Search result for

nearly equal

(3 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nearly equal-, *nearly equal*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nearly equalThe birth rate and death rate were nearly equal.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่คี่ [v.] (khūkhī) EN: close ; be about equal ; nearly equal ; be neck and neck   FR: être au coude à coude

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

nearly ( N IH1 R L IY0) equal ( IY1 K W AH0 L)

 


  

 
nearly
 • เกือบ: ไม่ทั้งหมด [Lex2]
 • (เนียร์\'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่ ###S. almost [Hope]
 • (adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด [Nontri]
 • /N IH1 R L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
equal
 • คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน[Lex2]
 • ซึ่งเท่ากัน: ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม [Lex2]
 • ทำให้เทียมกัน[Lex2]
 • เท่ากัน: เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน [Lex2]
 • (อี\'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน ###S. even,equable [Hope]
 • (adj) เท่ากัน,สมน้ำสมเนื้อ,เสมอกัน,เสมอภาค,สมดุล [Nontri]
 • (n) สิ่งที่เท่ากัน,ผู้ที่เท่าเทียมกัน [Nontri]
 • (vt) เสมอกัน,เสมอภาคกัน,ทำให้เท่ากัน [Nontri]
 • /IY1 K W AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Qual, Qualm, gequält, dual, egal, sexual, quälen, Quant, Quart, Erhalt, qualmen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
marli, neural, merlu, marlis, méhari, neurale, méharis, néroli, merle, nervi, neurales, nérolis, n'élargi, n'établi, n'empli, n'écris, n'élis égal, étal, écula, écala, écale, écalé, étals, béqua, cal, fécal, squale, quel, dual, béquas, béquât, lequel, joual, squat, squaw, équin, écoula, qu'a, qu'à, al, féal, réal, quels, qu'as, éculas, qu'il, qu'alla

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top