Search result for

née

(131 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -née-, *née*
Possible hiragana form:
English-Thai: Longdo Dictionary
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nee[ADJ] คำเรียกตามหลังชื่อและนามสกุลของหญิงที่แต่งงานแล้ว
need[N] ความต้องการ, See also: ความจำเป็น, ความขาดแคลน, Syn. poverty, indigence
need[VI] จำเป็น, See also: ต้องการ, ควรทำ, Syn. demand, require, Ant. have, own
need[VT] ต้องการ, See also: จำเป็นต้องมี, Syn. demand, require, Ant. have, own
neem[N] พืชเขตร้อนตระกูลมะฮอกกะนี มีมากในแถบเอเชีย, See also: ต้นสะเดา
needy[ADJ] ขัดสน, See also: ขาดแคลน, อัตคัด, จนมาก, Syn. indigent, penniless
needle[N] เข็ม, See also: เข็มฉีดยา, เข็มเย็บผ้า, Syn. barb, spike
needle[N] หัวเข็ม (เครื่องเล่นจานเสียง), Syn. stylus
needle[N] ใบไม้ที่เล็กเรียวเหมือนเข็ม เช่น ใบสน
needle[VT] ยั่วยุ, See also: กระตุ้น, แหย่, รบกวน, Syn. annoy, bother, nag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nee(เน) adj. โดยกำเนิด
need(นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์., See also: needer n.
needful(นีด'ฟูล) adj. จำเป็น,จำต้อง,the needful เงิน,เงินสด., See also: needfulness n.
neediness(นี'ดีนิส) n. ความจำเป็น
needle(นีด'เดิล) n. เข็ม
needlepoint(นีด'เดิลพอยทฺ) n. ปลายเข็ม
needless(นีด'ลีส) adj. ไม่จำเป็น, See also: needlessly adv. needlessness n.
needlework(นีด'เดิลเวิร์ค) n. งานเย็บปักถักร้อย., Syn. needlecraft
needn't(นีด'เดินทฺ) abbr. need not
needs(นีดซ) adv. จำเป็น,โดยจำเป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
need(n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน
need(vt) ต้องการ,จำเป็น,ประสงค์,ขาด
needful(adj) จำเป็น,ซึ่งต้องการ,จำต้อง
needle(n) เข็มเย็บผ้า,เข็มฉีดยา,เข็มฟัก,เข็มทิศ,เข็มตาชั่ง
needless(adj) ไม่ต้องการ,ไม่มีความจำเป็น
needlewoman(n) หญิงเย็บปักถักร้อย
needlework(n) งานเย็บปักถักร้อย
needs(n) ความจำเป็น,ความต้องการ
needy(adj) ยากจน,ขาดแคลน,จำเป็น,ซึ่งต้องการมาก
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
needleใบรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
needle bearingตลับลูกปืนเข็ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
needle point tracer; stylus tracerตัวทำรอยชนิดเข็ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
needle valve; float needleเข็มลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Needleworkการประดิษฐ์ด้วยเข็ม [TU Subject Heading]
Needs assessmentการประเมินความต้องการ [TU Subject Heading]
Neemสะเดา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
needless to say (phrase ) คงไม่ต้องบอกว่า;คงไม่ต้องบอกกระมังว่า...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเย็บปักถักร้อย[N] needlework, Syn. การเย็บปักถักร้อย
ช่างเย็บ[N] sewer, See also: needlewoman, seamer, seamstress, Syn. ช่างเย็บผ้า, Count unit: คน
เย็บปักถักร้อย[N] embroidery, See also: needlework, sewing, Syn. การเย็บผ้า, Example: คนสมัยโบราณผู้หญิงมักรู้เรื่องเย็บปักถักร้อย ส่วนผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่า, Thai definition: งานฝีมือที่ใช้เข็มและด้ายปักบนผ้า
เข็มเย็บผ้า[N] needle, Syn. เข็ม, เข็มสอยผ้า, Example: ป้าแดงปักเข็มเย็บผ้าไว้บนหมอนใบเล็กๆ, Thai definition: เหล็กแหลมที่มีหัวเป็นรูสำหรับใช้ด้ายสอดเข้าไปเพื่อเย็บผ้า
เข็มปัก[N] needle, Example: สมศรีต้องไปซื้อเข็มปักอันใหม่สำหรับทำงานฝีมือในวันพรุ่งนี้, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เข็มที่เอาด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้น สอดเข้าไปแล้วทิ่มลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆ
เข็ม[N] needle, Syn. เข็มเย็บผ้า, Example: ระวังโดนเข็มที่แม่กลัดคาไว้ที่ผ้านะ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เหล็กแหลมใช้เย็บหรือกลัดสิ่งของ
อัตถ์[N] need, See also: want, Syn. อัตถะ, ความต้องการ
ความจำเป็น[N] necessity, See also: need, essence, Syn. เหตุจำเป็น, Example: ถ้ามีความจำเป็นต้องลางาน ควรจะแจ้งให้หัวหน้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
จำต้อง[AUX] must, See also: need, have to, be obliged, be compelled, Syn. ต้อง, จำเป็นต้อง, Example: ทหารจำต้องจากครอบครัวเพื่อไปรับใช้ประเทศชาติ
หัวเข็ม[N] needle, Example: สิวหัวเสี้ยนมีขนาดเล็กเท่าหัวเข็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neung) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[n. exp.] (anubān søng) FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อ่าวกีนี[n. prop.] (Āo Kīnī) EN: Gulf of Guinea   FR: golfe de Guinée [m]
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
เบิกทาง[v.] (boēk thāng) EN: pioneer   FR: ouvrir la voie
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer   FR: être un pionnier ; ouvrir la voie
ฉลู[n.] (chalū) EN: Year of the Ox   FR: année du boeuf [f]
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEE    N IY1
NEEF    N IY1 F
NEEL    N IY1 L
NEER    N IH1 R
NEED    N IY1 D
NEES    N IY1 Z
NEEB    N IY1 B
NEET    N IY1 T
NEECE    N IY1 S
NEEDY    N IY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
need    (v) (n ii d)
needs    (v) (n ii d z)
needy    (j) (n ii1 d ii)
needed    (v) (n ii1 d i d)
needle    (v) (n ii1 d l)
needful    (j) (n ii1 d f @ l)
needier    (j) (n ii1 d i@ r)
needing    (v) (n ii1 d i ng)
needled    (v) (n ii1 d l d)
needles    (v) (n ii1 d l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
願い[ねがい, negai] การขอร้อง คำขอร้อง
[ねこ, neko] แมว
猫背[ねこぜ, nekoze] (n) ลักษณะหลังงอและคอยื่นไปข้างหน้า
鼠講[ねずみこう, nezumikou] แชร์ลูกโซ่
熱血[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
熱帯[ねったい, nettai] (n) เขตร้อน
熱処理[ねつ, netsu] (n ) การหลอมโลหะ
熱核反応[ねつかくはんのう, netsukakuhannou] ปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ , See also: R. thermonuclear reaction
熱処理[ねつしょり, netsushori] (n) การชุบแข็ง
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Schnee(n) |der| หิมะ, See also: schneien vt.
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
bonne année(phrase) สุขสันต์ปีใหม่
cheminée(n) n.f. เตาผิง, ปล่องไฟ
Image:
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不待说[bù dài shuō, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨㄛ, / ] needless to say; it goes without saying [Add to Longdo]
不必[bù bì, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, ] need not; does not have to [Add to Longdo]
不必要[bù bì yào, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] needless; unnecessary [Add to Longdo]
不用[bù yòng, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, ] need not [Add to Longdo]
大可不必[dà kě bù bì, ㄉㄚˋ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, ] need not; unnecessary [Add to Longdo]
女红[nǚ hóng, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] needlework [Add to Longdo]
无需[wú xū, ˊ ㄒㄩ, / ] needless [Add to Longdo]
无须[wú xū, ˊ ㄒㄩ, / ] need not; not obliged to; not necessarily [Add to Longdo]
用得上[yòng de shàng, ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ, ] needed; to come in useful [Add to Longdo]
[béng, ㄅㄥˊ, ] need not; (contraction of 不 and 用) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE) [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
指針[ししん, shishin] compass needle (cursor) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
姉さん[ねえさん, neesan] aeltere_Schwester, Fraeulein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top