Search result for

name of the b [...] nth existence

(1 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -name of the b [...] nth existence-, *name of the b [...] nth existence*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา name of the buddha in his tenth existence มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *name of the buddha in his tenth existence*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวสสันดร[N] Vessantara, See also: name of the tenth Bodhisattva, name of the Buddha in his tenth existence, Syn. พระเวสสันดร, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Thai definition: พระนามพระโพธิสัตว์ชาติที่ 10 ในทศชาติ, Notes: (บาลี)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

name ( N EY1 M) of ( AH1 V, AH0 V) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) Buddha ( B UW1 D AH0) in ( AH0 N, IH1 N) his ( HH IH1 Z, HH AH0 Z) tenth ( T EH1 N TH) existence ( EH0 G Z IH1 S T AH0 N S, IH0 G Z IH1 S T AH0 N S)

 


  

 
name
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Buddha
 • พระพุทธเจ้า: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์ [Lex2]
 • |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า [LongdoDE]
 • (บูด\'ดะ) พระพุทธเจ้า. [Hope]
 • (n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์ [Nontri]
 • /B UW1 D AH0/ [CMU]
tenth
 • หนึ่งในสิบส่วนที่เท่าๆ กัน[Lex2]
 • (เทนธฺ) adj.,n. ที่สิบ,หนึ่งในสิบส่วนที่เท่า ๆ กัน [Hope]
 • (adj) ที่สิบ [Nontri]
 • (n) 1ใน 10 [Nontri]
 • /T EH1 N TH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
existence
 • การดำรงอยู่: การคงอยู่, การมีชีวิตอยู่ [Lex2]
 • (เอคซิส\'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง [Hope]
 • (n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่ [Nontri]
 • /EH0 G Z IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
 • /IH0 G Z IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Name, Namen, Dame, Nase, Same, nage, nahe ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Buddha, Buddhas, Buddhist * Hais, Hits, Hi, Eis, HIV, HPs, Hit, bis, hie, hin, hissen, Eisen Teint, ETH, TNT, Teints, Rente, Cent, Ente, Kent, Test, Text, Cents, Tante, Teich, Tenne, Tenor, Tests, Texte, Texts, Tinte, Tunte, teste, genäht, testen, Zentren, Dentist, tünchen existente, existentem, existenten, existenter, existentes, Existenz, existent

Similar FRENCH words suggested by aspell:
na me, na-me, âme, came, dame, damé, famé, lame, lamé, nafé, nage, nagé, nase, nome, pâme, pâmé, rame, ramé, n'arme, n'aime, n'axe, n'aie, d'âme, l'âme off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou, thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé bouddha, bouddhas, bouda, buta, butta, boudas, bouta, butas, bourda * hi, gis, hies, huis, hais, haïs, bis, dis, fis, hic, hie, lis, mis, ois, pis, ris, sis, vis, ais, aïs dent, tant, tend, tenta, tente, tenté, dents, tends, tient, tuent, tentai, tentas, tenter, tentes, tentés, ôtent, Kent, cent, gent, lent, ment, sent, vent, denté, tante, tende, tendu, t'en, t'eut, t'eût *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top