (o1 r i g @ n)
adored    (v) (@1 d oo1 d)
adorer    (n) (@1 d oo1 r @ r)
adores    (v) (@1 d oo1 z)
ashore    (a) (@1 sh oo1 r)
before    (a) (b i1 f oo1 r)
borers    (n) (b oo1 r @ z)
chores    (n) (ch oo1 z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
それに[それに, soreni] (n) ยิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น
それで[それで, sorede] เพราะอย่างนั้น, ด้วยสาเหตุนั้น
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] (n) ที่อยู่ทางอีเมล
[おれ, ore] (n vulgar) สรรพนามใช้เรียกตัวเองของผู้ชาย ไม่สุภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
のろい[のろい (noroi), ] (adv ) คำสาป
これ[これ, kore, kore , kore] (n ) นี่, สิ่งนี้ (สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด)
それ[それ, sore, sore , sore] (n ) นั่น, สิ่งนั้น (สิ่งของที่อยู่ใก้ตัวผู้ฟัง)
チョコレート[ちょこれいと, chokoreito, chokoreito , chokoreito] (n ) ช็อกโกแลต
[よる, yoru, yoru , yoru] (n ) กลางคืน
撮ります[とります, torimasu, torimasu , torimasu] (vt ) ถ่าย (รูป)
レストラン[れすとらん, resutoran, resutoran , resutoran] (n ) ภัตตาคาร
それから[それから, sorekara, sorekara , sorekara] หลักจากนั้น, ต่อจากนั้น
濡れた所[Nureta tokoro, Nureta tokoro] สถานที่เปียก
元の所[Motto no tokoro, Motto no tokoro] ที่เดิม , See also: S. オリジナル,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
取れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแล้ว
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
取れる[とれる, toreru] Thai: ตีความ
[みせ, mise] Thai: ร้านค้า English: store
漏れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไหล English: to leak out
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
惚れる[ほれる, horeru] Thai: ตกหลุมรัก English: to fall in love
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
以上[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
汚れる[よごれる, yogoreru] Thai: สกปรก English: to become dirty
みぞれ[みぞれ, mizore] Thai: ฝนปนหิมะ หิมะที่ตกลงมาและกลายเป็นฝน
外米[がいまい, gaimai] Thai: ข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ English: foreign rice
折れる[おれる, oreru] Thai: ยอม English: to give in
折れる[おれる, oreru] Thai: หัก English: to break
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
[みぞれ, mizore] Thai: ฝนปนหิมะ หิมะที่ตกลงมาและกลายเป็นฝน English: sleet
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: รู้สึกเกรงใจ English: to be grateful
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอโทษ English: excuse me
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you
恐れる[おそれる, osoreru] Thai: หวาดกลัว English: to fear
恐れる[おそれる, osoreru] Thai: เกรง English: to be afraid of

German-Thai: Longdo Dictionary
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
hören(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพลง
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
schwören(vi vt) |schwor, hat geschworen| สาบานต่อหน้าศาลว่าที่พูดมาเป็นความจริง
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย
sich verhören(vt) |verhörte sich, hat sich verhört| ฟังผิด เช่น Sagtest du 'Autobahn' oder habe ich mich verhört? เธอพูดว่าออโต้บาน หรือว่าฉันฟังผิดนะ
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
BMW : Bayerische Motorenwerke (n ) รถสุดจ๊าบ
Zerstörer (n ) (Der) ผู้ทำลาย , เรือพิฆาต
zur Ausbildung gehörend (n vi vt modal ver)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chicoree {m}; Chicorée {m}; Schikoree {m} [bot.] [cook.]chicory; witloof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more [Add to Longdo]
いやが上にも;弥が上にも;嫌が上にも(iK)[いやがうえにも, iyagauenimo] (adv) all the more [Add to Longdo]
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
おれんち[, orenchi] (n) (male) (from おれのうち) my house [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
かっぽれ[, kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance) [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一去不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, ] gone forever [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一年多[yī nián duō, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨㄛ, ] more than a year [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一百五十多年[yī bǎi wǔ shí duō nián, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ, ] more than 150 years [Add to Longdo]
三八线[sān bā xiàn, ㄙㄢ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thirty eighth parallel, forming the DMZ border between North and South Korea [Add to Longdo]
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658 [Add to Longdo]
三夷教[sān yí jiào, ㄙㄢ ㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] the three foreign religions (Nestorianism, Manicheanism and Zoroastrianism) [Add to Longdo]
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance [Add to Longdo]
三星[sān xīng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ, ] Samsung, South Korean electronics company [Add to Longdo]
上半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] forenoon; morning; a.m. [Add to Longdo]
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away [Add to Longdo]
上天入地[shàng tiān rù dì, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄉㄧˋ, ] lit. to go up to heaven or down to Hades; fig. whichever way, I don't care; to decide to go ahead without foreboding [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, ] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky [Add to Longdo]
不久[bù jiǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, ] not long (after); before too long; soon; soon after [Add to Longdo]
不再[bù zài, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ, ] no more; no longer [Add to Longdo]
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal [Add to Longdo]
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fixed point theorem (math.) [Add to Longdo]
不务正业[bù wù zhèng yè, ㄅㄨˋ ˋ ㄓㄥˋ ㄧㄝˋ, / ] not engage in honest work; ignore one's proper occupation; not attend to one's proper duties [Add to Longdo]
不去理[bù qù lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩˋ ㄌㄧˇ, ] to leave sth as it is; not to bother to remedy or repair; not to bother with; not to worry about; to ignore; not to associate with sb [Add to Longdo]
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off [Add to Longdo]
不堪入目[bù kān rù mù, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ, ] unbearable to look at; an eyesore [Add to Longdo]
不外[bù wài, ㄅㄨˋ ㄨㄞˋ, ] not beyond the scope of; nothing more than [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to [Add to Longdo]
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, ] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore [Add to Longdo]
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast [Add to Longdo]
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] fail to see the larger issues; ignore the general interest [Add to Longdo]
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic) [Add to Longdo]
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, ] further; moreover [Add to Longdo]
世宗大王[shì zōng dà wáng, ㄕˋ ㄗㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄨㄤˊ, ] Sejong the Great (1397-1450) 4th king of Korean Choson dynasty, who oversaw the creation of Hangeul [Add to Longdo]
世尊[shì zūn, ㄕˋ ㄗㄨㄣ, ] World Honored One; Revered One of the World (Buddha) [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition [Add to Longdo]
中值定理[zhōng zhí dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] mean value theorem (in calculus) [Add to Longdo]
中国人民志愿军[Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950 [Add to Longdo]
中国剩余定理[Zhōng guó shèng yú dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Chinese remainder theorem (math.) [Add to Longdo]
中国海洋石油总公司[Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CNOOC; China National Offshore Oil Corporation [Add to Longdo]
中外[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, ] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad [Add to Longdo]
中心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core [Add to Longdo]
中日韩统一表意文字[Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ, / ] China Japan Korea (CJK) unified ideographs; Unihan [Add to Longdo]
中日韩越[Zhōng Rì Hán Yuè, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] China, Japan, Korea, and Vietnam [Add to Longdo]
中朝[zhōng cháo, ㄓㄨㄥ ㄔㄠˊ, ] Sino-Korean [Add to Longdo]
中海油[zhōng hǎi yóu, ㄓㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄧㄡˊ, ] China National Offshore Oil Corporation [Add to Longdo]
中轴[zhōng zhóu, ㄓㄨㄥ ㄓㄡˊ, / ] central axis; core [Add to Longdo]
中关村[Zhōng guān cūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄢ ㄘㄨㄣ, / ] Zhongguancun neighborhood of Beijing, containing Beijing University, famous for electronics shops and bookstores [Add to Longdo]
主干[zhǔ gàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] trunk; main; core [Add to Longdo]
主干网络[zhǔ gàn wǎng luò, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] core network [Add to Longdo]
主干网路[zhǔ gàn wǎng lù, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] core network; backbone network [Add to Longdo]
主机[zhǔ jī, ㄓㄨˇ ㄐㄧ, / ] core [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
倒れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] gleichzeitiger_Ruin, gemeinsamer_Ruin [Add to Longdo]
土人[どじん, dojin] Eingeborener, Ureinwohner [Add to Longdo]
埋もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
奴隷[どれい, dorei] Sklave [Add to Longdo]
[おのれ, onore] selbst [Add to Longdo]
御令嬢[ごれいじょう, goreijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
恐れる[おそれる, osoreru] fuerchten, sich_fuerchten [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] brechen, zerbrechen, sich_falten_lassen, jemanden_nachgeben, abbiegen [Add to Longdo]
拍車[はくしゃ, hakusha] Sporn, Sporen (beim Reiten) [Add to Longdo]
拒否権[きょひけん, kyohiken] Vetorecht [Add to Longdo]
敗戦[はいせん, haisen] verlorener_Krieg, Niederlage [Add to Longdo]
早まる[はやまる, hayamaru] voreilig_sein, sich_uebereilen [Add to Longdo]
朝鮮[ちょうせん, chousen] Korea [Add to Longdo]
机上[きじょう, kijou] am_gruenen_Tisch, theoretisch [Add to Longdo]
気孔[きこう, kikou] Pore [Add to Longdo]
汚れる[よごれる, yogoreru] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
汚れる[よごれる, yogoreru] schmutzig_werden, schmutzig_machen [Add to Longdo]
漏れる[もれる, moreru] auslaufen, -lecken [Add to Longdo]
生まれる[うまれる, umareru] geboren_werden [Add to Longdo]
生まれる[うまれる, umareru] geboren_werden [Add to Longdo]
胞子[ほうし, houshi] Spore [Add to Longdo]
菓子屋[かしや, kashiya] Konditor, Konditorei [Add to Longdo]
[おそれ, osore] Furcht, Befuerchtung, Besorgnis [Add to Longdo]
蛍光塗料[けいこうとりょう, keikoutoryou] fluoreszierende_Farbe, fluoreszierender_Anstrich [Add to Longdo]
軽率[けいそつ, keisotsu] leichtsinnig, voreilig [Add to Longdo]
迷子[まいご, maigo] verlaufenes_Kind, verlorenes_Kind [Add to Longdo]
長蛇の列[ちょうだのれつ, choudanoretsu] lange_Schlange, lange_Menschenschlange [Add to Longdo]
陪審[ばいしん, baishin] Jury, Schwurgericht, Geschworener [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top