Search result for

natl

(65 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -natl-, *natl*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา natl มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *natl*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- What is up?- Monatliche. Phil on Wire (2011)
- A month?- Monatlich? Nightmares (1979)
Once a month you'll get a ticket by post.Einmal monatlich kriegst du ein Ticket per Post. Every Man for Himself (1980)
- How much do you want monthly?Wie viel willst du monatlich? Da haben wir's. The Lady Banker (1980)
I will accept no money from him? Surely, you cannot mean the income that he proposes to settle on?Meinen Sie die monatliche Pension? Little Lord Fauntleroy (1980)
4 months, 12 pages a month.4 Monate, 12 Seiten monatlich. The Party (1980)
- It's by the month, in advance.- Sie ist monatlich fällig. Im Voraus. The Revel (1981)
If we try to figure out why people leak stories, we'll publish monthly.Wenn wir uns um die Motive der Leute kümmern, kommen wir nur monatlich raus. Absence of Malice (1981)
About 12 tons per month. But our profit on car tyres and lubes will also significantly increase.12.024 t monatlich zuzüglich einer großen Einsparung an Autoreifen und an Schmieröl. Sólo pro návstevníky (1983)
Fortunately, my friend, Dr. Carlysle, was on one of his monthly gambling forays.Zum Glück war mein Freund Dr. Carlisle auf... einem seiner allmonatlichen Glückspiel-Beutezüge. The Topaz Connection (1983)
My forays, as you call them, are semiannual, not monthly.Meine Beutezüge, wie Sie es nennen, sind halbjährlich, nicht monatlich. The Topaz Connection (1983)
Basically, what I'm looking for is somebody in the States... who can share the risk with me, somebody who can guarantee... to buy from me, say, 150 kilos a month.Ich suche im Grunde jemanden in den Staaten, der das Risiko mit mir teilen kann, jemand, der mir garantiert, dass er monatlich, sagen wir mal, 150 kg kauft. Scarface (1983)
That's on a monthly basis, same thing every month.Das gilt monatlich, gleicher Betrag jeden Monat. Scarface (1983)
That you have slept through the most important development of biogenetic research for $3,000 monthly stipend, also goes against the agreement.Dass Sie für 3.000 Dollar monatliches Handgeld die wichtigste Entwicklung auf dem biogenetischen Forschungsgebiet verpennt haben, das ist auch gegen die Vereinbarung. Teil 3 (1984)
How should you also know that M. Dimitri, gets $3,000 per month?Wie sollten Sie auch M. Dimitri kennen, bei 3.000 Dollar monatlich? Teil 3 (1984)
$12,000 monthly, villa with a swimming pool, two cars, beach house... everything.12.000 Dollar monatlich, Villa mit Swimmingpool, 2 Autos, Strandhaus... alles. Teil 5 (1984)
What an agent pulls down in salary per month you kind of learn to live on the cheap.Bei dem, was ein Agent monatlich verdient, lernt man auf der billigen Seite des Lebens zu leben. The Mole (1984)
A month between each. Talismans.Vier Mordfälle in monatlichen Abständen. The Element of Crime (1984)
Let me explain what's going on. This is our monthly at ease weekend.Ich erklär Ihnen, was hier los ist - unser monatliches "Lockeres Wochenende". This Is Spinal Tap (1984)
The monthly composite of trials and verdicts.Die monatliche Aufstellung der Verfahren und Urteile. Legal Eagles (1986)
Monthly salary is 230,000 yen.Monatliches Bruttoeinkommen: 23.000 Yen. Wicked City (1987)
You understand the rent is higher only because you're month-to-month.Sie verstehen, dass die Miete höher ist, weil Sie monatlich mieten. Aloha (1988)
- Well, she said something about a trucking company not sending the monthly cheque.- Sie hat gesagt, dass die LKW-Firma ihr nicht ihren monatlichen Scheck schickt. Aloha (1988)
Without those cheques every month, I don't know how I would have gotten along.Ohne die monatlichen Schecks, weiß ich nicht, wie ich es geschafft hätte. Aloha (1988)
Must be your monthly cheque from the trucking company,Das muss dein monatlicher Scheck von der LKW-Firma sein. Aloha (1988)
- You'll share the responsibility for shaping television programming viewed by our entire nation, in return for which you'll receive a check in the amount of $286 each month.- Falls Sie gewählt werden, gestalten Sie das TV-Programm für die ganze Nation mit, und Sie erhalten einen monatlichen Scheck über 286 Dollar. Rain Man (1988)
Just make your payment every month, and that settles that!Du wirst Tony sein Geld zurückgeben. In monatlichen Raten, bis ihr quitt seid. As Tears Go By (1988)
And of course there will be additional monthly deposits in the same amount.Es werden weitere monatliche Einzahlungen in gleicher Höhe folgen. Licence to Kill (1989)
Your monthly delivery will be by ocean-going tanker.Ihre monatliche Lieferung erfolgt über ein Tankschiff. Licence to Kill (1989)
"We shall play arse for a monthly fee."für ein monatliches Gehalt für mich den Hintern spielen zu lassen." Marquis (1989)
"l'll teach them to play arse "for a monthly fee."für ein monatliches Gehalt für mich den Hintern spielen zu lassen." Marquis (1989)
Health officials say it's due to massive numbers of people leaving... and the city cutting back to twice-monthly garbage collection... due to budget constraints.Ursache ist der Bevölkerungsschwund und die Einsparung auf 2-malige Müllabfuhr monatlich. Roger & Me (1989)
You're paid at the bank opposite the hospital.Du kriegst eine monatliche Überweisung auf die Bank. La Femme Nikita (1990)
We're asking $1300 a month... plus a $2000 security deposit.Sie kostet $ 1 .300 monatlich und $2.000 Kaution. Pacific Heights (1990)
A thousand a month?Sagten Sie 1 .000 monatlich? Pacific Heights (1990)
I've arranged everything for you. I'll leave you the house. I'll send you money every month.Ich habe alles vorbereitet, du übernimmst die Wohnung, und Geld schicke ich dir monatlich. Days of Being Wild (1990)
After that, a very reasonable monthly cost of $16.50.Anschließend kommen monatlich lediglich noch $16,50 hinzu. Misadventures in Babysitting (1990)
Do they rent those cabins by the month?Werden diese Hütten auch monatlich vermietet? Mr. Sandman (1990)
I'll give you this month's allowanceIch gebe dir dafür meine monatliche Aufwandsentschädigung. Riki-Oh: The Story of Ricky (1991)
well, he`d take their monthly cheques, cash `em, then strangle them to death.Er löste ihre monatlichen Schecks ein und erwürgte sie dann. Only the Lonely (1991)
You will receive our delivery every monthSie erhalten unsere Lieferung dann monatlich Attention, Papa Arrives! (1991)
And every month you'll bleed a bit from between your legs.Und du wirst monatlich zwischen den Beinen bluten. Return to the Blue Lagoon (1991)
I'll tell ya, it's more than we ship to most restaurants in a month.Mehr als wir den meisten Restaurants monatlich schicken. The Resurrected (1991)
He has since commanded each Indian to pay a tax a monthly tribute of gold.Kolumbus befahl jedem Indio dort, eine Steuer zu zahlen. Eine monatliche Goldabgabe. 1492: Conquest of Paradise (1992)
Once a week, once a month, so they...... wöchentlich, monatlich, so dass sie... Dead Alive (1992)
Welcome to our monthly underwear fashion show.Willkommen zu unserer monatlichen Unterwäsche-Modenschau. Magnificent Seven (1992)
That night, he did not take the customary comfort in his monthly shipment of books from London.In der Nacht spendete ihm die monatliche Bücherlieferung... aus London nicht den üblichen Trost. The Age of Innocence (1993)
The Chiricahua became dependent on government supplies for their well-being.Die Chiricahua waren von den monatlichen Regierungslieferungen abhängig geworden. Geronimo: An American Legend (1993)
I think I'll make $1,400 profit a month.Ich rechne mit 1.400 $ Profit monatlich. Heaven & Earth (1993)
I'll send you money each month through Father Antonio.Ich werde dir über Pater Antonio monatlich Geld zukommen lassen. The House of the Spirits (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บึ้ง[N] malopacus, See also: large gnatlike insect, Syn. ตัวบึ้ง, ก่ำบึ้ง, อีบึ้ง, Example: ตามบ้านนอกเขาจะจับบึ้งมากินแกล้มเหล้ากัน, Thai definition: ชื่อแมงมุมขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวกว่า 3 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม่ถักใยดักสัตว์ ตัวสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแก่ มีขนรุงรังสีเดียวกัน ขุดรูอยู่ คอยจับสัตว์เล็กๆ กิน บึ้งชนิดที่คนนำมากิน ได้แก่ชนิด Melopoeus albostriatus และ Nephila maculata

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinungsweise {f} | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly [Add to Longdo]
Kündigung {f}; Bemerkung {f}; Anzeige {f}; Notiz {f} | mit monatlicher Kündigungnotice | subject to a month's notice [Add to Longdo]
Seidenatlas {m} [textil.]silk satin [Add to Longdo]
halbmonatlich {adv}fortnightly [Add to Longdo]
halbmonatlich {adv}semimonthly [Add to Longdo]
monatlich {adj}monthly [Add to Longdo]
sechsmonatlich {adj}six-monthly [Add to Longdo]
überweisen (Geld auf ein Konto) | werden monatlich überwiesento transfer (money to an account) | will be transferred monthly [Add to Longdo]
zweimonatlich {adv}bimonthly [Add to Longdo]
Wilsonatlaswitwe {f} [ornith.]Pale-winged Indigobird [Add to Longdo]
mtl. : monatlichmonthly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
月謝[げっしゃ, gessha] monatliches_Schulgeld, monatliche_Unterichtsgebuehr [Add to Longdo]
毎月[まいつき, maitsuki] jeden_Monat, monatlich [Add to Longdo]
毎月[まいつき, maitsuki] jeden_Monat, monatlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top