Search result for

onuses

(558 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onuses-, *onuses*, onuse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา onuses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *onuses*)
English-Thai: Longdo Dictionary
keratoconus(n) โรคกระจกตาโป่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onus[N] หน้าที่, See also: ความรับผิดชอบ, Syn. burden, load, task, Ant. irresponsibility, freedom
bonus[N] สินน้ำใจ, See also: เงินปันผลกำไร, เงินโบนัส, Syn. dividend
bonus[N] เงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน, See also: โบนัส, เงิน, รางวัลพิเศษ, รางวัลสมนาคุณ, Syn. gratuity
bonus[N] สิ่งกระตุ้น, See also: เครื่องกระตุ้น
zonule[N] เขตเล็กๆ
coconut[N] ต้นมะพร้าว, See also: มะพร้าว, Syn. coconut palm, coconut tree, coco, cocoanut
coconut[N] เนื้อมะพร้าว, Syn. coco, cocoanut
coconut[N] มะพร้าว, Syn. coco, cocoanut
coconut[N] ลูกมะพร้าว, See also: มะพร้าว, Syn. coco, cocoanut
nonuser[N] ผู้ไม่เสพยา, See also: ผู้ไม่ดื่มเหล้า
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone
monument[N] บุคคลตัวอย่าง, See also: สิ่งที่เป็นตัวอย่าง
conundrum[N] ปริศนาคำทาย, Syn. puzzle, problem
conundrum[N] ปัญหาที่ยากจะแก้ออก
monumental[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก, Syn. massive
monumental[ADJ] ซึ่งเป็นอนุสรณ์, See also: ซึ่งเป็นเครื่องเตือนความทรงจำ, Syn. commemorative, memorial, honorary
coconut milk[N] กะทิ, See also: น้ำกะทิ
monumentally[ADV] อย่างมีความหมายมาก, See also: อย่างมากมาย
mononucleosis[N] โรคติดเชื้อ, Syn. glandular fever
monumentality[N] การเป็นอนุสาวรีย์, See also: การมีความหมายทางประวัติศาสตร์
pronunciation[N] การออกเสียง, Syn. articulation, utterance
thermonuclear[ADJ] เกี่ยวกับนิวเคลียร์ความร้อน, Syn. atomic, nuclear
pronunciamento[N] การแถลง, See also: การประกาศ, Syn. declaration
no-claims bonus[N] การลดค่าประกัน
mispronunciation[N] การออกเสียงผิด, Syn. cacology, misaccentuation
ribonucleic acid[N] สารใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์สิ่งมีชีวิต (คำย่อ RNA)
received pronunciation[N] การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน (คำย่อคือ RP)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
clonusn. การกระตุกสันของกล้ามเนื้อ
coconutn. ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว.
conundrum(คะนัน'ดรัม) n. ปริศนา,สิ่งที่เป็นปริศนา
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
monument(มอน'นิวเมินทฺ) n. อนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,คำสรรเสริญสำหรับบุคคล, Syn. memorial
onus(โอ'นิส) n. ความรับผิดชอบ,ภาระ
pronunciation(พระนันซิเอ'เชิน) n. การออกเสียง (คำพูด,ถ้อยคำวลีและอื่น ๆ) ,วิธีการออกเสียง, See also: pronunciational adj. pronunciatory adj. pronunciative adj.
ribonucleic acidมีความสำคัยในการแบ่งเซลล์ในระยะแรก ๆ สาร RNA จะกระจายตัวทั้วไปในเซลล์ไปเกาะตาม Endoplasmic reticulum (ER) หรือกลายเป็น microsome ไปก็ได้
thermonuclear(เธอโมนิว'เคลียร์) adj. เกี่ยวกับนิวเคลียร์ความร้อน,เกี่ยวกับnuclear reaction (ดู)
zonule(โซน'นูล) n. เขตเล็ก ๆ ,บริเวณเล็ก ๆ ,แนวเล็ก,แถบเล็ก,ริ้วเล็ก,วงเล็ก,ภาคเล็ก., See also: zonular adj., Syn. little zone

English-Thai: Nontri Dictionary
bonus(n) เงินแถม,เงินโบนัส
coconut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว
conundrum(n) ปริศนา,ปัญหา
mispronunciation(n) การออกเสียงผิด
monument(n) อนุสาวรีย์
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ
pronunciation(n) การออกเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, zonary; placenta, annular; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, annular; placenta, zonary; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, zonular; placenta, annular; placenta, zonaryรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pronuncioเอกอัครสมณทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens zonule; zonule of Zinn; zonule, ciliaryเอ็นขึงแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reversionary bonusเงินปันผลเพิ่มพูน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
summum bonumสิ่งประเสริฐสุด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
synclonusอาการกล้ามเนื้อกระตุกสั่นด้วยกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
special bonusเงินปันผลพิเศษ มีความหมายเหมือนกับ extra dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of bonusesการเวนคืนเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
opisthotonos; opisthotonusอาการเกร็งหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opisthotonus; opisthotonosอาการเกร็งหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onus probandi (L.)ภาระการพิสูจน์, หน้าที่นำสืบ [ดู burden of proof] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orthotonos; orthotonusอาการตัวเกร็งเหยียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthotonus; orthotonosอาการตัวเกร็งเหยียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acetonuriaภาวะปัสสาวะมีแอซีโทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allotment of bonusการจัดสรรเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aconuresisการถ่ายปัสสาวะไม่รู้ตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle clonusข้อเท้ากระตุกสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
annular placenta; placenta, zonary; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ancient monumentโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus๑. โบนัส๒. เงินเพิ่มพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonusเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonusโบนัส, เงินโบนัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus allocationการจัดสรรเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ allotment of bonus [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus declarationการประกาศเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus loadingส่วนบวกเพิ่มเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus reserveเงินสำรองเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mucronulateเป็นติ่งหนามสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mononuclear; mononucleate; uninuclear; uninucleated๑. -นิวเคลียสเดียว๒. -มีนิวเคลียสเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mononucleate; mononuclear; uninuclear; uninucleated๑. -นิวเคลียสเดียว๒. -มีนิวเคลียสเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monumentอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monument, ancientโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monumentalเชิงอนุสาวรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
macroelement; macronutrientสารอาหารหลัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
microelement; micronutrient; trace elementสารอาหารรอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
macronutrient; macroelementสารอาหารหลัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
micronutrient; microelement; trace elementสารอาหารรอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
myoclonusกล้ามเนื้อกระตุกรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maturity bonusเงินปันผลครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash bonusเงินปันผลเงินสด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compound reversionary bonusเงินปันผลเพิ่มพูนทบต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ciliary zonule; zonule of Zinn; zonule, lensเอ็นขึงแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clonusอาการกระตุกสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clonus, ankleข้อเท้ากระตุกสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conulariidคอนูลาริด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conurbationเขตเมืองขยาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conurbationเขตเมืองขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contingent bonusเงินปันผลมีเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of bonusการประกาศเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ bonus declaration [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coconut industryอุตสาหกรรมมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Coconut oilน้ำมันมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Coconut palmต้นมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Coconut productผลิตภัณฑ์มะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Cosmogenic radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดจากรังสีคอสมิก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเมื่อรังสีคอสมิกชนกับโมเลกุลของแก๊สในชั้นบรรยากาศของโลก เช่น ทริเทียม (3H) คาร์บอน-14 (C-14) โซเดียม-22 (Na-22) และ เบริลเลียม-7 (Be-7) [นิวเคลียร์]
Thermonuclear reactionปฎิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์, ปฏิกิริยาการหลอมตัวของนิวเคลียสเบาภายใต้อุณหภูมิสูงมาก ไปเป็นนิวเคลียสของอะตอมที่หนักกว่า และปลดปล่อยพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Radionuclide purityความบริสุทธิ์นิวไคลด์กัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Radionuclide imagingการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์, เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วย และถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีในอวัยวะที่ต้องการ ตรวจด้วยเครื่องตรวจและสร้างภาพ เช่น Gamma camera หรือ Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) หรือ Positron Emission Tomography (PET) เพื่อแสดงขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจวินิจฉัยได้โดยวิธีอื่น
ศัพท์ที่ใช้ทางการแพทย์และมีความหมายคล้ายกัน ได้แก่คำว่า radionuclide organ imaging, nuclear scanning

[นิวเคลียร์]
Radionuclideนิวไคลด์กัมมันตรังสี, นิวไคลด์ที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสี เช่น แอลฟา บีตา แกมมา ออกมา นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ และที่มาจากการผลิตของมนุษย์มีมากกว่า 1,300 ชนิด ตัวอย่างนิวไคลด์กัมตรังสีที่มีในธรรมชาติ เช่น $ _{92}^{235} $U $ _{92}^{238} $U $ _{19}^{40} $K และที่มนุษย์ผลิตขึ้นเช่น $ _{27}^{60} $Co $ _{43}^{99} $Tc $ _{95}^{241} $AM [นิวเคลียร์]
Primordial radionuclideนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก ประกอบด้วยนิวไคลด์ในอนุกรม ยูเรเนียม ทอเรียม และแอกทิเนียม รวมทั้งนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นๆ ที่มีในธรรมชาติ เช่น โพแทสเซียม-40 (K-40) รูบิเดียม-87 (Rb-87) มนุษย์ได้รับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีกลุ่มนี้ตลอดเวลา ทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย (ดู radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Naturally occurring radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นโลกในปริมาณที่มีนัยสำคัญ (significant quantities) โดยทั่วไปหมายถึงนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก ซึ่งได้แก่ โพแทสเซียม-40 ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 ทอเรียม-232 และผลผลิตการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึงทริเทียมและคาร์บอน-14 ซึ่งเกิดจากกระบวนการเชิงก่อกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติด้วย
[นิวเคลียร์]
Bonus systemระบบการให้เงินรางวัล [TU Subject Heading]
Coconutมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconut farmersผู้ปลูกมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconut industryผู้ปลูกมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconut oilน้ำมันมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconut palm sugarน้ำตาลมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconut productsผลิตภัณฑ์มะพร้าว [TU Subject Heading]
Cookery (coconut)การปรุงอาหาร (มะพร้าว) [TU Subject Heading]
Monumentsอนุสาวรีย์ [TU Subject Heading]
Natural monumentsอนุสาวรีย์ธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Pleurotus abalonusเห็ดเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Pronunciationการออกเสียง [TU Subject Heading]
Radionuclide imagingการบันทึกภาพด้วยเรดิโอนิวไคลด์ [TU Subject Heading]
Sepulchral monumentsอนุสาวรีย์ที่ฝังศพ [TU Subject Heading]
radionuclide imagingการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์, เป็นเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วย และถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีในอวัยวะที่ต้องการตรวจ ด้วยเครื่องตรวจและสร้างภาพ เช่น Gamma camera หรือ Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) หรือ Positron Emission Tomography (PET) เพื่อแสดงขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจวินิจฉัยได้โดยวิธีอื่น ศัพท์ที่ใช้ทางการแพทย์และมีความหมายคล้ายกัน ได้แก่ คำว่า Radionuclide organ imaging nuclear scanning [พลังงาน]
Alcaptonuriaโรคอัลแคพโทนิวเรีย [การแพทย์]
Alkaptonuriaแอลแคปโตนูเรีย, โรค; แอลแคพโทนิวเรีย; อัลแคปโตนูเรีย; อัลแคพโทนิวเรีย; อัลแคพโตนูเรีย [การแพทย์]
Alpha Emitting Radionucleotideอัลฟาอีมิตติงเรดิโอนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Amiconultrafiltration Systemระบบเอมิคอนอัลตราฟิลเตรชัน [การแพทย์]
Amonum Villosum Lourลูกเร่อดง [การแพทย์]
Ankle Clonusข้อเท้ากระตุก [การแพทย์]
Asynchronus Fashionอัตราส่วนไม่พอเหมาะ [การแพทย์]
Blepharoclonusการกะพริบตา [การแพทย์]
Cells, Mononuclearนิวเคลียสก้อนเดียว,โมโนนิวเคลียร์เซลล์ [การแพทย์]
Cells, Polymorphonuclearนิวเคลียสหลายก้อน [การแพทย์]
Coconutมะพร้าว [การแพทย์]
Coconut Beetlesด้วงมะพร้าว [การแพทย์]
Coconut Oilsไขมะพร้าว [การแพทย์]
Concentration, Nonuniformความไม่สม่ำเสมอของความเข้มข้น [การแพทย์]
Conusโคนัส [การแพทย์]
Deoxy-Ribonucleotidesดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Deoxy-Ribonucleotidesดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Deoxyribonucleasesดีออกซีไรโบนิวคลิเอส,ดีอ๊อกซี่ไรโบนิวคลีเอส [การแพทย์]
Deoxyribonucleicดีเอ็นเอ [การแพทย์]
Deoxyribonucleic Acidกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค,ดีออกซิไรโบนูคลีอิคแอซิด,ดีอ๊อกซีไรโบนิวคลีอิดแอซิค,กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค,กรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิก [การแพทย์]
Deoxyribonucleotidesการสังเคราะห์ดีออกซีไรโบนิวคลีไอไทด์การสร้างสายดีออกซิไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Distribution, Nonuniformการกระจายของการระบายอากาศไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Ebonutionการเอาชิ้นกระดูกหักหรือกระดูกอ่อนออกจากร่างกาย [การแพทย์]
Endonucleasesเอนไซม์เอ็นโดนิวคลีเอส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coconut dust (n ) ขุยมะพร้าว
coconut juice (n ) น้ำมะพร้าว
conurbationเขตเมืองขยาย
nonuniqueness (n ) ไม่มีเอกภาพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Donut?Donut? P.S. I Love You (2013)
Donut's a nice touch.โดนัทดีที่สุด Lucky Thirteen (2008)
You want to investigate him because he ate a donut?คุณต้องการสืบหาเกี่ยวกับตัวเขา เพราะเขาเคยกินโดนัท Lucky Thirteen (2008)
Because he ate the donut.เพราะผมกินโดนัทมา Lucky Thirteen (2008)
There is your bonus.งั้นนี่ถือเป็นโบนัส Duel of the Droids (2008)
Here's an excerpt of just one of the great bonus features.นี่คือเพียงหนึ่งตอนที่เอามาจาก โบนัสพิเศษมากมาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Well, maybe if the people in your country stopped eating donuts... and started realizing what your government is doing to the world... assholes like us wouldn't exist.บางทีถ้าผู้คนในประเทศแกเลิกกินโดนัท แล้วเริ่มเข้าใจถึงการปกครอง ของพวกแกที่ทำกับโลกนี้ ไอ้บ้าอย่างพวกแกคงไม่มีชีวิตอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Fuck you! Donuts are awesome!- แม่งเอ๊ย โดนัทมันสุดยอด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You like donuts?แกชอบโดนัทเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I hope you like donuts.ฉันหวังแกจะชอบโดนัทนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Stick to the shore... Pass the... monument, the church is on the left.เลียบฝั่งไป ผ่าน \ อนุสาวรีย์ โบสถ์ อยู่ทางซ้าย Made of Honor (2008)
There is a bonus for you.เรามีของแถมโบนัสให้คุณด้วยนะครับ Cyborg Girl (2008)
Uh, I'm calling about my, uh, commencement bonus.เอ่อ, ผมโทรมาเรื่องโบนัสเริ่มต้น Shut Down (2008)
The bonus stipend.เรื่องการจ่ายโบนัส Shut Down (2008)
Your bonus check.เช็คเงินโบนัสของคุณ Shut Down (2008)
Your bonus check.ด้วยมือของผมเอง Eagles and Angels (2008)
But I ain't paying you to stop for, uh, a coffee and donuts, so get back here toot sweet.ฉันไม่ได้จ้างนายมาหยุดพัก จิบกาแฟนะ เพราะงั้นรีบไปรีบมา Greatness Achieved (2008)
- I already've your coffee and donuts. - Oh yeah, thank you.- กาแฟกับโดนัสของคุณได้แล้ว Hachi: A Dog's Tale (2009)
Donut with chocolate icing.โดนัสหน้าเกล็ดช็อกโกเล็ต Hachi: A Dog's Tale (2009)
- I think a big hot dog and two donuts.-เอาฮ็อตด็อกชิ้นใหญ่กับโดนัท 2 Hachi: A Dog's Tale (2009)
You don't get Christmas bonus just standing around.ขี้เกียจอย่างงี้ เดี๋ยวก็ไม่ได้โบนัสปีใหม่หรอกนา. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
♪ You put the lime in the coconut...เธอใส่มะนาวลงไปในมะพร้าว Confessions of a Shopaholic (2009)
Neatly masking the 24 million in bonusesโดยเราทำโบนัสได้ถึง 24 ล้าน Confessions of a Shopaholic (2009)
- Why award themselves bonuses...ทำไมพวกเขาให้โบนัสตัวเอง... Confessions of a Shopaholic (2009)
Why did you award yourself bonuses...ทำไมคุณให้โบนัสตัวเอง... . Confessions of a Shopaholic (2009)
I will tell you where you can send my pay and my bonus, which better be more than I expected because this was a nightmare.ซึ่งมันควรจะมากกว่าเดิมด้วย เพื่อแลกกับฝันร้ายนี่ Duplicity (2009)
It's a monumental task, changing oneself.ในภารกิจอันยิ่งใหญ่ เปลี่ยนตัวตน New York Sucks (2009)
You got bonus features, original artwork, everything.คุณได้ของพิเศษ งานศิลปของแท้ทุกอย่าง New York Sucks (2009)
I hate coconut. Not the taste, the consistency.ฉันไม่ชอบมะพร้าว ไม่ใช่รสชาติ เพราะความเหนียวของมันน่ะ Zombieland (2009)
Depends on the bonus.ก็ขึ้นอยู่กับโบนัสครับ.. The Breath (2009)
Onur.โอนูว์! The Breath (2009)
Well, get some donuts while you're out.อย่าลืมซื้อโดนัทมาฝากล่ะ On the Head of a Pin (2009)
How's that for a bonus?โบนัสเท่านี้คิดว่าไง It's a Terrible Life (2009)
Bonus points?ของแถม? The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
And what's the signing bonus for that--a cup of pencils?อ้อ แล้วได้อะไรเป็นโบนัสหล่ะ ดินสอหรอ Home Is the Place (2009)
Not anymore. The deal closed. I got the bonus.ผมจ่ายไปหมดแล้ว ผมได้โบนัสมา Mama Spent Money When She Had None (2009)
I got the bonus. - of good work... and perseverance.และความอุตสาหะพยายาม In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- once his bonus check comes in.เมื่อเช็คโบนัสของเขามาถึง และคนเดียวที่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- And the only person more excited than Gaby about that bonus is her jeweler.จะตื่นเต้นมากกว่าแก็บบี้เรื่องโบนัส ก็คือคนขายเครื่องเพชรของเธอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Look, I'm sorry, but we're forgoing bonuses this year.ฟังนะ ผมขอโทษ แต่ปีนี้เราจะงดให้โบนัส In a World Where the Kings Are Employers (2009)
But, Gaby, no one's getting a bonus, not even Brad.แต่ แก็บบี้ ไม่มีใครจะได้โบนัสน่ะ แม้กระทั่งแบรด In a World Where the Kings Are Employers (2009)
So this was his bonus? A salad and a stuffed chicken breast?แสดงว่านี่คือโบนัสของเขาเหรอ สลัดกับอกไก่ยัดไส้เนี่ยนะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I'm getting that bonus after all.ในที่สุดผมก็จะได้โบนัส In a World Where the Kings Are Employers (2009)
What sort of bonus are we looking at?เงินโบนัสเท่าไหร่ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
20 grand is a fantastic bonus.2 หมื่นเหรียญเป็นโบนัสที่ดีมาก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You're the only one getting a bonus,นายเป็นคนเดียวที่จะได้โบนัส In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Brad gives me a huge bonus and you repay him by telling his wife that they need marriage counseling?แบรดให้โบนัสผมก้อนโต แล้วคุณตอบแทนเขา โดยการบอกเมียเขาว่าพวกเขาควรไปปรึกษาเรื่องชีวิตคู่เหรอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Why do you think your bonus jumped from a stuffed chicken breast to 30 grand in a day?คุณคิดว่าทำไมเงินโบนัสคุณถึงได้กระโดด จากแค่อกไก่ยัดไส้มาเป็นเงิน 30,000 เหรียญล่ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I'm getting a bonus no one else is getting based on blackmail.ผมกำลังจะได้เงินโบนัสที่คนอื่นไม่ได้จากการแบล็คเมลเหรอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I'm getting that bonus after all.ยังไงผมก็กำลังจะได้โบนัส Crime Doesn't Pay (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onuThis monument was erected in February, 1985.
onuThe city dedicated a monument in honor of the general.
onuHis pronunciation is far from perfect.
onuProductivity has fallen. Accordingly, workers' bonuses will be reduced.
onuWere you just pulling my leg when you said we were all going to get extra bonuses?
onuThis road will lead you to the monument.
onuI was disappointed to see that my bonus was a bit less than I was expecting.
onuYour pronunciation is more or less correct.
onuA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
onuThe monument was erected in honor of the eminent philosopher.
onuPlease correct my pronunciation.
onuThis monument is dedicated to the soldiers who gave their lives to their country.
onuThe monument was set up in the park.
onuIn Thailand, people use coconuts for food, drink and toys.
onuThis monument is in memory of a great statesman.
onuDo not be shy. Your pronunciation is more or less correct.
onuMy bonus doesn't come close to covering all the loan payments I have to make.
onuI would like to improve my English pronunciation.
onuAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
onuI blew my whole bonus on shopping and travel.
onuShe practiced her English pronunciation yesterday.
onuYou should have Mr Green correct your English pronunciation.
onuThe time spent to see the monument is short.
onuAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
onuThe drinks were served in coconut shells.
onuThis course will help you master correct pronunciation.
onuI still can't get the knack of English pronunciation.
onuOur English teacher put emphasis on pronunciation.
onuA monument has been erected to the memory of the deceased.
onuWith respect to pronunciation, he was the best of all the students.
onuExcept for pronunciation, everyone can speak good French.
onuIn order to get the coconut milk, you must first crack the coconut open.
onuMr Smith drilled them in English pronunciation.
onuManagement tried to appease labor by offering them a bonus.
onuA bonus was received.
onuCould I have three cinnamon donuts?
onuThe moon landing was a monumental achievement.
onuIn this dictionary the pronunciation comes right after the headword.
onuIs management really going to consider our bonus, or was that just lip service?
onuSadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.
onuThe soldiers have erected a peace monument.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีเอ็นเอ[N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
อนุสาวรีย์[N] monument, Example: ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาที่อนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงวีรชนผู้ล่วงลับ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ
สำเนียง[N] accent, See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation, Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง, Example: ตัวผมเองก็มีสำเนียงการพูด และกำพืดที่แท้จริงเหมือนกับพวกคุณ, Count unit: สำเนียง, Thai definition: เสียงที่ต่างกันไปตามท้องถิ่น
มะพร้าว[N] coconut, Example: ชาวบ้านโม่แป้ง และขูดมะพร้าว เพื่อทำขนมไว้ถวายพระ, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Cocos nucifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลใช้ทำน้ำมันและปรุงอาหารต่างๆ
มะพร้าวทุย[N] dried and curled coconut, Example: มะพร้าวทุยหล่นลงไปในท้องร่องสวน, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ผลมะพร้าวที่เจริญเติบโตตามปกติจนเปลือกแห้ง รูปรีๆ กะลาลีบ น้ำหนักเบา เพราะไม่มีเนื้อและน้ำ
มะพร้าวห้าว[N] ripe coconut, Example: ส่วนผสมหลักๆ ที่ใช้ทำทองม้วนคือ มะพร้าวห้าว นำมาคั้นเป็นกะทิ แป้งสาลี และน้ำตาล, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ผลมะพร้าวที่แก่จัด
มะพร้าวอ่อน[N] young coconut, Ant. มะพร้าวแก่, Example: แม่ซื้อมะพร้าวอ่อนมาทำขนม, Count unit: ผล, ลูก, ใบ
ซาหริ่ม[N] sweet-noodles in coconut milk syrup, Syn. ซ่าหริ่ม, Example: วันหยุดนี้แม่จะสอนฉันทำซาหริ่ม, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งถั่วเขียว ลักษณะคล้ายลอดช่อง แต่ตัวเล็กกว่า กินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อม
ขนมตะโก้[N] Thai pudding with coconut topping, Example: ขนมไทยปรุงมาจากแป้งน้ำตาลกะทิเป็นส่วนใหญ่เช่นขนมเปียกปูนขนมตะโก้ ลอดช่องขนมปลากริมไข่เต่า เป็นต้น, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งเท้ายายม่อมกวนเข้ากับน้ำตาล ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง
ขนมทองม้วน[N] Thai sweetmeat made of flour, coconut milk and egg, Example: เด็กๆ เคี้ยวข้าวเกรียบและขนมทองม้วนกรอบแกรบ, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งประสมกับกะทิและไข่ ม้วนเป็นหลอด
ขนมจาก[N] Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar, Example: ประโยชน์ของใบจากใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่น ทำขนมจาก ใช้เย็บมุงหลังคา, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมมะพร้าวกับน้ำตาล ห่อด้วยใบจากแล้วปิ้ง
กล้วยบวชชี[N] banana in coconut milk, Syn. ขนมกล้วยบวชชี, Example: ขนมไทยทั้งชนิดน้ำและแห้งส่วนมากปรุงด้วยกะทิ น้ำตาล และแป้งเป็นหลัก เช่น กล้วยบวชชี ขนมเปียกปูน ขนมใส่ไส้ ขนมเหนียว เป็นต้น, Thai definition: ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ทำด้วยกล้วย ต้มกับกะทิ
ข้าวหลามตัด[N] glutinous rice with coconut milk, Example: ยายทำขนมข้าวหลามตัดได้อร่อยมาก, Thai definition: ข้าวเหนียวนึ่ง อัดใส่ถาด โรยถั่ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ข้าวมัน[N] rice cooked with coconut milk, See also: oily rice, Example: เสียดายไม่มีข้าวมันมากินกับส้มตำ จะได้เพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น, Thai definition: ข้าวที่หุงด้วยกะทิให้สุก
เงินปันผล[N] dividend, See also: bonus, Syn. โบนัส, เงินโบนัส, Example: บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่พนักงานทุกปี, Thai definition: ส่วนแบ่งเงินกำไรที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ปลากริม[N] name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar, Syn. ปรากริมไข่เต่า, ขนมปลากริมไข่เต่า, Example: ขนมปลากริมเจ้านี้มีชื่อมานานแล้ว, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งต้ม ใส่กะทิ และน้ำตาล
แพว[N] kind of medicine herb, See also: Polygonum odoratum Lour (Polygonaceae), Syn. ผักแพว, พักแพว, Example: ที่บ้านฉันปลูกผักแพวไว้กินเองเพราะหาซื้อที่ตลาดไม่ค่อยมี, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Polygonum odoratum Lour. ในวงศ์ Polygonaceae ต้นและใบมีกลิ่นหอม ใบอ่อนและกิ่งกินได้ ใช้ทำยาได้
แป้งจี่[N] kind of sweetmeat made of glutinous rice, coconut, salt and sugar, Syn. ขนมแป้งจี่, Example: แม่ค้าคนนั้นทำแป้งจี่หวานมันอร่อยมาก, Count unit: ชิ้น,อัน, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งมักทำด้วยแป้งข้าวเหนียวดำผสมกับมะพร้าว เกลือ น้ำตาล แล้วทอดเป็นแผ่นเล็กๆ แบนๆ ลงบนกระทะแบนที่ทาน้ำมันน้อยๆ
มูน[V] add coconut juice to glutinous rice, See also: mix coconut cream with steaming glutinous rice, Syn. ทา, Example: ข้าวเหนียวที่ใช้เป็นอาหารหวานใช้มูนกับกะทิเป็นข้าวเหนียวที่นำมารับประทานกับสังขยา, Thai definition: เอากะทิเคล้ากับข้าวเหนียวเพื่อให้มัน
ผลตอบแทน[N] reward, See also: compensation, bonus, Syn. รางวัล, Example: ผู้ขายเชื่อว่าสินค้าใหม่สามารถทำผลตอบแทนได้ 10-15% ต่อปี, Thai definition: สิ่งที่ได้จากการลงทุน
ลอดช่อง[N] rice noodles made of rice eaten with coconut cream, See also: sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk, Syn. ขนมลอดช่อง, ลองช่องน้ำกะทิ, Example: ีอาหารหวานหลายชนิดปรุงขึ้นจากแป้ง เช่น ขนมเปียกปูน ลอดช่อง และเมื่อผสมด้วยน้ำปูนใสจะทำให้มีกลิ่นหอม, Count unit: ตัว
เอือน[ADJ] incomplete development of inside meat of a coconut, Thai definition: ที่มีเนื้อบาง ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด (ใช้แก่มะพร้าว)
เสียงอ่าน[N] pronunciation, Example: ขณะนี้มีการถกเถียงกันมากว่า คำไทยบางคำเสียงอ่านที่ถูกต้องเป็นอย่างไร, Thai definition: เสียงที่ออกจากการอ่านตัวหนังสือ
ตะโก้[N] form of pudding, See also: in layers, Thai sweetmeat, coconut jelly in a banana cup, gelatin topped with coconut-crea, Syn. ขนมตะโก้, Example: ฉันชอบกินตะโก้ไส้ข้าวโพดมาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ขนมที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งเท้ายายม่อมกวนเข้ากับน้ำตาล ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง
ตะบองเพชร[N] cactus, See also: Cereus hexagonus, Syn. กระบองเพชร, ต้นตะบองเพชร, Example: ตะบองเพชรขึ้นอยู่ตามทะเลทราย, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มในวงศ์ Cactaceae ลำต้นสูง 3 - 5 เมตร ลำต้นและกิ่งกลม หยักเป็นร่องโดยรอบ มีหนามละเอียด ดอกใหญ่ สีขาว กลิ่นหอม บานกลางคืน มักปลูกเป็นรั้วบ้าน
ตวัก[N] ladle made of coconut shell, Syn. กระจ่า, จวัก, จ่า, Example: สมัยก่อนเราใช้ตวักตักอาหาร, Count unit: ด้าม, Thai definition: เครื่องใช้ตักข้าวและแกง ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี
ตุ้มมะพร้าว[N] small and fallen coconut, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกมะพร้าวเล็กๆ ที่เสียหล่นลงมา
เต้าส่วน[N] kind of Chinese dessert made of boiled soybean, sugar, coconut milk, Example: เธอทำเต้าส่วนได้อร่อยมาก, Thai definition: ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งเปียกกวนกับถั่วเขียวที่เอาเปลือกออกแล้วราดน้ำกะทิ, Notes: (จีน)
ถ้วย[N] coconut milk custard in small porcelain cup, Syn. ขนมถ้วย, Example: สำรับหวานประกอบด้วยทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น มะพร้าวแก้ว ขนมถ้วย ชักหน้าสีอัญชัน, Thai definition: ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ ใส่ถ้วยนึ่ง
แถมพก[V] give a premium, See also: give as a bonus, give as lagniappe, give as a present, give as a giveaway, Syn. แถม, Example: นอกจากเขาจะได้ถ้วยรางวัลแล้ว ผู้จัดยังแถมพกเป็นเงินให้เขาอีก, Thai definition: ให้สิ่งของตอบแทนเป็นไมตรี, แถมให้เป็นพิเศษ
ทะลาย[CLAS] numerative of coconuts, Example: ชาวสวนสอยมะพร้าวลงมา 10 ทะลาย, Thai definition: ลักษณนามเรียกช่อผลของหมากมะพร้าวเป็นต้นที่ออกลูกเป็นกลุ่มรวมกัน
ทะลาย[N] coconut cluster, See also: coconut bunch, Example: เขาใช้ไม้ไผ้ผูกเคียวลำยาวๆ สอยเกี่ยวเอาทะลายหมากลงมา, Count unit: ทะลาย, Thai definition: ช่อผลของหมากมะพร้าวเป็นต้นที่ออกลูกเป็นกลุ่มรวมกัน
ทางมะพร้าว[N] coconut leaf, See also: coconut-palm leaf stalk, Example: เขาปีนขึ้นปลิดทางมะพร้าวลงมาทางหนึ่ง, Count unit: ทาง
น้ำกะทิ[N] coconut milk, See also: coconut cream, Syn. กะทิ, Example: คนไทยใช้น้ำกะทิปรุงอาหารทั้งคาวและหวาน, Thai definition: น้ำที่คั้นออกจากมะพร้าวขูด
บำเหน็จ[N] bonus, See also: premium, reward, Syn. รางวัล, Example: พระราชาปูนบำเหน็จให้ชายหนุ่มมากมาย เพราะพอใจในความฉลาดของเขา, Thai definition: ค่าเหนื่อย, ค่าความชอบเป็นพิเศษ
บ้าบิ่น[N] Thai dessert, See also: coconut macaroon, a kind of sweetmeat, Syn. ขนมบ้าบิ่น, Example: แม่เขาขายขนมบ้าบิ่นอยู่ที่ตีนสะพานลอย, Count unit: ถาด, ชิ้น, Thai definition: ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมกับมะพร้าวและน้ำตาลทราย ผิงไฟล่างไฟบน
โบนัส[N] bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้โบนัสจากเราอย่างไม่มีหมกเม็ดเด็ดขาด, Thai definition: เงินที่ให้เป็นส่วนแบ่งพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น, Notes: (อังกฤษ)
โบนัส[N] bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ประเทศไทยกลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อเกิดม็อบพนักงานเรียกร้องโบนัส ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์จลาจล, Thai definition: เงินพิเศษที่รัฐวิสาหกิจ องค์การ บริษัท ห้างร้านเป็นต้นจ่ายให้เป็นบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของตน นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง, Notes: (อังกฤษ)
ปริศนา[N] puzzle, See also: riddle, enigma, conundrum, poser, Syn. ปัญหา, Example: คำพูดของเขาเป็นปริศนา, Count unit: ข้อ, เรื่อง, Thai definition: สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย
ซ่าหริ่ม[N] Sarim, See also: chilled sweet vermicelli in coconut milk, Syn. ซาหริ่ม, Example: จุลลาพยายามทำจนได้เส้นซ่าหริ่มสวยดังใจ, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งถั่วเขียว ลักษณะคล้ายลอดช่อง แต่ตัวเล็กกว่า กินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อม, Notes: (ชวา)
กระดวง[N] a half shell of coconut, Syn. กราดวง, Example: กราดวงเป็นอุปกรณ์พื้นบ้านใช้ขัดพื้นได้สะอาด, Count unit: อัน, Thai definition: ลูกมะพร้าวทุยที่ตัดครึ่งท่อน สำหรับถูพื้นบ้าน หรือหวีด้ายทอหูก
กระต่าย[N] coconut grater, Syn. กระต่ายขูดมะพร้าว, Example: แม่ชอบใช้กระต่ายขูดมะพร้าวแทนการซื้อมะพร้าวที่ขูดสำเร็จมาแล้ว, Count unit: คัว
กระต่ายขูดมะพร้าว[N] coconut grater, Syn. กระต่าย, Example: กระต่ายขูดมะพร้าวเป็นอุปกรณ์ในครัวชนิดหนึ่งของไทย, Count unit: ตัว
กระต่ายจีน[N] coconut grater, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: เครื่องขูดมะพร้าวที่กะเทาะเปลือกแล้วใช้ตอกลวดเป็นฟันบนหน้ากระดาน
กระบวย[N] dipper, See also: scoop, coconutshell ladle, Example: เขาใช้กระบวยตักน้ำใส่ตุ่ม, Count unit: อัน, Thai definition: ภาชนะสำหรับตักน้ำ เดิมทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ
กระบองเพชร[N] cactus, See also: Cereus hexagonus Mill., Syn. ตะบองเพชร, Example: ในสวนมีต้นมะลิออกดอกสีขาวโพลนเลยทีเดียว ถัดไปอีกหน่อยก็คือกระบองเพชรหนามเข็มดอกของมันเป็นสีเหลือง, Count unit: ต้น
กราดวง[N] halfcut coconut, Syn. กระดวง, Count unit: อัน, Thai definition: ลูกมะพร้าวทุยที่ตัดครึ่งท่อน
กำแพงแก้ว[N] low wall surrounding a pagoda, See also: wall surrounding a pagoda, defensive wall, parapet round a monument, Example: วัดนี้มีกำแพงแก้วที่งดงามมาก, Thai definition: กำแพงเตี้ยๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม
ครองแครง[N] small season cake made of flour boiled in coconut milk, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อขนมทำด้วยแป้งเป็นรอยริ้วๆ คล้ายฝาหอยแครง
กล้าม[N] coconut's kernel, Thai definition: เนื้อมะพร้าวห้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อนุสรณ์สถาน[n.] (anusønsathān) EN: monument   FR: monument [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
โบนัส[n.] (bōnat = bōnas) EN: bonus   FR: bonus [m] ; dividende [m]
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
โดนัท[n.] (dōnat) EN: doughnut = donut (Am.)   FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
ดงมะพร้าว[n. exp.] (dong maphrāo) EN: coconut grove   FR: cocoteraie [f]
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)   FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
หัวใจมะพร้าว[n. exp.] (hūajai maphrāo) EN: coconut’s heart   
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
จาวมะพร้าว[n. exp.] (jāo maphrāo) EN: coconut heart   
กากมะพร้าว[n. exp.] (kāk maphrāo) EN: coconut residue ; coconut press cake   
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
กะลามะพร้าว[n. exp.] (kalā maphrāo) EN: coconut shell   
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: large coconut shell   
การอ่านตามความนิยม[n. exp.] (kān ān tām khwām niyom) EN: modern pronunciation   FR: prononciation moderne [f]
ก้านมะพร้าว[n. exp.] (kān maphrāo) EN: midrib of coconut   
การออกเสียง[n.] (kān øksīeng) EN: pronunciation   FR: prononciation [f]
กะทิ[n.] (kathi) EN: cocomilk ; coconut cream ; coconut milk   FR: lait de coco [m] ; crème de coco [f]
คั้นกะทิ[v. exp.] (khan kathi) EN: press coconut meat ; press cream out of the coconut meat   FR: extraire le lait de coco
ขนมจาก[n. exp.] (khanom jāk) EN: Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar   
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanom jīn sāonām) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream   
ขนมกล้วยบวชชี[n. exp.] (khanom klūay būatchī) EN: banana in coconut milk   
ขนมลอดช่อง[n. exp.] (khanom løtchǿng) EN: rice noodles made of rice eaten with coconut cream   
ขนมตะโก้[n. exp.] (khanom takō) EN: Thai pudding with coconut topping   
ขนมทองม้วน[n. exp.] (khanom thøngmūan) EN: Thai sweetmeat made of flour, coconut milk and egg   
ขนมถ้วย[n. exp.] (khanom thuay) EN: coconut milk custard in small porcelain cup   
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวมัน[n.] (khāoman) EN: rice cooked in coconut milk ; oily rice   FR: riz onctueux [m]
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman somtam) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad   
ข้าวเหนียวมูล[xp] (khao nīo mūn) EN: glutinous rice stteped in coconut milk   
เค้กมะพร้าว[n. exp.] (khēk maphrāo) EN: coconut cake   FR: gâteau à la noix de coco [m]
เค้กมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (khēk maphrāo øn) EN: fresh coconut cake   
กล้าม[n.] (klām) EN: coconut's kernel   
กระบวย[n.] (krabūay) EN: dipper ; scoop ; coconut shell ladle   FR: louche [f]
กราดวง[n.] (krādūang) EN: halfcut coconut   
กระต่าย[n.] (kratāi) EN: coconut grater ; coconut shredder   FR: grattoir pour noix de coco [m]
กระต่ายจีน[n. exp.] (kratāi Jīn) EN: coconut grater   
กระต่ายขูดมะพร้าว[n. exp.] (kratāi khūt maprāo) EN: coconut grater   
หลนแฮม[xp] (lon haēm) EN: coconut ham sauce   
หลนเต้าเจี้ยว[xp] (lon taojīo) EN: coconut milk and fermented soya bean sauce   
ลอดช่อง[n.] (løtchǿng) EN: rice noodles with coconut cream   FR: vermicelle au coco [m]
มะพร้าว[n.] (maphrāo) EN: coconut   FR: coco [m] ; noix de coco [f]
มะพร้าว[n.] (maphrāo) EN: Coconut tree ; Coco palm   
มะพร้าวห้าว[n.] (maphrāohāo) EN: ripe coconut   
มะพร้าวขาว[n. exp.] (maphrāo khāo) EN: white grated coconut   
มะพร้าวน้ำหอม[n. exp.] (maphrāo nāmhøm) EN: coconut with a flagrant juice ; aromatic coconut ; young coconut   

CMU English Pronouncing Dictionary
ONUS    OW1 N AH0 S
SONUM    S AA1 N AH0 M
DONUT    D OW1 N AH2 T
MONUS    M OW1 N AH0 S
CONUS    K OW1 N AH0 S
BONUM    B AA1 N AH0 M
BONUS    B OW1 N AH0 S
BONURA    B OW0 N UH1 R AH0
DONUTS    D OW1 N AH2 T S
CRONUS    K R OW1 N AH0 S
DONUTS'    D OW1 N AH2 T S
COCONUT    K OW1 K AH0 N AH2 T
BONUSES    B OW1 N AH0 S AH0 Z
COLONUS    K AH0 L OW1 N AH0 S
COCONUTS    K OW1 K AH0 N AH2 T S
MONUMENT    M AA1 N Y UW0 M AH0 N T
MONUMENT    M AA1 N Y AH0 M AH0 N T
NONUNION    N AA0 N Y UW1 N Y AH0 N
MONUMENTS    M AA1 N Y UW0 M AH0 N T S
ANTONUCCI    AA0 N T OW0 N UW1 CH IY0
CONUNDRUM    K AH0 N AH1 N D R AH0 M
MONUMENTS    M AA1 N Y AH0 M AH0 N T S
NONUTILITY    N AA2 N Y UW0 T IH1 L AH0 T IY0
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L
MONONUCLEAR    M AA2 N AH0 N UW1 K L IY0 ER0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L IY0
NONUNIONIZED    N AA0 N Y UW1 N Y AH0 N AY2 Z D
MONUMENTALLY    M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N AH0 L IY0
PRONUNCIATION    P R OW0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N
PRONUNCIATION    P R AH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N
THERMONUCLEAR    TH ER2 M OW0 N UW1 K L IY0 ER0
PRONUNCIATIONS    P R OW0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N Z
PRONUNCIATIONS    P R AH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N Z
DEOXYRIBONUCLEIC    D IY0 AA2 K S IY0 R AY2 B OW0 N UW0 K L EY1 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
onus    (n) (ou1 n @ s)
bonus    (n) (b ou1 n @ s)
Donuts    (n) (d ou1 n uh t s)
bonuses    (n) (b ou1 n @ s i z)
coconut    (n) (k ou1 k @ n uh t)
coconuts    (n) (k ou1 k @ n uh t s)
monument    (n) (m o1 n y u m @ n t)
nonunion    (j) (n o1 n y uu1 n i@ n)
conundrum    (n) (k @1 n uh1 n d r @ m)
monuments    (n) (m o1 n y u m @ n t s)
conundrums    (n) (k @1 n uh1 n d r @ m z)
monumental    (j) (m o2 n y u m e1 n t l)
conurbation    (n) (k o2 n @@ b ei1 sh @ n)
conurbations    (n) (k o2 n @@ b ei1 sh @ n z)
pronunciation    (n) (p r @1 n uh2 n s i ei1 sh @ n)
thermonuclear    (j) (th @@2 m ou n y uu1 k l i@ r)
Rostov-Na-Donu    (n) -- (r o2 s t o f - n @ - d ou1 n uu)
pronunciamento    (n) (p r @1 n uh2 n s i@ m e1 n t ou)
pronunciations    (n) (p r @1 n uh2 n s i ei1 sh @ n z)
pronunciamentos    (n) (p r @1 n uh2 n s i@ m e1 n t ou z)
mispronunciation    (n) (m i2 s p r @ n uh2 n s i ei1 sh @ n)
mispronunciation    (n) (m i2 s p r @ n uh2 n s i ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発音[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kontonummer(n) |die, pl. Kontonummern| เลขที่บัญชีธนาคาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonung {f}accent [Add to Longdo]
Akzent {m}; Betonung {f} | den Akzent auf etw. legenstress; emphasis | to stress sth.; to put the accent on sth. [Add to Longdo]
Amtsbonus {m}advantage of incumbency [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f}; Absetzung {f}; Entthronung {f} | Amtsenthebungen {pl}deposition | depositions [Add to Longdo]
Anwesenheitsprämie {f}attendance bonus [Add to Longdo]
Artikelkontonummer {f}article account number [Add to Longdo]
Aussprache {f} | Aussprachen {pl} | falsche Aussprache | deutliche Aussprache {f}pronunciation | pronunciations | mispronunciation | diction [Add to Longdo]
Ballungsgebiet {n}congested urban area; conurbation [Add to Longdo]
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument [Add to Longdo]
Betonung {f} | Betonungen {pl}accentuation | accentuations [Add to Longdo]
Betonung {f}; Gewichtung {f} | Betonungen {pl}emphasis | emphases [Add to Longdo]
Betonungszeichen {n}stress mark [Add to Longdo]
Beweislast {f}onus; onus of proof [Add to Longdo]
Bodendenkmalpflege {f}ground monument conservation; archaeological monument conservation [Add to Longdo]
Bonus {m}; Prämie {f}; Provision {f}premium [Add to Longdo]
Bremskonus {m} [techn.]brake cone [Add to Longdo]
Denkmal {m} | Denkmäler {pl}monument | monuments [Add to Longdo]
Denkmalpflege {f}; Denkmalspflege {f} | Landesamt {n} für Denkmalpflegepreservation of historical monuments; monument conservation | state office for the preservation of monuments [Add to Longdo]
Denkmalschutz {m}protection of historical buildings and monuments [Add to Longdo]
Gewerkschaftsgegner {m}nonunionist [Add to Longdo]
Gratifikation {f} | Gratifikationen {pl}; Sonderzulagen {pl}bonus | bonuses [Add to Longdo]
Haftverschonung {f}suspended sentence [Add to Longdo]
Klemmkonus {m}tapered split dowel [Add to Longdo]
Kokosnuss {f}coconut [Add to Longdo]
Kontonummer {f}account number [Add to Longdo]
Kontonummernaufbau {m}account number setup [Add to Longdo]
Kontonummernergänzung {f}account number supplement [Add to Longdo]
Kontonummernstelle {f}account number position [Add to Longdo]
Konus {m}cone [Add to Longdo]
Konusbremse {f} [techn.]conical brake [Add to Longdo]
Konusmutter {f} [techn.]conical nut [Add to Longdo]
Konusring {m} [techn.]cone ring; conical ring [Add to Longdo]
Kunstdenkmal {n}monument of art [Add to Longdo]
Leistungszulage {f}incentive bonus payment [Add to Longdo]
Morsekegel {m}; Morsekonus {m}Morse taper [Add to Longdo]
Naturdenkmal {n}natural monument [Add to Longdo]
Nichtbenutzer {m}nonuser [Add to Longdo]
Ortszulage {f}; Ortszuschlag {m}local bonus [Add to Longdo]
Prämie {f} (Leistungs-)bonus [Add to Longdo]
(kniffliges) Rätsel {n} | Rätsel {pl}enigma; conundrum | enigmas [Add to Longdo]
Satzbetonung {f}sentence stress [Add to Longdo]
Schadenfreiheitsrabatt {m}no-claims bonus [Add to Longdo]
Scherzfrage {f} | Scherzfragen {pl}conundrum | conundrums [Add to Longdo]
Siegesdenkmal {n} | Siegesdenkmäler {pl}victory monument | victory monuments [Add to Longdo]
Sonderzulage {f}special bonus [Add to Longdo]
Spreizkonus {m}expanding cone [Add to Longdo]
betonummantelte Stahlbauteileencased steelwork [Add to Longdo]
Verpflichtung {f}onus [Add to Longdo]
Vertonung {f}setting [Add to Longdo]
Weihnachtsgeld {n}Christmas bonus [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
びしょ濡れ[びしょぬれ, bishonure] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin; (P) [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]
アークティックシスコ[, a-kuteikkushisuko] (n) Arctic cisco (Coregonus autumnalis) [Add to Longdo]
アルカプトン尿症[アルカプトンにょうしょう, arukaputon nyoushou] (n) alkaptonuria; alcaptonuria [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
エキソヌクレアーゼ[, ekisonukurea-ze] (n) exonuclease [Add to Longdo]
エンドヌクレアーゼ[, endonukurea-ze] (n) endonuclease [Add to Longdo]
オリゴヌクレオチド[, origonukureochido] (n) oligonucleotide [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
クローヌス[, kuro-nusu] (n) clonus [Add to Longdo]
グローライトテトラ;グローライト・テトラ[, guro-raitotetora ; guro-raito . tetora] (n) glowlight tetra (Hemigrammus erythrozonus) [Add to Longdo]
コクチマス属[コクチマスぞく, kokuchimasu zoku] (n) (See シロマス属,コレゴヌス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes [Add to Longdo]
ココナッツ;ココナツ;ココナット;コウコナット[, kokonattsu ; kokonatsu ; kokonatto ; koukonatto] (n) coconut [Add to Longdo]
ココナッツオイル[, kokonattsuoiru] (n) coconut oil [Add to Longdo]
ココナッツミルク[, kokonattsumiruku] (n) coconut milk [Add to Longdo]
ココ椰子[ココやし, koko yashi] (n) coconut palm [Add to Longdo]
コナーベーション[, kona-be-shon] (n) conurbation [Add to Longdo]
コレゴヌス属[コレゴヌスぞく, koregonusu zoku] (n) (See シロマス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes [Add to Longdo]
シックスプレートソウテール[, shikkusupure-tosoute-ru] (n) sixplate sawtail (Prionurus microlepidotus, species of western Pacific tang) [Add to Longdo]
シャッポを脱ぐ[シャッポをぬぐ, shappo wonugu] (exp,v5g) to take one's hat off [Add to Longdo]
シロマス属[シロマスぞく, shiromasu zoku] (n) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes [Add to Longdo]
ナタデココ[, natadekoko] (n) coconut milk (spa [Add to Longdo]
ニザダイ属[ニザダイぞく, nizadai zoku] (n) Prionurus (genus of surgeonfish and sawtail tangs in the family Acanthuridae) [Add to Longdo]
ヒレグロベラ[, hiregurobera] (n) blackfin hogfish (Bodianus loxozonus) [Add to Longdo]
ビアフラドクターフィッシュ[, biafuradokuta-fisshu] (n) Biafra doctorfish (Prionurus biafraensis, species of Eastern Atlantic tang) [Add to Longdo]
フェニルケトン尿症[フェニルケトンにょうしょう, feniruketon nyoushou] (n) phenylketonuria [Add to Longdo]
ホキ[, hoki] (n) hoki (Macruronus novaezelandiae); blue grenadier [Add to Longdo]
ホソヌタウナギ属[ホソヌタウナギぞく, hosonutaunagi zoku] (n) Myxine (genus of hagfish in the family Myxinidae) [Add to Longdo]
ホワイトフィッシュ[, howaitofisshu] (n) common whitefish (Coregonus lavaretus) [Add to Longdo]
ボーナス(P);ボナス[, bo-nasu (P); bonasu] (n) bonus; (P) [Add to Longdo]
ミスタードーナツ[, misuta-do-natsu] (n) Mister Donut (coffee shop) [Add to Longdo]
ミスド[, misudo] (n) (abbr) Mister Donut (coffee shop) [Add to Longdo]
モニュメンタル[, monyumentaru] (adj-f) monumental [Add to Longdo]
モニュメント[, monyumento] (n) monument; (P) [Add to Longdo]
ヤシ殻;椰子殻[ヤシかく(ヤシ殻);やしかく(椰子殻), yashi kaku ( yashi kara ); yashikaku ( yashi kara )] (n) coconut shell [Add to Longdo]
リボヌクレアーゼ[, ribonukurea-ze] (n) ribonuclease [Add to Longdo]
リボ核酸[リボかくさん, ribo kakusan] (n) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
レザーサージョンフィッシュ;レザーサージャンフィッシュ[, reza-sa-jonfisshu ; reza-sa-janfisshu] (n) razor surgeonfish (Prionurus laticlavius, species of eastern central Pacific tang) [Add to Longdo]
レジオンドヌール[, rejiondonu-ru] (n) Legion d'honneur (fre [Add to Longdo]
ワカソ属[ワカソぞく, wakaso zoku] (n) (See シロマス属,コレゴヌス属,コクチマス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes [Add to Longdo]
伊吹虎の尾;伊吹虎尾[いぶきとらのお;イブキトラノオ, ibukitoranoo ; ibukitoranoo] (n) (uk) common bistort (species of flowering plant, Polygonum bistorta) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
今音[jīn yīn, ㄐㄧㄣ , ] modern (i.e. not ancient) pronunciation of a Chinese character [Add to Longdo]
分成[fēn chéng, ㄈㄣ ㄔㄥˊ, ] to divide (into); to split a bonus; to break into [Add to Longdo]
分红[fēn hóng, ㄈㄣ ㄏㄨㄥˊ, / ] a bonus; to award a bonus [Add to Longdo]
北京音[Běi jīng yīn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ , ] Beijing pronunciation [Add to Longdo]
去氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
单核细胞增多症[dān hé xì bāo zēng duō zhèng, ㄉㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄗㄥ ㄉㄨㄛ ㄓㄥˋ, / ] Mononucleosis [Add to Longdo]
四声[sì shēng, ㄙˋ ㄕㄥ, / ] the four tones of classical Chinese phonetics, namely level or even tone 平聲|平声, third tone 上聲|上声, fourth tone 去聲|去声, entering tone 入聲|入声; the four tones of modern standard Chinese pronunciation, namely First or high level tone 陰平聲|阴平声, Second or rising to [Add to Longdo]
夏敬渠[Xià Jìng qú, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄩˊ, ] Xia Jingqu (1705-1787), Qing novelist, author of monumental novel Yěsǒu pùyán 野叟曝言 Humble words of a rustic elder [Add to Longdo]
多形核白细胞[duō xíng hé bái xì bāo, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄅㄞˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] polymorphonuclear leukocyte [Add to Longdo]
富国强兵[fù guó qiáng bīng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧㄥ, / ] lit. rich country, strong soldiers; a slogan of modernizers in Qing China and Meiji Japan (make the country wealthy and the military powerful, Japanese pronunciation: Fukoku kyouhei) [Add to Longdo]
巨著[jù zhù, ㄐㄩˋ ㄓㄨˋ, ] monumental (literary) work [Add to Longdo]
拜科努尔[Bài kē nǔ ěr, ㄅㄞˋ ㄎㄜ ㄋㄨˇ ㄦˇ, / ] Baikonur (Russian space launch site in Kazakhstan) [Add to Longdo]
拜科努尔航天发射基地[bài kē nǔ ěr háng tiān fā shè jī dì, ㄅㄞˋ ㄎㄜ ㄋㄨˇ ㄦˇ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄐㄧ ㄉㄧˋ, / ] Baikonur cosmodrome [Add to Longdo]
拜谒[bài yè, ㄅㄞˋ ㄧㄝˋ, / ] pay a formal visit; call to pay respects; pay homage (at a monument, mausoleum etc) [Add to Longdo]
放射性核素[fàng shè xìng hé sù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄜˊ ㄙㄨˋ, ] radioactive nuclide; radionuclide [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] the coconut tree; rim [Add to Longdo]
核糖核酸[hé táng hé suān, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] ribonucleic acid (RNA) [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, ] Cinnamonum cassia; abbr. for Guangxi autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 [Add to Longdo]
桂皮[guì pí, ㄍㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, ] Chinese cinnamon (Cinnamonum cassia); cassia bark [Add to Longdo]
[yē, ㄧㄝ, ] coconut palm; Taiwan pr. ye2 [Add to Longdo]
椰奶[yē nǎi, ㄧㄝ ㄋㄞˇ, ] coconut milk [Add to Longdo]
椰子[yē zi, ㄧㄝ ㄗ˙, ] coconut [Add to Longdo]
椰子汁[yē zi zhī, ㄧㄝ ㄗ˙ ㄓ, ] coconut milk [Add to Longdo]
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] monumental [Add to Longdo]
标准音[biāo zhǔn yīn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ , / ] standard pronunciation [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] camphor; Cinnamonum camphara [Add to Longdo]
流体核试验[liú tǐ hé shì yàn, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] hydronuclear explosion (HNE) [Add to Longdo]
热核武器[rè hé wǔ qì, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] fusion weapon; thermonuclear weapon [Add to Longdo]
热核聚变反应[rè hé jù biàn fǎn yìng, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, / ] thermonuclear fusion reaction [Add to Longdo]
[kào, ㄎㄠˋ, ] give a bonus to [Add to Longdo]
奖金[jiǎng jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄣ, / ] premium; award money; a bonus [Add to Longdo]
甜圈[tián quān, ㄊㄧㄢˊ ㄑㄩㄢ, ] a ring donut [Add to Longdo]
异读[yì dú, ㄧˋ ㄉㄨˊ, / ] variant pronunciation (when the same character has more than one reading) [Add to Longdo]
发行红利股[fā xíng hóng lì gǔ, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ, / ] a bonus issue (a form of dividend payment) [Add to Longdo]
发音[fā yīn, ㄈㄚ , / ] pronounce; pronunciation [Add to Longdo]
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, / ] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] a monument; an upright stone tablet; stele [Add to Longdo]
纪念碑[jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] monument [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] bonus; popular; red; revolutionary [Add to Longdo]
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] bonus; dividend [Add to Longdo]
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe [Add to Longdo]
脱氧核苷酸[tuō yǎng hé gān suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄨㄢ, / ] deoxyribonucleoside monophosphate; dNMP [Add to Longdo]
脱氧脱糖核酸[tuō yǎng tuō táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, / ] deoxyribonucleic acid (DNA) [Add to Longdo]
花红[huā hóng, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄥˊ, / ] flowers on red silk (a traditional gift to celebrate weddings etc); a bonus; crab apple (Malus asiatica) [Add to Longdo]
苯酮尿症[běn tóng niào zhèng, ㄅㄣˇ ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄠˋ ㄓㄥˋ, 尿] phenylketonuria (PKU) [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, / ] Polygonum aviculare (knot weed) [Add to Longdo]
[tuī, ㄊㄨㄟ, ] Leonurus macranthus [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] polygonum; smartweed [Add to Longdo]
蓼蓝[liǎo lán, ㄌㄧㄠˇ ㄌㄢˊ, / ] indigo dye; Polygonum tinctorium [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
泥沼[どろぬま, doronuma] -Sumpf, -Morast [Add to Longdo]
賞与[しょうよ, shouyo] Bonus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top