Search result for

ohrring

(58 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ohrring-, *ohrring*, ohrr
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ohrring มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ohrring*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These earrings are Mary Ellen's.Das sind Mary Ellens Ohrringe. The Kinfolk (1979)
[SPEAKING IN GERMAN]Mohrrüben. The Triumph (1980)
A pair of earrings from the unnamed property, of Mrs Freda Baal, who at the time of the robbery was Mrs Freda Cowls.Ein Paar Ohrringe aus einem Besitz ohne Namen von Mrs Freda Baal, die zur Zeit des Einbruchs Mrs Freda Cowls war. The Falls (1980)
Half carrot?Halb Mohrrübe? Time Bandits (1981)
She puts on the earrings and then she mas out of the grotto and onto the beach, settles herself on Arlena's towel and puts her great big Chinese hat over her face and lies still to await the arrival of her husband and yourself.Sie legte sich die Ohrringe an... rannte hinaus zum Strand... setzte sich auf Arlenas Badehandtuch... legte den großen chinesischen Hut über ihr Gesicht... und wartete auf Sie und ihren Ehemann. Evil Under the Sun (1982)
- Oh, I see. Earrings. Yes.Ohrringe, ja, klar, verstehe. Service Above and Beyond (1983)
I'll peel you like I peel carrots.Ich schäle dich, wie ich Mohrrüben schäle. Duel to the Death (1983)
Shall I cook carrots or squash?Willst du Mohrrüben oder Zucchini? One Deadly Summer (1983)
That'll help explain you being here.-Was hältst du von diesen Ohrringen? Diamonds Aren't a Girl's Best Friend (1984)
KITT, see if you can trace the incoming call.Wir haben ihre Nachricht wegen der Diamantkette und Ohrringe bekommen. Diamonds Aren't a Girl's Best Friend (1984)
- My earring.Meinen Ohrring. Rive droite, rive gauche (1984)
Could I borrow your earrings?Erlaubst du, Guarrigue? Borgst du mir deine Ohrringe? Rive droite, rive gauche (1984)
These ones.Deine Ohrringe. Rive droite, rive gauche (1984)
Nice earrings.Schöne Ohrringe. Splash (1984)
The earrings are too much, aren't they?Die Ohrringe sind zu viel, oder? The Woman in Red (1984)
Well, not really. I just came to give you back your earring.- Ich bringe nur Ihren Ohrring zurück. The Woman in Red (1984)
- What earring?- Welchen Ohrring? The Woman in Red (1984)
Well, it's a nice earring, but it's not mine.Ein schöner Ohrring, aber nicht von mir. The Woman in Red (1984)
What would I be doing with an earring?Was soll ich mit einem Ohrring? The Woman in Red (1984)
Hey, guys, come here. Have I got a plan to fix that mop boys wagon.Ich habe einen ganz tollen Plan, wie wir dieser ekelhaften Mohrrübe etwas Gutes tun können. The Toxic Avenger (1984)
The senator's wife phoned a few moments ago and reported that a pair of diamond earrings was missing from her bedroom.Die Frau des Senators war eben am Telefon und gab vor, ein Paar Diamantenohrringe seien aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden. Life of the Party (1985)
We can arrange for Mrs. Flannigan to return the earrings in tomorrow's cleanupWir sorgen dafür, dass Mrs. Flannigan die Ohrringe wieder zurückbringt. Life of the Party (1985)
Francine, have you ever lost an earring?Haben Sie schon mal einen Ohrring verloren? Tail of the Dancing Weasel (1985)
- Have you ever lost an earring?- Haben Sie mal einen Ohrring verloren? Tail of the Dancing Weasel (1985)
- I like those earrings, Claire.- Ich mag deine Ohrringe, Claire. The Breakfast Club (1985)
Did you wear the pretty earrings he gave you?Hast du die hübschen Ohrringe getragen, die er dir geschenkt hat? Desperately Seeking Susan (1985)
The earrings, I need them.Die Ohrringe, ich brauche sie. Desperately Seeking Susan (1985)
What earrings?Was für Ohrringe? Desperately Seeking Susan (1985)
They are prime suspects in the disappearance of the Nefertiti earrings from the Cairo collection currently on display in New York.Sie sind die Hauptverdächtigen im Fall der verschwundenen Nefertiti-Ohrringe aus der Kairoer Sammlung, die derzeit in New York ausgestellt wird. Desperately Seeking Susan (1985)
A golden earring!Ein goldener Ohrring! Flesh+Blood (1985)
What you overlooked, Rob, before you scurried off to Texas, was that SPENCO's drilling rights expired in, when was it, Pepito?Was haben Sie überprüft, Rob, als Sie nach Texas flogen? Ging es um die Bohrrechte von Spenco, die abgelaufen sind am... wann war das, Pepito? Water (1985)
Now, how do we fix the drilling rights?Und jetzt: - Wie legen wir die Bohrrechte fest? Water (1985)
Of course you have my authority to extend their drilling rights.Klar haben Sie meine Genehmigung, weitere Bohrrechte zu vergeben. Water (1985)
I can assure the house that the terms due to our government in exchange for Cascaran mining rights are both realistic and generous.Ich versichere, dass die Vereinbarungen, die unsere Regierung im Austausch für die Bohrrechte auf Cascara traf, sowohl realistisch als auch ökonomisch sinnvoll sind! Water (1985)
I have a suspicion, RC, that these stimulate overproduction... of the brain's neurotransmitters.Ich vermute, RC, die Ohrringe stimulieren die Überproduktion der Neurotransmitter im Hirn. Voo Doo Knight (1986)
KITT, Devon established the frequency and sync rate of the clip.K.I.T.T., Devon hat die Frequenz und die Synchronrate des Ohrrings gefunden. Voo Doo Knight (1986)
He was under the influence, Michael.- Er steht unter dem Einfluss des Ohrrings. Voo Doo Knight (1986)
- Could I borrow one of your earrings?- Geben Sie mir einen Ohrring. - Na klar. Every Time She Smiles (1986)
- Earrings, huh?- Die Ohrringe? Final Approach (1986)
I'm not gonna get anything for these earrings.Für die Ohrringe krieg ich nichts. Beg, Borrow or Steele (1986)
I traded in the dreadlocks and earrings for this.Ich habe die Dreadlocks und Ohrringe hierfür eingetauscht. Photo Finish (1986)
I have about five or six different kinds of earrings.Ich hab 5 oder 6 Paar Ohrringe. Stemwinder: Part 1 (1986)
- Half a Yorkie bar.- Eine halbe Mohrrübe. The Grand Design (1986)
Those are exquisite earrings you have there.Du hast da exquisite Ohrringe. About Last Night... (1986)
I forgot my earrings.Ich habe meine Ohrringe vergessen. Highlander (1986)
She likes to wear earrings.Trägt Ohrringe. Legal Eagles (1986)
Them's pretty earrings you got on Becky.Deine Ohrringe sind hübsch, Becky. Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)
Pink is definitely your color.Ohrringe. Die hier sind schön. ALF's Special Christmas: Part 1 (1987)
then prove it. oh, mom!- Und mein Ohrring. I've Got a New Attitude (1987)
Yeah, where's that jerk with the earring.Ja, wo ist der Idiot mit dem Ohrring? Er ist immer noch bei dem Ball. Oh, Pretty Woman (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohrring {m}ear ring [Add to Longdo]
Ohrring {m} | Ohrringe {pl}earring | ear rings [Add to Longdo]
Rohrrahmen {m}tubular steel [Add to Longdo]
Rohrreduzierstück {n}pipe bushing [Add to Longdo]
Rohrriegel {m}tubular cross bar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ohrring [oːrriŋ] (n) , s.(m )
     ear ring; earring
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top