Search result for

nn

(93 entries)
(0.0463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nn-, *nn*
Possible hiragana form: んん
English-Thai: Longdo Dictionary
wanna(vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, S. want to
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
millennium(n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.
runner-upรองอันดับหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
alamanni(แอลละแมน' ไน) n,.pl. =Alemanni
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alemannic(แอลลิแมน' นิค) ภาษาของ Alemanni, ซึ่งเกี่ยวกับ Alemanni
anna(แอน' นะ) n. บันทึกหนึ่ง (โดยเฉพาะเหตุการณ์ประจำปี) ของ annals (a record)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annam(อะแนม') n. ประเทศเวียตนาม, Syn. Anam (Vietnam)
annamese(แอนนะมีส' -มีซ) adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับญวนหรือเวียตนาม, ชาวญวน (Annamite) ภาษาญวน (of Annam)
annapolis(อะแนพ' โพลิส) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐแมรีแลนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
anneal(vt) หลอม
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annex(vt) เพิ่ม,ผนวก,แนบท้าย,ยึด
annexation(n) การเพิ่ม,การผนวก,สิ่งที่แนบท้าย
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
anniversary(n) วันครบรอบปี
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
NNTP (Newsgroup News Transport Protocol)เอ็นเอ็นทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข่าวของกลุ่มข่าว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
NNTP (Newsgroup News Transport Protocol)เอ็นเอ็นทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข่าวของกลุ่มข่าว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You nnot let him see the house in this condition.คุณให้เขาเห็นบ้านคุณในสภาพแบบนี้ไม่ได้หรอก Rose's Turn (2009)
Nnngh...! Aargh...!อ้ากกก! Cook (2009)
For all we know, they have a translation device nn their ship or something.เท่าที่รู้ พวกเขามีเครื่องแปลภาษา ยานลำนั้นน่าจะมีอะไรบางอย่างแน่ๆ Space (2010)
Uh, uh, nno.อา ไม่ได้ค่ะ I Haven't Told You Everything (2010)
Well, then a lot of people are nna die.งั้นก็มีผู้คนอีกมากมาย ต้องล้มตาย Founder's Day (2010)
I'm not nna fight you on this anymore, Chuck.ฉันจะไม่เถียงกับคุณ ไม่เอาอีกแล้วชัค Chuck Versus the First Fight (2010)
- Nn, Melissa.- เมลิสซ่า Salt Meets Wound (2011)
Nnnn... No.มะมะมะมะมะมะมะมะ ไม่ A Hot Piece of A (2012)
Nngh...อา My Brother's Keeper (2012)
No Mayo. She hates it. And she nnot eat chicken salad.เธอเกลียดและไม่กินสลัดไก่ ไม่ได้พูดเล่น I Heart Huckabees (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank   FR: Anne Frank
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bonnerชาวบอนน์
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
Mann(n) |der, pl. Männer| ผู้ชาย
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
nner(n) |pl.| , See also: der Mann
Sonntag(n) |der| วันอาทิตย์
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: Related: porte-feuille
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
monnaie,-s(n) la, = เหรียญ
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, See also: S. la monnaie,-s,
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
駃騠(oK)[けってい;ケッテイ, kettei ; kettei] (n) (uk) (See 騾馬) hinny [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  NN
         Neural Network (NN)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top