Search result for

nkter

(69 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nkter-, *nkter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nkter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nkter*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Conqueror of Southern Asia and all the lands across the sea.Unumschränkter Herrscher über Asien und alle Länder jenseits des Meeres. Esther and the King (1960)
"And in sooth some who beheld the portrait spoke of its resemblance in low words as of a mighty marvel, and a proof not less of the power of the painter than of his deep love for her whom he depicted so surpassingly well.Tatsächlich sprachen alle, die das Portrait betrachteten, mit gesenkter Stimme von seiner Ähnlichkeit, wie von einem großen Wunder, und von dem nicht minderen Beweis der Macht des Malers, wie auch seiner tiefen Liebe zu der, die er so hinreißend malte. Vivre Sa Vie (1962)
"And with a voice too eager And a smile too broad"Und mit gesenkter Stimme Und erhob'nem Kinn My Fair Lady (1964)
This is Prince Iben Kostas, absolute ruler of a tiny principality, whose sole income derives from its famous gambling casino.Das ist Prinz Iben Kostas, unumschränkter Herrscher eines winzigen Fürstentums, dessen einziges Einkommen aus seinem bekannten Kasino stammt. Odds on Evil (1966)
Obviously a man of limited intelligence.Offenkundig ein Mann mit beschränkter Intelligenz. Is General Hammerschlag Burning? (1967)
Negotiating to buy a pair of crooked dice, Carter?Verhandeln Sie über den Kauf zweier gezinkter Würfel, Carter? Er wird heute Nacht ausbrechen. One in Every Crowd (1967)
My hanged man!Mir ist aus meinem Zimmer ein Gehenkter abhanden gekommen. Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Restrict use of firearms in central computer area.Eingeschränkter Waffengebrauch im Bereich des Zentralrechners. Billion Dollar Brain (1967)
Restrict use of firearms in central computer area.Eingeschränkter Waffengebrauch im Bereich des Zentralrechners. Billion Dollar Brain (1967)
Outside, nearby, is this thief hanging up, swinging.Draußen schwingt ein gehenkter Dieb im Wind. Fellini's Satyricon (1969)
They stroll around everywhere... with their little purses in hand, all made up.Mit ihrer kleinen Handtasche unterm Arm und mit geschminkter Fratze. Mississippi Mermaid (1969)
In that being admitted king of England, and therein trusted with power to govern according to the laws, you did out of wickedness and design erect and uphold in yourself an unlimited and tyrannical power.In Ausübung Eures Amtes als König von England... und mit Euch gegebener Macht... den Gesetzen gemäß zu regieren, habt Ihr Euch niederträchtig... und planmäßig mit uneingeschränkter und tyrannischer Macht versehen. Cromwell (1970)
This is an electronic-restricted area.Dies ist ein elektronisch eingeschränkter Bereich. THX 1138 (1971)
Beggars can't be choosy.Aber ein geschenkter Gaul. Thunderbolt and Lightfoot (1974)
Y ou see no grass, you see no tr ee.Es ist ein gar beschränkter Raum, man sieht nichts Grünes, keinen Baum. Mephisto (1981)
Unlimited credit.Unbeschränkter Kredit. Steele Threads (1983)
Come on, she's a fourth level GSA with a confidential security clearance.Ach, Lance, sie ist eine Sachbearbeiterin, Stufe 4, mit nur eingeschränkter Sicherheitsfreigabe. The Triumvirate (1986)
An oil-soaked rag makes a perfect fuse.Ein ölgetränkter Lumpen ist eine schöne Lunte. Family Matter (1987)
I missed my breakfast and I'm late to a meeting for a 33c can of salmon?Und deshalb komme ich jetzt zu spät zu meinem Banktermin. Wegen einer Dose Lachs für 33 Cent! Driving Miss Daisy (1989)
- Really?Ein verrenkter Knöchel. Peril at End House (1990)
Sphincter Mucous Niner Ringworm, roger.Sphinkter Muffel Nabel Roquefort, verstanden. Hot Shots! (1991)
- This is a restricted access facility.Eingeschränkter Gerätezugang. - Wer ist das? Critters 4 (1992)
Life is full of sweet surprises Every day's a gift The sun comes up And I can feel it(singt) "Jeden Tag, den wir erleben, ist ein geschenkter Tag." The Muppet Christmas Carol (1992)
Your Honour even a man of obvious limited intelligence as yourself can judge this case.Euer Ehren... selbst ein Mann mit offensichtlich eingeschränkter Intelligenz... wie Sie kann diesen Fall lösen. Un-Alful Entry (1993)
Could you possibly be more lame?Kann man noch beschränkter sein? Disclosure (1994)
It's restricted airspace.Es ist beschränkter Luftraum. Speed (1994)
Please enter your pin code now.Bitte geben Sie Ihren PIN-Code ein. BESCHRÄNKTER ZUGANG Canadian Bacon (1995)
Fierce and jealous was my loveIm Wahn gekränkter Liebe war's um mich geschehen Simon Boccanegra (1995)
Not even a four-pointer.- Nicht mal ein Vier-PunkterIndependence Day (1996)
Yeah, you got my vote, Al. But there are five judges.Mindy und ich werden den ewigen Punkterekord knacken. Spring Break: Part 1 (1996)
Look, Sid, if there is some freaked-out psycho trying to follow... in Billy Loomis's footsteps, you probably already know him.Ich war einfach in Sorge. Schau Sid, wenn da ein ausgeklinkter Irrer ist, der in Billy Loomis' Fußstapfen treten will, dann kennst du ihn schon. Scream 2 (1997)
I'll have to check.Ein Rundfunktermin? Ja, Moment, da muss ich erst mal nachschauen... The Harmonists (1997)
We're good friends with limited options.Wir sind gute Freunde mit beschränkter Wahl. The Promise (1997)
I want to know one thing, why, when you get around me you behave like a goddamn imbecilic, idiotic, moronic shithead?Ab ins Auto! Eins möchte ich wissen: Warum benimmst du dich in meiner Gegenwart wie ein gottverdammter beschränkter, idiotischer, völlig debiler Scheißkerl? The Odd Couple II (1998)
Parker's going for two, and he's in there, standing!Parker geht aufeinen Zweipunkterzu. Und geschafft! Species II (1998)
And a distracted policeman is an opportunity.Und ein abgelenkter Polizist ist eine günstige Gelegenheit. The Sound of Her Voice (1998)
One being, obviously, a tradition of unquestioned respectability.Zum einen in der Frage uneingeschränkter Seriosität. Mickey Blue Eyes (1999)
The first being, obviously, a tradition of unparalleled respectability.Zum einen die Tradition uneingeschränkter Seriosität. Mickey Blue Eyes (1999)
Blood-drenched, frozen tampon popsicle!Blutgetränkter, eiskalter Tampon-Lolli! South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
From the judges' scorecard, we have from Judge 1:Von der Wertungsliste der Punkterichter haben wir vom Punkterichter 1: Secret Identities (1999)
Judge 2 has it:Vom Punkterichter 2: Secret Identities (1999)
And Judge 3 has it, 30-29.Und vom Punkterichter 3 haben wir 30:29. Secret Identities (1999)
And can you by no drift of conference get from him why he puts on this confusion, grating so harshly all his days of quiet with turbulent and dangerous lunacy?Und kein gelenkter Dialog hilft zu erfahren, warum so wirr er tut, dass seine ruhigsten Tage aufgewühlt von stürmischer Verrücktheit? Hamlet (2000)
Give my sphincter a little pep talk.- Klar. Dem Sphinkter nachhelfen. Dr. Dolittle 2 (2001)
Want to know?Beschränkter Typ. My Wife Is an Actress (2001)
Mouth.Geschenkter Gaul. Over the Rainbow (2001)
Restricted access requested.Beschränkter Zugang. Clockstoppers (2002)
The Armoury is a restricted area.Das Waffendeck ist beschränkter Bereich. Singularity (2002)
Whatever. 36-year-old male, possible dislocated shoulder.Egal. 36-jähriger Mann mit möglicherweise ausgerenkter Schulter. My Blind Date (2002)
-Limited liability corporations.- Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Game Day (2002)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
mbH : mit beschränkter Haftung(n) บริษัทจำกัด ความหมายเดียวกับ GmbH แต่ใช้ในกรณีที่คำว่า Gesellschaft เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท, See also: S. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung ,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschenkte {m,f}; Beschenkter; Empfänger eines Geschenkesdonee [Add to Longdo]
eingetunkter Bissensop [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]limited corporation; closed corporation; Corp.(closed) [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]Limited (Ltd.); private limited company [Br.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]proprietary company (Pty.) [Austr.] [Add to Longdo]
Luftstrom {m}; Luftströmung {f} | gelenkter Luftstromairflow; air stream | directed airflow [Add to Longdo]
Schließmuskel {m}; Sphinkter {m} [anat.]sphincter [Add to Longdo]
Sternpunkterdung {f}neutral earthing [Add to Longdo]
begrenzt; beschränkt {adj} | begrenzter; beschränkter | am begrenztesten; am beschränktesten | zeitlich beschränktlimited | more limited | most limited | limited in time [Add to Longdo]
beschränkt; engstirnig {adj} | beschränkter | am beschränktestennarrow | narrower | narrowest [Add to Longdo]
uneingeschränkter Besitzabsolute interest [Add to Longdo]
GmbH : Gesellschaft mit beschränkter HaftungLLC; Ltd. : limited liability company [Add to Longdo]
mbH : mit beschränkter Haftungwith limited liability [Add to Longdo]
mit beschränkter Haftungltd. : limited [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
急患[きゅうかん, kyuukan] ploetzlich_Erkrankter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top