ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

okay

OW2 K EY1   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -okay-, *okay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
okay[ADJ] ใช้ได้, See also: โอเค, ตกลง, Syn. all right, OK
okay[SL] ตกลง, Syn. OK

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
okay(โอ'เค) adj.,adv.,n.,vt. = O.K.
tokay(โทเค') n. ตุ๊กแกจำพวก Gecko gecko พบในคาบสมุทรมลายู,เหล้าองุ่นขาวอย่างแรงและหวานของแคลิฟฟอร์เนีย, Syn. gecko

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You guys okay over there?พวกเธอไม่เป็นไรนะ Jaws (1975)
Hills. It is okay if you've never heard of me.ฮิลส มันโอเคถ้าคุณไม่เคยได้ยิน ชื่อฉัน I Spit on Your Grave (1978)
Okay okay okay.โอเค โอเค โอเค I Spit on Your Grave (1978)
Okay okay. Hey hey, come on!โอเค ไม่เป็นไร เฮ้ เฮ้ มา ! I Spit on Your Grave (1978)
If you still feel the same way when you come back, it's okay by me.หากคุณยังคงรู้สึกแบบเดียวกัน เมื่อคุณกลับมาก็โอเคโดยฉัน Mad Max (1979)
Sounds okay to me, Jess.เสียงโอเคกับฉัน เจส Mad Max (1979)
You sure you're gonna be okay with that?แน่ใจนะว่านายจะไม่เป็นไร Phantasm (1979)
You're okay by me, son.นายนี่ใช้ได้เลยนะ The Road Warrior (1981)
It's okay for a while to say he serves as a teaching aid.ก็โอเคในขณะที่จะบอกว่าเขา- ทำหน้าที่เป็นเครื่องช่วยสอน Idemo dalje (1982)
- George, are you okay ? - Yeah, yeah, I'm okay. Yeah.จอร์จ, เป็นไงบ้าง ฉันไม่เป็นไร The Thing (1982)
Okay daddy, it's laterมันอร่อยมากๆเลย Full House (1987)
Okay now, ladies, when I say ""stop""... you're gonna find the man of your dreams.เอาล่ะค่ะ สาว ๆ พอฉันบอกว่า หยุด... คุณก็จะพบกับชายในฝัน Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
okayAre the party preparations okay?
okayI hope everything is okay.
okayI'm a vegetarian, so I'd rather not have meat, if that's okay.
okayIs everything okay?
okayIs it okay if I borrow these books?
okayIs Okayama a big city?
okayIt's okay to take it easy sometimes.
okayI've never been beyond Okayama.
okayMy studies are going okay.
okayNo, no, that's okay.
okayOkay. Drive safely.
okayOkay. Sorry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาเถอะ[INT] okay, See also: all right, Example: เอาเถอะ รถเที่ยวนี้ผมจะเหมาคนเดียว, Thai definition: คำพูดแสดงความยินยอม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right   FR: c'est bien !
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
แล้วเธอล่ะ[X] (laēo thoē la) EN: okay ?   FR: et toi ? ; d'accord ?
โอเค[X] (ōkhē) EN: OK ; okay   FR: O.K.
สบาย ๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
ตกลง[X] (toklong) EN: o.k. = ok = OK ; okay ; all right ; agreed   FR: d'accord ; O.K. ; entendu
ตกลงไปด้วย[v. exp.] (toklong pai dūay) EN: okay, I'm coming   
ตุ๊กแก[n.] (tukkaē) EN: gecko ; wall gecko   FR: gecko [m] ; gecko tokay (d'Asie) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OKAY OW2 K EY1
OKAYS OW2 K EY1 Z
OKAYED OW2 K EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
okay (v) ˌoukˈɛɪ (ou2 k ei1)
okays (v) ˌoukˈɛɪz (ou2 k ei1 z)
okayed (v) ˌoukˈɛɪd (ou2 k ei1 d)
okaying (v) ˌoukˈɛɪɪŋ (ou2 k ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Okayama (Stadt in Japan)Okayama (city in Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
よし(P);よーし;ようし[, yoshi (P); yo-shi ; youshi] (int) alright; all right; right on; looking good; OK; okay; (P) [Add to Longdo]
トーケイ[, to-kei] (n) Tokay [Add to Longdo]
トッケイ[, tokkei] (n) tokay [Add to Longdo]
ポカヨケ;ぽかよけ[, pokayoke ; pokayoke] (n) fool-proofing; mistake-proofing; error-proofing; fail-safe [Add to Longdo]
因美線[いんびせん, inbisen] (n) Inbi Line (East Okayama Railway) [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
岡山県[おかやまけん, okayamaken] (n) Okayama prefecture (Chuugoku area) [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 okay \okay\ adj.
   Satifactory; agreeable; pleasant; as, things are okay; he's
   an okay guy.
 
   Syn: all right(predicate), all-right(prenominal), ok, o.k.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 okay \okay\ n.
   An endorsement; approval; permission; as, they gave us the
   okay to go ahead.
 
   Syn: OK, okey, okeh.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 okay \okay\ v. t.
   to approve; as, the boss okayed my proposal.
 
   Syn: approve, ok, sanction.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 okay
   adv 1: in a satisfactory or adequate manner; "she'll do okay on
       her own"; "held up all right under pressure"; (`alright'
       is a nonstandard variant of `all right') [syn: {okay},
       {O.K.}, {all right}, {alright}]
   adj 1: being satisfactory or in satisfactory condition; "an all-
       right movie"; "the passengers were shaken up but are all
       right"; "is everything all right?"; "everything's fine";
       "things are okay"; "dinner and the movies had been fine";
       "another minute I'd have been fine" [syn: {all right},
       {fine}, {o.k.}, {ok}, {okay}, {hunky-dory}]
   n 1: an endorsement; "they gave us the O.K. to go ahead" [syn:
      {O.K.}, {OK}, {okay}, {okey}, {okeh}]
   v 1: give sanction to; "I approve of his educational policies"
      [syn: {approve}, {O.K.}, {okay}, {sanction}] [ant:
      {disapprove}, {reject}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 okay /oke/
  just; exactly; okay; right

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top