Search result for

nze

(53 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nze-, *nze*
Possible hiragana form: んぜ
English-Thai: Longdo Dictionary
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
azobenzene(แอส'โซเบนซีน) สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตสีย้อมและเป็นยาฆ่าแมลง
benzene(เบน'ซีน) n. น้ำมันติดไฟได้ง่ายชนิดหนึ่ง, Syn. benzol
bonze(บอนซ) n. พระจีนหรือพระญี่ปุ่น (พุทธศาสนา)
bonzer(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
bronze(บรอนซ) n. ทองสัมฤทธิ์ vt. ทาสีทองสัมฤทธิ์, See also: bronzy adj.
bronze ageยุคประวัติศาสตร์หลังยุคหินและก่อนยุคเหล็ก (c.3500-1000B.C.)
chimpanzee(ชิมแพนซี') n. ลิงชิมแพนซี

English-Thai: Nontri Dictionary
benzene(n) น้ำมันเบนซิน
bronze(n) ทองสัมฤทธิ์
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
บ่ายสามโมง[n. exp.] (bāi sām mōng ) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl   FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
เบนซิน[n.] (bensin) EN: benzene ; benzine   FR: benzène [m] ; benzine [f]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ชิมแปนซี[n.] (chimpaēnsī) EN: chimpanzee ; chimp   FR: chimpanzé [m]
ห้าโมงเช้า[n. exp.] (hā mōng chāo) FR: onze heures (du matin)
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of Buddhist monks   FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
einzeln(Adj. Adv.) แต่ละ, ที่เป็นเดี่ยวๆ, ที่แยกจากกัน เช่น Lautsprecher einzeln verkaufen ขายลำโพงแยกเป็นชิ้น
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
ganzen(adj) , See also: ganz
Kennzeichen(n) |das| สัญลักษณ์
Kennzeichen(n) |das| ป้ายทะเบียน(รถ), See also: Fahrzeugkennzeichen
Konzepte(n) |pl.|, See also: das Konzept
Regenzeit(n) |die| ฤดูฝน
schwänzen(vt) |schwänzte, hat geschwänt| ไม่เข้าเรียน เช่น die Schule schwänzen โดดเรียน
schwänzeln(vi) |schwänzelte, hat geschwänzelt| สั่นหาง โดยมากใช้กับสุนัข เช่น Der Hund schwänzelt.

French-Thai: Longdo Dictionary
onze(numéro) สิบเอ็ด, 11
quinze(numéro) สิบห้า, 15

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
アジ演説[アジえんぜつ, aji enzetsu] (n) propaganda speech; inflammatory speech [Add to Longdo]
アストリンゼント;アストリンゼン[, asutorinzento ; asutorinzen] (n) (1) astringent; (2) astringent lotion [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
アルキルベンゼン[, arukirubenzen] (n) alkyl benzene [Add to Longdo]
アルキルベンゼンスルホン酸塩[アルキルベンゼンスルホンさんえん, arukirubenzensuruhon san'en] (n) alkyl benzene sulfonate [Add to Longdo]
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[, anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity [Add to Longdo]
安全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] safety interlock [Add to Longdo]
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
安全保護サービス[あんぜんほごサービス, anzenhogo sa-bisu] security service [Add to Longdo]
安全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top